نتایج جستجو

470271

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

47028

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فریبرزعراقی محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  58/1 (ویژه نامه ریاضی)
 • صفحات: 

  6-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  156
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله، حل عددی انتگرال ناسره فازی ~I=ò+¥~a~f (~X)d~x ارایه می گردد که ~f (~X) تابعی با مقدار فازی، بسته و کراندار تعریف شده روی دستگاه اعداد حقیقی فازی بسته است و ~a عددی فازی با تابع عضویت مثلثی با زنگی شکل است. به این منظور، مجموعه های -a برش عدد فازی Ia, ~I و 0£a£1,`Ia که نقاط انتهایی آنها انتگرالهای ناسره قطعی هستند محاسبه می شوند. سپس، یک روش قابل اعتماد برای تخمین Ia و `Iaبا استفاده از حساب تصادفی معرفی می شود. در این حالت، الگوریتمی ارایه می شود که این انتگرالها را با استفاده از قاعده سیمپسون محاسبه می کند. با استفاده از روش CESTAC، اعداد طبیعی بهینه ma و `maرا می یابیم به طوری که این انتگرالهای ناسره توسط انتگرالهای معین تقریب زده می شوند.همچنین، برای یک r مفروض، مقدار تقریبی تابع عضویت m~I® را تقریب زده و دقت نتایج را مشخص می کنیم. سرانجام، دو انتگرال فازی با استفاده از الگوریتم ارایه شده جهت نشان دادن نتایج این تحقیق محاسبه می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 156

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  33-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  367
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

به موازات مسائل عمیق و متعددی که نهاد خانواده را در ایران با چالش مواجه کرده است، نفوذ اینترنت و تکنولوژی های نوین ارتباطی در این نهاد این مسائل و چالش ها را پیچیده تر و مبهم تر کرده است، چالش هایی که تا حدی ریشه در دگرگونی روابط خانوادگی در ایران دارد. این تحقیق پیمایشی با هدف مطالعه رابطه استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی بر روابط خانوادگی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز از تمامی مناطق ده گانه بوده اند که با تکنیک نمونه گیری طبقه ای متناسب، تعداد 400 نفر از آنان به عنوان افراد نمونه انتخاب و به پرسشنامه پاسخ داده اند. چارچوب نظری این مطالعه ترکیبی از نظریه های "خانواده شبکه ای" و "مرزهای خانواده" بوده است. یکی از نوآوری های این تحقیق استفاده از دو متغیر میانجی به نام های زمان خانواده و خانواده شبکه ای می باشد که از چارچوب نظری تحقیق گرفته شده است. در نهایت نتایج این تحقیق حاکی از این است که هیچ گونه ارتباط مستقیم و معناداری بین نوع و میزان استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی با روابط خانوادگی وجود ندارد، بلکه این ارتباط از مسیر متغیرهای میانجی یعنی زمان خانواده و خانواده شبکه ای محقق می شود. متغیرهای زمان خانوادگی و خانواده شبکه ای به ترتیب با بتای 0.473 و 0.273 تاثیری مثبت بر روابط خانوادگی داشته اند و به طورکلی قادر به تبیین 30 درصد از واریانس متغیر روابط خانوادگی بوده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 367

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دینا پ. | کامارسان س.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  69
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله حلقه زیر نزدیک –(Î,Îvqk) فازی که تعمیمی از حلقه زیر نزدیک –(Î,Îvq) فازی است را معرفی می کنیم. مثالهایی می دهیم که ایده آل –(Î,Îvqk) فازی هستند اما ایده آل –(Î,Îvq) فازی نیستند. همچنین مفاهیم شبه ایده آلهای –(Î,Îvqk) فازی و ایده آلهای دوتایی –(Î,Îvqk) فازی از حلقه نزدیک را معرفی می کنیم. شبه ایده آلهای –(Î,Îvqk) فازی و ایده آلهای دوتایی –(Î,Îvqk) فازی از حلقه های نزدیک را مشخص می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 69

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

ما ضمن مطالعه فرایندهای ممکن گسیل نوترینو از ستاره های نوترونی سطح مقطع بر هم کنش ge®ev`ν را به صورت تحلیلی در ناحیه me<E<Mw محاسبه کرده ایم. نتایج بدست آ مده در مقایسه با سطح مقطع بر هم کنش های gg®v`ν و gg®gv`ν می تواند بسیار مهم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  48
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق، مساله خنک کاری لایه ای از طریق یک ردیف جت دارای مقطع مربعی که به صورت عمود وارد جریان عرضی می شوند، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای شبیه سازی اثرات آشفتگی جریان از رهیافت میانگین گیری رینولدز معادلات ناویر- استوکس و مدل آشفتگی نسبتا جدید `n2¦ - kw به همراه مدل های دو معادله ای رایجی مثل k - w استاندارد و SST استفاده شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده است. معادلات حاکم شامل معادلات بقاء جرم، اندازه حرکت و انرژی، با استفاده از روش حجم محدود و الگوریتم سیمپل روی یک شبکه چند بلوکی جابجا شده، با سازمان و غیریکنواخت گسسته سازی و حل شده اند. نسبت سرعت جت به جریان عرضی و عدد رینولدز جت به ترتیب برابر با 0.5 و 4700 در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل `n2¦ - kw ساختارهای آشفته پیچیده این جریان را با دقت بیشتری در مقایسه با مدل های دو معادله ای k - w و SST شبیه سازی می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  63-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  144
چکیده: 

پژوهش حاضر به دنبال تعیین نقش واسطه ای کیفیت ارتباط در خانواده در رابطه بین معنویت خانواده و تاب آوری آن بود. به همین منظور تعداد 398 نفر از والدین دانش آموزان کرمانشاهی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پژوهش عبارت از مقیاس سنجش تاب آوری خانواده، مقیاس ارتباط خانواده، مقیاس تقدس ازدواج، مقیاس تقدس والدگری بودند. برای تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون و رگرسیون متوالی همزمان استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که معنویت هم بطور مستقیم (b=0.20) و هم به طور غیرمستقیم (b=0.14) )با واسطه کیفیت ارتباط در خانواده) پیش بینی کننده تاب آوری خانواده می باشد. در پایان می توان چنین نتیجه گرفت که وجود جو معنوی در خانواده ها، بطور مستقیم و همچنین از طریق ارتقاء کیفیت ارتباط موجب تاب آوری و مدیریت مناسب مشکلات در خانواده ها می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 144 استناد 3 مرجع 7
strs
نویسندگان: 

LEE C.K.C. | BEATTY S.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5629
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5629

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

روحانی حسن

نشریه: 

راهبرد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  57 (بخش ویژه بررسی های اقتصادی)
 • صفحات: 

  7-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1286
 • دانلود: 

  3936
چکیده: 

یکی از دستاوردهای جامعه شناسی در قرنی که آن را پشت سرگذاشتیم، روی آوردن به نظریه سرمایه اجتماعی است. گرچه هنوز در باب معنای سرمایه اجتماعی، وفاق لازم میان جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعی پدید نیامده، اما از سوی دیگر، سیالیت معنایی آن باعث شده است که بتوان از زوایای نوینی که خطوط پژوهشی گوناگون آن را اجتناب ناپذیر می سازد، به آن نگریست و از بسط نظری آن برای فهم بهتر مسایل اجتماعی، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ریشه شکل گیری مفهوم سرمایه اجتماعی، به بازتعریف آن به گونه ای که بتواند در برگیرنده سرمایه خانواده باشد، می پردازد و سپس از همین منظر، ابعاد سه گانه سازنده آن را معرفی می کند. در ادامه، تهدیدهای سرمایه خانواده از زاویه چالش های فراروی جامعه ایرانی مطرح می گردد و در پایان، راهکارهای ارتقای سرمایه خانواده ارایه می شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستین مواجهه با مسایل خانواده از منظر سرمایه اجتماعی است، به ضرورت های پژوهشی آینده در این خصوص نیز پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1286

دانلود 3936 استناد 1 مرجع 3
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (35) (ویژه نامه انگلیسی)
 • صفحات: 

  190-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف: تعیین ایمونوفنوتایپ سلول های اجدادی مگاکاریوسیتی تمایزیافته از سلول های CD133+ و CD133- در شرایط خارج از بدن، تحت تاثیر ترکیب سایتوکاینی اینترلوکین 3 و 6، SCF و TPOمواد و روش ها: ابتدا سلول های CD133+ و CD133+ به ترتیب به وسیله انتخاب منفی و مثبت با استفاده از ابزار جداساز MidiMACS و ستون LS در یک میدان مغناطیسی بسیار قوی گزینش شدند. سپس با استفاده از محیط StemSpan و شرایط سایتوکاینی یکسان شامل اینترلوکین 3 و 6 (به میزان 20 نانوگرم بر میلی لیتر)، SCF و TPO (به میزان 25 نانوگرم بر میلی لیتر) به مدت 7 روز کشت داده شدند. میزان بیان آنتی ژن های رده مگاکاریوسایتی به کمک شاخص های CD34، CD41، CD61 و CD42b در روز صفر و هفتم کشت و با روش فلوسایتومتری تعیین شدند. قابلیت حیات سلولی علاوه بر تریپان بلو با رنگ فلورسانس (7-Amino Actinomycin D) 7-AAD ارزیابی شد. نتایج با آزمون آماری Student's t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و p<0.05 تفاوت معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان دادند میزان خلوص سلول های CD133+ جدا شده به طور میانگین 70 درصد است و میزان بیان شاخص های مگاکاریوسایتی در مورد سلول های CD133+ همواره بالاتر از سلول های CD133- است. بیشترین و کمترین بیان آنتی ژن های مگاکاریوسایتی به ترتیب مربوط به CD61 و CD42b بود.نتیجه گیری: به طور خلاصه بیش از 90 درصد از سلول های CD133+ که هم زمان آنتی ژن CD34 را نیز بیان می کنند، قابلیت بیشتری در ایجاد کلونی های مگاکاریوسایتی در خارج از بدن دارند و با انتقال سلول های توسعه یافته می توان سبب افزایش بازسازی مجدد جمعیت درگیرندگان پیوند مغز استخوان شد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مهربان ح. | سیاحی م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4-الف
 • صفحات: 

  355-355
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  718
 • دانلود: 

  153
کلیدواژه: 
چکیده: 

با استفاده از فاکتوری کردن QCD برای عناصر ماتریسی هادرونی، نشان داده ایم که داده های خروجی برای نسبت تناسبات واپاشی های (`B®J/ψp ) BR و BR (`B®J/ψK) با استفاده از این تقریب قابل محاسبه می باشد. در این تحقیق واپاشی های B®J/ψK (p) در چارچوب فاکتوری کردن QCD مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبه پراکندگی پرانرژی هسته های 2- پیچشی و 3- پیچشی بطور کامل انجام شده است. این واپاشی ها در مقیاسی خاص (mb=µ) و در دو طرح برای ضرایب ویلسون در NLO محاسبه شده است. سه تابع برای مزون J/ψ در نظر گرفته ایم. توزیع 3- پیچشی شامل انتگرالی واگرا به صورت لگاریتمی است که برای حذف آن rh=0 را در نظر گرفته ایم. نتایج بدست آمده با داده های تجربی در توافق می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 718

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
litScript