نتایج جستجو

23155

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2316

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  292-303
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  3142
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

لزوم برنامه ریزی موفق و کارا در امر جنگل داری و فضای سبز شهری علاوه بر صرف بودجه و در اختیارگیری منابع مالی، شناخت وضعیت موجود و توان منطقه مورد برنامه ریزی از لحاظ نوع نیازمندی و تواناییهای بالقوه آن در زمینه پوشش گیاهی می باشد. در این مطالعه از توانایی تصاویر ماهواره ایکونوس و عکسهای هوایی برای کسب اطلاع از وضعیت سطح پوشش سبز در منطقه شهری و محاسبه سرانه فضای سبز در منطقه ای واقع در شمال غرب شهر تهران، ناحیه 3 و قسمتی از ناحیه 4 از منطقه 2 شهرداری به مساحت 538 هکتار، استفاده شده است. به این منظور تصاویر ماهواره ای پس از انجام پیش پردازشهای لازم تحت عملیات تفسیر رقومی به صورت خودکار که شامل طبقه بندی با استفاده از خوارزمیک حداکثر احتمال می باشد، قرار گرفت. در عین حال عکسهای هوایی یاد شده ابتدا رقومی و تصحیح هندسی شده، سپس برای برآورد صحت طبقه بندی به عنوان واقعیت زمینی مورد استفاده قرار گرفت. به این منظور شبکه نقطه چینی با 4371 نقطه، متمرکز در خوشه هایی با مساحت 100 مترمربع، بر روی عکسهای هوایی پیاده شده و نقاط یادشده مورد تفسیر قرار گرفتند. در نهایت تعلق و عدم تعلق آنها به طبقه فضای سبز بررسی شد. فاصله خوشه ها از هم 100´100 متر و فاصله نقاط شبکه نقطه چین در هر خوشه 5´5 متر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل با نتایج حاصل از طبقه بندی خودکار تصویر ماهواره ای مقایسه شده و جدول خطا رسم گردید که با توجه به آن، صحت کلی در مطالعه حاضر 97% محاسبه شده است. منطقه به 45 حوزه مطابق با مرزبندی مرکز آمار کشور تقسیم شده و سرانه فضای سبز در کلیه حوزه ها با در دست داشتن اطلاعات جمعیتی محاسبه گردید. سپس تعیین مساحت و تهیه نقشه پراکنش مناطق خالی به عنوان حداکثر توان قابل افزایش به سطح فضای سبز منطقه انجام شد. نتایج حاصل بیانگر وجود سرانه 14 مترمربع بر نفر در کل منطقه است که حدود 20% از سطح کل منطقه را شامل می شود و دامنه پراکنش آن بین 3.9 و 28.9 متر مربع بر نفر در سطح حوزه ها متغیر می باشد. در نهایت با روی هم گذاری نقشه مناطق خالی و نقشه سرانه فضای سبز مناطق خالی برای اختصاص یافتن به پوشش سبز اولویت بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 3142

دانلود 682 استناد 5 مرجع 2
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  137-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  7383
 • دانلود: 

  3784
چکیده: 

امروزه شهرها از دو نماد جغرافیایی (محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی) و مصنوعی (محیط انسان ساخت - معماری) بهره مند هستند. بشر امروزه در پی فعالیت های روزانه و در تکاپو برای گذران زندگی روزمره و معاش خود و در جهت احداث مسکن، چه به عنوان سرپناه و چه به منظور سرمایه گذاری، مسمترا این دو نماد را تغییر شکل می دهد و محیط زیست شهری را دگرگون می سازد. در این فرایند فضاهای سبز، باغ ها و جنگل ها تبدیل به آسمان خراش ها و شهرک های مسکونی می شوند. آهن و آجر، سیمان و سنگ جایگزین سیمای ساختمانی شهرها که روزگارانی علاوه بر تامین محل سکونت انسان چشم اندازی سبز و زیبا در اختیار وی قرار می داد شده است. شهرنشینان امروزی گاهی که به درون خود می نگرند با احساس خلائی عمیق از دستیابی به طبیعت خود را به دور از آسایش و آرامش راستین می یابند. در مقابله با این مشکل، بشر از گذشته های دور به ایجاد بام های سبز یا باغ بام ها به عنوان راه حلی مناسب برای آشتی دوباره با طبیعت و تغییر چشم انداز شهری روی آورده است. در واقع بام سبز استفاده از فضاهای بلا استفاده و بی روح ساختمان های شهری در جهت ایجاد لکه های سبز می باشد. این امر علاوه بر جنبه زیبائی شناختی شهر موجب تلطیف هوا (در مقیاس میکرو کلیما) و کاهش آلودگی هوا و نهایتا بهبود محیط زیست ساکنان شهر می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 7383

