نتایج جستجو

5

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  147-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  444
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

گیلکی از گویش های شمال غربی ایران است که در کرانه های جنوب غربی دریای خزر در استان گیلان صحبت می شود و به همراه تالشی، مازندرانی و سمنانی گروه گویش های خزر را تشکیل می دهد. این گویش گونه های مختلفی در رشت، لاهیجان و لنگرود دارد، اما گونه کهن تر و اصیل تر آن؛ گالشی، گویش برخی کوه نشینان شرق گیلان است. این گویش از زبان فارسی تاثیر زیادی گرفته است. تاثیر فارسی بر واژگان و ساخت آوایی گیلکی چنان است که ویژگی های آوایی شمال غربی آن تا اندازه زیادی از میان رفته یا تنها در برخی ساخت های کهن مانده است. هدف مقاله بررسی گونه های مختلف گیلکی برای یافتن و بررسی ویژگی های آوایی شمال غربی در این گویش است. با بررسی واژگان گیلکی به ویژه در گونه های اصیل تر آن مانند گالشی سعی کرده ایم واژه ها و ساخت های کهنی که ویژگی شمال غربی گیلکی را نشان دهد بیابیم.

آمار یکساله:  

بازدید 444

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40) ویژه نامه زبان انگلیسی و زبان شناسی
 • صفحات: 

  22-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

هدف این تحقیق، بررسی ترکیبات حرف اضافه دار گیلکی و مقایسه نتایج آن با نظریه چامسکی، در خصوص پارامتر هسته می باشد. برای انجام تحقیق، 1200 آزمودنی از دو شهر فومن و رشت انتخاب و بر اساس متغیرهای سن، جنس، سواد و مکان به دوازده گروه تقسیم شدند. 20 جمله به طور تصادفی از کریستن سن (102-97: 1375) انتخاب شد و پس از اعمال اصلاحات واژگانی و ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. در هر جمله، یک جای خالی وجود داشت که می بایست با یک عبارت حرف اضافه دار مناسب تکمیل می شد. از این تعداد آزمودنی، 24020 ترکیب جمع آوری شد. ترکیبات به دست آمده به چهار گروه بدون حرف اضافه، دارای حرف اضافه پیشین، دارای حرف اضافه پسین و سرانجام ترکیبات دارای هر دو نوع حرف اضافه پیشین و پسین، به طور همزمان، تقسیم شدند. یافته ها نشان داد که در این زبان به جای این که پارامتر هسته دوتایی باشد، سه تایی است. به بیان دیگر، در ترکیبات حرف اضافه دار گیلکی، سه نوع ساختار به چشم می خورد: (1) هسته - آغازین (2) هسته - پایانی و سرانجام ترکیبی از موارد (1) و(2) .

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سبزعلی پور جهاندوست

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  167-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  124
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

زبان های دنیا برای نشان دادن روابط دستوری در جمله از شیوه های توالی، مطابقه، و حالت نمایی استفاده می کنند. نظام حالت نمایی خود به چند شیوه تقسیم شده است که یکی از آنها کنایی - مطلق یا ارگتیو است. ارگتیو حالتی است نحوی مربوط به فاعل فعل های متعدی که در آن، عامل به شکل غیر فاعلی و مفعول به شکل فاعلی ظاهر می شود. سه زبان تاتی، تالشی و گیلکی از گروه زبان ها و گویش های حاشیه خزر هستند که امروزه بسیاری از مردم ایران و خارج از ایران به این زبان ها تکلم می کنند. در اغلب گونه های دو زبان تاتی و تالشی، ساخت ارگتیو رعایت می شود، اما در زبان گیلکی از بین رفته، و فقط رسوباتی از آن باقی مانده است. هدف این مقاله نشان دادن رسوبات و شکل های فروپاشی ساخت ارگتیو در زبان های ذکر شده است. منظور از رسوبات ویژگی هایی است که از شکل اصلی این ساخت باقی مانده است. برای این منظور، ضمن شناسایی شکل های مختلف فروپاشی، شواهدی از گونه های مختلف ذکر شده است. داده های این تحقیق، علاوه بر روش میدانی، به صورت کتابخانه ای نیز انتخاب و جمع آوری شده است. مطابق این تحقیق نحوه فروپاشی این ساختار را چنین می توان بیان کرد که پی بست ها از جایگاه دوم خارج شده اند، و به سوی فعل در حال حرکتند؛ تطابق فعل با مفعول در شمار و شخص، و تمایز حالت فاعلی و غیرفاعلی اسم ها در حال از بین رفتن هستند؛ نحوه استفاده از ضمیر اول شخص مفرد man/az در بسیاری از گونه ها نابسامان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 124

دانلود 46 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  100-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1341
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

شناخت هویت اجتماعی هر جامعه ای برای تصمیمات بهینه و در نهایت سلامت آن جامعه نقش مهمی دارد و این یکی از عواملی بود که ما را به نگارش این تحقیق برانگیخت. روش پژوهش پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جمعیت آماری، شهروندان گیلک 18 سال به بالاتر رشت به تعداد 443666 نفر است و حجم نمونه 383 نفر برآورد شده است. برای قابل فهم بودن گویه ها از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان گرایش پاسخ گویان به هویت محلی، ملی و جهانی در سطح متوسط و بالایی است. هم چنین شهروندان به ترتیب اولویت به هویت محلی، هویت ملی و هویت جهانی گرایش دارند.نتایج دیگر حاکی از این است که هویت جمعی با احساس تبعیض، مشروعیت نظام سیاسی و تعامل اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که 14.6 درصد از تغییرات هویت جمعی توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود. متغیر تعامل اجتماعی با ضریب رگرسیون 0.388 و متغیر مشروعیت نظام سیاسی با ضریب رگرسیون 0.148 بر متغیر هویت جمعی تاثیر داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1341

دانلود 374 استناد 0 مرجع 10
نویسندگان: 

ایزدی فر راحله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (پیاپی 2)
 • صفحات: 

  161-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  149
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

تاتی رودبار از گویش های تاتی است که در بخش هایی از شهرستان رودبار در استان گیلان تکلم می شود. استیلو تاتی رودبار را در گروه تاتیک قرار داده که تمام گویش های تاتی، تالشی، وفسی، الویری و ویدری را در بر می گیرد اما آنها را در حال تغییر به زبان گیلکی، از گروه زبان های کرانه جنوبی دریای خزر دانسته است. در این مقاله با ذکر شواهدی از ویژگی های صرفی و نحوی تاتی رودبار، تفاوت های این گویش با دیگر گویش های تاتی و علت تغییر کنونی آن به نفع گویش گیلکی مورد بررسی قرار گرفته است. از میان گونه های تاتی رودبار، گونه جوبنی برای تحقیق انتخاب شده است. روستای جوبن در دهستان رستم آباد جنوبی در بخش مرکزی شهرستان رودبار در استان گیلان قرار دارد. بررسی داده ها نشان می دهد که این گونه در صرف و نحو با دیگر گونه های تاتی متفاوت است.

آمار یکساله:  

بازدید 149

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
litScript