نتایج جستجو

433

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فلاح جلودار ربیع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  36-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

با توجه به رشد جمعیت د ر کشورهای جهان سوم و نیاز مرد م به تولید بیشتر مواد غذایی، اشتغال، مسکن و سایر نیازهای زیر بنایی و همچنین نظر به اهمیت مسایل زیست محیطی و نقش جنگل د ر توسعه زیست بوم، پاید اری آن، حفاظت از جنگل ها و بهره برد اری صحیح و توسعه و احیا آن د ر کنار توجه به مسایل اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جزو لاینفک د ر امور جنگلد اری می باشد . د ر راستای د ستیابی به اهد اف فوق طرح های جنگلد اری د ر جهت حفظ، احیا و توسعه د رقالب مجریان (تعاونی، خصوصی و د ولتی) د ر حال اجرا می باشد . د ر حال حاضرحد ود 50 د رصد از کل طرح های د ر حال اجرا د ر اختیار بخش د ولتی و 15 د رصد د ر قالب بخش تعاون و مابقی د ر قالب بخش خصوصی فعالیت می نمایند . با توجه به گذشت بیش از 15 سال از اجرای طرح های مذکور این تحقیق با هد ف بررسی و مقایسه وضعیت عملکرد مجریان طرح های جنگلد اری از د ید گاه جنگل نشینان اجرا گرد ید . به طور کلی 97 نفر به عنوان نمونه از کل جامعه آماری از طریق نمونه گیری طبقه بند ی تصاد فی از مرد م جنگل نشین منطقه ساری که د ر حوزه فعالیت مجریان طرح های خصوصی، د ولتی و تعاونی طرح های جنگلد اری قرار د ارند انتخاب گرد ید ند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد . پرسشنامه تحقیق از طریق صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 85% تعیین گرد ید . نتایج تحقیق نشان د اد که مشارکت و همکاری مرد م با بخش د ولتی بیش از د و بخش تعاون و خصوصی است. همچنین نتایج نشان د اد که میزان فعالیت های حفاظتی، احیا و بهره برد اری سه شیوه طرح های جنگلد اری با یکد یگر اختلاف معنی د ارند . از د ید گاه پاسخگویان نتایج نشان د اد که بخش د ولتی مهارت و کارآیی بیشتری از د و بخش د یگر د ر امور جنگلد اری د ارند .

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  210-211
 • صفحات: 

  91-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  855
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

در دهه های اخیر جلب مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع طبیعی مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. یکی از الگوهای بهره برداری از منابع جنگلی در ایران، ایجاد شرکتهای تعاونی است که در مناطق شمال کشور به ویژه غرب استان مازندران و در شهرستان رامسر متمرکز شده است. بررسی نقش عضویت در شرکتهای تـعاونی جنگل نشینان در بهره برداری بهینه از منابع جنگلی امری بسیار مهم شمرده می شود که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. بنابراین، هدف کلی این تحقیق بررسی نقش عضویت در تعاونیهای جنـگل نشینان در بهـره برداری از منابع جنگلی غرب استان مازندران در محدوده زمانی 1384 - 85 بوده است.این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و روایی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه، با استفاده از دیدگاه استادان و کارشناسان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن 0.81 به دست آمده است. جامعه آماری شامل جنگل نشینان عضو (N1=570) وغیر عضو تعاونی (N2=10596) درغرب استان مازندران و نمونه آماری شامل76 نفر افراد غیر عضو و75 نفر عضو است. نتایج آزمون t نشان داد که بین میزان مشارکت افراد عضو و غیر عضو در بهره برداری از منابع جنگلی تفاوت معنی داری وجود دارد. تحلیل همبستگی نیز نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در زمینه بهره برداری از منابع جنگلی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که مجموع متغیرهای حفاظت و توسعه به میزان 66.8 درصد از واریانس متغیر وابسته بهره برداری را تبیین می کنند. این مطلب نشان می دهد در این تحقیق متغیرهایی که مقدار قابل ملاحظه ای از واریانس کل را تبیین کرده اند مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 855

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1442
 • دانلود: 

  358
چکیده: 

