نتایج جستجو

832

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

84

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 56
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (9)
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

جریان درین القا شده از گیت (GIDL) در ترانزیستور اثر میدانی سیلیکان بر روی عایق (SOI MOSFET) یکی از مولفه های اصلی جریان نشتی محسوب می شود. جریان GIDL نقش مهمی را در زمان نگهداری اطلاعات در سلول های DRAM و توان مصرفی در سوئیچ های ترانزیستوری ایفا می کند و به عنوان یکی از عوامل محدود کننده مقیاس پذیری افزاره های SOI MOSFET مطرح می شود. در این مقاله تکنیک جدیدی را برای کاهش جریان GIDL و به دنبال آن جریان حالت خاموش در افزاره SOI MOSFET در ابعاد نانو پیشنهاد می کنیم. با بکارگیری اکسید گیت با ضخامت نامتقارن می توان جریان GIDL را بدون از دست دادن جریان حالت روشن و کنترل گیت بر کانال کاهش داد. کاهش جریان نشتی موجب کاهش توان مصرفی در سوئیچ های ترانزیستوری می گردد. به علاوه نشان داده ایم که طول بهینه ای از کانال وجود دارد که به ازای آن جریان حالت خاموش کمینه می شود بدون آنکه جریان حالت روشن از دست برود.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 33 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  86-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  215-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

This work investigates the channel thickness dependency of high-k gate dielectric-based complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) inverter circuit built using a conventional double-gate metal gate oxide semiconductor field-effect transistor (DG-MOSFET). It is espied that the use of high-k dielectric as a gate oxide in n/p DG-MOSFET based CMOS inverter results in a high noise margin as well as gain. It is also found that delay performance of the inverter circuit also gets upgraded slightly by using high-k gate dielectric materials. Further, it is observed that the scaling down of channel thickness (TSi) improves the noise margin (NM), and gain (A) at the cost of propagation delay (Pd). Moreover, it is also observed that the changes in noise margin (Δ, NM = NM(K=40) –,NM(K=3. 9)), propagation delay (Δ, Pd = Pd (K=40) –,Pd (K=3. 9)), and gain (Δ, A = A(K=40) –,A(K=3. 9)) gets hinder at lower TSi. Therefore, it is apposite to look at lower channel thickness (~6 nm) while designing high-k gate dielectric-based DG-MOSFET for CMOS inverter cell.

آمار یکساله:  

بازدید 17

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17-16
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مقدمه: محاسبه GFR باتکنیک gate بدون نیازبه نمونه خونی و با تزریق مقدار 3 تا 5 میلی کوری 99m Tc-DTPA انجام می شود. تهیه اسکن کلیه مناسب با اکتیویته فوق مقدور نیست. این مطالعه سعی دارد با بهینه سازی تکنیک فوق, امکان محاسبه GFR همزمان با اسکن کلیه (با تجویز 10 تا 15 میلی کوری) را فراهم کند.روش کار: در این مطالعه اکتیویته های مختلف از 3 تا 18 میلی کوری از 99m Tc-DTPA در زمان 60 ثانیه و در زمان 60 ثانیه و در فاصله 30 سانتیمتری ازدتکتور تصویربرداری شدند. همچنین اکتیویته 12 میلی کوری در زمانهای مختلف (از 5 تا 30 ثانیه) و نیز در فواصل متفاوت از 10 تا 40 سانتیمتری تصویربرداری شدند و هر کدام از تصویربرداریها ده بار تکرار شد. با استفاده از منطقه مطلوب (ROI) یکسان مقدار شمارش کلی و حداکثر شمارش در پیکسل, برای هر کدام از تصاویر به دست آمد.نتایج و بحث: تجزیه و تحلیل تصاویر به دست آمده نشان داد که در تصویربرداری به مدت 60 ثانیه , شمارش کلی و اکتیویته بیش از 3 میلی کوری, حداکثر شمارش در پیکسل های مساوی 32767 (دو به توان 15 منهای یک) بود که نشان از اشباع پیکسل داشت. اندازه گیری اکتیویته 12 میلی کوری نیز, در زمانهای مختلف نشان داد که فقط در زمانهای 5 تا 15 ثانیه اشباع پیکسلها ثانیه اشباع پیکسلها صورت نمی گیرید و در تصویربرداریهای با زمان بیشتر این پدیده اتفاق می افتد. بررسی اثر فاصله نیز نشان داد که در فاصله 10 سانتیمتری پدیده اشباع دیده می شود، ولی در فواصل 20 تا 40 سانتیمتری این مشکل وجود ندارد.نتیجه گیری: با استفاده از تکنیک gate و بهینه سازی این تکنیک می توان همزمان با انجام اسکن کلیه, مقدار GFR را نیز محاسبه کرد. برای این کار مقدار اکتیویته تجویزی بین 10 تا 15 میلی کوری, فاصله سرنگ تادتکتور 20 تا 40 سانتیمتر و زمان تصویربرداری از سرنگ قبل از تزریق 5 تا 15 ثانیه باید باشد. تکنیک پیشنهادی ما ضریب همبستگی مناسبی را با روش کلیرانس کراتینین نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  647-656
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

