نتایج جستجو

854

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

86

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 37
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

در این پژوهش، تأثیر زمان و مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی در فواصل مختلف از تنه درخت بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران انجیر در شرایط خشکسالی بررسی شد. آزمایش ها طی دو سال (1392و 1393) در منطقه استهبان بر روی انجیر خوراکی دیم رقم سبز، انجام شد. تیمارهای آبیاری تکمیلی شامل فاصله آبیاری از درخت: نزدیک تنه درخت، در سایه انداز درختان به فاصله 1 تا 1/1 متر از تنه درخت و خارج از سایه انداز، مقدار آبیاری: بدون آبیاری (شاهد)، 1000 و 2000 لیتر برای هر درخت و زمان آبیاری در فروردین و مرداد بود. سرعت کاهشرطوبت خاک پس از تیمار آبیاری فروردین، نسبت به آبیاری مرداد کمتر بود. کمترین مقدار محصول در بین تیمارهای مقدار آبیاری، مربوط به تیمار بدون آبیاری بود. آبیاری نزدیک تنه درخت و بیرون سایه انداز در مقایسه با آبیاری در سایه انداز، محصول بیشتری تولید کرد. آبیاری خارج از سایه انداز، میزان درآمد سالانه را نسبت به سایر تیمارها، تا 31 درصد افزایش داد. آبیاری در فروردین با 2000 لیتر آب، توانست رطوبت بیشتری را در اختیار درخت قرار دهد؛ با این حال، نتایج نشان دهنده بسندگی 1000 لیتر آب برای هر درخت بود. آبیاری تکمیلی در مرداد مقدار ارزش میوه و درآمد باغداران را افزایش داد. بنابراین، آبیاری تکمیلی با 1000 لیتر برای هر درخت در مرداد در خارج از سایه انداز، می تواند در شرایط خشکسالی به طور همزمان افزایش درآمد باغداران و نیز استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی منطقه را تأمین کند.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

fig TREES (figUS CARCIA) ARE ONE OF THE MOST IMPORTANT ECONOMIC CROPS IN SOME PARTS OF IRAN. TAROM REGION IN ZANJAN PROVINCE IS ONE OF THE MOST IMPORTANT AREAS OF fig PRODUCTION IN IRAN. fig MOSAIC DISEASE IS ONE OF THE MOST COMMON DISEASES WHICH OCCURS IN THE fig ORCHARDS WITH A WORLDWIDE DISTRIBUTION. …

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LOUIS P. | PATRICK P. | ANDRE M. | JEAN MARIE B. | ANDRE F. | JEAN PAUL R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  93
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  427-435
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6135
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6135

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1047
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti از آفات مهم این میزبان در اکثر مناطق انجیرکاری کشور و سایر نقاط جهان می باشد. تغییرات جمعیت مراحل مختلف این کنه روی 11 رقم انجیر (امریکایی 1، 2، 3 زرد محلی، زرد محلی ساوه، سیاه ورامین، زرد پیازی، انجیر وحشی، سیاه محلی ساوه، مربایی گرمسار و زرد سیلجرد) در منطقه ساوه و طی 2 سال متوالی (1380-1379) مورد مطالعه قرار گرفت. تخم ها و مراحل فعال کنه تارتن با استفاده از یک کادر 4 سانتی متر مربعی در طرفین رگبرگ اصلی در سطح زیرین برگ درختان صورت گرفت. نمونه برداری از جمعیت های ذکر شده روی ارقام مختلف انجیر هر 15 روز تا قبل از خزان برگ ها ادامه یافت. محاسبات آماری با انجام تجزیه واریانس روی داده های جمع آوری شده و با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه و گروه بندی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد حداکثر میانگین تعداد تخم و مراحل فعال در سالهای اول و دوم بررسی به ترتیب 6.08 و 5.05 عدد تخم و 31.87 و 27.62 مراحل فعال کنه در طرفین برگ رقم انجیر وحشی مشاهده گردید و از نظر گروه بندی به عنوان حساس ترین رقم و در گروه (a) قرار گرفت. ارقام مربایی گرمسار (ab) و زرد سیلجرد (bc) از این نظر بعد از رقم انجیر وحشی قرار گرفتند. در حالیکه کمترین میانگین تعداد تخم کنه تارتن در سال اول به تعداد 0.002 روی رقم سیاه ورامین و در سال دوم علاوه بر این رقم روی ارقام زرد محلی، زرد محلی ساوه و مربایی گرمسار با میانگین تعداد تخم 0.02 مشاهده شد. کمترین میانگین مراحل فعال کنه تارتن نیز روی ارقام زرد محلی و سیاه ورامین با میانگین تعداد 0.032 و 0.36 کنه طی 2 سال برآورد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1047

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47-2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  403-417
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  245
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی ترویجی انجیرکارن شهرستان پلدختر در زمینه بازاریابی و فرآوری انجیر انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمام انجیرکاران شهرستان بود (2000N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب 322 انجیرکار به عنوان نمونه از هشت روستای انجیرخیز این شهرستان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش های فرآوری (87/0) و بازاریابی (94/0) تأیید گردید. در نهایت از 322 پرسشنامه توزیع شده، 274 پرسشنامه کامل و مناسب جهت انجام تجزیه و تحلیل تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نیاز آموزشی انجیرکاران با جنسیت، سطح تحصیلات، شغل، نوع بهره برداری و شرکت در دوره های آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین سابقه کار، درآمد و میزان ارتباط با منابع اطلاعاتی و میزان نیاز آموزشی آنها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. در نهایت روش های آموزشی بحث های غیررسمی، پرسش و پاسخ و حل مسأله برای آموزش در زمینه بازاریابی و روش آموزشی نمایش طریقه ای برای آموزش در زمینه فرآوری پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 245

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEONEL S. | TECCHIO M.A.

نشریه: 

SCIENTIA AGRICOLA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  806-811
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6351
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6351

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  160
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

بیماری موزائیک انجیر مهم ترین بیماری خسارت زا در انجیر است و چندین ویروس از خانواده های مختلف با ژنوم از نوع آر. ان. ای (RNA) و دی. ان. ای (DNA) در آن نقش دارند. در این تحقیق حضور مهم ترین ویروس های با ژنوم آر. ان. ای دخیل در بیماری شامل fig mosaic virus (FMV)، fig latent virus-1 (FLV-1)، fig cryptic virus (FCV)، fig fleck-associated virus (FFKaV)، fig leaf mottle associated virus-1 (FLMaV-1)، fig leaf mottle associated virus-2 (FLMaV-2)، fig leaf mottle associated virus-3 (FLMaV-3) و fig mild mottle associated virus (FMMaV) در انجیرکاری های مختلف کشور موردبررسی قرار گرفت. نمونه برداری ها از 14 استان انجام شد و شامل 611 نمونه برگی دارای علائم موزائیکی بود. پس از استخراج آر. ان. ای دو رشته ای با ستون سلولزی، سی. دی. ان. ای (cDNA) با استفاده از آغازگر تصادفی ساخته شد. واکنش زنجیره ای پلی مراز برای هرکدام از این ویروس ها با آغازگر اختصاصی مربوط به هر ویروس انجام گرفت. درنهایت بعد از مشخص شدن مناطق آلوده، آلودگی های مخلوط بین خانواده های مختلف ویروسی موردبررسی و FMV مشخص شد. نتایج حاکی از وجود آلودگی در تمام استان های موردمطالعه بود و هم چنین بیش از نیمی از نمونه های جمع آوری شده حداقل به یکی از ویروس ها آلوده بودند. بعضی از ویروس ها مانند FMV نیز در بعضی از مناطق مثل استان فارس ردیابی نشد. بیش ترین میزان آلودگی مربوط به FMV و FFKaV با 7/34 و 2/14 درصد و کم ترین مربوط به FMMaV با 4/4 درصد آلودگی بود. بیش ترین میزان آلودگی مخلوط مربوط به حضور FMV با اعضاء خانواده Closteroviridae بود.

آمار یکساله:  

بازدید 160

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HAJIGHAHRAMANI SHAHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WART IS A BENIGN LESION WHICH IS CAUSED BY PAPPILOMA VIRUS IN CUTANEUOS. THE VIRUS INFECTS THE TOP LAYER OF SKIN, USUALLY ENTERING THE BODY IN AN AREA OF BROKEN SKIN. THE VIRUS CAUSES THE TOP LAYER OF SKIN TO GROW RAPIDLY, FORMING A WART.

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
نویسندگان: 

MARS M.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  605
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  19-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4785
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4785

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript