نتایج جستجو

2398

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ALESINA A. | DI TELLA R. | MACCULLOCH R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2009-2042
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  24322
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24322

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
نویسندگان: 

NASER MOGHADASI ABDORREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91473
 • دانلود: 

  18655
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor: Contentment drug (darug i hunsandih) is a short passage in Pahlavi language in which instructions for preparing a virtual drug, called contentment drug, are provided, using medical terminology and common practices of medicine in ancient times1. In fact, this Pahlavi text makes some recommendations in common medical terminology to accomplish more happiness...

آمار یکساله:  

بازدید 91473

دانلود 18655 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLDER M.D. | COLEMAN B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  329-349
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  29163
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29163

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  163
 • بازدید: 

  2780
 • دانلود: 

  20353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2780

دانلود 20353 استناد 163 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  56 (گروه اجتماعی)
 • صفحات: 

  211-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

چکیده فارسی:با مروری بر دیدگاه ها و گزارش های پژوهشی خارجی و داخلی درباره شادمانی و تاهل، به تناقضاتی برمی خوریم که بیانگر پیچیده بودن موضوع، سوگیری های قومیتی برخی فمینیست های لیبرال و رویکردهای پوزیتیویستی صرف در آزمون، و تحمیل نظریه های غیر بومی بر واقعیات اجتماعی است؛ ضمن آنکه اکثر مطالعات نیز به حوزه روان شناسی اختصاص دارد. به منظور بومی سازی یا به عبارتی دیگر، برای شناسایی مرزهای مفهومی و تعیین انطباق و تناسب مقوله ها با واقعیات اجتماعی جامعه ما که مستلزم طی کردن روند فرضیه یابی است، پژوهش حاضر در صدد بررسی عمیق تر پدیده شادمانی از دیدگاه خود پاسخگویان زن متاهل با رویکردی جامعه شناختی است. پارادایم یا مدل الگویی پژوهش حاضر پدیده شادمانی برگرفته از رویکرد روشی استراوس و کوربین تحت عنوان نظریه بازکاوی بوده است. بر این اساس، با استفاده از نمونه گیری نظری و تعیین حجم بر اساس اشباع نظری، دیدگاه 22 زن متاهل دانشجو از طریق مصاحبه عمیق و مصاحبه نیمه استاندارد نمونه تحلیل مقایسه ای شده است. یافته ها بیانگر آن است که تعمیم فرضیه جسی برنارد مبنی بر اینکه تاهل بیشتر از تجرد در زنان موجب ناشادمانی است، در نمونه مورد نظر به شدت مورد چالش قرار گرفته است. در روند فرضیه یابی در نمونه ها، متغیر مستقل دوگانگی نظر و عمل شوهر تاثیر منفی و قوی بر شادمانی زنان و تاثیر مستقیم بر شادمانی وانمودی آنان داشته است. همچنین رابطه ازدواج ترکیبی و متجانس با شادمانی زنان مثبت و رابطه منفی از آن ازدواج مدرن بوده است.   چکیده عربی:لدی مراجعتنا الآراء و تقاریر البحوث حول الشعور بالسعادة و الزواج داخل البلاد و خارجها، نواجه بعض تناقضات تبین وجود تعقیدات فی الموضوع ونزعات قومیة لبعض النسویین اللیبرالیین و نزعات الوضعیین البحت فی اختبار و فرض النظریات غیر المحلیة علی الواقع الإجتماعی، مع أن أکثر الدراسات تختص بالمجال السیکولوجی. فمن أجل توطین الموضوع و بعبارة أخری لغرض استکشاف حدود المفاهیم و تحدید تلاؤم تلک المقولات مع الواقع الاجتماعی لمجتمعنا والذی یستلزم اجتیاز مسار استکشاف الفرضیات، یهتم هذا البحث بدراسة أدق و أعمق حول الشعور بالسعادة برأی نفس المجیبات المتزوجات و ذلک عبر نزعة سوسیولوجیة. اتخذ المنهج النموذجی لهذا البحث من نظریة الشعور بالسعادة متجها إلی منهج إستراوس و کوربین تحت عنوان نظریة إعادة البحث. فعلی ذلک، تم اختیار نموذج التحلیل المقارن باستخدام أخذ العینات النظریة و تحدید الإطار وفقا للتشبع النظری لوجهة نظر 22 طالبة متزوجة عبر المقابلة الاستقصائیة و المقابلة شبه القیاسیة. و نتائج البحث تدل علی أن الحکم العام الذی أعلنته «جسی برنارد» بأن الزواج یؤدی إلی عدم الشعور بالسعادة فی النساء أکثر من العزوبة، یواجه هذا الحکم فی تحدیات و تناقضات بالنظر إلی دراستنا هذه. کذلک فی عملیة استکشاف الفرضیات فی النماذج، تم الحصول علی أن ازدواجیة رأی الزوج و تصرفا تهتؤثر کعامل مستقل سلبی و بشکل قوی علی شعور النساء بالسعادة و لها تأثیرها المباشر علی تظاهرهن بالسعادة. ثم استکشفنا علاقة إیجابیة بین الشعور بالسعادة و بین الزواج الترکیبی و المتجانس و علاقة سلبیة بینهذا الشعور و بین الزواج بالأشکال الحدیثة.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 291 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  3632
 • دانلود: 