یکی از مهمترین اطلاعات موردنیاز در جنگلداری شهری، آگاهی از مساحت یا نسبت فضاهای سبز شهری است. امروزه در کشورهای مختلف دنیا از روش های مختلفی به منظور نیل به این هدف استفاده می گردد. در این تحقیق برای اولین بار در ایران از روش های مختلف آماربرداری شامل آماربرداری صددرصد با استفاده از نوارهای 10 متری، نمونه برداری های تصادفی ساده، بلوکی تصادفی، منظم تصادفی، دو مرحله ای و نمونه برداری با شبکه نقطه چین و با استفاده از عکس های هوایی برای برآورد مساحت درختان حاشیه ای خیابان ولیعصر تهران به طول 5000 متر (500 نوار 10 متری در دو طرف خیابان) استفاده شد. در آماربرداری صددرصد که به عنوان مبنای مقایسه با سایر روش ها در نظر گرفته شد، با اندازه  گیری گستره عرضی تاج درختان (که همان عرض نوارهای 10 متری بود) مساحت نوارها محاسبه شد. در سایر روش ها نیز از بین نوارهای اندازه گیری شده، تعدادی انتخاب و با استفاده از فرمول های مربرطه، با استفاده از آزمون کای اسکور نرمال بودن داده ها اثبات شده و از آزمون t برای تعیین معنی دار بودن اختلاف بین روش های مختلف نمونه برداری با آماربرداری صددرصد استفاده شد. در این مرحله تنها اختلاف روش بلوکی تصادفی(حالت اول) با آماربرداری صددرصد معنی دار بود، که از مقایسه ها حذف و برای تعیین روش آماربرداری بهینه مقدار E2%×T برای سایر روش های نمونه برداری محاسبه شد. در بین سایر روش های نونه برداری کمترین مقدار E2%×T مربوطه به روش نمونه برداری با شبکه نقطه چین (2306.56) بود. علاوه بر این چون این روش نیاز به زمان و نیروی کار کمتری دارد، به عنوان مناسب ترین روش آماربرداری در جنگلداری شهری پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1442

دانلود 358 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  269
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

به منظور شناسایی فون نماتدهای dorylaimid جنگل های ارسباران، نمونه برداری از خاک فراریشه درختان و نیز نقاط دیگر انجام و در مجموع، تعداد 65 نمونه پس از کنار زدن سه تا پنج سانتی متر خاک رویی، جمع آوری شدند. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و تهیه اسلایدهای میکروسکوپی از نماتدها با روش های مرسوم، بر اساس صفات ریخت شناختی و ریخت سنجی و با استفاده از منابع معتبر، شناسایی نماتدها تا سطح گونه صورت پذیرفت. در نتیجه، گونه های Crassolabium saccatum، C. himalum، C. ettersbargense، Syncheilaxonchium nairi، Paravulvus hartingii، Eudorylaimus spaulli، Epidorylaimus lugdunensis، Nygolaimus brachyuris، Paraxonchium carmenae، Metaxonchium persicum، Aulolaimus oxycephalus، A. nanocephalus، Discolaimus mariae، Longidorella soadi، Sectonema demani، Xiphinema macroacanthum، X. vuittenezi، X. uthahense، Longidorus africanus، Tylencholaimus constricus، T. tahatikus، Xiphinemella globilabiata و Enchodelus macrodorus شناسایی شدند که در این مقاله شش گونه Discolaimus mariae، Crassolabium saccatum، C. himalum، C. ettersbargense، Xiphinema uthahense وTylencholaimus tahatikus که گزارش جدید برای مجموع نماتدهای ایران می باشند، توصیف می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 269

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1 (ویژه نامه منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  644
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش عضویت در تعاونی های جنگل نشینان در حفاظت از منابع جنگلی در غرب استان مازندران بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای شامل سه بخش ویژگی های فردی، اقتصادی، میزان مشارکت در احیا منابع جنگلی استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه اساتید و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن برای مقیاس اصلی پرسشنامه 0.97 بود. جامعه آماری شامل جنگل نشینان غرب استان مازندران بود نمونه آماری شامل 76 نفر افراد غیر عضو و 75 نفر عضو بود. نتایج آزمون t نشان داد که بین افراد عضو و غیر عضو از نظر میزان مشارکت در احیای منابع جنگلی تفاوت معنی داری وجود دارد. تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان مشارکت افراد مورد مطالعه در زمینه احیای منابع جنگلی وجود دارد. آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که مجمو ع متغیرهای بهره برداری، احیا و درآمد به میزان %57.1 از میزان واریانس متغیر وابسته احیا را تبیین می کنند این مطلب نشان می دهد که متغیرهایی که مقدار قابل ملاحظه ای از واریانس کل را تبیین کرده اند در این تحقیق مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند. در واقع عضویت در تعاونی ها در میزان مشارکت در فعالیت های احیایی اثر مثبت داشته و همچنین کسانی که در فعالیت های حفاظتی و توسعه منابع جنگلی مشارکت دارند در فعالیت های احیایی نیز مشارکت بیشتری دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 644

دانلود 172 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

عامری علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

استان سیستان و بلوچستان به سبب موقعیت اقلیمی و آب و هوایی، شرایط گرم و خشکی دارد که نزولات آسمانی در اغلب نقاط این استان اندک است و به همین دلیل کشاورزی دیم در آن بر اساس شیوه های مرسوم سایر نقاط ایران که دارای بارندگی بالا می‏باشند، مقدور نمی باشد. بر این اساس کشاورزان این منطقه به دنبال راهکارهایی برای حداکثر استفاده از نزولات جوی سالانه بر اساس دانش و تجربه خود بوده‏اند. استفاده از سطوح آبگیر باران به منظور ذخیره آب در خاک در جهت ایجاد نوعی اکوسیستم پایدار به عنوان کشت توام درختان بومی و زراعت دیم محصولات سازگار با استفاده از دانش بومی، سالیان درازی است که در مناطقی از جنوب استان سیستان و بلوچستان مخصوصا در ناحیه دشتیاری چابهار مرسوم است. سامانه دگار و هوتک یکی از روشهای متداول تامین آب با بهره برداری از سیلاب برای کشت محصولات کشاورزی دیم است که این روش از دیرباز در میان کشاورزان منطقه چابهار مرسوم بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 26
strs
نویسندگان: 

MICHELSEN O. | SOLLI C. | STROMMAN A.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  120
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4834
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4834

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KARAMI GH. | BIJANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ENVIRONMENTAL IMPACT AND EFFECTS ASSESSMENT OF PROTECTION AND EXPLOITATION forestry PROGRAMS AND CONTINUES DESTROY ITS RESOURCE; WILL PERSUADE PLANNERS TO REVISION THE CURRENT MANAGEMENT METHODS.BECAUSE MOST OF THESE PROJECTS DUE TO INATTENTION TO SOCIAL ECONOMIC AND CULTURAL STRUCTURES, AND NEEDS LOCAL RESIDENTS, DON’T SUCCESSFUL. COMMUNITY forestry APPROACH PROPER RESPONSE TO THE EXISTING SHORTCOMINGS IN THIS FIELD. THIS STUDY REVIEW PREVIOUS RESEARCH, AND TRYING TO DESCRIBE THE DEFINITIONS AND CONCEPTS OF COMMUNITY forestry. THE RESULTS SHOW COMMUNITY forestry APPROACH WITH THE AIM OF TRANSFERRING forestry RESOURCES MANAGEMENT INTO PEOPLE AND HAS BEEN DESIGNED AS AN ATTEMPT IN PUBLIC TO CONTINUE PRODUCTION, PRESERVATION AND REVIVAL OF NATURAL RESOURCES, AND IMPORTANT ROLE IN THE RESISTANCE ECONOMIC AND LIVELIHOOD EXPLOITERS. ON THAT BASIS, THE RECOGNITION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOR AUDIENCE, DEVELOPMENT OF RESEARCH PROJECT, EDUCATIONAL AND EXTENSIONAL PROGRAMS INTO RESOURCES MANAGEMENT PROJECTS CLIENT A PART OF THIS RESEARCH PROPOSALS. THIS STUDY IS HOPED THAT THESE ISSUES ARE EXAMINED DEEPER AND CLEAR DIMENSIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  17-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  168
چکیده: 

طرح های جنگلداری، با برداشت درختان و نهال کاری گونه های مختلف در تنظیم تنوع گونه های درختی تأثیرگذار بوده اند و بررسی تغییرات تنوع گونه های درختی و حفظ پایداری توده با استفاده از آماربرداری طرح های جنگلداری می تواند ابزاری مناسب به منظور تصمیم گیری ها در مدیریت جنگل ها به شمار آید. برای بررسی تغییرات تنوع گونه های درختی در جنگل می توان از شاخص هایی نظیر شاخص شانون-وینر و سیمپسون استفاده کرد. در این تحقیق از آماربرداری های طرح جنگلداری سری واتسون در سال 1383 و 1393 استفاده شد. در این سال ها 369 قطعه نمونه دایره ای شکل به شعاع 10 آر با شدت 3/3 درصد و با شبکه آماربرداری 200×150 متر با GPS برداشت شد. شاخص های سیمپسون و شانون-وینر در قطعات نمونه محاسبه و سپس با استفاده از بررسی هیستوگرام، نمودار Q-Q، سمی واریوگرام و RMSE، نرمال بودن داده ها و کارایی درون یابی به روش کریجینگ بررسی شد و نقشه زمین آمار شاخص های گفته شده در سال 1383 و 1393 و نیز نقشه تغییرات آنها تهیه شد. نتایج نشان داد، طی دوره 10 ساله اجرای طرح جنگلداری، شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون-وینر در حدود 30 درصد سطح سری بهبود یافته و حدود 60 درصد عرصه بدون تغییر و حدود 11 درصد منطقه نیز کاهش تنوع گونه ای داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DEHYOURI S. | BAYAT SH. | ALIMORADIAN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4 (5)
 • صفحات: 

  45-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61564
 • دانلود: 

  26276
چکیده: 

The major purpose of this study is to assess the perception of managers in the Forest, Range and Watershed Organization. It is an applied study by using descriptive–correlative method. A questionnaire was developed and data collected from 105 respondents. The validity and reliability of questionnaires was verified. The results of study show that there was a relationship between educational level, work experience, experiences in extension and education activities, role of extension in increasing information about sustainable forestry, create positive attitude, providing information about sustainable forestry indicators, motivation for participating in the projects, local management, allocation of appropriate financial resources, attend of extension education courses, participate in group discussions, visiting successful projects, using workshops, newsletters, magazines & bulletin and improvement of sustainable forestry management. Multivariate regression analysis shows that providing economic motivations of managers, being aware of indicators, using courses, management experiences & the role of extension in creating positive attitudes had positive impact on improvement of sustainable forestry sustainable management.

آمار یکساله:  

بازدید 61564

دانلود 26276 استناد 0 مرجع 0
litScript