دانلود 3784 استناد 4 مرجع 0
نویسنده: 

JOWKAR SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  5670
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IS THE PLACE WHERE HUMAN BEINGS FOLLOW THE ENVIRONMENT, WHICH IN THE PAST FORMED A LEARNING ENVIRONMENT IN NATURE AND RELATED TO THE SURROUNDING NATURE. THE SCHOOL YARD AND green space IN SCHOOLS AND EDUCATIONAL ENVIRONMENTS HAVE LOST THEIR IMPORTANCE. THIS HAS LESSENED THE SENSE OF BELONGING TO THE PLACE IN CHILDREN AND MADE THE SCHOOL ENVIRONMENT A DULL ENVIRONMENT AND REDUCED THE LEVEL OF CHILDREN’ S PERFORMANCE WHICH HAS LED TO A LOW LEVEL OF EDUCATION IN SCHOOLS. THE PURPOSE OF THIS RESEARCH IS TO INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL space AND EXTERNAL space (green space) AND ITS EFFECT ON CREATING A SENSE OF PLACE AND ITS IMPACT ON MENTAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT. THE USE OF OUTDOOR AND green spaceS BY STUDENTS CAN IMPROVE THEIR MENTAL STATUS AND IMPROVE THEIR ACADEMIC PERFORMANCE. IT SEEMS THAT BY INCREASING THE ACCESS OF STUDENTS TO OPEN space AND green space, PSYCHOLOGICAL STATUS AND, AS A RESULT, ACADEMIC PERFORMANCE WILL BE IMPROVED.

آمار یکساله:  

بازدید 5670

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حمید نجمه | بابامیری محمد

نشریه: 

ارمغان دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پی در پی 70)
 • صفحات: 

  309-316
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3756
 • دانلود: 

  2573
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه با گسترش زندگی شهری میزان استرس افزایش یافته است و یکی از راه های کاهش اثرات این استرس استفاده از فضای سبز است، هدف این مطالعه بررسی رابطه فضای سبز با سلامت روان بود. روش بررسی: در این مطاله مورد - شاهدی 60 نفر از مردان ساکن تهران به روش دردسترس انتخاب شدند. تعداد 30 نفر از آنها حداقل 10 سال ساکن فضای سبز و 30 نفر دیگر نیز حداقل 10 سال ساکن آپارتمان بودند. پرسشنامه SCL-90-R جهت سنجش علایم روانی به وسیله افراد هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین افراد ساکن فضای سبز و افراد آپارتمان نشین از لحاظ مولفه های پارانوییدی و روان گسستگی اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05)، اما در سایر مولفه های سلامت روان بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05).نتیجه گیری: سکونت در فضای سبز به مدت طولانی باعث افزایش سلامت روان می شود و در بهبود مولفه های مربوط به سلامت روان اهمیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 3756

دانلود 2573 استناد 0 مرجع 15
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  159-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  607
چکیده: 