  29437
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3632

دانلود 29437 استناد 462 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GUNDELACH PETER | KREINER SOVEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  359-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  462
 • بازدید: 

  28768
 • دانلود: 

  29341
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28768

دانلود 29341 استناد 462 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2394
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

وجود شادمانی و دوست داشتن اوضاع و شرایط موجود، آثار قابل توجهی در سلامت روانی، بهبود عملکرد دستگاه ایمنی بدن و عملکرد تحصیلی دارد. در این پژوهش سعی شده است عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر اصفهان از نظر مدیران و مربیان پرورشی بررسی گردد. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ بوده است. حجم نمونه پژوهش، مشتمل بر 88 نفر مدیر و 96 مربی پرورشی است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدیران و مربیان پرورشی، هر سه عامل آموزشی، کالبدی و سازمانی را در شادمانی دانش آموزان موثر می دانند. همچنین، در متغیرهای دموگرافیک مربیان پرورشی بر عوامل سازمانی تاکید بیشتری داشته اند، در حالی که افراد با مدارک تحصیلی فوق دیپلم، بر عوامل آموزشی تاکید بیشتری داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 2394

دانلود 128 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

اولیایی زهره

نشریه: 

اخلاق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40 (پیاپی 62)
 • صفحات: 

  199-223
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

این مقاله با روش تحلیل محتوا به بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر تحصیل سعادت در فرهنگ اسلامی می پردازد. جامعه ی آماری، منابع مرتبط با موضوع تحقیق است که به روش نمونه گیری هدفمند انجام شده است. در بخش توصیفی، اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل به صورت کیفی و از طریق یادداشت برداری صورت گرفته است. برای دستیابی به پاسخ پرسش های پژوهش، ضمن مطالعه ی پیشینه، منابع مرتبط با موضوع سعادت و فرهنگ اسلامی مطالعه گردید. یافته های پژوهش حاکی از این است که سعادت به منزله ی برترین غایتی که انسان در جست وجوی آن است، به دو گونه ی پنداری و واقعی تقسیم می شود و متغیرهای زیادی بر آن تأثیر دارند؛ از جمله: وراثت، شرایط هنگام انعقاد نطفه، تغذیه، عوامل محیطی، تربیت، تهذیب نفس، اراده، ایمان، خودشناسی، ملازمت با فضایل اخلاقی، الگوگیری از چهره های سعادت در قرآن، عبرت آموزی از چهره های شقاوت در قرآن. لذا توجّه به همه ی متغیرها در فرهنگ اسلامی به منزله ی عامل تأثیرگذار بر تحصیل سعادت، ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 172 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1135
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

غم و شادی دو پدیده انسانی است که ریشه در جان و رو ان آدمی دارد و صاحبنظران با رویکردهای گوناگون تفسیرهای متفاوتی از آن ارایه کرده اند. جلال الدین محمد بلخی که یکی از بزرگترین تجربت اندیشان در حوزه تفکر اسلامی و عرفانی است، در پرتو جهان بینی اسلامی و ژرفای تاملات درونی خویش نگاه خاص به این پدیده دارد. او عالم و آدم را با تمام اجزا و حوادث خود تحت تدبیر قدرت لایزال مدبری حکیم و قدیر می بیند. از نظر او غم و شادی دو حالت کاملا درونی است، نه بیرونی لذا انسانی ممکن است در اوج تنعمات، غمگین و متقابلا فردی در شدت فقر و ناداری فرحناک باشد. او در یک شبکه تفسیری و منظر دینی دو تبیین علی و غایی از غم و شادی دارد. او جدای از اینکه غم و شادی را با توجه به متعلق آن به ممدوح و مذموم تقسیم می کند، در تبیین علی عروض غم را معلول رکود و عدم چالاکی روح و در تبیین غایی آنان را سفیران الهی و نویدبخش نتایج خاص می بیند. 

آمار یکساله:  

بازدید 1135

دانلود 682 استناد 1 مرجع 0
litScript