نتایج جستجو

8439

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

844

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 25)
 • صفحات: 

  21-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1432
 • دانلود: 

  431
چکیده: 

این تحقیق به شناسایی عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، روش آن توصیفی- همبستگی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 544 نفر از کارشناسان شیلاتی شاغل در بخش های اجرایی آبزی پروری در کشور و دفتر مرکزی شیلات می باشند که از میان آن ها نمونه ای به حجم 130 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. به منظور شناسایی عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات، از تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد متغیرها شامل پنج عامل؛ عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی، عوامل فرهنگی، عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی می باشند و این پنج عامل حدود 64 درصد واریانس عوامل موثر در توسعه بیوتکنولوژی در شیلات ایران را توجیه می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1432

دانلود 431 استناد 0 مرجع 2
نویسنده: 

JAVDANI ABBAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  14
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THERE ARE OVER 156 FISHING PORTS IN IRAN. THESE ARE IDEAL PLACES FOR PROMOTION OF SOCIOECONOMIC GROWTH IN COASTAL AREAS. THEY CAN ALSO PROVIDE OPPORTUNITIES FOR CREATION OF EMPLOYMENT AND FOSTERING FISHING INDUSTRY AND IT RELATED INDUSTRIES. ALTHOUGH FISHING PORTS ARE BUILT FOR GOALS OTHER THAN PROFIT GENERATION, IT IS ESSENTIAL TO OBSERVE COST-EFFECTIVE RULES AND PRODUCTIVITY IN ORDER TO TAKE THE ADVANTAGE OF SUCH HUGE NATIONAL CAPITAL IN FOSTERING NATIONAL RESOURCES. TO THIS END, MANAGERIAL SOLUTIONS ARE NEEDED. GOVERNMENT IS THINKING ABOUT ASSIGNING FISHING PORTS TO NON-GOVERNMENTAL sector. IT IS INCREASINGLY BEGINNING TO RECOGNIZE THAT PRIVATE sector (NON-GOVERNMENTAL sector) IS PRETTY BETTER IN HANDLING SUCH AFFAIRS WITH HIGHLY MORE PRODUCTIVE AND ACCURATE METHODS. ENACTMENT OF ARTICLE 88 OF FINANCIAL REGULATIONS OF GOVERNMENT IS A PART OF SUCH ATTEMPT. THIS PAPER AIMS TO GIVE A REPORT OF THE EFFORTS ALREADY MADE IN fishery INDUSTRY AS PART OF ASSIGNMENT STRATEGY AND GETTING PRIVATE sector INVOLVED IN THIS ISSUE AND THEN GO ON BY INTRODUCING PROPER SOLUTIONS FOR ENSURING BEST ASSIGNMENTS. FISHING ORGANIZATION INTENDS TO START ASSIGNMENT STRATEGY BY 2 PORTS PER EACH PROVINCE AT THE FIRST STEP. SISTAN VA BALOUCHESTAN PROVINCE HAS LEADING ROLE IN THIS STRATEGY. HORMOZGAN AND KHUZESTAN PROVINCES ARE NEXT IN TERMS OF LEADING ROLE. ONE PORT HAS ALREADY BEEN ASSIGNED AND FOR WHICH A CONTRACT HAS BEEN MADE WHICH WORTH RLS. 480.000.000. IT WAS PROVED THIS ASSIGNMENT HAS SATISFACTORY OUTCOME.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

اقیانوس شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  45-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  107
چکیده: 

بررسی قدرت رقابتی و مزیت نسبی یکی از مهمترین ارکان لازم تصمیم گیری در مورد تولید و صاردات هر محصول به شمار میرود. برای این منظور شاخصها و روشهای متنوعی پیشنهاد شده که همگی بر پایه هزینه فرصت بنا شده اند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روشهای ماتریس تحلیل سیاستی(PAM)، معیارهزینه منابع داخلی، توان رقابت صادراتی، و ضرایب حمایت ضمن بررسی حمایتها و مالیات های اخذ شده توسط دولت در بخش صنایع شیلاتی، مزیت نسبی ایران در صنعت مورد بحث و همجنین توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1397 مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور ابتدا اقلام هزینه تولید انواع محصولات شیلاتی استخراج و سپس ماتریس تحلیل سیاست رسم شده است. به دنبال آن شاخصهای مختلف مزیت نسبی و رقابت پذیری محاسبه شده اند. نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای هزینه منابع داخلی و مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد حکایت از این دارد که کشور ایران در تولید محصولات شیلاتی دارای توان رقابت در بازارهای داخلی است. ضمن اینکه این توان رقابتی، بدون نیاز به یارانه های دولت است. از دیگر نتایج پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که در دوره بررسی، نهاده های تولید مشمول یارانه شده و همراه با آن، مالیات غیر مستقیم بر محصولات تولیدی وضع شده است. همچنین در مجموع و بطور خالص بر ارزش افزوده تولید محصولات شیلاتی مالیات غیر مستقیم وضع شده است. نهایتا ارقام محاسبه شده از شاخص توان رقابت صادراتی نشان میدهد که این صنعت در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 107 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

