نتایج جستجو

5323

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

533

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


نویسنده: 

LAWRENCE R.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1997
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  214
 • صفحه پایان: 

  226
تعامل: 
 • استنادات: 

  211
 • بازدید: 

  5856
 • دانلود: 

  3936
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5856

دانلود 3936 استناد 211 مرجع 0
نویسنده: 

باقرشاهی علی نقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحه شروع: 

  37
 • صفحه پایان: 

  54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

مقاله حاضر دیدگاه علامه اقبال لاهوری را در باره خدا را مورد بررسی قرار می دهد. از نظر او خدا در اسلام هم بصورت متشخص و هم غیرمتشخص مطرح است و چنین تصوری از خدا هم تامین کننده نیاز متدین بوده و هم پاسخگوی کنجکاوی فکری فیلسوفان است. مک تاگارت متاثر از هگل حقیقت نهایی را مطلق می دانست و معتقد بود مطلق را نمی توان "من" یا "خود" نامید ولی اقبال با چنین نگاهی به حقیقت نهایی موافق نبود. اقبال همچنین به براهین سنتی اثبات وجود خدا اعتقادی ندارد، . او معتقد است که این براهین به انسان معرفتی درباره به خدا نمی دهند. در این خصوص او به حجیت شهود تاکید دارد و معتقد است همان طور که شهود می تواند ماهیت نفس و جهان را بر ما آشکار کند می تواند حقیقت خدا را نیز آشکار کند. تجربه شهودی طریقی است که برخی از فیلسوفان غرب مانند برگسون نیزکه هم عصر اقبال بود به آن تاکید داشت. اقبال این طریق را طریق قرآنی می داند و می کوشد آن را مستدل کند. اقبال در آثار خود از واژه ای بنام "خود" برای انسان استفاده کرده و از خدا نیز به عنوان " خود نامتناهی " یاد می کند که نسبتی با شهود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 97 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فلسفه دین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  297
 • صفحه پایان: 

  328
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  276
 • دانلود: 

  140
چکیده: 

با اولین گام های مدرنیته در مغرب زمین، نقش خداوند از خیر اعلی به علت اولی و سپس به ساعت ساز لاهوتی تنزل یافت، آنگاه برای حفظ نقش مستمر خداوند، نقش رخنه پوشی نارسایی های قانون های طبیعت مطرح شد که هم از طرف الهیون و هم از منظر علمی راضی کننده نبود. خالق و معمار بازنشسته بودن، تقلیل علت فاعلی به نیروی میان اتم ها و در نتیجه انکار فاعلیت برای جهان و خداوند را موجودی متباین از جهان هستی دانستن که هر از گاهی جلوه گری می کند یا اکتفا کردن به برانگیختن عشق در میان موجودات، نقش های گوناگونی است که انسان مدرن برای خداوند قائل شد. این آرا در مقایسه با آنچه در متون معتبر دینی درباره نقش خداوند گفته شده متفاوت است. خدای دین، مالک هستی، علت فاعلی و علت غایی جهان محسوب می شود. خدا در عین مباین بودن از جهان، در ذره ذره جهان حاضر است.

آمار یکساله:  

بازدید 276

دانلود 140 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (30)
 • صفحه شروع: 

  39
 • صفحه پایان: 

  65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  125
چکیده: 

مقاله حاضر درباره امکان و عدم امکان رویت، و در فرض امکان درباره وقوع و عدم وقوع آن بحث می کند، ادله طرفداران امکان و عدم امکان و نیز ادله معتقدین به وقوع را مطرح و درباره آنها داوری می کند و حاصل مباحث آن، عدم امکان رویت و به اولویت، عدم وقوع آن می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 125 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  16
 • صفحه شروع: 

  1
 • صفحه پایان: 

  28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  239
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

رویکردهای فلاسفه و متکلمان (مسیحی و مسلمان) به خداشناسی در طول زمان و با رشد معارف بشر تغییرات زیادی داشته است. الهیات مسیحی و اسلامی سرشار از برهان ها و دلیل ها ی اثبات وجود خداست. بحث درباره امکان اقامه برهان بر وجود خدا، سخن از برترین دلیل وجود خدا، پاسخ به نقدهای منتقدان و بازسازی برهان ها و دلیل ها ی پیشینیان در دوره های متاخر، بخش زیادی از آثار و افکار متالهان دو دیانت را به خود اختصاص داده است. دلیل هایی که در میراث این دو سنت دینی و فلسفی می توان یافت برخی برگرفته از تعالیم دینی و بعضی حاصل اندیشه متفکران دین مدار است. بدون تردید مرور و بررسی تطبیقی این دلیل ها  می تواند ما را با کمالات، ظرفیت ها و نگرش های بایسته در الهیات اسلامی بیشتر آشنا کند. از جمله مسایلی که در خلال این مقایسه به دست می آید بایستگی نگرش روانشناختی به اثبات وجود خدا در الهیات اسلامی است؛ موضوعی که در این مقاله، با الهام از آیه ای از قرآن کریم، در مساله امید به زندگی دنبال شده است. این مساله عبارت است از استدلال به وجود خدا از راه کارکرد ذهن و نفس انسان در موضوع امید و امیدواری به زندگی. منظور از امید در این جا همه انواع آینده نگری ها و ویژگی های حاکم بر رفتارهای امیدوارانه  انسان است.

آمار یکساله:  

بازدید 239

دانلود 221 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  121
 • صفحه پایان: 

  141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  458
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی به خدا و میزان توکل در دانشجویان دانشگاه تهران بود. در این پژوهش چهارصد و نود و چهار دانشجو (299 زن، 195 مرد) از میان 8 دانشکده دانشگاه تهران شرکت کردند، برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه ارتباط با خدا (ATG؛ رووات و کرکپاتریک، 2002) و پرسشنامه راهیابی در حوادث و رخدادهای زندگی (QADHS؛ غباری و همکاران، 1382) استفاده شد. بررسی نتیجه همبستگی چندگانه نشان داد که بین ابعاد توکل به خدا و دلبستگی، ایمن همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. درحالی که بین ابعاد توکل به خدا و سبک های دلبستگی اضطرابی و اجتنابی، همبستگی منفی و معنادار وجود داشت. همین نتیجه در مورد تفویض امور به خدا و ابعاد آن با سبک های دلبستگی به خدا نیز تکرار شد. هم چنین، تحلیل داده ها نشان داد که دختران دانشجو در نمره توکل و تفویض امور به خدا بالاتر از پسران بودند. مقایسه دختران و پسران در سبک های دلبستگی اجتنابی بیش تری برخوردار بودند. از لحاظ وضعیت تاهل میان دانشجویان مجرد و متاهل، تفاوت معناداری از جهت توکل، تفویض و یا سبک های دلبستگی مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 458

دانلود 79 استناد 0 مرجع 1
نویسنده: 

KIRBY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحه شروع: 

  770
 • صفحه پایان: 

  781
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  2461
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2461

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحه شروع: 

  431
 • صفحه پایان: 

  450
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  23
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 23 استناد 1 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

MOTAHHARI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  41-42
 • شماره: 

  153-154
 • صفحه شروع: 

  343
 • صفحه پایان: 

  352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4837
 • دانلود: 

  912
کلیدواژه: 
چکیده: 

The quality of gods kllowledge of creatures with regard to the simplicity of his essence is a matter which has been discussed by Islamic philosophers since old time. Peripatetic (Mashshci,i) philosophers had held to the gods active acquired knowledge of things, and illuminating philosophers had held to the gods intuitive knowledge of things; and about that this knowledge is summary or detailed, and if it is detailed how it will be compatible wi,th the simplicity of gods essence, also have been developed ideas. One of the problems which has been solved well in Molla Sadras transcendent philosophy is the same problem. He has affirmed according to the "authenticity of being" that the gods detailed knowledge of things does not contradict the simplicity of gods essence, and gods summary knowledge is in the same time the detailed revelation, and thereby he has solved this problem.

آمار یکساله:  

بازدید 4837

دانلود 912 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

MANDER W.J.

نشریه: 

HEYTHROP JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1997
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحه شروع: 

  401
 • صفحه پایان: 

  412
تعامل: 
 • استنادات: 

  212
 • بازدید: 

  5202
 • دانلود: 

  3992
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5202

دانلود 3992 استناد 212 مرجع 0

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
litScript