نتایج جستجو

4846

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

485

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2750
 • دانلود: 

  880
چکیده: 

سازمان ها نیاز دارند تا خود را در برابر چالش ها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصت ها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. در این مقاله برای تدوین راهبرد از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه ماموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل در مرحله مقایسه، از ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویت بندی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 2750

دانلود 880 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NAKARANI M. | MISRA A.K. | PATEL J.K. | VAGHANI S.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20927
 • دانلود: 

  11905
چکیده: 

Background and the purpose of the study: Itraconazole is a poorly water soluble drug which results in its insufficient bioavailability. The purpose of the present study was to formulate Itraconazole in a nanosuspension to increase the aqueous solubility and to improve its formulation related parameters, dissolution and hence oral bioavailability.Methods: Itraconazole nanosuspension was prepared by pearl milling technique using zirconium oxide beads as a milling media, Poloxamer 407 as a stabilizer and glycerol as a wetting agent. Effects of various process parameters like, stirring time and the ratio of the beads were optimized by keeping drug:surfactant: milling media (1:3.0:50) as a constant initially and then optimized process parameters were used to optimize formulation parameters by 32 factorial designs. The optimized nanosuspension was lyophilized using mannitol (1:1 ratio) as a cryoprotectant. Nanosuspension was characterized by particle size and size distribution, drug content, scanning electron microscopy, differential scanning colorimetry and X-ray diffraction techniques.Results: Optimized nanosuspension showed spherical shape with surface oriented surfactant molecules and a mean particle diameter of 294 nm. There was no significant change in crystalline nature after formulation and it was found to be chemically stable with high drug content.Conclusion: The in vitro dissolution profile of the optimized formulation compared to the pure drug and marketed formulation (Canditral Capsule) by using 0.1N Hydrochloric acid as release medium showed higher drug release.

آمار یکساله:  

بازدید 20927

دانلود 11905 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه والدین مسوولیت اصلی تربیت کودکان را برعهده دارند. تاثیری که والدین بر فرزندان می گذارند، گاهی آشکار و گاهی کاملا نامحسوس است. این تاثیرات تحت عنوان والدگری قابل بررسی است. برای والدگری نقش های مختلفی مطرح شده که یکی از مهمترین آن ها آماده کردن فرزندان برای ازدواج است. این پژوهش با هدف تدوین مدلی برای والدگری ازدواج انجام شد. روش این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تلفیقی و استفاده از مطالعات اسنادی، روش دلفی فازی و مطالعات میدانی به صورت مصاحبه انجام شده است که درآن سی مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری اطلاعات انجام شده است. شش متخصص خانواده و ازدواج با روش نمونه گیری قضاوتی، شانزده نفر زن و شوهر، نیمی از آن ها با نارضایتی زناشویی و نیمی دیگر با رضایت زناشویی و همچنین هشت نفر از والدین آن ها به روش قضاوتی و داوطلبانه انتخاب شدند. برای بررسی محتوای مصاحبه های صورت گرفته، مفهوم سازی و استخراج مقوله ها از روش استراس و کوربین استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که چهارده شاخص هویت جنسیتی، آموزش جنسی، نگرش به جنس مخالف، تصویرسازی از بدن، هوش هیجانی، فرزندپروری، استقلال، مهارت حل مشکل، مهارت ارتباطی، سرمایه اجتماعی(درون و بیرون خانوادگی)، سلسله مراتب، مرزبندی در روابط، هویت فرهنگی و هوش اخلاقی که در پنج دسته عوامل آموزشی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی دسته بندی شدند نقش مهمی در والدگری ازدواج ایفا می کنند. بحث و نتیجه گیری اطلاع از معیارها و شاخص های والدگری ازدواج می تواند به والدین، زوجین و درمانگران خانواده کمک کند که از آنچه رفتارها و روش های کارآمد و مناسب در راستای والدگری ازدواج است آگاه تر شوند و در نتیجه از این معیارها برای زندگی مشترک و ازدواج موفقتر و رضایت بخش تر استفاده نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MIRI MAHMOUD | SADEGHI YASER | ENFERADI HADI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE STRUCTURES WITH MOUNTED OR EMBEDDED SENSORS AND ACTUATORS, THAT HAVE THE CAPABILITY TO SENSE AND TAKECORRECTIVE ACTION ARE REFERRED TO AS SMART STRUCTURES. IN THE PRESENT PAPER, THE CHARACTERISTICS OF COMPOSITEAND PIEZOELECTRIC MATERIALS ARE DISCUSSED. FURTHERMORE, A REVIEW OF SMART STRUCTURES formulation ISPRESENTED. A NEW ELEMENT AND FINITE ELEMENT formulation IS SUGGEST FOR SMART COMPOSITE PLATES. APROGRAM, BASED ON THE NEW formulation, IS WRITTEN FOR ANALYSIS OF SMART LAMINATE PLATES.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 64)
 • صفحات: 

