نتایج جستجو

3476

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

348

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SCORTECCI K.C. | MICHAELS S.D. | AMASINO R.M.

نشریه: 

PLANT JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  229-236
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4705
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4705

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  271-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

درک درست از الگوی بیان ژن های کنترل کننده ی گلدهی در نژادگان (ژنوتیپ) های زایای سیر، روند برنامه های اصلاحی آن را بهبود می بخشد. بدین منظور الگوی بیان ژن های AsFT 1, 2, 4 و gaLFY در اندام های رویشی و زایشی سه همگروه گل ده، نیمه گل ده و غیر گل ده سیر ایرانی بررسی شد. بیشترین بیان نسبی gaLFY هشت هفته پس از کشت در مریستم هر سه همگروه مشاهده شد و بیان آن در نوع گل ده 20 برابر غیر گل ده بود. بیان gaLFY همچنین در گل آذین همگروه گل ده نسبت به شاهد (مرحله ی 8 برگی سیر غیر گل ده) افزایش یافت. AsFT4 در سوخ همه ی همگروه ها و AsFT1 در مقادیر بسیار کم در گل آذین و گل همگروه گل ده بیان شدند. بیشترین بیان نسبی AsFT2 12 هفته پس از کشت در برگ هر سه همگروه مشاهده شد و در همگروه گل ده 2/3 برابر بیشتر از غیر گل ده بود. بیان AsFT2 تنها در مریستم همگروه گل ده و نیمه گل ده مشاهده شد. درمجموع به نظر می رسد gaLFY یک ژن محرک زمان گلدهی و هویت مریستم گل و AsFT2 یک ژن محرک زمان گلدهی در همگروه گل ده هستند. میزان پایین بیان این دو ژن در همگروه نیمه گل ده و غیر گل ده منجر به القا گلدهی می شود، اما از تشکیل کامل ساقه ی گل دهنده جلوگیری می کند. به طوری که در سیر غیر گل ده ساقه ی گل دهنده تشکیل نشده و در سیر نیمه گل ده ساقه ی گل دهنده ی بسیار کوتاه در میان برگ ها تشکیل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ZAREZADEH A. | MIRHOSSEINI A. | ARABZADEH M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE GENUS THYMUS BELONGS TO THE FAMILY OF LAMIACEAE AND CONSIST OVER 215 DIFFERENT SPECIES THROUGHOUT THE WORLD. EIGHTEEN SPECIES GROW NATURALLY IN IRAN OF WICH FOUR SPECIES ARE ENDEMIC. DIFFERENT SPECIES OF THYMUS ARE USED IN FOOD, EALTHY,...

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

صادقی حمید | رسولی حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  86-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1400
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

شوری یکی از مهمترین عوامل اقلیمی محدود کننده رشد در گیاهان زراعی است. به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر وضعیت گلدهی ارقام بادمجان پرورش یافته در هوای آزاد، پژوهشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار انجام شد. تیمارهای شوری در 7 سطح شامل غلظت های 0، 10، 20، 40، 60، 80 و 100 میلی مولار کلرید سدیم بود. مقادیر مختلف نمک کلرید سدیم به آب آبیاری (با هدایت الکتریکی 219 میکروموس بر سانتی متر) اضافه گردیدند. نشاهای آماده شده سه رقم بادمجان (محلی جهرم، قلمی دزفول و دلمه هندی) در کیسه های پلاستیکی حاوی 9 کیلوگرم خاک غالب منطقه خنج کشت گردید. تیمارهای شوری به مدت 5 ماه اعمال شد. نتایج نشان داد که به طورکلی شوری باعث کاهش تعداد گل در هر بوته در مقایسه با تیمار شاهد شده و زمان گلدهی را به تاخیر انداخت، اما بر تعداد گل های باز شده اثر معنی داری نداشت. در بین ارقام مورد بررسی بر اساس صفات مطالعه شده، رقم محلی جهرم به عنوان رقمی با تحمل بیش تر و رقم قلمی دزفول به عنوان حساس ترین رقم در برابر شوری ناشی از کلرید سدیم ارزیابی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1400

دانلود 323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DANESHVAR H.A. | SARDABI H.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  726
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  273-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2909
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2909

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DICENTA F. | ORTEGA E. | MARTINEZ GOMEZ P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4326
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4326

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1263-1272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقالات این شماره به زبان انگلیسی منتشر شده است. لطفا برای مشاهده مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده مقالات انگلیسی اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHDANI M.A. | NASSIRI MAHALLATI M. | KOOCHEKI A.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  650
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  215-218
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7457
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7457

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

MINT AS A MEDICINAL PLANT WITH A STRONG SMELL HAS AN OLD RECORD IN TRADITIONAL MEDICAL IN VARIOUS COUNTRIES AND AT THE PRESENT HAS A VAST USAGE IN FOOD, HEALTHY AND MEDICAL INDUSTRIES....

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  438-449
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  363
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

به دلیل اهمیت تشکیل گل در تولید محصول پسته، در این پژوهش، بررسی مراحل تمایز جوانه گل در رقم اوحدی که یکی از ارقام مهم تجاری ایران است انجام شد. بدین منظور جوانه های درخت پسته رقم اوحدی به مدت 10 ماه در فاصله زمان های مشخص جمع آوری و توسط محلول FAA تثبیت گردیدند. پس از تهیه برش های میکروسکوپی و رنگ آمیزی، مشاهدات میکروسکوپی بافت های جوانه بر اساس نظریه تمایز تونیکا - کورپوس (Tunica-Corpus) مشخص ساخت که در هنگام تمایز جوانه رویشی به جوانه گل تعداد سلول های ناحیه تونیکا (Tunica) کاهش می یابد. مشاهده تغییرات مرفولوژیکی مشخص نمود که آغاز تشکیل خوشه گل در اردیبهشت ماه و پایان آن در خرداد ماه همان سال است. تمایز مادگی در شهریور ماه شروع می شود و در مهرماه مادگی قابل تشخیص می باشد. در زمستان جوانه های گل هیچگونه رشدی ندارند. در اواخر اسفند مریستم گل ماده به سرعت سه برچه را تشکیل داده و آماده شکوفایی می شود. با توجه به مشخص شدن مراحل تشکیل گل پسته و به کارگیری این اطلاعات در مطالعات کاربردی آینده، می توان مدیریت باغ های پسته را به منظور افزایش کمی و کیفی محصول و با آگاهی از فیزیولوژی گل دهی پسته در مناطق پسته کاری به نحو مطلوبی انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 363

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
litScript