نتایج جستجو

49718

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4972

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی26)
 • صفحات: 

  1898-1904
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

انتخاب حیوان بر اساس نشانگرهای مولکولی یکی از جدیدترین روش های اصلاحی است که می تواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود. (growth-hormone-releasing hormone) GHRH یکی از ژن های برگزیده برای استراتژی های انتخاب بر اساس مارکر می باشد. بر اساس گزارشات موجود، چندشکلی های ژن به طور معنی داری با صفات اجزای شیر و تولید آن ارتباط دارد. به منظور بررسی چندشکلی (پلی مورفیسم) مکان ژنی GHRH در نژاد سرابی، از 112 رأس گاو خونگیری انجام شد.DNA ژنومی نمونه های خون استخراج گردید و قطعه 297 جفت باز از این ژن با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر شد. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدودکننده HaeIII مورد برش قرار گرفت و روی ژل آگارز 2 درصد الکتروفورز گردید. نتایج نشان داد که در این جایگاه دو آلل GHRH A و GHRH B وجود دارد که فراوانی آنها در کل جمعیت به ترتیب 0.19 و 0.81 محاسبه گردید. سه ترکیب ژنوتیپی GHRH A GHRH A،GHRH A GHRH B  و GHRH B GHRH B  شناسایی شدند که فراوانی های ژنوتیپی محاسبه شده آنها در کل جمعیت به ترتیب برابر 0.0357، 0.3037 و 0.6607 بود. آزمون مربع کای تعادل هاردی- واینبرگ را در جمعیت نشان داد (p>0.05). نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که تنوع ژنتیکی در نژاد گاو سرابی می تواند به برنامه های انتخابی آینده مخصوصا انتخاب به کمک نشانگرهای مولکولی (MAS) کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  279
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: افراد مبتلا به جراحت های حرارتی، افزایش کاتابولیسم پروتئین، تاخیر بهبود زخم، پاسخ ایمنی ضعیف و شیوع عفونت دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 8 ماه تمرین مقاومتی بر سطوح (growth hormone) GH، 3IGFBP (Insulin-like growth factor binding protein3) و IGF1 (Insulin-like growth factor1) پلاسمای افراد مبتلا به سوختگی شدید بود.روش ها: روش پژوهشی از نوع مورد منفرد با طرح خط پایه چندگانه شرکت کنندگان بود. آزمودنی های این پژوهش دو زن با سوختگی شدید (درجه 3) در دامنه سنی 30-20 سال در بیمارستان سوانح سوختگی مرکزی شهر بودند، که پس از تعیین موقعیت خط پایه، به صورت پلکانی وارد طرح پژوهشی شدند. بیماران طی 8 ماه مداخله انفرادی، تمرین های مقاومتی انجام دادند و یک ماه پس از پایان مداخله، به مدت 2 ماه پی در پی تحت آزمون پیگیری قرار گرفتند. ابزار سنجش پژوهش حاضر نمونه گیری خونی، به منظور اندازه گیری GH،IGF1 و IGFBP3 بود. نمونه های خونی به صورت ناشتا و 24 ساعت پس از تمرین ها در پایان هر ماه گرفته شد.یافته ها: بر اساس شاخص های آمار توصیفی و تحلیل دیداری، تمرین های مقاومتی در هر دو آزمودنی موجب تغییر در سطوح IGF1، IGFBP3 و GH شد. (Percentage of non-overlapping data) PND در 75 GH درصد برای آزمودنی اول و 87.5 درصد برای آزمودنی دوم و PND درIGF1   100 IGFBP3 ودرصد برای هر دو آزمودنی به دست آمد.نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرین مقاومتی طولانی مدت بتواند باعث افزایش عوامل رشدی در افراد مبتلا به سوختگی شدید شود و یک محرک قوی برای سنتز پروتئین در این افراد باشد، یا از اثرات کاتابولیکی به وجود آمده پس از سوختگی و یا روند معکوس و کاهش بیش از حد این عوامل رشدی، پس از سوختگی جلوگیری کند و در نتیجه، باعث تسریع در بهبود جراحت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  154-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13076
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

growth hormone (GH) is a single polypeptide hormone which is produced and secreted by cells of the anterior pituitary gland. This hormone exerts diverse growth promoting and metabolic effects. As GH circulates in the blood, it binds to GH receptors (GHR), a trans membrane protein expressed on the surface of liver, adipose, kidney, heart, intestine, lung and muscle cells. After receptor binding, GH induces GHR dimerization and JAK2 is activated after its association with a dimerized GHR. A growth hormone antagonist (GHA) was produced in E.coli by a mutation that would block GH by preventing the GHR dimerization. In this study, we evaluated the effect of mutagenesis on binding energy of GH and GHA to their related receptor. The growth hormone and its mutant 3D structures were obtained from PDB (http://www.rcsb.org/pdb/home) and M4T server, respectively. Likewise, GHR conformational structure, was found in NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). GH and GHA affinity for binding to GHR was analyzed by HEX docking software and energy total (E total) was obtained. GH and GHA E total were -648.13 and -698.68 respectively. This data demonstrates that GHA affinity for binding to GHR is higher than GH affinity. So GHA in completion to GH will overcome GH in binding to GHR, it can act as an antagonist to prevent excessive growth and cure acromegaly, diabetes and cancer.

آمار یکساله:  

بازدید 13076

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KIARIS H. | SCHALLY A.V. | KALOFOUTIS A.

نشریه: 

VITAMINS AND hormoneS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4741
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4741

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AYUK J. | SHEPPARD M.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  24-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6982
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6982

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LARON Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3146
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3146

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GHERGHERHCHI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  9-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7718
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: growth hormone (GH) produced by the somatotropic cells on the anterior part of the hypophysis.Its clinical application for many years was restricted to GH deficient children, but in recent years it has been widened to various other clinical conditions, not necessarily related to short stature. Currently, FDA has approved its usage in children with GH deficiency, Turner or Noonan syndromes, chronic renal failure, children born small for gestational age (SGA) and Prader-Willi syndrome. The aim of this paper was to summarize the current data on GH administration in modern pharmacotherapy.

آمار یکساله:  

بازدید 7718

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOAYERI H. | HEMATI A. | BIDAD K. | DALILI H.

نشریه: 

ACTA MEDICA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  473-476
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17175
 • دانلود: 

  9138
چکیده: 

There are numerous, often contradictory reports on the effect of growth hormone (GH) therapy on thyroid function. These reports prompted us to evaluate the impact of GH therapy on thyroid function in previously euthyroid children with GH deficiency. Twenty five clinically and biochemically euthyroid children with GH deficiency were studied. A thyroid profile (T4, Free T4, T3 and TSH) was performed at baseline and 3, 6 and 12 months after GH therapy in 21 children with idiopathic growth hormone deficiency (group A) and 4 children with organic GH deficiency (group B). We observed a significant reduction in serum T4 and free T4 concentrations during GH therapy in both groups (P<0.01). No patient in group A had free T4 levels fell into the hypothyroid range, while in one of four patients in group B, free T4 value fell into the hypothyroid range during GH therapy. In both groups, no significant variation in serum TSH and T3 was recorded at any time. Our data suggest that GH therapy can introduce changes in thyroid function and so confirm the need of a careful monitoring of thyroid function in particular in children with organic GH deficiency during long-term GH therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 17175

دانلود 9138 استناد 0 مرجع 4440
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  258-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18790
 • دانلود: 

  12593
چکیده: 

Background: Insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and IGF-binding protein 3 (IGFBP-3) are used widely for evaluating growth hormone deficiency (GHD). We evaluated the effect of recombinant human growth hormone treatment on serum IGF-1 concentrations in Indian children with GHD over a period of 24 months. Patients and Methods: Patients who presented with short stature were evaluated. The enrolled subjects exhibited a height standard deviation score (SDS) of less than-3 and/ or a height velocity SDS of less than-2 over a 12-month period, and they displayed GH concentrations of less than 10 ng/ml in 2 provocative tests. Patients received a detailed physical examination that included auxology, pubertal staging, and biochemical assays to measure IGF-1 concentration. All patients received GH at a dose of 0.3 mg/kg/week in 7 divided doses subcutaneously daily at night. Patients with multiple pituitary hormone deficiencies received additional substitution therapy. Results: Twenty-five prepubescent children (male: female=14:11) at a mean age of 8.6±2.9 years were enrolled. The height SDS at baseline, 1 year, and 2 years was -5.38±1.4, -4.10±1.4, and -3.6±1.3, respectively (P<0.005), whereas the IGF-1 SDS at baseline, 1 year, and 2 years was -3.40±0.8, -1.74±1.2 and, -1.54±1.7, respectively (P>0.1). No significant difference in height change SDS was detected between children with an IGF-1 SDS in the normal range and children with an IGF-1 SDS of less than -2 at 2 years. Bone age advancement, the occurrence of puberty, and levels of fasting glucose and HbA1C did not change during therapy. Conclusions: Our study on Indian children indicates that changes in serum IGF-1 SDS concentrations may not be a reliable marker for responsiveness to GH therapy.

آمار یکساله:  

بازدید 18790

دانلود 12593 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  101-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1885
 • دانلود: 

  683
چکیده: 

امروزه هورمون رشد سنتتیک در مقادیر قابل توجه در دسترس می باشد و به دلیل اثرات محرک رشد و آنابولیک آن در اختلالات متنوعی در اطفال و بالغین استفاده می گردد. اثرات مفید هورمون رشد در درصد کمی از بیماران با کوتاهی قد در بچه ها و در بالغین با کمبود شدید هورمون رشد و یا سندرم اکتسابی نقص ایمنی (AIDS) به اثبات رسیده است. استفاده از هورمون به صورت تجربی دربرخی علل کوتاهی قد و شرایط کاتابولیسمی متعدد صورت می گیرد. به نظر می رسد که با گذشت زمان موارد استفاده درمانی با این هورمون افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1885

دانلود 683 استناد 0 مرجع 0
litScript