نتایج جستجو

24726

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2473

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

گیاهان زینتی امروزه علاوه بر رفع نیازهای روحی و روانی، از لحاظ اقتصادی نیز در بازارهای جهانی خودنمایی می کنند. تولید مطلوب محصولات کشاورزی نیازمند به خاک مناسب و عناصر غذایی کافی و قابل جذب برای گیاه است. مواد آلی نقش مهمی در بهبود خصوصیات فیزیکی خاک و باروری خاک دارند. به منظور بررسی تاثیر مواد هیومیکی بر روی گیاه زینتی شمعدانی، آزمایشی در محل گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در طی سال های 1393-1394 انجام گرفت. تحقیق به صورت فاکتوریل 4×4 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول اسیدهیومیک و عامل دوم اسید فولویک هر در چهار سطح (0، 2/0، 5/0و 1 گرم بر لیتربودند. صفات مورفولوژیک گیاه شامل تعداد برگ، تعداد گره، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع شاخه اصلی، ارتفاع گیاه، طول ریشه، سطح برگ، وزن تر اندام های هوایی، وزن تر ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، حجم اندام هوایی وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت اندام هوایی به ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک سبب بهبود اکثر صفات مورفولوژیک اندازه گیری شده گردید، به طوریکه بیشترین ارتفاع (75/41 سانتی متر)، وزن تر اندام هوایی (83/94 گرم)، وزن خشک اندام هوایی (71/20 گرم)، وزن تر ریشه (40/16 گرم)، سطح برگ (27/60 سانتی متر مربع)، طول ریشه (16/45 سانتی متر) و حجم ریشه (33/15 سانتی متر مکعب) در /تیمار ترکیبی اسیدهیومیک و اسیدفولویک حاصل شد. کمترین ارتفاع، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه به ترتیب 75/20 سانتی متر، 49/36 گرم، 78/5 گرم، 75/4 گرم، 60/29 سانتی متر مربع، 88/25 سانتی متر، 00/4 سانتی متر مکعب ثبت شد. همچنین تعداد برگ گیاه تحت تاثیر کاربرد اسیدهیومیک و اسیدفولیک قرار گرفت و کمترین تعداد برگ (16/14 عدد) در تیمار شاهد ثبت شد. به طور کلی کاربرد مواد هیومیکی (اسیدهیومیک و اسیدفولویک) سبب بهبود صفات رشدی گیاه شد، این درحالی است که تیمار ترکیبی این دو تاثیر مشهودتری نسبت به کاربرد جداگانه هر کود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2018
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2175
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2175

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SAMAVAT S. | MALAKUTI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  463
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1260
 • بازدید: 

  17892
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17892

دانلود 9195 استناد 1260 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  335
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

اسید فولویک به عنوان ماده هیومیکی حاصل از تجزیه بقایای موجودات زنده، بدون اثرات مخرب زیست محیطی در تولید محصولات باغی و زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر اسید فولویک در چهار سطح صفر، 5/0، 5/1 و 5/2 گرم در لیتر به صورت محلول پاشی برگی بر خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه آلبالو رقم گیسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. محلول پاشی درختان در دو مرحله سفت شدن هسته (21 روز بعد از تمام گل) و شروع رسیدگی میوه (46 روز بعد از تمام گل) انجام شد. در زمان برداشت، خصوصیات کیفی و آنتی اکسیدانی میوه ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که اسید فولویک به طور معنی داری مواد جامد محلول، سفتی بافت میوه، ویتامین ث، میزان آنتوسیانین، فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی را افزایش داد. میوه های تیمار شده با اسید فولویک اسیدیته کمتری را در مقایسه با شاهد نشان دادند. صفاتی نظیر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، طول و قطر میوه، اسید قابل تیتر و فلاونوئید کل در سطح احتمال 5 درصد تحت تاثیر اسید فولویک قرار نگرفتند. به طور کلی، 5/2 گرم در لیتر به عنوان بهترین در بهبود ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه های آلبالو رقم گیسی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 335

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3 الف
 • صفحات: 

  431-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

خاک از جمله پیچیده ترین بخش های محیط زیست است که سلامت اکوسیستم ها تا حد زیادی به کیفیت آن بستگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت های رفتاری فلزات سنگین سرب و روی در حضور مواد هیومیکی انجام شد. به این منظور آزمایشات به صورت پیمانه ای شامل سطوح فلز سنگین (روی و سرب)، غلظت های اولیه (0، 250، 500، 1000، 1500 و 2000 میلی گرم بر لیتر) در حضور و عدم حضور فولویک اسید در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام گرفت. نتایج نشان داد که در عدم حضور فولویک اسید جذب سرب بیشتر از روی بود و همچنین در حضور فولویک اسید، جذب سرب و روی به طور معنادار (p<0. 05) به ترتیب افزایش و کاهش یافت. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از همدمای فروندلیچ تخمین زده شد که فرایند جذب، احتمالاً شیمیایی بوده و با توجه به اینکه داده های آزمایشی به طور مناسب با همدمای فروندلیچ برازش یافتند، انرژی پیوند جذب به طور یکنواخت توزیع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  25-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر کودهای اسید فولویک و اسید آمینه بر فعالیت آنتی اکسیدانی و صفات بیوشیمیایی گیاه دارویی گشنیز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. فاکتورها شامل اسید فولویک بصورت مصرف خاکی در سه سطح (صفر، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار) و اسید آمینه بصورت محلول پاشی در دو سطح (0 و 3 در هزار) با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که اسید فولویک تاثیر معنی داری بر فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل، فلاونوئید، آنتوسیانین، کربوهیدرات ورنگیزه های فتوسنتزی(کلروفیل a، b، کلروفیل کل و کارتنوئید) گیاه داشت، به طوریکه بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه (9/77 درصد) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک وکمترین میزان آن (1/65 درصد) از تیمار شاهد بدست آمد. اسید آمینه نیز بر میزان آنتوسیانین، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی و کلروفیل a و کلروفیل کل گیاه تاثیرگذار بود و ملاحظه شد که بیشترین میزان فلاونوئید از تیمار سه در هزار اسید آمینه (13/8 میلی گرم برگرم) بدست آمد. اثرات متقابل اسید فولویک و اسید آمینه نیز بر فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان آنتوسیانین، فلاونوئید، کلروفیل a و کلروفیل کل گیاه تاثیر معنی داری داشت، به طوریکه بیشترین میزان آنتوسیانین(84/1میلی گرم برگرم) از تیمار 5 کیلوگرم اسید فولویک و اسید آمینه 3 در هزار و کمترین میزان آنتوسیانین(87/0 میلی گرم برگرم) از تیمار شاهد بدست آمد. به طور کلی، نتایج بیانگر تاثیر مثبت اسید فولویک و اسید آمینه بر صفات بیوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی گشنیز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  262
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

سابقه و هدف: باوجود مقادیر فراوان برخی از عناصر غذایی در خاک های آهکی، فرم قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار لازم برای رشد گیاه بوده و کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول گیاهان به ویژه گندم در این خاک ها محسوب می شود. کاربرد محرک های رشد گیاهی ممکن است از طریق افزایش جذب عناصر غذایی گیاه باعث بهبود عملکرد و کیفیت گندم-شود. بنابراین، هدف از انجام این بررسی، مقایسه اثر کاربرد محرک های رشد گیاهی مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گندم رشد یافته در یک خاک آهکی است. مواد و روش ها: این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان به مدت یک سال زراعی (97-1396) اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: شاهد (کاربرد کودهای شیمیایی مطابق آزمون خاک)، کاربرد اسید آمینه آزاد (L)، اسید فولویک، عصاره جلبک دریایی، اسید هیومیک، مایه تلقیح ازتوباکتر و مصرف توأم محرک های رشد (بجز اسید فولویک). محرک های رشد اسید آمینه، اسید فولویک و عصاره جلبک دریایی بصورت محلول پاشی با غلظت 5 در هزار در دو مرحله پنجه زنی و ظهور سنبله و اسید هیومیک بصورت کود آبیاری به میزان 5 کیلوگرم در هکتار در مراحل اولیه رشد (قبل از پنجه زنی) استفاده شدند. در این تحقیق صفات ارتفاع بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، زیست توده، پروتئین دانه و غلظت عناصر فسفر، پتاسیم، مس، روی، منگنز و آهن دانه اندازه گیری گردید. نتایج حاصله توسط نرم افزار MSTATC تجزیه واریانس شده و میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 5 درصد مقایسه شدند. یافته ها: اثر محرک های رشد بر عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. کاربرد این مواد صرف نظر از نوع ماده مصرفی سبب افزایش معنی دار عملکرد دانه نسبت به شاهد گردید. بیشترین ارتفاع بوته (99 سانتی متر)، تعداد سنبله در متر مربع (633)، تعداد دانه در سنبله (33/43)، وزن هزاردانه (12/46) و عملکرد دانه (71/8617 کیلوگرم در هکتار) در تیمار مصرف توأم محرک های رشد بدست آمد و نسبت به کاربرد تکی این مواد برتری معنی داری داشت. مصرف محرک-های رشد باعث افزایش معنی دار درصد پروتئین دانه، غلظت های پتاسیم، مس، روی، منگنز و آهن دانه در سطح احتمال 1 درصد گردید. مصرف مواد مزبور بر غلظت فسفر دانه اثر معنی داری نداشتند. مصرف توأم محرک های رشد گیاهی باعث بیشترین افزایش درصد پروتئین، پتاسیم، روی، منگنز و آهن دانه نسبت به شاهد شد. در بین محرک های رشد، اسید آمینه باعث بیشترین افزایش درصد پروتئین و غلظت آهن دانه شده و اسید هیومیک باعث بیشترین افزایش در غلظت پتاسیم، مس، روی و منگنز دانه نسبت به شاهد گردید. نتیجه گیری: کاربرد توأم محرک های رشد گیاهی بهترین عملکرد و کیفیت دانه را نسبت به مصرف تکی این مواد تولید نمود. لذا می توان تلقیح بذور گندم با ازتوباکتر، مصرف اسید هیومیک بصورت کود آبیاری در اوایل رشد گیاه و محلول-پاشی اسید آمینه و عصاره جلبک دریایی در دو مرحله پنجه زنی و ظهور سنبله را توصیه نمود. بر اساس نتایج بدست آمده در بین محرک های رشد بصورت تکی اولویت مصرف با کاریرد اسید آمینه یا اسید هیومیک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 262

دانلود 333 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  373-388
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L. ) یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران است که در صورت شناخت صحیح می تواند نقش مهمی در اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشد. در نظام کشاورزی پایدار، مصرف نهاده های آلی و زیستی به منظور دستیابی به افزایش کیفیت محصول، حفظ محیط زیست و سلامت جامعه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. لذا به منظور بررسی اثرات اسید فولویک و اسید آمینه بر صفات رویشی و زایشی گشنیز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. فاکتورها شامل اسید فولویک در سه سطح (صفر، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار) و محلول پاشی اسید آمینه در دو سطح (صفر و سه در هزار) با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که اسید فولویک اثر معنی داری بر صفات رویشی (ارتفاع، وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد برگ و وزن خشک برگ) داشت، به طوری که بیشترین وزن تر و خشک بوته (به ترتیب، 9/49 و 3/7 گرم در بوته) در نتیجه اعمال تیمار 10 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک به دست آمد، همچنین نتایج، نشان دهنده تاثیر معنی دار اسید فولویک بر صفات زایشی (عملکرد دانه، عملکرد بوته، شاخص برداشت و تعداد بذر) بود، به طوری که بالاترین عملکرد دانه (5/942 کیلوگرم در هکتار) در سطح 10 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک تولید شد و کمترین مقدار (0/710 کیلوگرم در هکتار) در شاهد مشاهده شد. اسید آمینه نیز بر صفات رویشی (تعداد برگ و وزن تر و خشک برگ) و صفات زایشی (عملکرد دانه، تعداد بذر و وزن هزاردانه) تاثیرگذار بود، به طوری که بیشترین تعداد برگ (0/27 تعداد در بوته) و عملکرد دانه (3/873 کیلوگرم در هکتار) با کاربرد سه در هزار اسید آمینه حاصل شد. نتایج اثرات متقابل نیز نشان داد، که سطوح مختلف اسید فولویک و اسید آمینه تاثیر معنی داری بر صفات (عملکرد دانه، عملکرد بوته، تعداد بذر در بوته و وزن هزار دانه) داشتند، به طوری که بیشترین میزان عملکرد دانه و تعداد بذر در بوته (به ترتیب با 0/985 کیلوگرم در هکتار و 6/204 تعداد در بوته) از تیمار پنج کیلوگرم اسید فولویک و سه در هزار اسید آمینه به دست آمدند. بر اساس این نتایج، می توان تیمار پنج کیلوگرم در هکتار اسید فولویک و سه در هزار اسید آمینه را در افزایش ویژگی های عملکردی و رشدی گشنیز در این آزمایش موثر دانست.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  711-725
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  176
 • دانلود: 

  121
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف اسیدفولویک و نانوکلات آهن بر گلدهی و همچنین عمر پس از برداشت گل ژربرا رقم دانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 97-96 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل اسیدفولویک در 4 سطح صفر، 50، 100 و 250 میلی گرم در لیتر به صورت کاربرد خاکی و نانوکلات آهن در 4 سطح صفر، 1، 2 و 4 گرم در لیتر به صورت محلول پاشی بود. آزمایش در شرایط گلخانه در گلدان و در محیط کشت هیدروپونیک اجرا شد. در این پژوهش شاخص های تعداد روز تا ظهور غنچه گل، طول ساقه گل دهنده، ماندگاری گل روی بوته، عمر گلجای، وزن تر و خشک گل و همچنین محتوای کلروفیل و کاروتنوئید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش غلظت نانوکلات آهن بیشترین وزن خشک گل بدست آمد ولی وزن تر گل تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. تیمار اسید فولویک 50 میلی گرم در لیتر بدون کاربرد نانوکلات آهن سبب زود گلدهی شد. محتوای کلروفیل (کلروفیل a، b و کلروفیل کل) و مقدار کاروتنوئید ژربرا با افزایش غلظت های اسیدفولویک و نانوکلات آهن در مقایسه با شاهد افزایش یافت. بیشترین ماندگاری گل روی بوته در غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسیدفولویک به همراه 1 گرم در لیتر نانوکلات آهن به دست آمد و در غلظت 4 گرم در لیتر نانوکلات آهن تمامی غلظت های اسیدفولویک باعث افزایش معنی دار عمرگلجای نسبت به تیمار شاهد شدند. بطور کلی نتایج حاصل، بیانگر تأثیر مثبت این تیمارها بر بیشتر صفات اندازه گیری شده می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 176

دانلود 121 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  791-802
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

به منظور بررسی تأثیر اسید فولویک و کود کامل NPK بر فعالیت آنتی اکسیدانی و صفات بیوشیمیایی و عملکرد ریحان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد بیشترین آنتوسیانین (71/1میلی گرم برگرم وزن خشک) با کاربرد کود کامل NPK با غلظت 6 در هزار و کمترین (43/1 میلی گرم برگرم وزن خشک) در تیمار شاهد به دست آمد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی (6/78 درصد) از تیمار 5 کیلوگرم در هکتار اسیدفولویک و کمترین آن (6/70 درصد) در تیمار شاهد (عدم کوددهیاسید فولویک و کود کامل (NPK) به دست آمد. همچنین بیشترین آنتوسیانین (74/1 میلی گرم برگرم وزن تر)، کلروفیلb (52/1 میلی گرم برگرم وزن تر) و کلروفیل کل (99/2 میلی گرم برگرم وزن تر) با کاربرد کود کاملNPK با غلظت 3 در هزار و اسید فولویک 10کیلوگرم در هکتار به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد بیشترین عملکرد بیولوژیک (29/2 کیلوگرم در مترمربع) و وزن خشک بوته (8/483 گرم در متر مربع)، در تیمار مصرف همزمان 6 در هزارکود کامل و10 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک و کمترین آنها (44/1کیلوگرم در متر مربع و 5/259 گرم در متر مربع)، در شاهد(عدم کوددهیاسید فولویک و کود کامل (NPK) مشاهده شد. به طور کلی، نتایج بیانگر تأثیر مثبت کود کامل و اسید فولویک بر عملکرد و صفات بیوشیمیایی ریحان بود.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
litScript