آستانه استغراق یک سازه به منظور تعیین مرز بین جریان آزاد و مستغرق بررسی می شود. با دانستن آستانه استغراق سازه می توان تخمین دقیقی از دبی در شرایط جریان آزاد و مستغرق وابسته به نوع معادلات ارائه شده، داشت. دریچه ها ی سالونی، سازه های کنترل و تنظیم جریان آب در کانال-های آبیاری هستند که مطالعات محدودی در مورد آنها گزارش شده است. در این پژوهش، آستانه استغراق دریچه سالونی در زوایای مختلف بازشدگی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دریچه سالونی در شرایط مختلف هیدرولیکی و بهره برداری در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات بر روی یک مدل آزمایشگاهی در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو انجام شد. آستانه استغراق دریچه، به ازای مقادیر مختلف زاویه و دبی جریان، بر مبنای معیار یک، دو و سه درصد تغییرات عمق تعیین شده است. مهم ترین پارامترهای بی بعد موثر بر آستانه استغراق دریچه سالونی عبارتنداز نسبت عرض بازشدگی به عرض دریچه، و عدد فرود بالادست دریچه ( و ). بر این اساس، رابطه ای برای آستانه استغراق دریچه با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در دو دبی 025/0 و 030/0 مترمکعب بر ثانیه و بر مبنای پارامترهای بی بعد موثر بر سازه استنتاج شد. رابطه ی حاصل با حداکثر خطای نسبی10% ± آستانه استغراق دریچه سالونی را برآورد می کند که از نظر کاربردی مناسب است. علاوه بر آن نمودارهای آستانه استغراق به دست آمده راهنمای کاربردی مناسبی برای تعیین مرز جریان در شرایط مختلف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15
 • دانلود: 

  11
چکیده: 

Quantum-dot Cellular Automata (QCA) with properties such as high density and low power consumption is a promising technology for VLSI future. But high error rate is a disadvantage of this technology, hence it is necessary to design circuits with testability. In this paper a new universal and testable 3×3 gate is designed. This gate is a kind of intelligent systems,because the possible system error can be distinguished by the output values. This gate is designed in a way that it has always 2 ones and one zero in its outputs. When the gate works properly the majority of the outputs must be one and the logical AND operation of the outputs must be zero. Thus in the presence of any transient and permanent fault such as single missing cell the majority and AND of the outputs are not equal to those in fault free operation. Then the performance of this gate is compared with useful testable Fredkin gate and is shown that for implementing logic functions this gate has a better performance in terms of complexity and delay in comparison with Fredkin gate.

