نتایج جستجو

34545

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3455

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  پیش شماره 1
 • صفحات: 

  41-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از ویژگیهای تجزیه و تحلیل پوششی داده ها (DEA) این است که به هرکدام از واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) امکان می دهد تا وزن عوامل را بگونه ای انتخاب نمایند که هنگام محاسبه کارایی، بیشترین امتیاز را عاید خود سازند. از طرف دیگر، این انعطاف پذیری در وزن عوامل، مقایسه واحدهای تصمیم گیرنده را بر اساس یک مجموعه وزنهای مشترک، دشوار می نماید. در این مقاله، برای غلبه بر این مشکل و ارزیابی تمامی DMU ها با یک مقیاس یکسان، رویکرد برنامه ریزی خطی چند هدفی (MOLP) ارائه می گردد که مبتنی بر روش scalarizing function است که برای ارائه مجموعه وزنهای مشترک بکار رفته است و همین امر، مزیت این روش را نسبت به سایر روشهای موجود بیان می کند که همگی بر برنامه ریزی غیرخطی چند هدفی مبتنی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (مسلسل 22)
 • صفحات: 

  135-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  646
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

سابقه و هدف: بر اساس مطالعات انجام شده، همزمان نمودن عملکرد بطن ها از طریق ضربان ساز دوبطنی باعث بهبود کلینیکی در بیماران مبتلا به نارسایی متوسط تا شدید قلبی می شود. با توجه به این که استفاده از این روش در کشور ما ایران نیز رو به افزایش است، انجام تحقیقی در این زمینه لازم به نظر می رسد.مواد و رو شها: این مطالعه یک بررسی مداخله ای است که 65 بیمار با نارسایی قلبی متوسط تا شدید مورد بررسی قرار گرفتند. همه بیماران مورد مطالعه دارای VІ یا New York Heart Association (NYHA) CLASS ІІІ بودند که علی رغم درمان مطلوب دارویی (مهار کننده مبدل آنزیمی آنژیوتانسینІІ ، بلوکرگیرنده آنژیوتانسین، دیورتیک، بتابلاکر، دیگوکسین) درهمان وضعیت باقی مانده بودند. همچنین همگی بیماران دارای EF £ 35% وQRS ³ 0.12  نیز بودند. همه بیماران قبل و سه ماه بعد از کارگذاری پیس میکر از نظر  (NYHA) function classو اکوکاردیوگرافی به روش (TDI) Tissue Doppler Imaging و الکتروکاردیوگرافی 12 لید مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی در این مطالعه، 10.28±60.32 سال بود. میانگین تغییرات پهنای QRS،  -0.05ms±0.02 (0.14 ms±0.01 vs. 0.09 ms±0.01، P=0.000)بود. میانگین تغییرات EF 7/41 ، 6.83±7.41 + درصد (27.93±8.46 درصد 21.9±7.05 vs. درصد، P=0.000) بود. وضعیت عملکردی بیماران بر اساس Class NYHA (3.14±0.34 vs. 2.28±0.52، P=0.000) بهتر شده بود.نتیجه گیری: این تغییرات نشان از سود بردن بیماران نارسایی قلب متوسط تا شدید از ضربان ساز دو بطنی است.

آمار یکساله:  

بازدید 646

دانلود 246 استناد 490 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  269-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  8922
 • دانلود: 

  2546
چکیده: 

هدف مطالعه حاضر، تعیین پایایی و اعتبار نسخه فارسی پرسشنامهFemale Sexual function Index- FSFI  به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان است که از طریق تکنیک ترجمه و ترجمه مجدد از زبان مبدا (انگلیسی) به زبان فارسی  (Forward and Backward Translation) برگردانده شد.نمونه ها از مراجعین به دو درمانگاه جنسی واقع در سطح شهر تهران انتخاب و افراد سالم از مراجعین به سایر کلینیک های درمانی بیمارستان در نظر گرفته شدند. تمامی افراد پس از پر کردن پرسشنامه بر اساس مصاحبه بالینی روانپزشک به دو گروه زنان دارای اختلال عملکرد جنسی (n=53) و گروه کنترل (n=28) تقسیم شدند که از نظر سنی و تحصیلات مورد همسان سازی قرار گرفتند. میزان پایایی مقیاس و خرده مقیاس ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای کل افراد 0.70£ محاسبه شد که نشانگر پایایی خوب این ابزار است. بررسی اعتبار یا روایی نسخه فارسی تفاوت معنی داری را بین میانگین نمرات کل مقیاس و هر یک از حوزه ها در دو گروه مورد و کنترل نشان داد  (P£0.001) نمرات حاصل از مقیاس، خرده مقیاس ها و تشخیص روانپزشک با استفاده از منحنی راک  (Receiver Operating Characteristic Curve-ROC)  و سطح زیر منحنی راک(Area Under the Curve-AUC)  تحلیل شد. نمره برش مناسب (Cut-off point) کل مقیاس برای تشخیص اختلال عملکرد جنسی 28 تعیین گردید که بر اساس آن، 83 درصد زنان دارای اختلال و 82 درصد زنان بدون اختلال، به درستی طبقه بندی شده اند. شاخص صحت ارزیابی مقیاس و خرده مقیاس ها در تشخیص اختلالات عملکرد جنسی، میزان سطح زیر منحنی راک است. در این مطالعه بیشترین سطح زیر منحنی را کل مقیاس (AUC=0.873) و سپس حوزه رضایتمندی جنسی  (AUC=0.873) دارا بود.بنابر یافته های این مطالعه، نسخه فارسی FSFI یک ابزار پایا و معتبر جهت ارزیابی عملکرد جنسی زنان است و به عنوان ابزار غربالگری (Screening) می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 8922

دانلود 2546 استناد 10 مرجع 9
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  ویژه نامه (مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی)
 • صفحات: 

  746-754
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

سابقه و هدف: ناهنجاری Class II open bite اسکلتال، سیر درمان دشواری دارد و در صورت عدم درمان در سنین جهش رشدی، چرخش مندیبل به سمت پایین و عقب همچنان ادامه مییابد. هدف مطالعه حاضر بررسی تغییرات دندانی - استخوانی ناشی از کاربرد دستگاه فانکشنال TPFC open bite type در بیماران مبتلا به ناهنجاری Skeletal class II open bite میباشد.مواد و روشها: این پژوهش با روش نیمه تجربی انجام شد و 21 بیمار (با میانگین سنی 8 سال و 8 ماه) مراجعه کنند به مرکز درمانی خصوصی براساس شرایط ورود به طرح با روش غیراحتمالی ساده انتخاب شده، به طور متوسط 12 ماه تحت درمان قرار گرفتند. جهت سنجش اثرات اسکلتال و دندانی دستگاه، از 18 اندازه گیری خطی و زاویه ای سفالومتریهای جانبی بیماران، قبل و بعد از درمان استفاده گردید.یافته ها: طی مطالعه زاویه ANB 1.7 درجه کاهش و طول کلی مندیبل 5/5 میلیمتر افزایش نشان داد. زاویه آرتیکولار 3/1 درجه و زاویه Ramal Inclination 1.4 درجه کاهش یافت. فاصله راس کاسپهای مزیالی دندانهای مولر اول بالا و پایین تا پلنهای مورد نظر ثابت ماند.نتیجه گیری: کاربرد دستگاه مورد بحث در بیماران تحت مطالعه جهت تصحیح مشکل Class II از طریق ایجاد تغییرات مطلوب اسکلتال و نیز تغییرات دندانی موثر واقع شد همچنین ناهنجاری Open bite اسکلتال از طریق ممانعت از رویش عمودی دندانهای خلفی کنترل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  390-403
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

مقدمه: پروتیین BDNF مهم ترین نروتروفین است که در عملکرد شناختی نقش دارد. دیابت می تواند منجر به نقص در عملکرد آن شود و عامل اختلالات شناختی در هیپوکمپ است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر BDNF هیپوکمپ مغز، عملکرد شناختی (Cognitive function)، گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین است. روش ها: 40 سر رت نر نژاد اسپراگ داولی به طور تصادفی به چهار گروه سالم-بی تحرک، سالم-تمرین ترکیبی، دیابت-بی تحرک و دیابت-تمرین ترکیبی تقسیم شدند. رت های گروه های تمرین به مدت 8 هفته تمرین ترکیبی انجام دادند. پس از 8 هفته، ارزیابی حافظه آزمودنی ها با استفاده از تست عملکرد شناختی و در ماز آبی انجام گرفت. سنجش مقادیر BDNF در هیپوکمپ ازطریق آزمایش وسترن بلات انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. یافته ها: مطالعه ی حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین ترکیبی منجر به کاهش معنی داری در میزان قندخون ناشتا در گروه تمرین سالم نسبت به گروه بیماردیابتی شد (05/0≤, p). کاهش غیرمعنی داری در میزان BDNF هیپوکمپ مغز در گروه تمرین دیابتی نسبت به گروه دیابت نیز مشاهده شد (05/0≤, p). در ضمن، میزان عملکرد حافظه در گروه های تمرین سالم و تمرین دیابتی نسبت به سالم بی تحرک و دیابتی بی تحرک از نظر معنی داری در سطح بالاتری قرار داشت (05/0≤, p). نتیجه گیری: تمرین ترکیبی BDNF هیپوکمپ مغز را کاهش می دهد و میزان عملکرد شناختی در گروه تمرین نسبت به گروه بی تحرک افزایش داشت. در نتیجه می توان گفت این نوع تمرینات در بهبود عوارض دیابت نوع دو موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 18
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  75-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

