نتایج جستجو

16324

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1633

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  466-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع بالای چاقی و چاقی شکمی در نوجوانان و ارتباط آن با دریافت غذایی، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان مصرف غذاهای آماده به عنوان نمایانگری از رژیم غذایی با نمایه توده بدنی و دور کمر در دختران نوجوان مقطع راهنمایی می باشد.روش ها: این تحقیق یک پژوهش مقطعی بود که روی 140 دختر نوجوان 10 تا 14 ساله در مدرسه راهنمایی زینب منطقه جی اصفهان انجام گرفت. دانش آموزان به روش تصادفی انتخاب شدند و از آن ها فرم یک عدد پرسشنامه بسامد خوراک FFQ (food frequency questionnaire) پرشده دریافت شد. ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از ثبت روزانه فعالیت بدنی بررسی شد.BMI (Body mass index) کمتر از صدک 15 استاندارد برای سن و جنس به عنوان «کم وزن»، بین صدک 15 تا کمتر از صدک 85 «وزن طبیعی»، بین صدک 85 تا کمتر از صدک 95 «اضافه وزن» و مساوی یا بیشتر از صدک 95 به عنوان «چاقی» طبقه بندی شد.یافته ها: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میانگین BMI در جمعیت برابر 19.86 و دور کمر برابر 69 است و 35.7 درصد این نوجوانان یا چاق بودند یا اضافه وزن داشتند. همچنین میانگین دریافت غذای آماده برابر 174.6 گرم در روز بود. داده ها به دست آمده ارتباط معنی داری میان مصرف غذای آماده با نمایه توده بدن و دور کمر نشان داد (P=0.009، P=0.02).نتیجه گیری: ارتباط معنی داری بین مصرف غذای آماده با دور کمر و نمایه توده بدنی در دختران نوجوان اصفهانی دیده شد. از این رو آموزش های لازم برای نوجوانان ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 41 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 11)
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  854
 • دانلود: 

  423
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 854

دانلود 423 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  46-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SHAHIDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  158-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4298
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4298

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DENG R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3752

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Atasoy Filiz Guneysu

نشریه: 

IRANIAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1138-1148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11028
 • دانلود: 

  5033
چکیده: 

in this paper, the effects of the food Stamp (FS) Program (now referred to as Supplemental Nutrition Assistance Program-SNAP) on individuals’ food choices are evaluated. In other words, I examine how households' food choice or relative food consumption is changed by FS participation. For this purpose six food groups are created using 2016 Consumer Expenditure Diary Survey (CEDS) results and Consumer Price Index (CPI). Five of these food groups are food consumed at home which are bakery products, dairy products, meat and meat products, vegetables, and others. Also food consumed away from home is included as sixth group. Multinomial probit and conditional logit models are applied to analyze the data set. The analyses results show that FS can change individuals' food choices by decreasing the price effect on food since FS is a kind of income transfer which subsequently affects participants' price sensitivity. In addition, the results show that FSusage may increase the relative meat consumption of households and food consumed away from home in comparison to other food groups.

آمار یکساله:  

بازدید 11028

دانلود 5033 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4400
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4400

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  112
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

مقدمه و هدف: یافته ها از نقش استرس های اجتماعی در پیری زودرس، بیماری و مرگ ومیر افراد حکایت می کنند. ازآنجاکه بدن با رفتار اضطرابی به استرس های محیطی پاسخ می دهد، در این مطالعه به مقایسه اثر «محدودیت غذایی، «محرومیت غذایی و نابرابری غذایی» بر بروز رفتارهای اضطرابی می پردازیم.مواد و روش ها: 48 سر رت نر به شش گروه «شاهد، محدودیت غذایی (40 درصد کاهش حجم غذا، همراه با احساس نابرابری)، گروه محدودیت غذایی در شرایط ایزوله (40 درصد کاهش حجم غذا، بدون احساس نابرابری)، محدودیت متناوب غذایی (دریافت غذا تنها یک بار در روز و به مدت 2 ساعت)، محرومیت غذایی (70 درصد کاهش حجم غذا همراه با احساس نابرابری) و محرومیت غذایی (70 درصد کاهش حجم غذا بدون احساس نابرابری)» تقسیم شدند و شرایط یادشده، طی سه هفته به آنها اعمال شد. در پایان دوره استرس رفتار اضطرابی با آزمونelevated plus maz سنجش شد.نتایج: مدت و دفعات ورود به بازوی باز در گروه محرومیت غذایی نسبت به کنترل، افزایشی معنادار و در گروه محدودیت غذایی با نابرابری نسبت به کنترل، کاهشی معنادار داشته است.نتیجه گیری: ترکیب افزایش فعالیت حرکتی و اضطراب حیوان در گروه محدودیت غذایی توأم با نابرابری غذایی، بیانگر شرایط تلاش حیوان برای بهبود شرایط است. محرومیت غذایی به خصوص زمانی که با احساس نابرابری همراه باشد، موجب کاهش تحرک می شود که نشان دهنده نقش نابرابری و تبعیض در ایجاد موقعیت «ناامیدی آموخته شده» است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 21 استناد 0 مرجع 26
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  5-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

آلرژی غذایی به واکنشهای غیر طبیعی بدن اطلاق میشود که به واسطه پاسخ سیستم ایمنی به اجزای غذایی ایجاد میگردند. در دهه های اخیر آلرژی به عنوان یک مشکل تهدید کننده سلامت عمومی مطرح گردیده است. شیوع آلرژی غذایی در کودکان تا 10% تخمین زده شده است؛ این میزان در افراد بالغ کمتر از 2% میباشد. این شرایط در کشورهای مختلف دنیا متفاوت بوده و تا حدود زیادی از فرهنگ غذایی مردم تاثیر میپذیرد. آلرژی زاهای غذایی، پروتئینها و یا گلیکوپروتئینهایی با وزن مولکولی بین 10 تا 70 کیلو دالتون میباشند. آلرژی زاها بر اساس نحوه تحریک سیستم ایمنی به دو گروه تقسیم میشوند: نوع اول به دلیل تحریک سیستم ایمنی (پس از صرف مواد غذایی) باعث ایجاد پاسخ علیه مواد غذایی در روده میشوند و نوع دوم دارای واکنش متقاطع (تشابه ساختمانی) با آلرژی زا های موجود در هوا (اغلب گرده گیاهان) میباشند؛ بنابراین در نوع دوم، مرحله اول حساس سازی افراد، برخورد با آلرژی زای استنشاقی میباشد. در مرحله بعد چنانچه فرد از ماده خوراکی که تشابه آنتی ژنی با آلرژی زاهای استنشاقی دارد، استفاده نماید، این ماده خوراکی باعث ایجاد آلرژی میشود. شکل گیری یک پاسخ آلرژیک نیز، اغلب، با تولید IgE در بدن در مواجهه با آلرژی زای غذایی آغاز میگردد. IgE اختصاصی به سلولهای ماستوسیت و یا بازوفیل متصل و باعث دگرانولاسیون آنها در تماسهای بعدی با ماده آلرژی زا میشود. پیامد این فرآیند، رها شدن تعداد فراوانی از واسطه ها از جمله هیستامین میباشد. این واسطه ها میتوانند باعث ایجاد علایم بالینی آلرژی مانند کهیر، خارش و شوک آنافیلاکسی شوند. تشخیص آلرژیهای غذایی با روشهای مختلف درون تنی و برون تنی صورت میگیرد که میتوان به گرفتن شرح حال از بیمار، معاینه فیزیکی، تست پریک، حذف غذاهای مشکوک از رژیم بیمار و انواع تستهای چالش اشاره نمود. از جمله متداولترین درمانها که برای آلرژیهای غذایی به کار گرفته میشوند، حذف ماده غذایی آلرژیزا از رژیم غدایی بیمار، درمانهای دارویی، ایمونوتراپی و درمان با مکملهای غذایی میباشد. در سالهای اخیر نیز استفاده از آلرژی زا های غذایی نو ترکیب با کمک مهندسی ژنتیک امکان تشخیص انواع آلرژیها را با حساسیت بالایی فراهم ساخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4160
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4160

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript