نتایج جستجو

9

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عارفی فرد سکینه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3 (پیاپی 48)
 • صفحات: 

  99-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

رسوبات پرمین (گوادالوپین - لوپینگین) در مقطع ایل بیک در ناحیه زردکوه بختیاری در زاگرس مرتفع برای اولین بار از نظر فونای فوزولینید موجود در آن بطور جامع بررسی شد. در این مطالعه تعداد 30 گونه متعلق به 14 جنس شناسایی شدند و علاوه بر این گونه جدید Rugososchwagerina zagroensis از نظر سیستماتیک توصیف شد. تعداد 5 زون فوزولینید در سازند دالان در مقطع مورد مطالعه شده شناسایی شد. قدیمی ترین زون Preaskinerella parviflucta-Chusenella? pseudocompacta است که در 120 متری قاعده مقطع وجود دارد و قابل نسبت دادن به کوبرگندین است. دومین زون که در فاصله 120 متری تا 320 متری مقطع شناسایی شده Eopolydiexodina persica است که سن مورگابین زیرین - میانی را دارد. سومین زون که Chusenella schwageriniformis-Rugososchwagerina zagroensis است در یک افق باریک در 320 متری تا 350 متری توالی سازند دالان وجود دارد و سن مورگابین بالا - میدین آغازی را نشان می دهد. چهارمین زون Parafusulina crassispira است که به سن میدین زیرین است در فاصله 360 متری تا 435 متری قاعده مقطع قابل تشخیص است. پنجمین زون Afghanella schencki است که به سن بخش بالایی میدین است و در فاصله 438 متری تا 687 متری قاعده توالی قرار دارد. چینه های که در 920 متری قاعده مقطع وجود دارند دارای فرامینیفرهایی نظیر Paraglobivalvulina sp. و  Dagmarita sp.است که سن لوپینگین برای آن در نظر گرفته می شود. چینه هایی که در فاصله 687 متری و 920 متری در داخل توالی وجود دارند فاقد فسیل هستند و بنابراین یا سن آنها گوادالوپین و یا لوپینگین است. فونای فوزولینید مطالعه شده شباهت با فونای تتیس غربی را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

به منظور بررسی میکروفوناهای سنگ های پرمین در نواحی کلمرد، شتری و شیر گشتنه مقطع چینه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. توالی پرمین در ناحیه کلمرد (موسوم به سازند خان) عمدتا از توالی های سیکلی آواری - کربناته تشکیل شده است که قسمت اعظم آن را سنگ های تخریبی (ماسه سنگ) تشکیل می دهد. سن فونای فوزولینید سازند خان ساکمارین می باشد. مطالعات مقایسه ای این مجموعه با فونای فوزولینید سایر نواحی نظیر پامیر مرکزی، جنوب افغانستان، روتگ (جنوب تبت)، کاراکوروم و هندوکش نشان می دهد که مجموعه فوزولینید سازند خان به ناحیه Peri-Gondwana تعلق دارد. بعد از رسوبگذاری سازند خان در زمان ساکمارین، دریا از ناحیه کلمرد پسروی نمود و از زمان یاختاشین - اواخر پرمین این ناحیه بصورت یک بخش بالا آمده از آب دریا باقی مانده است. نهشته های لاتریتی این خشکی زایی را تایید می کنند. پیشروی مجدد دریا در زمان تریاس آغازی در ناحیه کلمرد صورت گرفته است. سنگ های پرمین در نواحی شتری و شیرگشت سازند جمال نامیده می شوند. قسمت اصلی سازند جمال در این نواحی از سنگ های کربناته تشکیل شده است. در ناحیه شتری مجموعه فوزولینیدهای موجود در بخش های زیرین و میانی این سازند معرف سن کوبرگندین- میدین آغازی می باشد. بخش های بالایی این سازند فاقد فوزولینیدهای شاخص بوده و بر اساس مجموعه های فرامینیفرهای کوچکتر یافت شده در دومین مقطع مطالعه شده این سازند در کوه های شتری سنی معادل میدین - جلفین آغازی را می توان برای آن در نظر گرفت. بهترین مقطع چینه شناسی سازند جمال در کوه باغ ونگ در ناحیه شیرگشت رخنمون دارد. قسمت قاعده ای سازند جمال در این مقطع بخش باغ ونگ نامیده می شود. مطالعه جامع فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچکتر در مقطع باغ ونگ دلالت بر سن یاختاشین - بلورین برای بخش باغ ونگ و سن کوبرگندین - جلفین آغازی برای بخش های میانی و بالایی سازند جمال دارد. فونای فوزولینید سازند جمال در نواحی شتری و شیرگشت دارای مشخصه Peri-Tethys بوده که شرایط رسوبگذاری آب های گرم را نشان میدهد، در حالی که در منطقه کلمرد این فونا شباهت زیادی با فوزولینیدهای بخش جنوبی تتیس یا Peri-Gondwana دارد که در شرایط آب های خنک نهشته شده اند. تفاوت های موجود بین مجموعه فونای فوزولینید در این دو ناحیه حاکی از این است که نواحی فوق الذکر در طی پرمین از یکدیگر جدا بوده اند ولی در تریاس آغازی این نواحی در یک عرض جغرافیایی قرار داشته اند و دلیل آن نیز وجود ویژگی های سنگ شناسی و فسیل شناسی یکسان دو منطقه در طی تریاس می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 73 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  143-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

فوزولیناسه آ در سنگ های پرمین ایران از پراکندگی و تنوع زیادی برخوردار هستند. در ناحیه شیرگشت (برش باغ ونگ)، بخش قاعده ای سازند جمال از شیل و مارن با بین لایه هایی از آهک بیوژنیک تشکیل شده است. لایه های آهکی حاوی شواگرینیدهای فراوانی هستند که بر اساس آنها سن بخش قاعده ای به بلورین نسبت داده شده است. در بخش بالایی با افزایش عمق از فراوانی شواگرینیده کاسته شده و منحصرا فوزولیناسه آی کوچک متعلق به خانواده ازواینلیدا در رسوبات مشاهده می شوند. بافت سنگ (وکستون، وکستون- پکستون) و همراه بودن سوزن اسفنج و رادیولر با آنها، نشانگر تشکیل آنها در محیط های دریایی با عمق بیشتر است.مطالعه دقیق شواگرینیدهای بخش قاعده ای منجر به شناسایی جنس های جدید, Paraleeina و Iranella گردیده است. جنس ایرانلا شبیه به پاراشواگرینا می باشد با این تفاوت که پاراشواگرینا فاقد کانی کولی بوده و در رسوبات جوان تر از ساکمارین مشاهده نمی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

شعبانیان رحیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  101-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1491
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

مقدمه: توالی پرمین شما ل غرب ایران در دو حوضه متفاوت رسوبگذاری نموده، به طوری که در ناحیه زال و ایلانلو آن قابل مقایسه با سازندهای وژنان، سورمق، جلفا و الی باشی بوده و در پهنه جنوبی منطقه مورد مطالعه، قابل مقایسه با واحدهای سنگ چینه ای دورود، روته و نسن می باشد. تعیین سن دقیق توالی های آهکی بر اساس تجزیه و تحلیل روزنبران به خصوص فوزولینیدها انجام گرفته است.هدف: سازندهای آواری دورود و وژنان به سن آسیلین– ساکمارین، سازند روته کوبرگندین– مورگابین و سازند نسن به سن میدین- جلفین بوده، در حالی که محتوی فسیلی، سن سازند سورمق را کوبرگندین تا مورگابین، سازند جلفا میدین تا جلفین پیشین نشان داده و سازند الی باشی دارای سن جلفین پسین تا دوراشامین در مقیاس اشکوب های استاندارد تتیس است.روش بررسی: مقایسه توالی های کربناته شمال غرب ایران با دیگر نواحی ایران و سایر بخش های تتیس نشان می دهد که پیشروی پلاتفرم کربناته پرمین در منطقه مورد مطالعه حداقل از اشکوب کوبرگندین شروع شده و نبود چینه شناسی مهمی بین سازندهای دورود و وژنان با ردیف های دریایی پرمین میانی سازندهای روته و سورمق وجود دارد. نهشته های دریایی پرمین میانی و پسین در منطقه مورد مطالعه بخشی از پلاتفرم کربناته است که نه تنها در این بخش از ایران، بلکه در البرز، ایران مرکزی، آباده و کشورهای مجاور نیز گسترش داشته است.نتایج: این پلاتفرم با وجود یکنواختی و گسترش وسیع، دارای تغییرات رخساره ای در جهت قایم و افقی بوده که فاحش ترین آن در طی میدین رخ داده و باعث ته نشست لاتریت و بوکسیت در بخش جنوبی منطقه مورد مطالعه و توسعه رخساره های لاگونی در کمربند شمالی شده است.نتیجه‎گیری: مطالعه مقاطع نازک نشان دهنده فراوانی روزنبران کوچک در توالی کربناته پرمین پسین و حضور فوزولینیده ها در سنگ های آهکی کوبرگندین و مورگا بین پیشین است. در این مطالعه 25 جنس و 35 گونه فوزولینیده مورد شناسایی قرار گرفتند که بیشتر آن ها برای اولین بار از طبقات پرمین شمال غرب ایران گزارش می گردد. این جنس ها به خانواده های Verbeekinidae, Schwagerinidae, Staffellidae, fusulinidae, Schubertellidae, Ozawainellidae  و Neoschwagerinidae تعلق دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1491