  21-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2358
 • دانلود: 

  459
چکیده: 

زمینه و هدف: گلوکزآمین یک قندآمین طبیعی است که از روند تخریب مفاصل در استئوآرتریت جلوگیری می کند. با توجه به عدم وجود فرآورده جوشان گلوکزآمین و مزایای آن، ازجمله بهبود پذیرش بیمار و مصرف راحت  فرآورده برای سالمندان، اقدام به تهیه گرانول جوشان گلوکزآمین گردید.روش بررسی: ابتدا ریزش، تراکم پذیری و میزان حلالیت پودر گلوکزآمین در آب بررسی شد. سپس با استفاده از طراحی آزمون، 27 فرمول گلوکزآمین به روش گرانولاسیون خشک تهیه گردید. متغیرهای مستقل شامل: نسبت اجزا جوشش، نسبت دی کلسیم فسفات (DCP) به مانیتول و اندازه ذره ای بودند. پاسخ های آزمون سرعت ریزش،pH  و عمر قفسه ای بودند. با استفاده از نقاط اشتراک محدوده بهینه پاسخ ها، فرمولاسیون برتر انتخاب و پس از انجام کنترل های فیزیکوشیمیایی لازم، طعم دهنده، شیرین کننده و رنگ به آن افزده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که داروی گلوکزآمین دارای قابلیت ریزش و تراکم پذیری مطلوبی نیست، ولی حلالیت خوبی در آب دارد. تغییر میزان اجزا جوشش اثر کمی بر سرعت ریزش داشت، ولی تاثیر نسبتDCP  به مانیتول و اندازه ذره ای معنادار بود. هر 3 متغیر مستقل بر عمر قفسه ای موثر بودند، ولی نسبت DCP به مانیتول کمترین اثر را داشت.نتیجه گیری: با استفاده از طراحی فاکتوریال برای فرمولاسیون گرانول جوشان گلوکزآمین، می توان با آزمون های کمتر و در زمان کوتاهتر به فرمولاسیون بهینه دست یافت. فرمولاسیون نهایی حاوی گلوکزآمین، بیکربنات سدیم، اسیدتارتاریک، اسیدسیتریک، مانیتول، DCP، پلی اتیلن گلیکول 4000، آسپارتام، رنگ و طعم دهنده بود. همچنین تاریخ انقضا این فرآورده 530 روز بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2358

دانلود 459 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (مسلسل 60)
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6074
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

هدف: ایبوپروفن دارویی از خانواده داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی است که جهت تسکین دردهای متوسط تا شدید به کار می رود. در عین حال این دارو اثرات نامطلوب ثابت شده ای مانند گاستریت را بر دستگاه گوارش تحمیل می نماید؛ لذا فرموله کردن این ماده بصورت شیاف به خصوص جهت استفاده در اطفال کمک بزرگی به پزشکان در تجویز دارو جهت بیماران نیازمند و بدون اراده بلعی و یا کودکان حساس به مصرف خوراکی می باشد. به علاوه به نظر می رسد مساله فراهمی زیستی و انحلال ناموفق این دارو بشکل شیاف مشکل اساسی آن در عدم عرضه آن به بازار دارویی بوده است.روش بررسی: در این مطالعه مقادیر مختلف دارو (50 و 100 میلی گرم) با اندازه ذره ای متفاوت 60 و 100 میکرون در پایه وایتپسول H15و W35 و بتاسیکلودکسترین با مقادیر مختلف 5 و 10 درصد به عنوان کمک کننده به انحلال دارو در محیط سیلیکلون دی اکسید کلوئیدی بهمراه توئین 80 به نسبتهای 0.25 و 0.5 و 1 درصد به منظور عوامل سوسپانسیون کننده و قوام بخش در فرمولاسیون شیاف ایبوپروفن مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از پایه وایتپسول H15، توئین 80 با غلظت 0.5 درصد، اندازه ذره ای 60 میکرون، استفاده از 10 درصد بتا سیکلودکسترین به عنوان افزاینده حلالیت و کاربری 100 میلی گرم دارو در فرمولاسیون بهترین نتایج را در آزادسازی به موقع دارو از پایه نشان داده بود. ضمن آنکه استفاده از 0.5 درصد ماده سلیکیون دی اکساید کلوئیدی حین ساخت جهت ایجاد یکنواختی و پخش بهتر دارو در شیاف ها، محتوای یکنواخت تری به شیاف های تولیدی می بخشد.نتیجه گیری: بنظر میرسد از مجموع فرمولاسیونهای ساخته شده با عوامل متغیر هیچکدام تفاوت معنی داری با هم نداشتند (p>0.05) و تنها فرمولاسیون برتر بود که با آزاد کردن 75 درصد از داروی خود در 42.52 دقیقه نسبت به فرمولاسیوهای دیگر تفاوت معنی داری داشت (p>0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 6074