آمار یکساله:  

بازدید 15

دانلود 11 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2390-2395
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11316
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11316

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (38 پیاپی)
 • صفحات: 

  11-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

از جمله انواع سرریز-دریچه ها، سازه ترکیبی سرریز-دریچه کنگره ای مستطیلی است. سازه ترکیبی سرریز-دریچه با داشتن قابلیت عبور هم زمان مواد قابل ته نشین شدن از قسمت دریچه و مواد معلق از روی سرریز، از انباشته شدن رسوب و مواد معلق در پشت سرریز تا حد زیادی جلوگیری و به افزایش دقت اندازه گیری و عبور جریان کمک زیادی می کند. پژوهش هایی که در زمینه جریان ترکیبی هم زمان از روی سرریز و زیر دریچه صورت گرفته، به ندرت به مدل ترکیبی سرریزها همراه دریچه های کشویی پرداخته اند. در این پژوهش، با مدل های فیزیکی با ارتفاع 15 و 20 سانتی متر در پانزده حالت قرارگیری دریچه کشویی در موقعیت های مختلف، اثر مکان دریچه روی ضریب دبی بررسی شد. آزمایش ها در فلوم تحقیقاتی به عرض 5/0 متر و طول 12 متر در محدوده دبی 10 تا 50 لیتر بر ثانیه انجام شد. در این پژوهش در مجموع 390 آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد برای همه حالت های قرارگیری دریچه، زمانی که موقعیت دریچه عمود بر جهت جریان است و به ترتیب ابتدا در پیشانی وجه بالادست و سپس وجه پایین دست، ضریب دبی بیشتری به دست آمد. همچنین با افزایش نسبت H/P مقدار ضریب دبی با توجه به تداخل جت آب کاهش (حداکثر 9 درصد) می یابد. برای یک دبی و طول موثر ثابت با افزایش ارتفاع سرریز، مقدار ارتفاع آب بالا دست سرریز کاهش می یابد و چون مقدار استغراق در پایین دست سرریز کنگره ای کاهش می یابد و جریان آب به سهولت به سمت پایین دست حرکت می کند، باعث افزایش بازدهی هیدرولیکی مدل سرریز-دریچه کنگره ای مستطیلی می شود و در نتیجه ضریب جریان افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 43

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

براکی تراپی نوع خاصی از پرتودرمانی است که در آن چشمه پرتوزا در داخل بدن بیمار و در نزدیکی (و یا در داخل) تومور قرار می گیرد. در این بین، تعیین توزیع دز پیرامون چشمههای مورد استفاده در براکی تراپی برای اهداف طراحی درمان بسیار با اهمیت است. در این تحقیق، پارامترهای دزیمتری توصیه شده توسط پروتکل TG43-U1، AAPM، نظیر ثابت آهنگ دز، تابع دز شعاعی و تابع ناهمسانگردی چشمه براکی تراپی I-125 Amersham Health مدل 6711 با استفاده از کد شبیهسازی مونتکارلو gate در فانتوم آب محاسبه و اعتبارسنجی شده است، و در ادامه، با توجه به ساختار متفاوت بافتهای مختلف بدن نسبت به فانتوم آب، نتایج مربوط به محاسبات دزیمتری، به بافتهای چربی، سینه، ریه، دو نوع بافت نرم و ماهیچه تعمیم داده شد. شبیهسازیها نشان دهنده تفاوت محسوس دز جذبی در برخی از بافت ها، نسبت به فانتوم آب (که توسط پروتکل استاندارد TG43-U1، AAPM پیشنهاد می شود) است، به طوری که تغییرات مربوط به تابع دز شعاعی در بافت چربی در فاصله cm 5 از مرکز چشمه به 7/68% نیز خواهد رسید. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که پارامترهای دزیمتری چشمه براکی تراپی 125-I را میتوان، علیرغم انرژی تابشی پایین و تغییرات شدید دز با افزایش فاصله از مرکز چشمه، با استفاده از کد gate و فهرست فیزیکی مناسب محاسبه کرده ودر راستای توسعه نرمافزارهای طراحی درمان براکی تراپی مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
litScript