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2 (پیاپی 79)
 • صفحات: 

  51-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

سازند باغ ونگ به سن یاختاشین بالایی تا بلورین بالایی در دو برش چینه شناسی در شمال طبس در شرق ایران مرکزی مطالعه شد. بررسی فوزولینیدها و فرامینیفرهای کوچک سازند باغ ونگ در دو برش مطالعه شده به شناسایی جنس ها و گونه های جدید منجر شد که برای نخستین بار در رسوبات یاختاشین بالایی و بلورین ایران گزارش می شوند. بر اساس فوزولینیدهای شناسایی شده، سه بایوزون Pamirina darvasica-Sakmarella spp. به سن یاختاشین بالایی، Chalaroschwagerina vulgarisiformis به سن بلورین زیرین و Misselina termieri به سن بلورین بالایی در برش باغ ونگ و دو بایوزون Misellina (Brevaxina) dyhrenfurthi-Chalaroschwagerina vulgarisiformis به سن بلورین زیرین و Misellina cf. termieri به سن بلورین بالایی در برش شش انگشت شناسایی شدند. داده های مغناطیس دیرینه و زمان فعالیت های ولکانیکی در بلوک های سیمرین همراه با شواهد ظهور فوزولینیدها در اواخر پالئوزوئیک نشان می دهند زمان بازشدگی نئوتتیس در این بلوک ها یکسان نبوده و در بلوک های واقع در بخش های شمالی مانند ایران، جنوب و مرکز افغانستان و جنوب شرق پامیر سریع تر از بلوک های جنوبی مانند کیانگ تانگ و بائوشان آن انجام شده است. ظهور فونای فوزولینیدی آب های گرم عرض های جغرافیایی دیرینه ی مناطق استوایی و نیمه استوایی مانند verbeekinids و neoschwagerinids طی زمان بلورین در بلوک های سیمرین تنها به علت حرکت به سمت شمال بلوک های سیمرین نبوده، بلکه عواملی نظیر گرم شدن جهانی در زمان بلورین و همچنین جریان های اقیانوسی نیز تأثیرگذار بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه زمین شناسی)
 • صفحات: 

  45-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1138
 • دانلود: 

  430
چکیده: 

توالی کاملی از سنگهای کربونیفر بالایی ـ پرمین در برش زلدو ناحیه ازبک کوه رخنمون دارد. در این برش سه بخش تشخیص داده شده است. بخش 1 متشکل از کنگلومرا، ماسه سنگ و شیل به رنگ سبز و قرمز با بین لایه هایی از آهک ماسه ای است. بخش 2 شامل سنگ آهک است. بخش 3 از دولومیت های ضخیم لایه تا توده ای تشکیل شده است. بخش 2 حاوی فوزولینیدهای شاخص قزلین پسین مانندRauserites, Rushenzevites, Schellwienia  و جنسهای شاخص آسلین مانند Pseudoschwagerina, Rugosofusulina می باشد. بر این اساس در این منطقه از ایران مرز کربونیفر ـ پرمین پیوسته می باشد. این توالی کامل از سنگ های قزلین پسین ـ آسلین برای اولین بار از ناحیه ازبک کوه گزارش می شود. توالی فوق با سایر نواحی تتیس جنوبی شباهت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1138

دانلود 430 استناد 1 مرجع 1
strs
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  69
 • صفحات: 

