نتایج جستجو

1669

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

167

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MORIMOTOA K. | FAHNESTOCKB M.

نشریه: 

PROGRESS IN NEUROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5932
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5932

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MORIMOTOA K.

نشریه: 

PROGRESS IN NEUROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9725
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9725

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

GORJI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  SUP3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14433
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Recent advances in our knowledge of the basic mechanisms of epilepsy have derived from increasing ability to carry out detailed investigations on patients surgically treated for refractory epilepsy. Clinical as well s experimental perioperative investigations divide into three phases: before the surgical intervention (pre-operative studies), during the surgical intervention (intra-operative studies), and on the period when the brain tissue that has to be removed is available for further studies (post-operative studies). Before surgery, structural and functional neuroimaging methods could be used to study the pathophysiological mechanisms of seizures in patients with intractable epilepsy. During epilepsy surgery, it is possible to insert electroencephalogram electrodes and microdialysis probes into the brain tissues to evaluate constituents of micromilieu and study brain bioelectrical activities. Surgical resection provides tissue that can be used for electrophysiological, morphological, and molecular biological investigations. To take advantage of these opportunities, carefully designed experimental and clinical protocols are crucial to compare the data from various studies to characterize abnormalities in the epileptic brain in order to improve our understanding of intractable epilepsy as well as brain function.

آمار یکساله:  

بازدید 14433

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

KASPERAVICIUTE D. | SISODIYA S.M.

نشریه: 

PHARMACOGENOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  817-836
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4897
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4897

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND: STIGMA IS A WELL-RESEARCHED CONCEPT IN THE LITERATURE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF epilepsy. epilepsy-RELATED STIGMA IS FREQUENTLY CITED AS A POTENTIALLY REDUCIBLE CAUSE OF PSYCHOSOCIAL DISTRESS. MANY STUDIES HAVE DOCUMENTED THE NEGATIVE BELIEFS AND ATTITUDES HELD WORLDWIDE THAT LEAD TO THE EXPERIENCE OF STIGMA AMONG THOSE AFFECTED BY THIS CONDITION...

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  188
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

زمینه و هدف: صرع یک بیماری مزمن با حملات تشنجی است که وضعیت ناتوان کننده ای را برای بیمار ایجاد می کند. رفتارهای خودمدیریتی صرع شامل فعالیت هایی است که فرد مبتلا، جهت مدیریت بیماری خود انجام می دهد و به نظر می رسد بر تعداد حملات تشنج بیمار نیز موثر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رفتارهای خودمدیریتی صرع و رابطه آن با تعداد حملات تشنج در بیماران مصروع انجام گردیده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که بر روی 120 بیمار عضو انجمن صرع ایران، بر اساس معیارهای ورود و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفته است. جهت گردآوری داده ها پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناسی، رفتارهای خودمدیریتی صرع DiIorio و چک لیست ثبت تعداد حملات تشنج مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمره کلی رفتارهای خودمدیریتی در واحدهای پژوهش 118.05±21.54 بیشترین نمره (میانگین درصد) کسب شده در حیطه مدیریت تشنج (79.9) و کمترین نمره در حیطه مدیریت دارو (57.56) بود. بین رفتارهای خودمدیریتی صرع و تعداد حملات تشنج رابطه آماری معنی داری و معکوس وجود داشت (r=-0.3، P<0.001).نتیجه گیری: فراوانی انجام رفتارهای خودمدیریتی صرع در واحدهای پژوهش، در حد متوسط بود. در بیمارانی که به میزان بیشتری رفتارهای خودمدیریتی صرع را در زندگی روزمره انجام داده بودند، حملات تشنج کمتری وجود داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 188

دانلود 39 استناد 2 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JOBST B.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  313
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  285-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4442
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4442

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHR C. | GOLTZENE M.A. | KOSMALSKI G.

نشریه: 

REVUE NEUROLOGIQUE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  172
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5924
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5924

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

AL KUREISHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  Supplement 1
 • صفحات: 

  54-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10703
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study reports the difficulties in the treatment and follow-up of patients with epilepsy and psychotic disorder and the orientation of neurologists about lifelong chronic effect of epilepsy towards psychiatric morbidity. Six patients (2 females, 4 males) complaining of generalized epilepsy, where the disease had started in the adulthood, for more than ten years, and suffered more than ten seizures per year, developed one of psychotic disorders. They are visitors of private clinics between 1999- 2003 as well as admission to psychiatric hospitals. They were assessed by clinical diagnosis according to criteria of DSM-IV, positive and negative syndrome scale (PANSS), magnetic resonance imaging study, and electroencephalography. Neuroleptics and antiepileptics were used with close observation and good cooperation with referring neurologists and families of all patients. Good control of both epileptic seizures and psychotic symptoms obtained in five of cases by equilibrium of the effect of neuroleptics and antiepileptics. Three cases needed repetitive hospitalization in psychiatric units. All of them re-monitored by PANSS and showed score reduction and re-integrated well to their usual environment. The sixth patient (a case of previous head injury) developed a very severe paranoid schizophrenia with aggressive attitude ended with long hospitalization in asylum. It can be concluded that mixed cases of epilepsy and psychosis are a challenge for neurologists and psychiatrists. Thus, there is a great need for close cooperation between them to point out psychiatric results of epilepsy and to study the epileptogenic effect of anti-psychotic drugs. All of these efforts are the corner stone to improve the quality of life of the patient and perform reintegration to the environment.

آمار یکساله:  

بازدید 10703

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript