نتایج جستجو

38218

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3822

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عسگری فاطمه | میرزا مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  127-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از گیاهان معطر و بسیار زیبا نوعی یاس به نام Syringa microphylla diels. است که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. این درختچه زیبا در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شده است و با گلهای بنفش رنگ و خوشه ای خود در اوایل بهار زیبایی خاصی دارد. در این تحقیق گلهای تازه در اواخر فروردین از باغ گیاهشناسی ملی ایران چیده شده و با روش خیسانیدن در حلال هگزان، عصاره گیری به عمل آمد. بازده اسانس 1.3 درصد نسبت به وزن خشک گل بود. پس از آماده سازی عصاره به دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق شده، درصد و نوع ترکیبها مشخص شدند. در عصاره آن 19 ترکیب شناسایی شد که در مجموع بیش از 96 درصد کل عصاره را تشکیل می دهند. Carvacrol با 76.33% بیشترین حجم عصاره را تشکیل می دهد، بعد از آن g-terpinene 13.91%، 3.03% r-cymene و 1.63% a-terpinen در عصاره آن یافت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  27-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Syringa سردهای با 30-25 گونه از آسیا و جنوب شرقی اروپاست و به دلیل گلهای زیبایش در بهار و اوایل تابستان کاشته می شود. یاس بنفش .Syringa vulgaris L یکی از گونه های این سرده به شمار می رود که در این تحقیق ترکیبهای شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. گلهای یاس بنفش اسانسی با بوی بسیار مطبوع دارند و در عطر سازی از آن استفاده بعمل می آید. گلهای تازه در اواخر فروردین از باغ گیاه شناسی ملی ایران چیده شده و با روش خیسانیدن در حلال هگزان، عصاره گیری بعمل آمده است. پس از آماده سازی عصاره به دستگاههای کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق شده، درصد و نوع ترکیبهای عصاره این گل مشخص شدند. نوزده ترکیب شناسایی شد که 86% کل عصاره را تشکیل می دادند. بتا آزارون (b-asarone) با بیش از 27% بیشترین، بعد از آن فیتول Phytol (9.5%) آلفا فارنسن (a-farnesene) 6.8%، کاروون(Carvone)  4.4%، پارادیمتوکسی بنزن(p-dimethoxy benzen)  3.1% و نریل استات(Neryl acetate)  2.9% حجم اسانس را تشکیل می دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

میرزا مهدی | دینی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  91-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1007
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس حاصل از سرشاخه گیاه مرتعی و بومی کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hudge & Lamond که از منطقه لار - لواسانات استان تهران جمع آوری شد، توسط دستگاه GC-MS مورد شناسایی قرار گرفتند. تعداد 19 ترکیب که در مجموع 78% ترکیبهای اسانس را شامل می شوند در اسانس کزل شناسایی گردیدند که در میان آنها ترکیبهای  (%11.3) b-Phellandrene, (%19.6) terpinolene, (%23.1) cis-b-ocimene, (%24) a-phellandrene بیشترین مقدار را شامل می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1007

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  119-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  766
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ارس یکی از مهمترین سوزنی برگان بومی ایران است. ارس به عنوان یکی از مقاومترین درختان به سرماهای شدید (بیش از 40 درجه سانتیگراد زیر صفر) و خشکی، جایگاه ویژه ای در نواحی کوهستانی ایران دارد که می بایستی از کلیه جهات مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد که با بررسی ویژگیهای کمی و کیفی اسانس سرشاخه های سبز و میوه ارس علاوه بر شناسایی اجزای اسانس، اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده های ثانوی مطالعه شود. برای بررسی اسانس ارس، سرشاخه های سبز و مخروطهای ماده پایه های نر، ماده و نر-ماده ارس پس از تقطیر با بخار توسط GC/MS تجزیه شدند. نتایج نشان داد که مقدار اسانس در مخروطهای ماده ارس به طور چشمگیری زیادتر از سرشاخه های سبز است. روند تغییرات فصلی اسانس مخروطهای ماده متفاوت از سرشاخه های ارس بوده، به طوری که مقدار اسانس مخروطهای ماده در طول دوره رشد و نمو افزایش می یابد، ولی در سرشاخه های سبز کاهش می یابد. با تجزیه اسانس سرشاخه ها و مخروطهای ماده، 32 ترکیب ترپنوییدی شناسایی شد که عمده ترین آنها عبارتند از a-pinene، limonene، trans-verbenol، cis- verbenol، verbenone، g- elemene، elemol، که a-pinene با میزان 70% بیشترین ترکیب اسانس ارس را تشکیل می دهد. تغییرات فصلی هر یک از اجزای تشکیل دهنده اسانس ارس بسیار متفاوت میباشد. اثر خشکانیدن در جداسازی ترکیبات بسیار با ارزش بوده و کاربردهای اقتصادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 766

دانلود 87 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

DROUGHT STRESS IS ESPECIALLY IMPORTANT IN COUNTRIES WHERE CROP AGRICULTURE IS essentialLY RAIN-FED (MUCHOW, 1990). DROUGHT STRESS CAUSES AN INCREASE IN SOLUTE CONCENTRATION IN THEENVIRONMENT, LEADING TO AN OSMOTIC FLOW OF WATER OUT OF PLANT …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  26-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

مقدمه: گیاهان دارویی یکی از تولیدات مهم در بخش کشاورزی و دارویی است. تاثیرگذاری مفید و ارزان بودن گیاهان دارویی، سازگاری با محیط زیست و آثار جانبی محدود گیاهان دارویی، نرخ استفاده از گیاهان دارویی را در سال های اخیر افزایش داده است. از دیرباز، عصاره های گیاهان مانند گیاه میخک در پزشکی، عطرسازی و به عنوان افزودنی ها در آشپزی استفاده می شدند؛ بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه آثار آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی و خاصیت ضدسرطانی عطرمایه و نانوامولسیون میخک است. مواد و روش ها: فعالیت آنتی اکسیدانی عطرمایه و نانوامولسیون میخک با روش سنجش فعالیت مهاری رادیکال های DPPH (2، 2-دی فنیل-1-پیکریلیدرازیل) و ABTS (2 و 2՛-آزینو-بیس-3-اتیل بنزتیازولین-6-سولفونیک اسید) اندازه گیری شد. با تهیه محیط کشت و سوسپانسیون از چهار باکتری پاتوژن از نوع گرم مثبت شامل استافیلوکوکوس اوریوس، باسیلوس سوبتیلیس و باکتری های گرم منفی ازجمله اشرشیاکلی و سودوموناس آیروژینوزا و روش اندازه گیری قطر هاله مهار رشد، خواص ضدباکتریایی عطرمایه و نانوامولسیون میخک ارزیابی گردید. علاوه بر این، آثار سمیت سلولی عطرمایه و نانوامولسیون میخک با تیمار غلظت های متفاوت 6/15، 2/31، 5/62، 125 و 250 میکروگرم بر میلی لیتر، روی سلول سرطانی MCF7 با روش رنگ آمیزی MTT بررسی شد. یافته های پژوهش: نانوامولسیون میخک در مقایسه با عطرمایه، پتانسیل آنتی اکسیدانی مناسبی دارد و تاثیر معنا داری بر مهار رادیکال های آزاد داشت. میزان مهار رادیکال های آزاد (IC50) نانوامولسیون عطرمایه میخک با روش DPPH و ABTS به ترتیب 29/67 و 39/78 میکروگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. عطرمایه و نانوامولسیون میخک بر روی هر دو گروه باکتری های گرم مثبت و منفی آزمایش شده در این پژوهش، اثر مهاری داشت؛ همچنین تست سمیت بیانگر تاثیر بیشتر نانوامولسیون میخک در از بین بردن سلول های سرطانی پستان در مقایسه با عطرمایه میخک است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه در محیط invitro نشان داد که نانوامولسیون میخک آثار آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریالی و ضدسرطانی نیرومندتری در مقایسه با عطرمایه میخک دارد که می تواند برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری های مرتبط با ایجاد گونه های واکنش پذیر اکسیژن به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 98 استناد 0 مرجع 8
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  102-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22534
 • دانلود: 

  28929
چکیده: 

Pennyroyal, an aromatic herb, is considered by food and medicine industries. It grows in different countries and provides various technological and functional properties. essential oils (especially ‘Pulegune’) are the effective materials of pennyroyal that causes anti-microbial, anti-oxidant and aromatic properties. These essential oils have significant effects on preventing growth of several species of pathogenic and spoilage bacteria. Furthermore, these oils maintain food quality by preventing the oxidation of fatty acids and increasing product shelf life. Therefore, it seems that pennyroyal is an appropriate alternative for synthetic antioxidants. On the other hand, it can be used in treatment from medicinal point of view. Overall, pennyroyal essential oils are a good, natural and economical alternative for food and medicine industries. The present article focuses on the healthful and technological characteristics of pennyroyal essential oils.

آمار یکساله:  

بازدید 22534

دانلود 28929 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  10-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1359
 • دانلود: 

  794
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1359

دانلود 794 استناد 0 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  469-476
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  116
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

گونه ای اوکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus porosa در اواسط اسفند ماه 1382 از شهرستان دزفول (باغ فدک) جمع آوری شد و از برگ خشک آن به روش تقطیر با آب در دستگاه مدل کلونجر و به مدت 20 دقیقه اسانس گیری بعمل آمد. بازده اسانس براساس وزن برگ خشک معادل 0.57% (وزن اسانس در 100 گرم برگ خشک) محاسبه گردید.به منظور شناسایی کمی وکیفی ترکیبهای اسانس، نمونه اسانس حاصل به دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) تزریق و تعداد 21 ترکیب در آن شناسایی شد. در میان ترکیبهای شناسایی شده، سه ترکیب 1، 8- سینئول (58.6%)، آلفا- پینن (12.8%) و نوپینون (11.3%) بالاترین درصد را به خود اختصاص می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 116

دانلود 44 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
litScript