نتایج جستجو

26106

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2611

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 70
نویسندگان: 

سهرابی بابک

نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  111-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  108
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله، عملکرد الگوریتم Simulated Annealing) SA) و (genetic algorithm) GA را در تعویض پیش گیرانه بهینه قطعات به منظور حداقل کردن زمان خوابیدگی بررسی می کند. به این منظور، تعدادی معیار ارزیابی برای تحلیل عملکرد این الگوریتم ها تشریح شده تا با استفاده از آن ها بتوان تصمیم گرفت که کدام الگوریتم را در تعویض پیش گیرانه قطعات می توان به کار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 108

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  101-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  122
 • دانلود: 

  120
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 122

دانلود 120 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 49)
 • صفحات: 

  35-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1080
 • دانلود: 

  1485
چکیده: 

زمان بندی مجموعه ای از ماشین های موازی که در یک محیط هستند، هم از نظر تئوری و هم از نظر کاربردی مهم است. از نظر تئوری، تعمیم مساله ی زمان بندی یک ماشین است و از نظر کاربردی صحت منابع موازی در جهان واقعی می باشد. وقتی ماشین ها، کامپیوتر باشند یک برنامه ی موازی نیاز است زیرا اعضای مجموعه به طور موازی اجرا می شوند و این اجرا بر اساس ارتباطات تقدمی آن ها است. مزیت اجرای زمان بندی وظایف، قدرت محاسباتی کامل را فراهم می کند که به وسیله ی سیستم چندپردازنده یا چندکامپیوتری به دست می آید. در این مقاله نشان می دهیم مساله ی تخصیص تعدادی وظایف ناهمسان در سیستم های چندپردازنده یا چندکامپیوتری چگونه است. مدل فرضی سیستم شامل تعدادی پردازنده ی همسان است و در یک زمان، فقط یک وظیفه، روی یک پردازنده اجرا می شود و نیز همه ی زمان بندی ها و وظایف، غیرانحصاری هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 1080

دانلود 1485 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  163-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 77 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  32-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

مقدمه: داروها عمدتا توسط پروتیین های پلاسما ازجمله آلبومین سرم انسانی در بدن انسان به بافت های هدف منتقل می شوند. با استفاده از روش های شبیه سازی مانند داکینگ مولکولی می توان اطلاعات کاربردی درباره مولفه های ترمودینامیکی داروها و پایداری آنها به دست آورد. مواد و روش ها: در این پژوهش، بررسی های داکینگ مولکولی آلبومین سرم انسانی با داروی ضدسرطان فلورواوراسیل انجام شد. بار جزیی روی اتم های پروتیین آلبومین سرم و اتم های داروی فلورواوراسیل محاسبه گردید. جستجوی بهترین پیکربندی نیز با استفاده از Lamarckian genetic algorithm صورت پذیرفت. ابعاد grid maps در حدود 40*40*40 انگستروم با فاصله 375/0 انگستروم انتخاب شد. تعداد genetic algorithm و تعداد بررسی ها به ترتیب در حدود 100 و 5/2 میلیون تنطیم گردید. در پایان بهترین پیکربندی برهمکنش انجام شده با کمترین مقدار انرژی آزاد انتخاب شد. به منظور مشاهده داکینگ انجام شده از نرم افزارهای گرافیکی Ligplot و VMD استفاده گردید. یافته ها: در بهترین نمونه، فلورواوراسیل قادر است با پروتیین آلبومین سرم انسانی HSA چهار پیوند هیدروژنی از طریق اتم های نیتروژن و اکسیژن با دو آمینواسید تیروزین، یک آمینواسید هیستیدین و یک آمینواسید آرژنین ارتباط برقرار می کند. برآورد انرژی های آزاد اتصال (kcal/ mol) برای بهترین نمونه برابر با 1/5-است. مقادیر منفی انرژی آزاد گیبس (Δ, G°, ) نشان دهنده یک فرایند خودبه خودی است و مقدار ثابت اتصال (Ka ≈,109 L •,mol-1) بیانگر توزیع زیستی مطلوب دارو با پلاسمای خون است. بحث و نتیجه گیری: بررسی داکینگ مدل های پیشنهادی نشان می دهد که فلورواوراسیل دارای حلقه ای آلیفاتیک است و دارای بخش های هیدروفوب است و به همین علت، توانایی بالایی در تشکیل برهمکنش های هیدروفوب با آمینواسیدهای اصلی در جایگاه فعال پروتیین سرم آلبومین دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 8

دانلود 10 استناد 0 مرجع 5
strs
نویسندگان: 

REZAEE ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14040
 • دانلود: 

  6406
چکیده: 

In this paper, echo cancellation is done using genetic algorithm (GA). The genetic algorithm is implemented by two kinds of crossovers, heuristic and microbial. A new procedure is proposed to estimate the coefficients of adaptive filters used in echo cancellation with combination of the GA with Least-Mean-Square (LMS) method. The results are compared for various values of LMS step size and different types of crossovers which are all satisfactory. Reverse SNR is used as the fitness function. It can estimate an echo path with definite length of impulse response with an adaptive filter with desired length.Results show that the proposed combined GA-LMS method operates more satisfactory than simple GA in terms of the number of generations needed to achieve a particular amount of echo cancellation. Different tests show that GAs running with heuristic crossover converge faster than GAs with microbial crossover. Results are also compared with LMS algorithm. Although LMS is faster, but its solutions are less precise and it diverges in some cases. But our proposed method always converges.

آمار یکساله:  

بازدید 14040

دانلود 6406 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MAULIK U. | BANDYOPADHYAY S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1455-1465
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4569
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4569

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  369-381
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1337
 • دانلود: 

  303
چکیده: 

در این مقاله کاربرد روش های جدید بهینه سازی در توسعه توام پست ها و خطوط فوق توزیع مطرح می شود. این روش، ترکیبی بهینه از کاندیدهای توسعه پست ها و خطوط فوق توزیع به منظور حداقل کردن تابع هدف را مشخص می کند، در حالی که قیود مختلف توسعه شبکه و احتمال پیشامد خطای یگانه در خطوط و ترانسفورماتورها را در نظر می گیرد. در کاندیداهای مختلف توسعه پست ها و شبکه، ساخت خطوط یا نصب پست های جدید یا افزایش ظرفیت خطوط و پست ها در نظر گرفته می شود. همچنین در برنامه ریزی توسعه ارایه شده، ناحیه سرویس دهی، ظرفیت بهینه و نوع ترانسفورماتورهای پست های فوق توزیع (HV/MV) مشخص می شود. در این تحقیق، روش الگوریتم ژنتیک، الگوریتم مورچگان و روش ترکیبی الگوریتم مورچگان و ژنتیک که برای حل این مساله پیشنهاد شده است، مقایسه می شوند. همچنین نتایج، با برنامه ریزی توسعه جداگانه پست ها و شبکه فوق توزیع روی شبکه نمونه مقایسه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1337

دانلود 303 استناد 0 مرجع 0
litScript