برنامه ریزی و تشریح کیفیت فضاهای سبز شهری مساله ای نگران کننده برای برنامه ریزی است. برنامه ریزی فضاهای سبز با محافظت و گسترش زیستگاه های طبیعی و مصنوعی در شهرها تلطیف محیط را به همراه دارد. برای دستیابی به یک چشم انداز و تامین هدف های بلند مدت از برنامه ریزی راهبردی فضاهای سبز شهری استفاده شد. در این روش، اقدام هایی در چارچوب امکانات درونی و محدودیت های بیرونی برای بهبود روش ها و ارتقای بازده فعالیت ها صورت گرفت. چنین رویکردی تا کنون در حوزه مدیریت فضاهای سبز شهری استفاده نشده و این مطالعه تلاشی است تا با تکیه بر روش شناسی مربوطه، اقدام هایی مدیریتی درخور را برای فعالیت های توسعه ای فضاهای سبز شهری منطقه 2 شهرداری کرج ارایه دهد.منطقه 2 شهرداری کرج، 1196 هکتار وسعت و 107027 نفر جمعیت دارد. فضاهای سبز عمومی در این منطقه، 85.245 هکتار محاسبه شده که مشتمل بر 17 پارک، 6 میدان سبز، 29 بلوار سبز، 26 قطعه لچکی و 7 قطعه جنگل کاری است. در این مطالعه، از روش تجزیه و تحلیل SWOT برای شناسایی عوامل محیطی (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید)، اولویت بندی عوامل، ارایه راه کار و راهبرد با هدف مدیریت فضای سبز منطقه 2 کرج و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) برای اولویت بندی راهبرد ها استفاده شد. نتایج این بررسی به معرفی 6 راهبرد انجامید که از بین آن ها «توسعه پارک ها ی موضوعی و الگوهای نوین احداث فضاهای سبز عمومی و خصوصی»، «توسعه و ارتقای شبکه انتقال آب برای توسعه فضای سبز» و «برپایی برنامه های توانمندسازی جوامع محلی در توسعه، نگهداری و بهسازی فضاهای سبز شهری» اولویت بالاتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 607 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  27
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor, The World Health Organization defines health as complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or suffering. Health is a positive concept with physical, mental, emotional, spiritual, occupational, and social dimensions, emphasizing social and personal resources in addition to physical capacity. Hence, human health and the quality of the environment have always been discussed in urban issues (1). . .

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  97-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

مقدمه: تأثیر محیط زیست بر سلامت باروری و نتایج بارداری در تعدادی از مطالعات اپیدمیولوژیک بیان شده است. قرار گرفتن در معرض فضای سبز منجر به بهبودی سلامت و همچنین بهبود رشد جنین و کاهش خطر عوارض حاملگی شده است. مطالعه مرور سیستماتیک حاضر با هدف تعیین ارتباط بین فضای سبز و زایمان زودرس انجام شد. روش کار: در این مطالعه مروری جهت دستیابی به مطالعات مرتبط از پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی Pubmed، Scopus و Web of science و فارسی Iran Medex، SID و Magiran منتشر شده تا 8 آوریل 2020، با کلیدواژه های فارسی و انگلیسی فضای سبز و زایمان زودرس با تمام ترکیبات احتمالی جستجو انجام شد. یافته ها: از مجموع 6964 مقاله، 18 مقاله (12 مطالعه مقطعی و 6 مطالعه کوهورت) که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اکثر مطالعات با استفاده از شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI)، نزدیکی به فضای سبز و فاصله تا پارک، فضای سبز را ارزیابی کرده بودند. نتایج 9 مطالعه نشان داد که بین فضای سبز و زایمان زودرس ارتباطی وجود ندارد و سایر مطالعات نتایج ضدونقیض اثر محافظتی فضای سبز بر زایمان زودرس را بیان کرده بودند. نتیجه گیری: نتیجه اکثر مطالعات حاکی از عدم ارتباط فضای سبز و زایمان زودرس و سن حاملگی در زمان زایمان بود. در حالی که تعدادی از مطالعات نتایج ضدونقیضی در مورد اثر محافظتی فضای سبز بر زایمان زودرس گزارش کردند. از این رو پیشنهاد می­ شود مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در زمینه های مختلف برنامه ریزی شهری نشان دهنده قابلیت تحلیل و بیان کمی نتایج حاصل از تعامل انسان و محیط زیست است که خود به صورت اختلال و ناهمگنی در سطح زمین بروز می کند. در واقع رشد سریع شهرها موجب تغییر الگو های فضایی کاربری ها به ویژه فضای سبز می شود. از این رو در این تحقیق با هدف بهبود وضعیت فضاهای سبز و تلفیق آن با توسعه پایدار، ترکیب و توزیع فضا های سبز شهر جیرفت با کمک متریک های سیمای سرزمین (تعداد لکه، نسبت مساحت طبقه، متوسط اندازه لکه، متوسط نزدیک ترین فاصله همسایگی) بررسی می شود. نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع است که فضاهای سبز از نظر ترکیب و توزیع در بخش قابل توجهی از شهر جیرفت دارای شرایط مطلوبی نیستند و شبکه موزاییک لکه های فضای سبز شهری از وسعت و پیوستگی لازم برای ارائه خدمات اکولوژیکی برخوردار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود در مناطقی که لکه های سبز گسسته و با مساحت های کم هستند از طریق ایجاد فضای سبز بین آن ها پیوستگی ایجاد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 149 استناد 0 مرجع 12
نویسندگان: 

Lullulangi Mithen

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22933
 • دانلود: 

  6994
چکیده: 

This study is a fi eld research that aims to determine the extent of green open spaces that serve as neighborhood parks in Housing Public Company Panakkukang, which consists of three areas: Toddopuli, Tidung, and Tamalate. Population in this study, is the third of the areas. The selected sample is Tamalate, arguing that the area is in the middle and is central to the whole Housing Public Company Panakkukang. Data collection tool used is the Global Positioning System. Data analysis techniques, qualitative analysis that compares the comparison theory / standard SNI 03-1733-2004. Standard Housing in Urban Environmental Planning with the reality on the fi eld. Based on the results and discussion, it is known that the area of green open space in the area of Housing Public Company Panakkukang Makassar city in general is not in accordance with the provisions of the extent of green open space required in SNI 03-1733-2004.

آمار یکساله:  

بازدید 22933

دانلود 6994 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

جهانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

مدیریت درختان خطرآفرین به بررسی احتمال خطر درختان در محیط های طبیعی و انسان ساخت می پردازد. از آنجاییکه درختان خطرآفرین در فضای سبز شهری از اهمیت بالایی برخوردارند، شناسایی و کمی سازی شدت ریسک این درختان اجتناب ناپذیر است و فقط در این صورت امکان مدیریت ریسک و انجام اقدامات پیشگیرانه و به موقع فراهم می گردد. در این مطالعه در مجموع 200 درخت چنار خطرآفرین با ساختار ناپایدار در شهر کرج شناسایی و اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی و عیوب آنها ثبت گردید و شدت ریسک آنها با توجه به سال آسیب پذیری ارزیابی شد. در این تحقیق به کمک الگوریتم آموزشی پس انتشار خطا در محیط شبکه های عصبی مصنـوعی، شدت ریسک سقوط درختان چنار خطرآفرین (دو کلاسه شدت خطرآفرینی بر اساس سقوط اجزا در سال اول و دوم) بر اساس مقادیر کمی مشخصه های عمومی و عیوب درختان شبیه سازی شد. بر اساس نتایج آنالیز حساسیت قطر تاج، طول تاج درخت، انحراف تنه درخت و قطر یقه درخت به ترتیب بیشترین تاثیر را در طبقه بندی شدت ریسک درختان خطرآفرین داشته اند. صحت مدل با مقایسه خروجی آن و شاخص های محاسبه شده شامل ضریب تعیین (0.87 کلاس یک و 0.9 کلاس دو)، میانگین خطای مطلق (0.17 کلاس یک و 0.18 کلاس دو) و میانگین مربعات خطا (0.084 کلاس یک و 0.085 کلاس دو) سنجیده شد. مدل شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالا در کلاسه بندی شدت ریسک چنارهای خطرآفرین در اکوسیستم های شهری، مدل SFHR را به عنوان یک مدل پیش بینی در ارزیابی احتمال سقوط درختان چنار معرفی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 35 استناد 455 مرجع 0
litScript