نتایج جستجو

2392

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

240

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حاجی ملادرویش نرگس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  23-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  514
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

کتاب سقلمه با فراهم کردن مشاهدات تجربی دربارة سوگیری های رفتاری در تصمیم گیری و تأثیر محیط بر آن ها به معرفی رویکرد قیم مآبی آزادی خواهانه می پردازد. این رویکرد، که سقلمه نام گرفته است، به هر جنبه ای از معماری انتخاب مربوط می شود که باعث تغییر رفتار قابل پیش بینی افراد شود درحالی که ماهیت گزینه های پیش روی تصمیم گیرندگان را تغییر ندهد و آزادی انتخاب آن ها را حفظ کند. نویسندگان معتقدند که به علت عدم وجود بافتار خنثی، قیم مآبی اجتناب ناپذیر است. در چنین شرایطی، سیاست گذار عمومی در نقش معمار انتخاب می تواند با حفظ آزادی انتخاب، افراد را به سمت تصمیم های بهتر، که در آینده هم برترند، سوق دهد. نویسندگان پیش نهاد می دهند که برای تشخیص بهترین تصمیم باید ازنظر متخصصان استفاده کرد. علاوه بر مشکلات پیرامون کژگزینی متخصصان، چالش اصلی این رویکرد عدم ثبات ترجیحات افراد و ناگریزی انتخاب میان نتیجة دلخواه بلندمدت و کوتاه مدت است. باتوجه به اقبال بسیار زیاد به سقلمه که در ترجمه های متعدد آن به فارسی هم نمایان است، این مقاله به بررسی و نقد موشکافانة رویکرد قیم مآبی آزادی خواهانه می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 514

دانلود 317 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

OSWALD A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  789-822
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  13337
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13337

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ANDERSON P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  213-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  19126
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19126

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  339-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  2677
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2677

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MALMIR MARYAM | KHANAHMADI MOHAMMAD | FARHUD DARIUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  326-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  550
 • بازدید: 

  56292
 • دانلود: 

  45409
چکیده: 

Background: happiness is a drive and constructive force of life. A person feels wellbeing under different effective factors. Religious dogmatism that has an influence on the entire world is one of the depreciatory factors of happiness or wellbeing. The current study decided to analyze the relation between dogmatism and wellbeing, and according to a model, answer the following question: how does religious dogmatism decrease wellbeing.Methods: This study is a correlation research. Population of study includes all people with 30-50 yr old who live in Tehran, Iran, in 2015. Among all, 180 subjects were selected as in access sample. The Oxford happiness questionnaire and Rokeach dogmatism scale were used. Data were analyzed by Pearson correlation test.Results: There is a significant negative correlation between dogmatism and happiness (α=0.05).Conclusion: Dogmatism is one of the factors that have a negative effect on wellbeing. Religious dogmatism is the most dangerous factor against wellbeing. Dogmatic individuals have an inflexible cognitive system that emerges as a stable personality trait and decreases their adjustment with environment. Affective well-being and cognitive wellbeing are affected by individual adjustment. Therefore, in dogmatic individuals with low adjustment, the decrease of affective well-being and cognitive wellbeing is inevitable. This process will result in decrease of happiness and increase of aggression.

آمار یکساله:  

بازدید 56292

دانلود 45409 استناد 550 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

PAUL M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  466-474
تعامل: 
 • استنادات: 

  413
 • بازدید: 

  19764
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19764

دانلود 20300 استناد 413 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  117-150
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  425
چکیده: 

شادی از نیازهای اساسی نوع بشر در همه ی فرهنگ ها به شمار می رود، زیرا سلامت جسمانی و روانی اعضای جامعه را متأثر می سازد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت احساس شادی و ارتباط این متغیر با سرمایه های اجتماعی و فرهنگی است. روش پژوهش، پیمایشی بوده و داده ها با به کارگیری ابزار پرسشنامه جمع آوری شده اند. حجم نمونه 384 نفر از شهروندان شهرستان آران و بیدگل در سال 1394 است. ارزیابی یافته ها در بُعد توصیفی نشان داد که در مجموع میزان احساس شادی حجم نمونه ی مورد بررسی در سطح متوسط رو به بالا (7/58) بوده و در ابعاد این متغیر، میزان شادی در بعد عاطفی در سطح بالاتری نسبت به ابعاد شناختی و اجتماعی قرار دارد. همچنین میانگین میزان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی به ترتیب 3/66 و 6/4 است. در بعد یافته های استنباطی، آماره ها نشان دادند که رابطه ی مستقیم و معناداری میان سرمایه ی اجتماعی (478/0) و فرهنگی (402/0) با احساس شادی وجود دارد؛ با افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی و فرهنگی، بر احساس شادی شهروندان افزوده می شود. همچنین سرمایه ی فرهنگی به طور غیرمستقیم و با تأثیر گذاری بر سرمایه ی اجتماعی، به افزایش احساس شادی منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 425 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SELIGMAN M.E.P.

نشریه: 

DAEDALUS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  133
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  80-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  373
 • بازدید: 

  12771
 • دانلود: 

  13999
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12771

دانلود 13999 استناد 373 مرجع 0
نویسندگان: 

FREY S.B. | STUTZER A.

نشریه: 

WORLD ECONOMICS JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  394
 • بازدید: 

  29552
 • دانلود: 

  16971
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29552

دانلود 16971 استناد 394 مرجع 0
نویسندگان: 

MOGILNER C. | AAKER J. | KAMVAR S.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  429-443
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  59901
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 59901

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
litScript