نتایج جستجو

1674

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

168

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  737
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

زمینه مطالعه: مقادیر مرجع فاکتورهای سرمی، شاخص های مهمی در تشخیص سلامت یا بیماری و کنترل روند زیستی در جانوران آبزی به شمار می روند.هدف: هدف از پژوهش تعیین مقادیر مرجع برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهیان سفید مولد بوده است.روش کار: بدین منظور، خون گیری از ماهیان صید شده از رودخانه تجن انجام شد. مقادیر سرمی گلوکز، اوره، کراتینین، کلسترول، تری گلیسیرید، بیلی روبین تام، بیلی روبین مستقیم، پروتئین تام، آلبومین، کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم مورد سنجش قرار گرفت.نتایج: بر این اساس میزان هر پارامتر در جنس نر و ماده ماهی سفید به ترتیب عبارت بودند از: سدیم، (387.1±11.5 و 420.7±7.1)؛ پتاسیم، (39.9±10.6 و 37.9±7.4)؛ فسفر، (19.2±1.0 و 28.9±2.8)؛ کلسیم، (15.9±1.5 و 21.6±1.0)؛ گلوکز، (209.8±23.2 و 83.8±11.3)؛ کلسترول، (472.6±23.6 و 306.6±22.9)؛ تری گلیسیرید، (393±23.3 و 275.1±9.2)؛ بیلی روبین تام، (0.4±0.02 و 0.3±0.02)؛ بیلی روبین مستقیم، (0.1±0.03 و 0.1±0.02)؛ اوره، (22.3±1.0 و 24.1±1.1) کراتینین، (0.5±0.1 و 0.7±0.1) (میلی گرم در دسی لیتر)؛ پروتئین تام، (5.8±0.5 و 4.4±0.5) و آلبومین، (3.3±0.2 و 3.0±0.2) (گرم در دسی لیتر). بر اساس نتایج بدست آمده، در ماهی سفید مقادیر فسفر، کلسیم، سدیم، کلسترول، تری گلیسیرید، گلوکز، بیلی روبین تام و بیلی روبین مستقیم بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی دار داشت. میزان پارامترهای کلسترول، تری گلیسیرید، گلوکز، بیلی روبین تام و بیلی روبین مستقیم در جنس نر و مقادیر فسفر، کلسیم و سدیم در جنس ماده به طور معنی داری (p<0.05) از جنس مخالف بالاتر بود.نتیجه گیری نهایی: بر اساس نتایج حاضر فاکتورهای مورد مطالعه می تواند تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیک نظیر جنسیت قرار بگیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 737

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  153-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4452
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4452

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Rezaei H. | Abdolrahimi S. | PAZUKI G.R. | Rohani a.a.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  773-784
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19588
 • دانلود: 

  7380
چکیده: 

In this work, an electrolyte-UNIQUAC model was developed by replacement of Boltzmann weight binary interaction parameters by the nonextensive Tsallis weight. A summation of the long-range electrostatic term (Debye-Huckel equation) and a short-range interaction term were considered in the calculation of thermodynamic properties. A framework proposed by Chen et al. was employed for the derivation of the local mole fractions. Application of the nonextensive theory increased the degree of freedom of the present model (T-E-UNIQUAC). Furthermore, the strength of the model lies in its ability to calculate individual activity coefficients of ions. The applicability of the T-EUNIQUAC model were tested using aqueous electrolyte solutions, and subsequently, results were compared with Messnaoui, Chen and Pitzer models.

آمار یکساله:  

بازدید 19588

دانلود 7380 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2134
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

یکی از مهمترین راه های تشخیص بیماری در ماهیان، بررسی و آنالیز هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون آنها است. در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان طبیعی 12 پارامتر بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی پرداخته شده است. این پارامترها عبارتند از: سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، گلوکز، اوره خون (BUN)، کراتینین، کلسترول، تری گلیسیرید، بیلی روبین، آلبومین و پروتیین تام بودند. خونگیری از ماهیان (دو جنس نر و ماده، 16 نر و 16 ماده) از ساقه دمی و در فصل بهار (فروردین ماه) در سواحل جنوب شرقی دریای خزر انجام پذیرفت. نمونه های خون در مجاورت یخ جهت بررسی به آزمایشگاه ارسال شدند. پس از جداسازی سرم، مقادیر پارامترهای سرمی اندازه گیری و نتایج حاصله برای نر و ماده با استفاده از آزمون آماری (t-test) t مقایسه شدند. که بر این اساس در بین 12 پارامتر مورد بررسی تنها در میزان فسفر بین دو جنس نر و ماده تاسماهی ایرانی اختلاف معنی داری وجود دارد (P<0.05) و مقدار این پارامتر در ماهی ماده بیشتر از نر است. همچنین بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین پارامترهای کلسترول با آلبومین، کلسترول با تری گلیسرید، تری گلیسرید با فسفر، کلسیم با پروتیین تام، کلسیم با فسفر، آلبومین با پروتیین تام همبستگی مشاهده گردید (P<0.05).

آمار یکساله:  

بازدید 2134

دانلود 270 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

نشریه: 

F1000Research

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  71
 • بازدید: 

  41
 • دانلود: 

  3411
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 41

دانلود 3411 استناد 71 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14738
 • دانلود: 

  37791
چکیده: 

Objectives: Sodium disorders are one of the most important electrolyte disturbances in children admitted to intensive care unit (ICU). The purpose of this study was to determine the frequency of electrolyte disturbances and the associated factors in pediatric intensive care unit (PICU) patients. Methods: All patients hospitalized in PICU of Ali Ebne Abi Talib Hospital during a year since October 2015 considered for the study. electrolyte disturbances involving; sodium, potassium, calcium and magnesium were identified in PICU. Statistical tests were determined at 5% error level. Results: The prevalence of sodium, calcium and magnesium abnormalities was not significantly different in gender of patients (P > 0. 05), but, the prevalence of hypokalemia (9. 5% versus 1. 7%) and hyperkalemia (37. 8% vs. 31. 3%) were higher in girls compared with boys. (P = 0. 021). The rate of hyponatremia (29. 3% vs. 13. 1%) and hypernatremia (18. 3% vs. 15. 9%) in children who had died were significantly higher than in alive children. (P = 0. 013). The prevalence of all electrolyte disorders was not significantly different from those of diuretics consumption (P > 0. 05). Hyperkalemia though (41% versus 27. 3%) was significantly higher in children with diuretic use than in other children. (P=0. 022). Thefrequency of electrolytes abnormalities in childrenwasnot significantly different between diseases (P > 0. 05). Conclusions: The study concluded that the frequency of electrolytes was significantly different in deceased children compared to alive children. However, hyperkalemia was significantly higher in children with diuretic use than in other children. Therefore, it is much necessary to measure these electrolytes in course of hospitalization.

آمار یکساله:  

بازدید 14738

دانلود 37791 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1492-1497
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20595
 • دانلود: 

  18850
چکیده: 

Background: electrolytes play an important role in the normal functioning of human body. electrolyte imbalance and mineral disturbances is the common clinical manifestation in several infectious diseases including malaria. Malaria is a mosquito borne serious infectious disease of the world. Plasmodium vivax and P. falciparum are the main agents re-sponsible for malaria in Pakistan. electrolyte imbalance in malarial infection may lead towards the severity of disease.Methods: The present study analyzed the electrolytes levels (Na, K, Ca and Mg) in malarial patients and healthy indi-viduals. Patients were categorized into two groups, P. falciparum and P. vivax, based on causative species of Plasmodium. Study consisted of 173 individuals, out of which 73 were malarial patients and 100 were normal healthy individuals.Results: Concentrations of Na, K, and Ca were low in the blood of malarial patients as compared to healthy individu-als (P<0.05). No significant difference for these electrolytes exists between P. falciparum and P. vivax infected groups (P>0.05). The concentration of Mg was changed based on exposure to the type of parasite. In P. falciparum infection, the level of Mg was lower than healthy individuals was (P<0.05). Discordantly, in case of P. vivaxinfection, Mg level was higher than healthy individuals were (P<0.05). No variation was noticed in electrolytes levels due to gender differ-ences (P>0.05).Conclusion: Variation in Mg levels occurs due to exposure of Plasmodium depending on its type. The levels of Na, K and Ca are also changed due to Plasmodium, regardless of its type.

