نتایج جستجو

55327

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5533

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عسگری فاطمه | میرزا مهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  127-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

یکی از گیاهان معطر و بسیار زیبا نوعی یاس به نام Syringa microphylla diels. است که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. این درختچه زیبا در باغ گیاه شناسی ملی ایران کاشته شده است و با گلهای بنفش رنگ و خوشه ای خود در اوایل بهار زیبایی خاصی دارد. در این تحقیق گلهای تازه در اواخر فروردین از باغ گیاهشناسی ملی ایران چیده شده و با روش خیسانیدن در حلال هگزان، عصاره گیری به عمل آمد. بازده اسانس 1.3 درصد نسبت به وزن خشک گل بود. پس از آماده سازی عصاره به دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تزریق شده، درصد و نوع ترکیبها مشخص شدند. در عصاره آن 19 ترکیب شناسایی شد که در مجموع بیش از 96 درصد کل عصاره را تشکیل می دهند. Carvacrol با 76.33% بیشترین حجم عصاره را تشکیل می دهد، بعد از آن g-terpinene 13.91%، 3.03% r-cymene و 1.63% a-terpinen در عصاره آن یافت شد.

آمار یکساله:  

بازدید 76

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

GERMAN CHAMOMILE (MATRICARIA CHAMOMILLA L.) IS CULTIVATED IN MANY COUNTRIES BECAUSE OF ITS GREAT INTEREST FOR PHARMACEUTICAL, COSMETICS AND FOOD INDUSTRIES [1]. IN ORDER TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF DIFFERENT Soil SERIES AND MANURE APPLICATION ON DRIED FLOWER yield, essential oil AND CHAMAZULENE CONTENT AND essential oil yield OF GERMAN...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

DROUGHT STRESS IS ESPECIALLY IMPORTANT IN COUNTRIES WHERE CROP AGRICULTURE IS essentialLY RAIN-FED (MUCHOW, 1990). DROUGHT STRESS CAUSES AN INCREASE IN SOLUTE CONCENTRATION IN THEENVIRONMENT, LEADING TO AN OSMOTIC FLOW OF WATER OUT OF PLANT …

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (21)
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  287
چکیده: 

این آزمایش در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در 3 تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل کود نیتروژن در چهار سطح صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار به عنوان عامل اصلی و محلول پاشی منیزیم و منگنز در دو سطح صفر و نیم کیلوگرم در هکتار به صورت فاکتوریل به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. اثرات ساده عوامل آزمایش نشان داد کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص با 0.32% و 41.98 در هکتار، محلول پاشی نیم کیلوگرم در هکتار منیزیم خالص به ترتیب با میانگین 0.39% و 52.67 کیلوگرم در هکتار و استفاده از نیم کیلوگرم در هکتار منگنز خالص با 0.36% و 47.06 کیلوگرم در هکتار بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس را به خود اختصاص داد. بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس تحت تاثیر اثر متقابل دوگانه مصرف 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و محلول پاشی منیزیم به میزان نیم کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین 0.51% و 72.06 کیلوگرم در هکتار حاصل گردید. اثر متقال سه گانه عوامل آزمایشی بر صفات مورد آزمایش نشان داد، تیمار نیتروژن 150 کیلو گرم در هکتار، منیزیم نیم کیلوگرم در هکتار و منگنز نیم کیلوگرم در هکتار به ترتیب با میانگین 0.55% و 79.70 کیلوگرم در هکتار بیشترین درصد اسانس و عملکرد اسانس را تولید نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 287 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ROSE-SCENTED GERANIUM (PELARGONIUM GRAVEOLENS L., FAMILY: GERANIACEAE) IS A HIGHLY VALUED AROMATIC PLANTS AND IS THE ONLY SOURCE OF ONE OF THE MOST IMPORTANT essential MONOTERPENE oil (S) CALLED THE oil OF GERANIUM, WHICH IS WIDELY USED IN THE FRAGRANCE INDUSTRY, IN AROMATHERAPY AND FOR EXTRACTION OF COMMERCIAL RHODINOL (MIXTURE OF LINALOOL, CITRONELLOL, GERANIOL) [1]….

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسنده: 

QADIR M. | SHAMS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THYME essential oil IS AMONG 10 MOST IMPORTANT ONES IN THE WORLD. THE yield AND PERCENTAGE OF TOTAL essential oil WAS STUDIED IN 22 POPULATIONS OF T. LANCIFOLIUS, T. PUBESCENCE, T. DEANENSIS AND T.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF IS ONE OF THE LATEST SPECIES OF THE UMBELLIFERAE FAMILY THAT IS USED AS FOOD SUPPLEMENT AND MEDICINE [1]. KELUSSIA ODORATISSIMAIS WELL DOCUMENTED AS AN ANTIOXIDANT-RICH SALAD CROP THAT CONTAIN SEVERAL AROMATIC AND BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS [1, 3]….

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

SATUREJA. SPP GROWING IN ALL OVER THE WORLD. IN IRAN SOME SPECIES OFTEN GROWING IN STONY MOUNTAINS. MORE THAN 15 SPECIES OF THE GENUS IN 9 SPECIES ARE ENDEMIC TO IRAN. THE essential oil OF SATUREJA SPECIES, CONSIST OF ABUNDANT IN THYMOL AND CARVACROL AS IMPORTANT INGREDIENTS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THYME IS A PERENNIAL HERB OF MENTH FAMILY WITH MEDICINAL IMPORTANCE IN THE WORLD. THYMUS DAENENSIS L. IS DISTRIBUTED IN DIFFERENT HABITATS OF IRAN….

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript