نتایج جستجو

1749

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

175

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  148
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این پژوهش از نانوصفحات گرافین به عنوان فاز تقویت کننده در زمینه Ni-P استفاده شد و پوشش الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-P-graphene بر روی زیرلایه ای از مس رسوب داده شد. جهت ارزیابی ریز ساختار از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی انتشار میدان (FESEM)، برای شناسایی فازها از آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) و به منظور سختی سنجی از ریزسختی سنجی ویکرز استفاده شد. همچنین رفتار تریبولوژیکی پوشش با استفاده از آزمون پین روی دیسک مورد بررسی قرار گرفت و اثر مشارکت نانو صفحات گرافین در پوشش بر مکانیزم سایش، نرخ سایش و ضریب اصطکاک مشخص شد. یافته های آزمایشی نشان داد که پوشش الکترولس Ni-P-graphene پوششی یکنواخت و عاری از تخلخل و ترک بوده و در فصل مشترک پیوستگی خوبی با زیرلایه دارد. سختی پوشش نانوکامپوزیتی Ni-P-graphene با غلظت 20 میلی گرم بر لیترگرافین در محلول الکترولس، به میزان 1390 حاصل شد. مقاومت سایشی پوشش نانوکامپوزیتی Ni-P-graphene نسبت به پوشش Ni-P تا 97 درصد افزایش یافت. همچنین به دلیل مشارکت نانوصفحات گرافین در پوشش نانوکامپوزیتی، میانگین ضریب اصطکاک پوشش نسبت به پوشش Ni-P تا 50 درصد کاهش یافته و به میزان 0.36 رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 148

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  19-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

In this Research, tin)II( oxide doped with graphene )SnO /graphene( nanocomposite was synthesized by hydrothermal method. Structural characteristics of the nanocomposites were studied using X-ray Diffraction )XRD(, Energy-dispersive X-ray spectroscopy )EDS( scanning electron microscopy (SEM), and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), to confirm possible interactions which may have formed between the nanocomposites. Then, SnO /graphene nanocomposite was used as a sensitive and active layer for preparing a gas sensor for ethanol gas sensing. To optimize the condition and function of the sensor, the sensitivity and response of the nanocomposite at working temperature were investigated and important parameters such as response time, recovery time, and selectivity were determined. At the working temperature also at operating temperature, the sensor showed a sensitivity of about 12 times the concentration of 200 ppm and its response time was significantly lower. In addition, the SnO /graphene sensor had good selectivity over the target gas compared to other gases such as methanol, phenylethyl alcohol, acetone, n-hexane, etc. Due to the properties of bamboo charcoal and specific surface properties and its porosity structure, tin )II( oxide doped with bamboo charcoal )SnO/Bamboo charcoal( nanocomposite synthesis, this sensor was also studied. SnO/Bamboo charcoal nanocomposite showed a significant sensitivity to the low concentration of ethanol at 10 ppm which is better than the sensitivity and detection limit compared to SnO /graphene sensor.

آمار یکساله:  

بازدید 61

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  47
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 47
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Mohammadi Robab

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2 (96)
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

In this research work, TiO2, TiO2-graphene, and TiO2-graphene/Alginate catalysts were synthesized and characterized by different methods such as XRD, TEM, SEM, and EDX analysis methods. Photocatalytic activity of prepared samples was investigated by photocatalytic removal of malachite green and methyl orange as cationic and anionic dyes from aqouse solutions. The results showed that photocatalytic activity of samples depends on the chemical structure of pollutants. TiO2-graphene/Alginate nanocomposite showed higher photocatalytic activity on the removal of cationic dye from aqouse solutions. While TiO2-graphene sample showed higher photocatalytic activity on the removal of anionic dye from aqouse solutions comparison. The figures of merit based on electric energy consumption (electrical energy per order (EEO)) were evaluated in the photodegradation of malachite green in the presence of prepared samples. The results indicate that less energy is consumed during the degradation of malachite green in the presence of TiO2-graphene/Alginate compared with other photocatalysts. To understand the nature of adsorption process, the equilibrium adsorption isotherms were studied. Based on results, for TiO2-graphene/Alginate, Langmuir isotherm model with correlation coefficient of 0. 995 fitted the experimental data, respectively. According to the Langmuir isotherm model, the maximum adsorption capacity of TiO2-graphene/Alginate for adsorption malachite green was about 86. 45 mg. g^(-1), which was about 4 times the adsorption capacity of Ag-TiO2. Also, recyclability of TiO2-graphene/Alginate nanocomposite was investigated. The results showed that TiO2-graphene/Alginate nanocomposite with recycling ability is highly stable.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZHU Y. | MURALI S. | CAI W.

نشریه: 

ADVANCED MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  3906-3924
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5230
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5230

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  53
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2430
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2430 استناد 53 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  13
تعامل: 
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  30
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 30
نویسنده: 

NAMVARI MINA | NAMAZI HASAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WATER-SOLUBLE graphene NANOSHEETS (GNS) WERE FABRICATED VIA FUNCTIONALIZATION OF graphene OXIDE (GO) WITH MONO AND DISACCHARIDES ON THE BASAL PLANE AND EDGES USING CU (I) -CATALYZED HUISGEN 1, 3-DIPOLAR CYCLOADDITION OF AZIDES AND TERMINAL ALKYNES (CLICK CHEMISTRY). TO GRAFT SACCHARIDES ONTO THE PLANE OF GO, IT WAS REACTED WITH SODIUM AZIDE TO INTRODUCE AZIDE GROUPS ON THE PLANE. THEN, IT WAS TREATED WITH ALKYNE-MODIFIED GLUCOSE, MANNOSE, GALACTOSE AND MALTOSE. IN THE NEXT APPROACH, WE ATTACHED 1, 3-DIAZIDEOPROP-2-OL ONTO THE EDGES OF GO AND IT WAS SUBSEQUENTLY CLICKED WITH ALKYNE-GLUCOSE. THE PRODUCTS WERE ANALYZED BY FOURIER-TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY (FTIR), FIELD-EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPY, THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS (TGA) AND X-RAY DIFFRACTION SPECTROMETRY. FTIR AND TGA RESULTS SHOWED BOTH SUGAR-GRAFTED GO SHEETS WERE REDUCED BY SODIUM ASCORBATE DURING CLICK-COUPLING REACTION WHICH IS AN ADVANTAGE FOR THIS REACTION. BESIDES, GLYCOSIDE-GRAFTED GNS WERE EASILY DISPERSED IN WATER AND STABLE FOR TWO WEEKS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

باقری بهناز | فضیله فرهاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  347-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

کشف گرافین و ویژگی های استثنایی الکترونیکی و مغناطیسی آن توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. در این میان‏، مشتقات گرافینی از جمله نانوروبان های گرافینی و ریزساختارهای نانومتری آن برای استفاده در صنایع اسپینترونیکی و نانوالکترونیکی مناسب هستند. مطالعات نظری نشان می دهند که مغناطش در این سیستم ها به دلایل مختلف مثل کاهش ابعاد ‏یا در اثر بی نظمی و تهی جای ها ایجاد می شوند. با استفاده از مدل هابارد در تقریب میدان میانگین مغناطش در نانوریزساختارهای گرافینی صفربعدی‏، نانوروبان های گرافینی یک بعدی زیگزاگ بررسی شده است. در میان نانوریزساختارها شکل های مثلثی، پاپیونی و کورونن مطالعه شده اند و در مورد این که چگونه شکل آنها و ناهماهنگی در تعداد اتم هایی که به هر زیرشبکه تعلق دارد، که منجر به ایجاد حالت های با انرژی صفر و در نتیجه مغناطش در این سیستم ها می شود‏‏، مطالعه شده است. در پایان با در نظر گرفتن مدل بی نظمی اندرسون به همراه مدل تنگابست نزدیکترین همسایگان و مدل هابارد میدان میانگین، اثر متقابل بی نظمی بر چگالی حالات نانوروبان گرافینی زیگزاگ بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

DIDEHBAN KH. | DEHGHAN R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript