نتایج جستجو

26840

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2684

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

در حال حاضر نقش و جایگاه کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل به یقیین تعیین کننده در فرایند توسعه سازمان ها و کشورها توجه صاحبنظران علمی و مدیران را بیش از پیش به خود جلب نموده و برای گسترش و توسعه آن سرمایه گذاری های قابل توجهی انجام گرفته است. یکی از مهمترین زمینه های توسعه کارآفرینی، تحقیق و پژوهش در این حوزه می باشد. در این خصوص یکی از عوامل موثر بر کیفیت تحقیقات و بالطبع دستاوردها و نتایج حاصل از تحقیقات همانا روش تحقیق می باشد. یکی از روشهای تحقیق کیفی موجود روش تحقیق مبتنی بر تئوری بنیادی است که به جای تمرکز بر رویکرد قیاسی از رویکرد استقرایی در تئوری سازی بهره می گیرد. اصل اساسی در این روش حرکت از سمت داده به سمت تئوری است. گزارش ها دلالت بر آن دارد که این نوع روش تحقیق با توجه به مفاهیم و مبانی نظری آن در حوزه تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری از کارآمدی بیشتری برخوردار می باشد. بعلاوه دیربازی است که این نوع روش تحقیق در حوزه مطالعات کارآفرینی نیز از سوی پژوهشگران مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان از پتانسیل مناسب و همچنین چالشهایی در بکارگیری از این نوع روش تحقیق در حوزه مطالعات کارآفرینی دارد. این موضوع کانون توجه مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بر این اساس ضمن مرور کلی بر فرایند روش تحقیق مبتنی بر GT که سعی شده مفاهیم و مبانی نظری اصلی این روش تحقیق بیان شود نتایج حاصل از بکارگیری این نوع روش تحقیق در حوزه مطالعات کارآفرینی بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 59
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  31-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  291
چکیده: 

نظریه بنیادی یکی از روش هایی است که در تحقیقات کیفی استفاده می شود و مبتنی بر رویکرد استقرایی است. این روش شناسی مستقل برای پدیده های غیر قابل اندازه گیری و فرایندی استفاده شده، ظرف تحلیل داده های کیفی نیز تلقی می شود. در این روش، پس از نمونه گیری نظری، جمع آوری داده ها و هم زمان با آنها، کدگذاری و تحلیل داده ها آغاز می شود. تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام می شود و تا اشباع نظری ادامه می یابد. در مرحله اشباع نظری، نظریه متکی بر داده ها ساخته می شود. معرفی این روش شناسی - که در روان شناسی اجتماعی، مدیریت، بهداشت و جامعه شناسی کاربرد فراوان دارد - و بیان قابلیت ها و مراحل انجام آن، از اهداف این مقاله است.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 291 استناد 4 مرجع 29
نشریه: 

مدیریت دولتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1072
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه ای در حوزه مدیریت استعدادها برای درک بهتر این پدیده صورت گرفته است. روش تحقیق به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیان است. پژوهش در حوزه بازار سرمایه صورت گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با استفاده از تکنیک گلوله برفی انجام شده که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران سازمان ها و نهادهای بازار سرمایه صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به زایش نظریه داده بنیان معماری دوهسته ای منابع انسانی منجر شده که بر مبنای آن، اعتقاد بر این است که سیستم های منابع انسانی باید به سمت دوهسته ای سازی حرکت کند و طی آن، از طریق جداسازی ساختاری، مدیریت استعدادها (هسته اول) از مدیریت منابع انسانی عادی (هسته دوم) مجزا شود. هریک از سیستم های مدیریت استعداد و مدیریت منابع انسانی، دربرگیرنده اقدام های منابع انسانی متمایز و خاص خود هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1072

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1064
 • دانلود: 

  329
چکیده: 

هدف این پژوهش، نظریه پردازی در باب موفقیت شبکه های همکاری تحقیق و توسعه در صنایع دفاعی است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیان، تجربه ها و پروژه های موفق و کلیدی نوآوری در زیست بوم صنعت دفاعی با رویکردی کیفی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفت و با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهوم پردازی نظری های در این زمینه تولید شد.این نظریه حول مقوله محوری «شایستگی دستیابی» تشریح می شود. شایستگی دستیابی بیان می دارد که خلق محصولات نو و افزایش قدرت زایش صنعتی در زیست بوم صنایع دفاعی، مرهون قابلیت شبکه سازی، هم سو سازی و بارورسازی است. شایستگی دستیابی در فرآیند بازآفرینی زنجیره ارزش ساز صنایع دفاعی تبلور یافته و شناسایی، ترکیب، کانونی سازی قابلیت های پراکنده و بازآرایی ظرفیت های ناهم سو در داخل و بیرون از صنایع دفاعی را به همراه می آورد. در جریان توسعه شایستگی دستیابی ظرفیت های یک نظام تحقیقاتی، صنعتی در آرایش «هسته های کوچک و شبکه های بزرگ» سامان می یابد؛ به این ترتیب رویش و ریزش ظرفیت ها و همچنین تبادل ظرفیت ها بین دو قطب هسته و شبکه به نحوی انجام می شود که خلق سامانه های اثربخش در بنیه دفاعی کشور، با سرعت، هزینه، ریسک، کیفیت و انعطاف مورد انتظار امکان پذیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1064

دانلود 329 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5303
 • دانلود: 

  2345
چکیده: 

مقدمه: کیفیت مطالعات تحقیقی از جمله تحقیقات کیفی، موضوع مهمی برای کادر بالینی محققینی است که قصد استفاده از تحقیق به منظور استفاده از بهترین شواهد جهت ارایه مراقبت به بیمار را دارند. دستیابی به کیفیت در مطالعات کیفی از جمله گراندد تئوری اتفاقی نبوده و به دنبال رعایت مجموعه ای از شرایط حاصل می شود. این مطالعه، به منظور شناسایی معیارهای مهم در ارزیابی کیفیت مطالعات گراندد تئوری صورت گرفت.روش: پژوهش حاضر مطالعه ای مروری بود که به دنبال جستجوی منابع الکترونیکی عمومی و اختصاصی و مرور کتب مربوط به روش تحقیق کیفی انجام شد. مقاله حاضر نتیجه بررسی 10 کتاب و 11 مقاله مرتبط با موضوع مطالعه می باشد.یافته ها: رعایت اصول متدولولوژیک تحقیق از ارکان مهم در دستیابی به کیفیت در مطالعات گراندد تئوری است. توجه به فرایند سیار مطالعه،نمونه گیری تئورتیکال،حساسیت تئورتیکال،مقایسه مداوم ، اشباع تئورتیکال ، تناسب روش شناسی و روش ها و برقراری ارتباط میان تحقیق و بدنه دانش از جمله موارد مهم در دستیابی به کیفیت در مطالعات گراندد تئوری است.نتیجه گیری: موضوع کیفیت در مطالعات گراندد تئوری موضوع مهمی در تحقیقات کیفی است. محققان گراندد تئوری باید درک کاملی از روش های به کار گرفته در تحقیق داشته باشند و با رعایت پیش فرض های هستی شناسی و معرفت شناسی و الزامات این نوع مطالعات، در جهت ارتقا کیفیت مطالعات گراندد تئوری تلاش کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 5303

دانلود 2345 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GLASER B.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4408
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4408

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

دانایی فرد حسن

نشریه: 

دانشور رفتار

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  11 (ویژه مقالات مدیریت 4)
 • صفحات: 

  57-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  5416
 • دانلود: 

  1668
چکیده: 

یکی از استراتژی های محوری در پژوهش های کیفی، استراتژی، تئوری مفهوم سازی بنیادی است. در این استراتژی به جای تمرکز بر رویکرد قیاسی، رویکرد استقرایی مبنای تئوری سازی قرار می گیرد. در این مقاله، ضمن تشریح مبانی تئوریک این استراتژی، با ارایه نمونه ای از پژوهش صورت گرفته در زمینه پدیده های سازمانی، نحوه اجرای این استراتژی را تشریح می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 5416

دانلود 1668 استناد 4 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  43-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