گردشگری روستایی فعالیتی پیچیده و چند وجهی است که شامل انواع متفاوتی از گردشگری از جمله فعالیتهای مبتنی بر اکوتوریسم مانند دامنه نوردی می گردد.دامنه نوردی فعالیتی مبتنی بر طبیعت گردی است که در دنیا رواج داشته و در ایران نیز به عنوان نوعی فعالیت گردشگری و گاهی ورزشی تلقی می گردد،اما مسئله این است که از جذابیت طبیعی مبتنی بر توپوگرافی چون دامنه نوردی آنچنان که باید در راستای گردشگری روستایی و استفاده ازآن در جهت جذب گردشگران به روستاهای دهستانهای شهرستان آمل استفاده نگردیده است.لذا به نظر می رسد که اولا دهستانهای شهرستان آمل دارای جذابیت طبیعی مناسب دامنه نوردی بوده و ثانیا می توان از این قابلیت در جهت گردشگری روستایی دهستانهای شهرستان آمل استفاده نمود.روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی کاربردی است،که بنا به ضرورت از ابزارهای Arc GIS9.3،Expert Choice وروشهای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP)، Step function) و آنالیز حساسیت بهره گرفته شده است.بر اساس یافته های تحقیق اولا دهستانهای شهرستان آمل دارای جذابیت طبیعی مناسب دامنه نوردی بوده و ثانیا می توان از این قابلیت در جهت گردشگری روستایی دهستانهای شهرستان آمل استفاده نمود. در انتها نیز،بر اساس یافته های تحقیق راهکارهای عملی نیز پیشنهاد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1553
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

 یک ابزار توانمند، برای شنیدن صدای مشتری و ترجمه آن به مشخصه های فنی می باشد که می تواند سازمان را بصورت سیستماتیک در تعیین الزامات طراحی برای بسط محصول در راستای تحقق رضایت مشتری یاری دهد. اولین ماتریس QFD را خانه کیفیت می نامند که در این ماتریس تعیین اهمیت الزامات طراحی، یک عامل مهم و حیاتی برای توسعه محصول می باشد، زیرا باعث سوق دادن موفقیت آمیز محصولات با کیفیت بالا به سمت مشتریان، در کوتاهترین زمان ممکن می شود. در فرآیند QFD غالب اطلاعات در دسترس، به صورت ترم های زبانی می باشند که مبهم و نادقیقند، بنابراین در اکثر مواقع تشخیص و تعیین الزامات طراحی بصورت مقادیر کمی بسیار مشکل است.در این مقاله علاوه بر کمی کردن ترم های زبانی با استفاده از مجموعه های فازی، رهیافت جدیدی با عنوان روش برتری دهی فازی (Fuzzy Outranking) برای رتبه بندی الزامات طراحی بکار گرفته شده است. همچنین با استفاده از این رهیافت، برای تعیین اولویت بین الزامات طراحی از ادغام تئوری امکان با تئوری مجموعه های فازی با توجه به ساختار سازمان استفاده شده و هریک از الزمات بر این اساس سنجیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1553

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

NAZARPOOR SAKINEH | EFTEKHARI NOHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN A RECENT WORK, LIMA FOUND AN EULER -TYPE FORMULA FOR B (2N); WHERE N IS A POSITIVE INTEGER, BY CONVERTING THE SUMMAND OF THESE NEW SERIES INTO EVEN ZETA VALUES. WHICH IS ONE OF THE MANY ZETA SERIES INVESTIGATED BY SRIVASTAVA AND COWORKERS. IN THIS WORK, WE USE THE HURWITZ ZETA function STRATEGY FOR DERIVING A LIMA FORMULA FOR DIRICHLET BETA function.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 17
litScript