  20-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

نهشته های آهکی پرمین در نقاط مختلف ایران، دارای رخنمون بوده و بر اساس محتوای فسیلی روزن داران، سن این توالی ها بولورین؟، کوبر گاندین تا دوراشامین است. این رسوبات دریایی در بیشتر نقاط ایران غنی از فوزولینیده، روزن داران کوچک غیر فوزولینیدی و جلبک بوده و تعیین سن، زون بندی زیستی و تبیین الگوهای دیرینه جغرافیایی و دیرینه بوم شناسی زمین های پرمین به طور اساسی بر مبنای فوزولینیدها استوار است. توالی های آهکی پرمین در شمال باختر و شمال ایران بنا به دلایل چندی فقیر از روزن داران فوزولینیدی بوده و تعیین سن توالی ها و همبستگی بین آنها، بویژه برای توالی های پرمین پسین بر مبنای روزن داران کوچک و درشت فسیل ها انجام می گیرد.روزن داران تک ردیفی نقش مهمی در ایجاد سنگ های آهکی داشته و در نتیجه با معرفی جنس ها و اجتماعات شاخص، از این گروه می توان در تعیین سن توالی های دریایی و تعیین همبستگی توالی های پرمین در مقیاس ناحیه ای و محلی استفاده کرد. هدف این مقاله، معرفی مهم ترین شکل های روزن داران تک ردیفی و تجمعات آنها در توالی های پرمین میانی و پسین البرز و آذربایجان به منظور معرفی یک مدل تعیین سن و همبستگی برای نهشته های پرمین در بخش های مختلف ایران است.

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 87 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

شعبانیان رحیم

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1030
 • دانلود: 

  376
چکیده: 

توالی پرمین در برش های چینه شناسی آرو و بی بی شهربانو، شامل سازندهای دورود، روته و نسن است و تعیین سن دقیق این سازندها بر اساس تجزیه و تحلیل تجمع روزنبران کوچک و فوزولینیدها انجام گرفته است. سازند آواری دورود به سن آسیلین- ساکمارین، آهک های سکویی سازند روته به سن کوبرگندین- مورگابین، افق های بوکسیتی و لاتریتی در هر دو برش چینه شناسی مورد بررسی سن میدین و سنگ آهک های مارنی، شیل و سنگ آهک های نازک لایه سازند نسن در برش بی بی شهربانو به سن جلفین پیشین بر مبنای تقسیم بندی اشکوب های پرمین برای قلمرو تتیس هستند. سنگ آهک های با بایوژنتیک سازند روته با ناپیوستگی هم شیب، اما با نبود چینه ای که شامل اشکوب های یاختاشین (آرتتینسکین) و بلورین است، بر روی سازند دورود، و سنگ آهک های نازک لایه، ائولیتیک و ورمیکوله از سازند الیکا با سن تریاس پیشین و میانی با نبود چینه شناسی و دگرشیبی فرسایشی بر روی ردیف های پرمین قرار گرفته اند. نبود چینه شناسی میان ردیف های دریایی پرمین و تریاس در برش آرو شامل اشکوب های جلفین و دوراشامین و در برش بی بی شهربانو شامل جلفین پسین و اشکوب دوراشامین است. در این پژوهش 40 جنس و حدود 45 گونه وابسته به خانواده های فوزولینیدها، روزن بران کوچک و جلبک های آهکی شناسایی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1030

دانلود 376 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  113
 • صفحات: 

  65-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

گروه انارک با سازند های زلدو ( قزلین-آسلین) و سازند تیغ معدنو (ساکمارین) در ازبک کوه (ایران مرکزی) بیش از 180 متر ضخامت دارد که شامل کنگلومرا، شیل، ماسه سنگ، ماسه سنگ آهکی، آهک و بین لایه های دولومیتی است. در توالی های سازند زلدو، تجمع گونه مرجانی Pseudozaphrentoides winsnesi Flü gel, 1995 در دو افق با فراوانی زیاد در بخش بالایی لایه های قزلین وجود دارد. این اجتماع مرجانی بر اساس نوع فونا، تنوع و فراوانی، آرایش کورالیت ها و نیز میکروفاسیس رخساره های رسوبی، بیانگر زیستگاه دیرینه مرجانی سطح پایین (تیپ A و زون اکولوژیکی A2)" است؛ این زیستگاه معرف شرایط سخت اکولوژیکی است که تنها تعداد معدودی از مرجان های منفرد می توانستند عوامل محدودکننده موثر بر زندگی مرجان ها را تحمل کنند. بر اساس مطالعات میکروفاسیس، محیط زندگی این اجتماع مرجانی در نواحی تپه های ماسه ای و حاشیه تپه های ماسه ای (لاگون به سمت تپه های ماسه ای و دریای باز به سمت تپه های ماسه ای) در یک پلاتفرم کم عمق تشخیص داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
litScript