آمار یکساله:  

بازدید 20595

دانلود 18850 استناد 0 مرجع 444
نویسنده: 

ASGARI F. | KASAEII M.

همایش: 

IRANIAN FUEL CELL SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ONE OF THE PREDOMINANT FAILURE MODES OF PEM FUEL CELLS IS THE DEGRADATION OF THE PEM. IT IS CLEAR FROM THE LITERATURE STUDIES THAT CHEMICAL DEGRADATION OF MEMBRANE IS MAINLY DUE TO THE ATTACK OF RADICALS FORMED DURING THE OPERATION OF A PEM FUEL CELL. THE MODEL DEVELOPED IN THIS PAPER CONSIDERS CHEMICAL FORMS OF DEGRADATION. FORMATION OF PEROXIDE AND RADICALS IN PEM FUEL CELLS IS CONSIDERED TO BE A KEY STEP IN MEMBRANE DEGRADATION. COOH END GROUPS CAN FORM DURING POLYMERIZATION OR AS A RESULT OF CHEMICAL REACTIONS AND ARE HIGHLY VULNERABLE TO ATTACK OF ·OH RADICALS. DEGRADATION RATE DEPEND TO COOH GROUPS AND ·OH RADICALS CONCENTRATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسنده: 

RASHIDNIA G. | ALMASI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE VISCOSITY OF BINARY NON-electrolyte MIXTURES IS ONE OF THE PROPERTIES WIDELY USED IN NUMEROUS CHEMICAL-ENGINEERING CORRELATIONS REGARDING THE FLUID FLOW, MASS AND HEAT TRANSFER CALCULATIONS, BUT IT IS ALSO A VERY OFTEN USED PROPERTY FOR PURE SUBSTANCE (S) CHARACTERIZATIONS [1]...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

ZERAATI ABBAS ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Background: Few studies have been done on free water excretion capacity in renal transplant recipients.Objectives: This studywasdesigned tocompareelectrolyte free water clearance (E-CH2O) in renal transplant recipients with healthy control group.Methods: A cross-sectional study was conducted to determine three-hour creatinine clearance (CCl), E-CH2O, and percent urine output in 3 hours after administering 20 mL/Kg oral water loading following 12-hour fasting, in 22 renal transplant recipients with good graft function (creatinine<1.5 mg/dL) and 26 healthy controls. Patients with diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart disease, or liver disease, hypovolemia and hypoalbuminemia were excluded. Statistical analysis was done using t-test, K-square, and Pearson’s correlation test.Results: We recruited 25 recipients (73% patients in living and 27% in cadaveric donor transplantation) and 26 healthy control groups.3 patients refused to collect urine and finally 22 patients finished the protocol. The mean age of subjects was 37.68 13.88 and 31.408.20 years old in renal transplant recipients and control groups, respectively. In patient group male to female ratio was 9/13 and in control group was14/12. Although the 3h-CCl was similar (126.49 53.52 vs.109.99 47.06 mL/min) in two groups (P> 0.05), the E-CH2O (1.831.22 vs.2.942.02) and 3-hour urine output percent (55.9322.86 vs74.1130.38) in kidney recipients was significantly lower than healthy controls (P<0.05). There wasn’t any significant correlation between E-CH2O and 3h-CCl in renal transplant recipients. Donor source and gender did not affect 3h-CCl and E-CH2O in renal transplant patients.Conclusions: This study demonstrated that E-CH2O has been decreased in renal transplant patients in comparison with control group when there was not any difference between3h- CCl in two groups. This indicates that E-CH2O may be decreased earlier than 3h-CCl in transplant patients.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
litScript