CADRIN S.X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  91-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4437
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4437

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

آبرومند علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (ب)
 • صفحات: 

  409-418
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3287
 • دانلود: 

  919
چکیده: 

ژلاتین ماده پروتئینی است که در صنایع غذایی، دارویی، صنعتی و پزشکی کاربرد فراوانی دارد. در صنایع غذایی از این محصول در تهیه مارمالادها، ژله ها، شیرینیجات و بستنی استفاده می شود. ژلاتین به آسانی در بدن جذب شده و حتی به هضم سایر مواد غذایی از طریق تشکیل امولسیون کمک می نماید. هدف از این تحقیق، استفاده بهینه از مواد اولیه سهل الوصول و ارزان یعنی مقادیر فراوان ضایعات شیلات و بهینه سازی شرایط برای استخراج ژلاتین و در نتیجه کاهش واردات آن به کشور که عمدتا از پوست خوک و ضایعات دامی تهیه می گردد، می باشد. این طرح در دو مرحله صورت پذیرفت: در مرحله اول اثر شرایط pH )در دو شرایط قلیایی و اسیدی( و نوع ماده اولیه )سه ماده اولیه: کفشک ماهی، کوسه ماهی و ضایعات فیله( روی برخی از مهم ترین خواص کمی و کیفی ژلاتین )راندمان، درجه خلوص، رنگ و رایحه( مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم طرح نیز اثر دما )در سه سطح 70، 75 و 80 درجه سانتی گراد و pH )در دو سطح 6.5 و (6 بر روی میزان راندمان ژلاتین ارزیابی گردید. نتایج مرحله اول نشان داد که صورت استفاده از شرایط قلیایی و ضایعات فیله، مقدار ژلاتین حاصل حداکثر خواهد بود. با توجه به نتایج مرحله دوم طرح و با دمای 70 درجه سانتی گراد و pH برابر با 6.5، راندمان ژلاتین حاصل حداکثر و با بهترین کیفیت به دست خواهد آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 3287

دانلود 919 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ARDANI S. | SOLTANPOUR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12845
 • دانلود: 

  3855
چکیده: 

In this paper, the large amount of sedimentation and the resultant shoreline advancements at the breakwaters of Beris fishery Port are studied. A series of numerical modeling of waves, sediment transport, and shoreline changes were conducted to predict the complicated equilibrium shoreline. The outputs show that the nearshore directions of wave components are not perpendicular to the coast which reveals the existence of longshore currents and consequently sediment transport along the bay. Considering the dynamic equilibrium condition of the bay, the effect of the existing sediment resources in the studied area is also investigated. The study also shows that in spite of the change of the diffraction point of Beris Bay after the construction of the fishery port, the bay is approaching its dynamic equilibrium condition, and the shoreline advancement behind secondary breakwater will stop before blocking the entrance of the port. The probable solutions to overcome the sedimentation problem at the main breakwater are also discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 12845

دانلود 3855 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SEVENTEEN YEARS OLD BERIS fishery PORT IS LOCATED IN SOUTHEASTERN OF IRAN, 85KM EAST OF CHABAHAR (FIGURE 1). THE MAIN BREAKWATER IS EXTENDED FROM SOUTH TO NORTH WHERE THE SECONDARY BREAKWATER IS IN EAST-WEST DIRECTION. THE PORT IS SUFFERING FROM TWO MECHANISMS OF SEDIMENTATION, I.E.SEDIMENTATION AT THE HEAD OF THE MAIN BREAKWATER AND REMARKABLE CHANGE OF SHORELINE POSITION AT THE BACK OF THE SECONDARY BREAKWATER WHICH MAY ENDANGER THE PORT ENTRANCE IN FUTURE.THE EQUILIBRIUM STATE OF BERIS BAY IS DEVELOPED FIRST. THE PARABOLIC SHAPE EQUATION IS USED AS THE BEST FITTING CURVE TO BE FITTED TO THE ACTUAL SHAPE OF THE BAY. MEPBAY SOFTWARE WAS EMPLOYED TO FIT THE PARABOLIC CURVE IN STATIC EQUILIBRIUM STATE. ON THE OTHER HAND, THE EXISTING AERIAL PHOTOGRAPHS WERE COMPARED TO UNDERSTAND THE LONG-TERM EVOLUTION OF THE BAY.PMS MODULE OF MIKE21 WAS USED FOR THE NUMERICAL MODELING OF WAVE TRANSFORMATION FROM DEEP WATER TO SHALLOW AREAS. NEARSHORE WAVE CHARACTERISTICS AND THE WAVE DIRECTION AT THE TIP OF THE MAIN BREAKWATER WERE OBTAINED FROM WAVE TRANSFORMATION MODEL. THE OUTPUTS REVEALED THAT THE NEARSHORE DIRECTIONS OF WAVE COMPONENTS ARE NOT PERPENDICULAR TO THE COAST RESULTING TO A LONGSHORE SEDIMENT TRANSPORT ALONG THE COASTLINE. HYDROSED SOFTWARE WAS EMPLOYED FOR THE MODELING OF CURRENTS AND SEDIMENT TRANSPORT. THE POTENTIAL LONGSHORE SEDIMENT TRANSPORT (LST) WAS OBTAINED BY HYDROSED AND IT WAS COMPARED WITH THE ACTUAL LST RATE FOUND FROM THE COMPARISON OF HYDROGRAPHIC SURVEYS.SPECIFYING THE LST RATE AS AN INPUT VALUE, GENESIS SOFTWARE WAS FINALLY EMPLOYED FOR THE PREDICTION OF BERIS SHORELINE POSITION IN DIFFERENT YEARS. THE COMPUTATION WAS CONTINUED UNTIL THE SHORELINE COMES TO A DYNAMIC EQUILIBRIUM STATE. THE FINAL SHAPE OF THE BAY WAS IN GOOD AGREEMENT WITH THE ACTUAL SHAPE OF THE BAY.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

SHEN SH. | SHEN Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  289-298
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5503
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5503

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

ISLAM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WE HAVE EVALUATED THE ECONOMIC ACTIVITIES OF OSTEICHTHYES FISH COOPERATIVES ON THE COASTS OF MIANKALE WILDLIFE REFUGE. IN ORDER TO CARRY OUT THE RESEARCH, WE USED COMMON TECHNIQUES IN ENGINEERING ECONOMY SUCH AS NET PRESENT VALUE (NPV) AND COST-BENEFIT RATIOS. AT FIRST, THE FINANCIAL BALANCE SHEET OF THE FOUR COOPERATIVES ACTIVE IN THE UTILIZATION YEAR OF 2011. AMONG THE 25 ACTIVE COOPERATIVES OF THE REGION WERE RANDOMLY SELECTED AND COST RATES (INCLUDING FIXED AND CURRENT COSTS) AND ALSO THE BENEFIT RATE THAT WAS MADE ON FISH SALE WERE CALCULATED. THEN, THE NPV OF THE COOPERATIVES WAS CALCULATED USING THE BANK INTEREST RATE OF 13 PERCENT (OF A FIVE YEAR LONG-TERM BANK DEPOSIT). RESULTS SHOWED THE NET PRESENT VALUE RATIO OF COOPERATIVES TO BE OVER ZERO (NPV>0) WHICH SHOWED ECONOMICAL ACTIVITIES OF THE COOPERATIVES. ON THE OTHER HAND, THE AVERAGE COST-BENEFIT RATIOS OF THE FOUR INVOLVED COOPERATIVES WERE CALCULATED TO BE 2.18 (B/C>1) WHICH SHOWED THE JUSTIFIABILITY OF THE ACTIVITIES OF THE MENTIONED COOPERATIVES.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
نویسندگان: 

زراعت کیش سیدیعقوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  103-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

صیادی درمنابع آبی کشور و حوزه پرورش آبزیان، اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی و پرورش ماهی، فرصتهای اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی مناطق مختلف کشور ایجاد نموده و نقش مهمی را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها درمناطق روستایی و شهری ایجاد می نماید. حذف موانع غیرتعرفه ای و معادل سازی آنها با تعرفه در ماده 115 قانون برنامه سوم و ماده 33 قانون برنامه چهارم به وضوح تصریح شده است. در مطالعه حاضر گزینش روش مناسب کمی سازی موانع غیرتعرفه ای و تعیین معادل های تعرفه ای برای آنها در حد آمار و اطلاعات موجود بر روی محصولات شیلاتی ایران طی دوره 1386-1392 بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربردی ترین روش در مطالعات محصولی رویکرد شکاف قیمتی است که در این روش معادل تعرفه ای با محاسبه شکاف قیمتی بین کالاهای وارداتی و کالاهای مشابه داخلی محاسبه می شود. بررسی معادل های تعرفه ای در خصوص محصولات مورد مطالعه با این روش گویای این است که معادل تعرفه ای محصولات رو به افزایش گذاشته به گونه ای که هم اکنون برای محصولات زینتی، ماهیان اصلاح نژادی و قزل آلا معادل تعرفه ای مثبت می باشد. در مورد محصول میگو و تن ماهیان نیز اگر چه علی رغم رشد زیاد قیمتهای داخلی نسبت به قیمتهای جهانی هنوز معادل تعرفه ای منفی است اما قدر مطلق آن در حال افزایش می باشد و در صورت ادامه روند فعلی امکان دچار شدن به وضعیت مشابه سایر تولیدات وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 389 استناد 0 مرجع 0
litScript