گونه های مختلف موسیقی زیرزمینی از جمله مسائل مهم عرصه فرهنگ جوانان کشور در سال های اخیر بوده است. شناخت انتقادی این گونه های موسیقی، به مواجهه مناسب تر با این پدیده اجتماعی - فرهنگی کمک خواهد کرد. از این رو، این پژوهش به دنبال مطالعه گونه موسیقی رپ ایرانی - فارسی با تاکید بر مساله مردانگی است. بدین منظور موسیقی رپ فارسی در سال های 1380 تا 1390 تحلیل شده است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، نظریه زمینه محور ساختارگرا است. از این رو، به جای استفاده از نظریه های موجود به عنوان چهارچوب نظری، پژوهشگران در پی تولید نظریه خودبنیاد و بومی از دل داده های میدانی بوده اند. بدین منظور با استفاده از شیوه نمونه گیری نظری، داده های لازم از منابع مختلف گردآوری شده اند. در گردآوری داده ها از تکنیک های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده، مشاهده آنلاین و گردآوری اسناد و متون استفاده شده است. پس از این مرحله، همه داده ها با استفاده از دستورالعمل های کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده اند. در نهایت، از دل داده ها 62 مفهوم و 16 مقوله استخراج شده و شکل های متکثر مردانگی در موسیقی رپ ایرانی - فارسی به عنوان مقوله مرکزی مشخص شده اند. پس از آن، با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه خودبنیاد برآمده از دل داده ها به صورت داستان و مدل تصویری ارائه شده است. در پایان نیز با پاسخ گویی به سوالات هفت گانه استراس و کوربین درباره تجربه در مطالعه، پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 240 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  167-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1449
 • دانلود: 

  702
چکیده: 

پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت های خرده فروشی های اینترنتی در فضای کسب و کار داخلی کشور، و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع کسب و کار ها در عرصه برندسازی انجام شده است. هدف نهایی پژوهش ارائه مدلی بومی برای برندسازی خرده فروشی های اینترنتی با توجه به ساختار کسب و کار مجازی در کشور صورت پذیرفته، تا از این طریق بتواند نیازهای رو به رشد در زمینه برند سازی در فضای اینترنتی را پوشش دهد. در این پژوهش برای دست یابی به مدل برند سازی برای خرده فروشی های اینترنتی از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده گردیده است، که مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با افراد مطلع و متخصصین در حیطه موضوعی مورد نظر، است. پس از انجام مصاحبه ها و جمع آوری اطلاعات، کد های بدست آمده در بخش های مختلف، مدل نهایی را به وجود آوردند. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها و در نهایت پیامد ها و نتایج حاصل از برند سازی تشکیل شده است. هر کدام از این شرایط و عوامل تشکیل دهنده مدل دارای متغیر ها و مقوله هایی هستند، که توجه به آنها موجب تحقق هدف نهایی برند سازی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1449

دانلود 702 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Mirfallah Lialestani Mohammadali | KHAMSEH ABBAS | RADFAR REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (36)
 • صفحات: 

  275-284
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18202
 • دانلود: 

  24713
چکیده: 

Given the emergence of Digital Transformation from Industry 4. 0 and the rapid dissemination of technological innovations as well as their impact as a strong driving force in new businesses, efforts should be made to identify the dimensions of this core factor as rapidly as possible. Providing a comprehensive overview of all aspects of the model. The purpose of this article is to provide insights into the state of the art of digital transformation in the last years and suggest ways for future research. This analysis is like a mapping of the subject literature into categories, so that with the help of a number of experts the evolutionary trends can be identified and further researched. In this way, with a deeper understanding of the subject, we have attempted to identify existing gaps. The findings suggest that organizations of all sizes must adapt their business strategy to the realities of digital transformation. This will largely lead to changing business processes as well as managing operations in a new and more intelligent tool-based way. Based on this research, organizations will evolve not just on their own, but on the whole value chain, and this will clearly change the way they produce and deliver value. Organizations can develop their digital ecosystem by creating and developing innovation centers and using open innovation strategy, and as a result, link their digital business to a value chain. Also in this article, we have identified the main categories and subcategories by examining the sources and using the grounded theory approach, as well as determining the relationship between them. Finally, we completed the work by identifying the digital transformation model as the central phenomenon of research.

آمار یکساله:  

بازدید 18202

دانلود 24713 استناد 0 مرجع 0
litScript