نتایج جستجو

3573

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

358

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DOLLANDER M.

نشریه: 

ENCEPHALE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  493-502
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5602
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5602

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

KAZEMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  40-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10959
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Background: Neck masses especially lymph node enlargement, comprise a high percent of complaints in ENT departments. Objective: To review the data files of neck masses especially lymph nodes and to find etiology of them. Methods: Through a descriptive study, files and pathology reports of 213 patients who were admitted for biopsy in an ENT department for chief complaints of neck mass were reviewed. Findings: It was revealed that thyrid gland, salivary gland, lymph nodes and congenital masses were the four common causes of neck mass, in descending sequence. Lymph nodes comprised 24% of the total in which enlargement of 50% of cases was due to primary or metastatic malignancies which were more frequent in individuals under 20 years of age and in males. The most common cause of cervical adenopathy was metastasis that was frequently seen in SCC of nasopharyngeal or oral cavity region, in the 6th decade of life. In children and young adults reactive lymph nodes and lymphoma were more common. Tuberculosis as the second cause of cervical adenopathy is still frequent. Conclusion: A clear picture of the etiology of neck masses was revealed in this study.  

آمار یکساله:  

بازدید 10959

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CERCHIARI D.P. | DEMORICZ R.D. | SANJAR F.A. | RAPOPORT D.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  419-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4505
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4505

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  91-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  663
 • دانلود: 

  165
چکیده: 

مقدمه: پلی نوروپاتی اختلالات ناشی از ضایعات منتشر اعصاب محیطی را توصیف می کند که با اختلال حسی، حرکتی و یا اتونوم، خود را نشان می دهد.هدف: تعیین علل پلی نوروپاتی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی طی سال های 1386 و 1387، 31 بیمار پلی نوروپاتی مراجعه کننده به بیمارستان 22 بهمن مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. شرح حال کامل در مورد مشکل بیمار، سابقه دارویی و خانوادگی علایم مشابه، معاینه بالینی از نظر بررسی سیستم حسی، حرکتی و رفلکس های وتری و بررسی نوروفیزیولوژی برای اثبات بیماری برای تمام بیماران انجام شد. در صورت رضایت بیمار و بسته به شرایط، بررسی های تکمیلی جهت تشخیص علل پلی نوروپاتی انجام می گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: بیشترین علت پلی نوروپاتی، پلی نوروپاتی التهابی میلین زدای مزمن (CIDP) (%22.5) بود. دیابت شیرین و سندرم گیلن باره هر کدام به میزان 16.1 درصد، جذام، علل توکسیک، علل ارثی هر کدام 9.7 درصد و کمبود ویتامینB12 ، 6.5 درصد برآورد شدند. 9.7 درصد افراد، کریپتوژنیک قلمداد شدند. بیشترین علت مراجعه، شکایت حسی (66.7%) و بیشترین حس درگیر، حس درد و حرارت (87.1%) بود. 64.5 کاهش تونیسیتی دیستال اندام های تحتانی وجود داشت. کاهش قدرت عضلانی در ناحیه دیستال اندام های فوقانی و تحتانی برجسته تر بود. رفلکس آشیل، 87.1 درصد کاهش یا حذف نشان داد.نتیجه گیری: بیشترین علل پلی نوروپاتی را موارد التهابی و متابولیک تشکیل می دهند. جذام و علل توکسیک از موارد قابل توجه در این مطالعه بودند. با توجه به کاهش بیشتر تونیسیتی و قدرت عضلانی و رفلکس های وتری در ناحیه دیستال، توجه بیشتر به معاینه نواحی دیستال لازم است.

آمار یکساله:  

بازدید 663

دانلود 165 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کاملی محمدجواد

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  180-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1811
 • دانلود: 

  2137
چکیده: 

خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. در حقیقت مفهوم ساخت اجتماعی در انسان شناسی غالبا با مفهوم ساخت خانواده و خویشاوندی همراه است. نابسامانی سازمان خانوادگی یا گسیختگی آن را می توان به عنوان شکستن واحد خانوادگی یا گسیختگی ساخت نقش های اجتماعی به علت قصور یا ناتوانی یک یا چند عضو خانواده در اجرای نقش های خود تعریف کرد. طلاق یکی از انواع گسیختگی خانواده است که آمار آن در جامعه ایران طی سال های گذشته تا به امروز رو به فزونی گذارده و بالطبع آسیب هایی را نیز در جامعه به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به کارفرمایی سازمان ملی جوانان، به بررسی این پدیده طی سالهای 1383-1375 در جامعه ایرانی در سنین (92-51) سالگی با هدف شناسایی عوامل موثر در بروز پدیده طلاق از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فردی و شخصیتی و عوارض ناشی از این پدیده در خانواده ها به منظور انجام برنامه ریزی های لازم در سطح کلان جامعه صورت گرفته است. در این نوشتار همچنین به چگونگی ارتباط موضوع در راستای وظایف پلیس پرداخته شده و در پایان با توجه به نتایج حاصله، راهکارهایی پیشنهاد شده است که در کاهش طلاق نقش موثری ایفا می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1811

دانلود 2137 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12447
 • دانلود: 

  7916
چکیده: 

Background: Hydronephrosis as a major health issue, has a significant contribution to the loss of kidney function and dialysis. Based on this the aim of this was to evaluate the probably etiology of hydronephrosis in neonates. Methods: We have evaluated 314 neonates with fetal hydronephrosis (by ultrasonography) as a study group. Cases were followed by voiding cystourethrogram 3 weeks after the start time. In addition, we took a Diethylenetriaminepentaacetic Acid scan at the end of 1st month of childbirth. At the end, we evaluated data based on the statistical analysis. Based on these examinations, etiology of hydronephrosis were examined and recorded. Results: In total 314 infants with hydronephrosis (55. 7% male and 44. 3% female) were included. Idiopathic cause (42%) as the most common etiology and vesicoureteric reflux as 2nd most common etiology of hydronephrosis have been evaluated (37. 4%). Conclusions: Based on this finding, different causes can induce hydronephrosis as a different etiology; therefore, we can control and reduce hydronephrosis by checking vesicoureteric reflux as the most common possible etiology.

آمار یکساله:  

بازدید 12447

دانلود 7916 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TAO Z. | SHI A. | LU C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  333-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8005
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8005

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOAYEDI A.R. | ZAKERI S. | MOAYEDI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53274
 • دانلود: 

  39439
چکیده: 

Objective: Neonates, for many reasons, are at particular risk for the development of seizures, which are a strong predictor of later morbidity and mortality in infants.We undertook this study to determine the incidence, etiologic distribution and neonatal seizure type in neonates with hospital admission over a period of 4 years.Materials and Methods: This, a retrospective study of newborns admitted in hospital with a diagnosis of neonatal seizures, was conducted over a 4 year period between March 2001and March 2005.Data were obtained from hospital records were analyzed using the Chi-square test.Results: Of 4541 newborns, admitted to hospital, during the study period, seizures occurred in 110neonates. The incidence of neonatal seizures was 2.4%; the causes of neonatal seizure were Hypoxic-Ischemic Encephalopathy (HIE) - 36.4%, infections -19.1%, metabolic abnormalities - 7.3%, Intra Cranial Hemorrhage (ICH) - 2.7%, structural disorders - 1.8%and in 32.7%of cases, the cause was unknown.Subtle seizures (39.1%) were the most common type of seizures; and the other types were myoclonic (17.3%), clonic (10.0%), Tonic (7.3%), Generalized Tonic Clonic Seizures (GTCS) (12.7%) and in 13.6% of cases the type of seizure was not mentioned. Mortality rate was 13.6%.Conclusion: Health care workers and parents need to be made aware of subtle seizures and the importance of timely and appropriate treatment to decrease any further complications.

آمار یکساله:  

بازدید 53274

دانلود 39439 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

EGHBALIAN F. | MONSEF A. | TAGHDIRI M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30043
 • دانلود: 

  15646
کلیدواژه: 
چکیده: 

Objective: The aim of the present study was to evaluate the etiology and frequency of neonatal seizure in hospitalized neonates.Materials and Methods: In this descriptive, cross-sectional study, we evaluated 1295 neonates with seizures admitted to neonatal and NICU wards in our center. Data was collected on age, sex, birth weight, serum levels of calcium, glucose, and sodium, CT scan findings, history of maternal opium abuse, blood and cerebrospinal fluid culture, and analyzed using SPSS 13.Results: Of a total of 1295patients, 34 (2.62%) had seizure. Mean age was 14.03±10.05 days (range, 1 to 29 days); twenty-five (73.5%) neonates were boys and 9 (26.5%) were girls. Of 34 neonates with neonatal seizures, 12 (35.3%), 11 (32.4%), 9 (26.5%), 7 (20.6%), and 3 (8.8%) had hypocalcemia, asphyxia, hypoglycemia, intracranial hemorrhage, and hypernatremia, respectively. Maternal addiction, meningitis, and sepsis were found in 3 (8.8%)/ 1 (2.9%) and 1 (2.9%) of neonates, respectively.Conclusion: The incidence rate of neonatal seizure in the neonates in our NICU and neonatal ward was 2.62%. Common causes of seizure in this study included hypocalcemia, asphyxia, hypoglycemia, intracranial hemorrhage, and hypernatremia. Maternal addiction, meningitis and sepsis had the lowest prevalence.

آمار یکساله:  

بازدید 30043

دانلود 15646 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TABASI A.A.R. | DEHGHANI A.R. | MOSAYEBI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26143
 • دانلود: 

  9529
کلیدواژه: 
چکیده: 

Purpose: To determine the etiology of oculomotor nerve paralysis over a one year period at a university-based hospital.Methods: This observational case series was conducted on consecutive patients with a clinical diagnosis of isolated oculomotor nerve paresis who were referred to the neuroophthalmology clinic at Farabi Eye Hospital, Tehran, Iran during 2001-2002. All patients were evaluated for hypertension and diabetes. In patients with confirmed diabetes mellitus or hypertension, oculomotor nerve palsy was diagnosed as ischemic. However if no recovery was observed up to four months, the patient underwent MRI and MRA. The etiology of oculomotor nerve palsy was classified into six categories including ischemia, trauma, aneurysm, neoplasm, miscellaneous and idiopathic.Results: During the period of the study, 28 eyes of 28 patients (17 male and 11 female subjects) with mean age of 50.5 years were enrolled. Blepharoptosis was observed in 89.3%. Pupil reaction was normal in 50%, sluggish in 14.3% and absent in 35.7%. Pupil size was normal in 57.1% and mydriatic in 42.9%. The paralysis was ischemic in 42.8%, traumatic in 14.3%, aneurysmal in 7.1%, neoplastic in 7.1%, miscellaneous in 10.7% and idiopathic in 17.8% of the cases.Conclusion: In the present series, ischemia was the most common cause of oculomotor nerve palsy in which the most prevalent underlying disorder was diabetes mellitus.

آمار یکساله:  

بازدید 26143

دانلود 9529 استناد 0 مرجع 888
litScript