نتایج جستجو

436

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  470-483
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3707
 • دانلود: 

  378
چکیده: 

مقدمه: فیبروز ریوی ایدیوپاتیک (Idiopathic pulmonary fibrosis یا IPF)، بیماری مزمن بینابینی منتشر بافت ریه است که باعث ایجاد علایمی همچون سرفه و تنگی نفس می شود. متوسط بقا در این بیماران 3 سال بعد از شروع علایم بالینی می باشد. امروزه رویکرد درمانی در بیماری IPF در جهت استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدان شیمیایی یا گیاهی جهت حذف رادیکال های آزاد و جلوگیری از پدیده التهاب و سپس فیبروز است. با توجه به خواص و ترکیبات آنتی اکسیدان رازیانه، این مطالعه با هدف تعیین اثر عصاره متانولی گیاه رازیانه بر فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش صحرایی انجام گرفت.روش: برای ایجاد فیبروز ریوی، 15 میلی گرم بلئومایسین در تراشه 52 سر موش صحرایی نر تزریق شد. سپس 500 میلی گرم (به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) عصاره متانولی رازیانه به صورت دوره های 14 و 28 روزه به روش داخل صفاقی تزریق گردید. در نهایت، نمونه ها از جهت التهاب، فیبروز، غلظت هیدروکسی پرولین و پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت کاتالاز بافت ریه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: درجه التهاب، فیبروز و غلظت هیدروکسی پرولین و میزان پراکسیداسیون لیپیدی پارانشیم بافت ریه در گروه عصاره متانولی رازیانه نسبت به سایر گروه ها کاهش معنی داری داشت. همچنین، افزایش معنی داری در غلظت کاتالاز بافتی نسبت به سایر گروه های مطالعه در روزهای 14 و 28 مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل شده، احتمال دارد عصاره رازیانه با خاصیت آنتی اکسیدانی خود بتواند در پیشگیری و درمان فیبروز ریوی موثر باشد و شاید بتوان گیاه رازیانه را جهت پیشگیری و درمان فیبروز ریوی به جای استفاده از کورتیکواستروئیدها و سرکوب کننده های ایمنی که دارای عوارض جانبی زیادی هستند و همچنین، به دلیل استقبال بیشتر بیماران از داروهای گیاهی پیشنهاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 3707

دانلود 378 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: PRIMARY DYSMENORRHEA IS DESCRIBED AS PELVIC PAIN AROUND THE TIME MENSTRUAL BLEEDING IN THE ABSENCE OF AN IDENTIFIABLE PATHOLOGIC LESION. AND ITS MAIN TREATMENT IS NON –STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.DUE TO SIDE EFFECTS OF CHEMICAL DRUGS AND TRADITIONALLY USE OF fennel AS SEDATIVE PLANT, THE AIM OF THIS STUDY WAS TO DETECT THE EFFECT OF FENALGIN ON PRIMARY DYSMENORRHEA.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  283
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

زمینه و هدف: دیسمنوره اولیه به عنوان درد لگنی در غیاب یک ضایعه پاتولوژیک مشخص در دوران قاعدگی تعریف می شود و درمان اصلی آناستفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی می باشد. به علت عوارض شناخته شده داروهای شیمیایی و سابقه مصرف رازیانه در طبسنتی به عنوان یک گیاه آرام بخش و ضد اسپاسم، هدف این مطالعه تعیین تاثیر رازیانه بر دیسمنوره اولیه می باشد.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسو کور تعداد 50 دانشجوی دختر مبتلا به دیسمنوره اولیه متوسط تا شدید انتخاب کرد و به طورتصادفی در دو گروه عصاره رازیانه و دارونما تقسیم شدند. گروه ها برای 2 ماه متوالی درمان را از روز اول خونریزی به مدت 3 روز برای 4 بار درروز به کار بردند.یافته ها: شدت درد در گروه رازیانه در مقایسه با قبل از درمان، کاهش یافت (P<0.000) مقایسه دو گروه نشان داده، تفاوت معنی داری در شدتدرد در سیکل دوم درمان وجود داشت و این کاهش، بیشتر در گروه رازیانه مشاهده شد. (P<0.006) مدت درد نیز در گروه عصاره رازیانه در دو ماه کاهش داشت (P<0.00).میزان مصرف مسکن نسبت به قبل درمان در گروه رازیانه کمتر بوده؛ اما در مقایسه با دارونما معنی دار نبودهاست.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بررسی حاضر به نظر می رسد عصاره رازیانه می تواند باعث کاهش شدت دیسمنوره شود. در این زمینه انجام پژوهش هایی با طول مدت و تعداد نمونه بیشتر برای حصول اطمینان و اظهار نظر قطعی، ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 283

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

TOXICOLOGY REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  160-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  717
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 717

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS PAPER, THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACTS OF FOENICULUM VULGARE SEED (FS) WAS EVALUATED BY IN VIRTUE ANTIOXIDANT ASSAY, AS WELL AS TOTAL ANTIOXIDANT, FREE RADICAL SCAVENGING, HYDROGEN PEROXIDE SCAVENGING AND REDUCING POWER. FS ANTIOXIDANT …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  207
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

جوانه زنی فرآیند فیزیولوژیکی است که در استقرار مطلوب و عملکرد نهایی گیاه عامل مهم و تعیین کننده ای بشمار می رود. این فرآیند توسط عوامل محیطی متعددی مانند درجه حرارت، رطوبت و نور تحت تاثیر قرار می گیرد و در این میان درجه حرارت تاثیر مهمی بر خواب و جوانه زنی بذور دارد. به همین منظور جهت ارزیابی سطوح مختلف درجه حرارت بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه و تعیین دمای کاردینال (حداقل، بهینه و حداکثر) این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت سطح دمایی (1، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 40 درجه سانتی گراد) و چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390- 1389 انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جوانه زنی این گیاه در دامنه وسیعی صورت نمی گیرد، به طوری که جوانه زنی این گیاه در گستره دمایی 30- 15 درجه سانتی گراد صورت گرفته اما بالاترین درصد جوانه زنی مربوط به دمای 15 درجه سانتی گراد بوده است. سرعت جوانه زنی در دامنه 25- 15 درجه سانتی گراد از لحاظ آماری مشابه و تنها در خارج از این محدوده کاهش معنی داری را نشان داد. متوسط زمان جوانه زنی تحت تاثیر تیمارهای درجه حرارت قرار گرفته و کوتاهترین زمان لازم برای جوانه زنی در دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. بهترین مدل در ارتباط با دمای کاردینال این گیاه مدل پنج پارامتری بتا بود و با توجه به نتایج بدست آمده از این مدل، دمای مطلوب جوانه زنی در مورد رازیانه 19 درجه سانتی گراد، حداقل دمای مورد نیاز 10 درجه سانتی گراد و حداکثر 43 درجه سانتی گراد بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 207

دانلود 55 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  1-الف
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHOURSHIDI N. | OSTAD S.N. | MOSADEGH M. | SOOUDI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  26962
 • دانلود: 

  12498
چکیده: 

Dysmenorrhea is among the most common gynecological complaints. There are several mechanisms which initiate dysmenorrhea. Therefore, different compounds can be employed to control its symptoms. NSAIDs such as ibuprofen are highly used in modern medicine to relieve the pain in short-term therapy. This method is not acceptable for long-term therapy due to side effects. Our previous data showed that fennel essential oil (FEO) could reduce the frequency and intensity of contraction of rat uterus in isolated organ models. Furthermore, the use of FEO is strongly recommended in traditional medicine for the relief of dysmenorrhea symptoms. Clinical study of FEO in primary dysmenorrhea showed that the essence reduces pain and some of following sequelae side effects noticeably.

آمار یکساله:  

بازدید 26962

دانلود 12498 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

fennel (FOENICULUM VULGARIS) IS A PLANT OF APIACEAE AND IS ONE OF THE MANY VALUABLE MEDICINAL PLANTS THAT HAVE MANY HEALTH BENEFITS. IN THIS STUDY WAS CONSIDERER VITAMINS B EFFECT ON GERMINATION FACTORS OF fennel...

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
نویسندگان: 

KHORSHIDI N. | OSTAD S.N. | MOSADDEGH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  89-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  9693
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9693

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
litScript