نتایج جستجو

77810

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7781

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3 الف
 • صفحات: 

  220-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  911
 • دانلود: 

  1913
چکیده: 

کود به عنوان یکی از نهاده مهم تولید کشاورزی و یکی از عوامل افزایش تولید شناخته می شود. هم اکنون با گذشت بیش از 50 سال از ورود کود به عرصه کشاورزی کشور و توسعه روز افزون مصرف آن، موضوعاتی مانند کیفیت، توزیع، توصیه علمی، روشهای کاربرد، اثرات جنبی و زیست محیطی، باقیمانده کود در محصولات کشاورزی و اصطلاحات متعدد دیگری در ارتباط با مدیریت کود در کشور مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه در طول این مدت از دهه 40 تاکنون موضوع کود در قوانین، مقررات و مصوبات روند تکاملی داشته و از توجه صرف به تامین و تدارک در سال های دهه 40، در سال های اخیر حتی به تبعات زیست محیطی و لزوم مصرف بهینه کود نیز پرداخته است. لیکن قانون مشخص و فراگیری که بتواند به عنوان عامل اصلی هماهنگ کننده و ایجاد انسجام کامل بین اجزا نظام کود در کشور عمل نماید تاکنون در کشور به تصویب نرسیده است. بررسی نظام کود شامل اجزا تولید، توزیع، مصرف، واردات، صادرات و استانداردهای مرتبط با کود نشان می دهد در نظام مدیریت کود کشور «قانون جامع کود»، «ساختار تشکیلاتی متولی و پاسخگو در رابطه با کود» و «استانداردهای ملی کیفیت انواع کودها» حلقه های گم شده مدیریت امور کود در کشور هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 911

دانلود 1913 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رضائی مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 18
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (الف)
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2666
 • دانلود: 

  412
چکیده: 

کودهای شیمیایی در کشور عمدتا به روش پخش سطحی مصرف می کردند. مصرف کودهای شیمیایی مطابق این روش، زمان کافی را برای انجام واکنش های هدررفت فراهم نموده و سرانجام از قابلیت جذب آنها توسط ریشه گیاه می کاهد. به این دلیل در بیشتر موارد افزایش عملکرد همگام با افزایش کود مصرفی نیست. کود- آبیاری نقشی مهم در افزایش کارایی مصرف آب و کود دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر کود- آبیاری بر کارایی مصرف کود در آفتابگردان با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای- نواری بود. این آزمایش در خاکی با بافت سطحی رسی سیلتی و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور مقدار آب آبیاری در چهارسطح (60، 80، 100 و 120 درصد نیاز آبی محاسبه شده براساس تخلیه رطوبتی خاک) و مقدار کود شیمیایی در پنج سطح ( شاهد 60، 80، 100 و 120 درصد توصیه کودی براساس آزمون های خاک) در سه تکرار به اجرا درآمد. ترکیب کودی توصیه شده به صورت 400 کیلوگرم اوره، 50 کیلوگرم کلرور پتاسیم، 50 کیلوگرم فسفات دی آمونیم، 30 کیلوگرم سولفات آهن، 30 کیلوگرم سولفات منگنز، 50 کیلوگرم سولفات روی، 30 کیلوگرم سولفات مس، و 30 کیلوگرم اسید بوریک در هکتار بود. در تمامی تیمارها به جز تیمارهای شاهد، کل کودهای موجود در ترکیب توصیه کودی، براساس سطح کودی، مورد مصرف قرار گرفتند. کودهای ازت و پتاسیم در 5 نوبت و با فواصل 14 روز و کودهای دارای عناصر کم مصرف در 4 نوبت با فواصل 14 روز در طی فصل رشد مصرف گردید. نتایج نشان داد که کارایی مصرفی کود تحت تاثیر میزان آب آبیاری، مقدار کود مصرفی و اثر متقابل هر دو عامل قرار می گیرد. تیمارهای آبیاری اثر معنی داری در سطح 1% برکارایی مصرف کودها در تولید دانه و ماده خشک کل دارند. به طور کلی نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آب مصرفی کارایی مصرف ازت، فسفر و پتاسیم در تولید ماده خشک کل افزایش می یابد. در حالی که در تولید دانه با افزایش مقدار آب مصرفی کارایی مصرف ازت افزایش و کارایی مصرف فسفر و پتاسیم کاهش می یابد. نتایج کارایی مصرف ازت، فسفر و پتاسیم به صورت اثر تجمعی آنها نیز نشان داد که بین تیمارهای آبیاری، کارایی مصرف تجمعی آنها تفاوت معنی دار در سطح آماری 1% وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که تیمارهای کودی اثر معنی داری در سطح 1% بر کارایی مصرف کودها در تولید دانه و ماده خشک کل دارند. از طرف دیگر مشخص گردید که باافزایش میزان مصرف کود کارایی مصرف کودها کاهش می یابد. در بین تیمارهای کودی، کارایی مصرف تجمعی آنها تفاوت معنی دار در سطح آماری 1% نشان داد. نتایج کارایی مصرف ازت، فسفر و پتاسیم به صورت اثر تجمعی آنها نیز نشان داد که با افزایش مقدار کود مصرفی، کارایی مصرف کودها به صورت تجمعی در تولید دانه و ماده خشک کاهش می یابد. مقایسه کارایی مصرف ازت، فسفر و پتاسیم نشان می دهد که کارایی مصرف K>N>P است.

آمار یکساله:  

بازدید 2666

دانلود 412 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  251-260
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  487
 • دانلود: 

  277
چکیده: 

مسائل اقتصادی و زیست محیطی در کنار مسائل فنی، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی را وادار کرده است روش های جدید را در مدیریت تولید محصولات کشاورزی به کار گیرند. در روش های متداول تولید محصولات کود شیمیایی به طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع می گردد. این در حالی است که نیاز خاک در سطح مزرعه یکنواخت نیست. هدف از این تحقیق کوددهی با استفاده از فناوری نرخ متغیر و متناسب با نیاز خاک می باشد. اجزا اصلی سامانه کودکاری نرخ متغیر در این تحقیق عبارتند از: دستگاه کودکار مجهز شده با موزع خودکار، تجهیزات تعیین سرعت پیشروی دستگاه و تجهیزات الکترونیکی برای تنظیم و کنترل سامانه. نتایج ارزیابی دستگاه نشان داد که نصب سامانه کودکاری ساخته شده موجب صرفه جویی 68.83 درصدی نسبت به روش متداول توزیع یکنواخت صرفه جویی گردید. از آنجایی که در ایران کودکاری بدون در نظر گرفتن تغییرات در مزرعه صورت می گیرد، به کارگیری این سامانه می تواند تحول بنیادینی در کاهش مصرف کود ایجاد نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 487

دانلود 277 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 67
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  97-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  773
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

هدف از این پژوهش طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع برای برگ پاشی ذرت است. از شیرهای سلونوئیدی جهت تغییر بده خروجی افشانک ها با استفاده از فناوری تعدیل عرض پالس (PWM) و از حسگرهای بده توربینی و ماژول GPS به ترتیب برای اندازه گیری بده شیرهای سلونوئیدی و تعیین مختصات لحظه ای دستگاه استفاده شد. نرم افزار سامانه با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 نوشته شد. وظایف نرم افزار عبارت است از: دریافت مختصات لحظه ای GPS، دریافت اطلاعات نقشه کود نیتروژن، مقایسه مختصات لحظه ای دستگاه با مختصات نقشه کود، صدور دستور پاشش به شیرهای سلونوئیدی، دریافت خروجی حسگرها و مقایسه با بده مطلوب و سرانجام اعمال سامانه کنترل. به منظور بررسی عملکرد سامانه، آزمون های دقت و تاخیر زمانی پاشش در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان می دهد میانگین اختلاف مقادیر بده نقشه کود با بده خروجی سامانه در وضعیت کنترل حلقه باز و حلقه بسته آزمون ها به ترتیب 10.0 و 3.6 درصد و حداکثر مقدار تاخیر زمانی سامانه 0.54 ثانیه است. نتایج آزمون t - جفت شده نشان می دهد که بین مقادیر بده خروجی سامانه و بده نقشه کود در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 773

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

این مقاله به معرفی سیستم متعادل کننده و شبیه سازی آن می پردازد. اساس سیستم متعادل کننده، مزایا و معایب، انواع سیستم های متعادل کننده از نظر سازوکار تشریح شده است، سپس نرم افزار شبیه ساز سیستم متعادل کننده ارائه شده است و با استفاده از آن به مقایسه دو سیستم فعال و غیرفعال پرداخته و در ادامه با استفاده از همین نرم افزار شبیه ساز یک شبیه سازی کلی و جامع تر سیر و حرکت برای یک قطار متعادل کننده توصیف شده است. در نهایت با توجه به نتایج این شبیه سازی کلی، یک فرمول برای محاسبه زاویه تیلت در شرایط بهره برداری مختلف ارائه شده و به بررسی هر چه بیشتر و نتیجه گیری در مورد قطارهای متعادل کننده پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 45
نویسندگان: 

KUMAR S. | TEWARI P.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  689-698
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5871
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5871

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  28130
 • دانلود: 

  8132
چکیده: 

This paper deals with the Markov modeling and reliability analysis of urea synthesis system of a fertilizer plant. This system was modeled using Markov birth-death process with the assumption that the failure and repair rates of each subsystem follow exponential distribution. The first-order Chapman-Kolmogorov differential equations are developed with the use of mnemonic rule and these equations are solved with Runga-Kutta fourth-order method. The long-run availability, reliability and mean time between failures are computed for various choices of failure and repair rates of subsystems of the system. The findings of the paper are discussed with the plant personnel to adopt and practice suitable maintenance policies/strategies to enhance the perforance of the urea synthesis system of the fertilizer plant.

آمار یکساله:  

بازدید 28130

دانلود 8132 استناد 455 مرجع 6660
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

ارزیابی هزینه های تولید (Coat Estimation) و ارایه دورنمایی از مسایل مالی و هزینه های پروژه از مهمترین بخش های طراحی (Conceptual Design) می باشد. در نظام طراحی رسیدن به الگوهای مهندسی مناسب تابعی از عوامل مالی است و هزینه یکی از تعیین کننده ترین شاخص های طراحی است. هاورکرافت و تولید نمونه های پیشرفته تر بصورت کامل با این موضوع در ارتباط می باشد و کاهش هزینه های طراحی، ساخـت، تولید و نگهداری در افزایش سهم رقابتی هاورکرافت نسبت به سایر شناورها حایز اهمیت می باشد. بکارگیری الگوریتم خانه مورچگان (Ant Colony system) دراین زمینه یکی از روشهای موفق در ارزیابی زمان تعمیرات شناور و کاهش زمان تعمیراتی شناور در ایستگاه های متفاوت کاری می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از این الگو در رابطه با کاهش هزینه های تعمیراتی حایز اهمیت بوده و می توان از این الگو به صورت توسعه یافته در رابطه با سایر شناورها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 8
litScript