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  284-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

مساله تعمیرکار سیار یک مساله مسیریابی با تمرکز بر مشتری است که در آن یک تعمیرکار سرویس مورد درخواست مجموعه ای از متقاضیانی که در نقاط مختلف جغرافیایی پراکنده هستند (گره ها) را ارائه می دهد. تابع هدف این مساله کمینه کردن مجموع زمان انتظار تمامی متقاضیان است. اهمیت مساله را می توان در کاربردهای بسیاری که مساله در حوزه های سیستم های تولیدی، سلامت و درمان و حمل و نقل دارد بیان نمود. تا به امروز تحقیقات محدودی روی مساله انجام شده است. در این مقاله به دنبال توسعه یک مدل ریاضی عدد صحیح آمیخته، برخی ویژگی ها و خواص مساله بررسی می شوند. سپس با توسعه حدود بالا و پایین یک الگوریتم شاخه و کران (انشعاب و تحدید) طراحی می شود که می تواند مسائل تا ابعاد 30 گره را به طور بهینه حل نماید. محاسبات انجام شده نشان می دهد مدل توسعه داده شده بسیار توانمندتر از مدل های موجود است.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2227-2234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  344
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

بافت های نرم رفتار ویسکوالاستیک شامل خزش وابسته به زمان، واماندگی تنش و هیسترزیس از خود نشان می دهند. تغییرات در مشخصات ویسکوالاستیک بافت های نرم مانند لیگامان های ستون فقرات، تحت بارگذاری های دینامیکی می تواند منجر به بروز آسیب شود. در این مقاله رفتار ویسکوالاستیک لیگامان ستون فقرات با درنظرگرفتن دو مدل متفاوت ویسکوالاستیک نیمه خطی تحت بارگذاری های دینامیکی برای خزش و واماندگی تنش بررسی شده است. پس از به دست آوردن معادلات حاکم، نتایج حاصل از فرمولاسیون با نتایج آزمایشات مربوطه موجود در منابع، مقایسه شده است و در نهایت مدل ویسکوالاستیکی که رفتار نزدیکتری به نتایج آزمایشات داشت، به عنوان مدل مناسب برای لیگامان های ستون فقرات در نظر گرفته شد. بدین منظور داده های مربوط به مطالعه آزمایشگاهی انجام شده توسط هینگورانی (مربوط به آزمایش خزش و واماندگی روی لیگامان میانی خرگوش) در یک نمودار تمام لگاریتمی ترسیم شدند. طبق نمودارها ملاحظه شد که نرخ کرنش با سطوح بالاتر تنش کاهش یافته و نرخ واماندگی نیز با سطوح بالاتر کرنش کاهش پیدا کرد. با توجه به نتایج حاصله، فرمولاسیون مورد انتخاب و مقادیر حاصله برای ثوابت معادلات، تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی داشت و می توان از این معادلات با دقت قابل قبولی برای لیگامان های ستون فقرات استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 344

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAIEE PAJAND M. | AFSHARIMOGHADAM H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  109-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18720
 • دانلود: 

  25713
چکیده: 

In this paper, the effect of angle between predictor and corrector surfaces on the structural analysis is investigated. Two objective functions are formulated based on this angle and also the load factor. Optimizing these functions, and using the structural equilibrium path’s geometry, lead to two new constraints for the nonlinear solver. Besides, one more formula is achieved, which was previously found by other researchers, via a different mathematical process. Several benchmark structures, which have geometric nonlinear behavior, are analyzed with the proposed methods. The finite element method is utilized to analyze these problems.The abilities of suggested schemes are evaluated in tracing the complex equilibrium paths.Moreover, comparison study for the required number of increments and iterations is performed. Results reflect the robustness of the authors’ formulations.

آمار یکساله:  

بازدید 18720

دانلود 25713 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FROKJAER S. | OTZEN D.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  298-306
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5571
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5571

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript