نتایج جستجو

1066

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-211
تعامل: 
 • استنادات: 

  980
 • بازدید: 

  2367
 • دانلود: 

  590
چکیده: 

مقدمه: همدردی نقش مهمی در ارتباط بیمار با پزشک یا دندانپزشک معالج وی بازی می کند. یکی از بیشترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی همدردی پرسشنامه (Jefferson Scale of Physician empathy-Health Professionals Version (JSPE-HP می باشد. از آنجا که این پرسشنامه تاکنون در ایران به کار برده نشده است، مطالعه حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه JSPE-HP برای استفاده در جمعیت فارسی زبان انجام شد.روش: متن اصلی انگلیسی پرسشنامه JSPE-HP با روش مستقیم - معکوس به فارسی ترجمه شد. پایایی پرسشنامه بر روی 30 دانشجوی دندانپزشکی و پزشکی بررسی گردید. همچنین روایی و سنجش سازگاری درونی پرسشنامه بر روی 554 دانشجو ارزیابی شد.یافته ها:ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه JSPE-HP بالاتر از 0.7 گزارش گردید که در این زمینه عالی می باشد (0.83). ضریب Intra class correlation coefficient) ICC) در ارزیابی مجدد آزمون برابر 0.82 محاسبه گردید (ضریب اطمینان 95 درصد: 0.87-0.80). دانشجویان سال اول دندانپزشکی و پزشکی دارای نمره بالاتری نسبت به سایر دانشجویان بودند و این اختلاف معنی دار گزارش گردید (0.03=P). اختلاف معنی داری بین نمره دانشجویان دندانپزشکی و پزشکی وجود نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ترجمه فارسی پرسشنامه JSPE-HP دارای روایی و پایایی مناسبی برای ارزیابی همدردی با بیمار در جامعه فارسی زبان می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2367

دانلود 590 استناد 980 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BARON COHEN S. | WHEELWRIGHT S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  163-175
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20184
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20184

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

نقد و نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (108 پیاپی)
 • صفحات: 

  37-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

همدلی ظرفیتی در انسان است که به وسیله ی آن، واکنش های دیگر گرایانه ی عاطفی برقرار می کند. فرد به کمک این ویژگی می تواند از منظر دیگری جهان را ببیند و احساس او را درک کند؛ بنابراین انسان ها با تخیل شرایط «دیگری»، می توانند رنج ها و لذت های او را ادراک کنند. همدلی در اخلاق، نقش برجسته ای دارد؛ به ویژه تأثیر آن در قضاوت اخلاقی قابل توجه است. عده ای از منتقدان، منکر سودمندی همدلی برای قضاوت اخلاقی شدند. نقد این عده به دو شکل متفاوت ارائه شده است: برخی از این استدلال ها ناظر به انکار ضرورت همدلی برای قضاوت اخلاقی است و برخی دیگر مدعی اند که همدلی تأثیر منفی بر قضاوت اخلاقی می گذارد. در مقاله حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است، نخست ادله ی منتقدان بررسی شده، سپس به تحلیل سه نوع رابطه ی علّی، سازه ای و تبیینی و بازبینی تأثیرات منفی همدلی بر قضاوت اخلاقی پرداخته خواهد شد. درنهایت این نتیجه حاصل می شود که اولاً همدلی به مثابه ی عنصری قوام بخش در تبیین قضاوت اخلاقی، موجه است؛ ثانیاً گرچه نمی توان به صورت کلی همه ی اقسام همدلی (شناختی/عاطفی) را برای قضاوت اخلاقی ضروری دانست و تأثیرات آن را کاملاً مثبت ارزیابی کرد، دست کم می توان نشان داد که همدلیِ شناختی عنصری مثبت در قضاوت اخلاقی است.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 62 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  490
 • بازدید: 

  1010
 • دانلود: 

  631
چکیده: 

مقدمه: همدلی سازه ای است چندوجهی و یکی از مفاهیم حیاتی در زندگی اجتماعی، که به انسان ها اجازه می دهد تا برای رفتار دیگران معنا پیدا کنند و بتوانند به عواطف آنها پاسخ مناسب دهند.روش: با توجه به اینکه همدلی یکی از مولفه های وابسته به فرهنگ است، هدف این پژوهش، بررسی ساختار عاملی مدل همدلی در بزرگ سالان بهنجار ایرانی و بررسی ابعاد همدلی در زنان و مردان است. نمونه ی حاضر را 304 فرد بزرگ سال ساکن تهران تشکیل می دادند که سابقه ی اختلال روانی حاد نداشتند و آزمون های بهره ی همدلی (EQ)، ذهن خوانی یا چشم (RMET) و بازشناسی هیجانی چهره (TRF) را تکمیل کرده بودند.یافته  ها: نتایج نشان داد که مدل چهار عاملی همدلی با ابعاد همدلی شناختی، همدلی عاطفی، مهارت های اجتماعی و تکالیف شناختی بهترین برازش را دارد (TLI=0.90 ,CFI=0.91). نمرات زنان در ابعاد همدلی عاطفی (t=2.76) و تکالیف شناختی بازشناسی هیجانات (t=2.95) نیز بیشتر از نمرات مردان بود. یافته های اکتشافی نیز نشان دادند که سن با ذهن خوانی رابطه ی معکوس (p<0.01) دارد.نتیجه گیری: مدل چهار عاملی همدلی پیشنهاد شده در پژوهش های خارجی، در جمعیت ایرانی نیز تایید و تکالیف شناختی به عنوان عامل چهارم و مستقل از همدلی شناختی، اما مرتبط با آن، شناخته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1010

دانلود 631 استناد 490 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  171
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 171 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

KEEN S.

نشریه: 

NARRATIVE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5106
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5106

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  693
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  49-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1610
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1610

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  114-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1986
 • دانلود: 

  1164
چکیده: 

مقدمه: همدلی یکی از مولفه هایی است که در بهداشت روانی و روابط بین فردی تاثیر مهمی دارد. در برخی اختلال های روانی از جمله اختلال شخصیت ضداجتماعی، برخی انواع همدلی به علل مختلف کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی همدلی شناختی و عاطفی دو گروه دارای سبک شخصیت جرات ورز و افراد با سبک شخصیت ضداجتماعی انجام شد.روش: نوع پژوهش، نظری یا بنیادی و روش پژوهش پس رویدادی بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه یدانشجویان مشغول به تحصیل سال تحصیلی 95-96 دانشگاه بین المللی امام خمینی تشکیل می دادند. به عنوان نمونه ی آماری، از این تعداد، با شیوه ی نمونه گیری قضاوتی، 30 نفر با سبک شخصیت جرات ورز و 30 نفر با سبک شخصیت ضد اجتماعی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسش نامه های ادراک خود تونند، پرسش نامه ی چندمحوری بالینی میلون، بهره ی همدلی و همدلی عاطفی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین، آمار استنباطی (آزمون t، تحلیل واریانس چندمتغیره) هم به کار رفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی،کمتر از افراد جرات ورز است و همدلی شناختی در دو گروه تفاوتی ندارد.نتیجه گیری: علت کم بودن همدلی عاطفی در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی را می توان در نابهجاری های مغزی و دلیل درک نادرست هیجان ها از چهره و جرات ورزی و همدلی عاطفی کم در افراد دارای سبک شخصیت ضداجتماعی را در سبک دلبستگی ناایمن آنها جست و جو کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1986

دانلود 1164 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZEIGHAMI REZA | RAFIEI FOROUGH | PARVIZI SORUR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50750
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: empathy appears to be an important concept in the interpersonal repertoire of nurses. A number of definitions and models of empathy are available in the literature. The aim of this paper was to analyze the concept of empathy using Rodger's evolutionary concept analysisMethod: Keywords of empathy and nursing were searched in Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), ProQuest, PsycINFO, Social Sciences Index, ScienceDirect, Scopus, and Medline databases. Articles published during the last 15 years in any of these databases were examined. Rodger's evolutionary concept analysis was used to identify major themes, areas of agreement and disagreement across disciplines, changes in the concept over time, and emerging trends.Results: Five conceptualizations of empathy including empathy as a human trait, empathy as a professional state, empathy as a communication process, empathy as caring, and empathy as a special relationship were revealed.Conclusion: Nursing, as a profession, must have an independent analysis of empathy in its context.

آمار یکساله:  

بازدید 50750

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  517-540
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  318
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 318

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript