نتایج جستجو

234

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RAMESH R.B. | BHADRINARAYANA N.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10894
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10894

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

CASILLAS H.A.M. | COCKE D.L. | GOMES J.A.

نشریه: 

ECS TRANSACTIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7869
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7869

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  582-594
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

مقدمه: رنگزاهای مصنوعی از جمله آلاینده های زیست محیطی هستند که مصرف آن ها روز به روز در حال افزایش است. در این پژوهش تصفیه پذیری پساب های آلوده به رنگ راکتیو بلک 5 به روش انعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی- شناورسازی در یک راکتور در مقیاس آزمایشگاهی با استفاده از الکترود آلومینیوم مورد مطالعه قرار گرفت.روش ها: در این مطالعه یک راکتور الکتروکواگولاسیون فلوتاسیون در یک راکتور در مقاس آزمایشگاهی با حجم تقریبی 1 لیتر مجهز به 4 الکترود از جنس آلومینیوم با ابعاد 200*20*2 میلی متر مورد استفاده قرار گرفت. تاثیر پارامترهای بهره برداری نظیر pH محیط، شدت دانسیته جریان، زمان تماس، غلظت اولیه رنگ و شناورسازی مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ به میزان 81% در محیط خنثی از نظر pH، دانسیته جریان 12.71 mA/cm2 و غلظت رنگ 100 mg/L حاصل شد. نتایج دیگر این مطالعه حاکی از تاثیرگذاری بیشتر فرایند توام انعقاد الکتریکی- شناورسازی در مقایسه به فرایند انعقاد الکتریکی در حذف رنگ در شرایط بهینه بهره برداری بود.نتیجه گیری: فرآیند اانعقاد الکتریکی و انعقاد الکتریکی- شناورسازی با کاربرد الکترودهای آلومینیوم می تواند فرایندی امیدوارکننده برای حذف رنگ باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BAYRAMOGLU M. | EYVAZ M. | KOBYA M.

نشریه: 

CHEMICAL ENGINEERING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  128
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  155-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4593
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4593

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Patcharaprakiti N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  224-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15772
 • دانلود: 

  30647
چکیده: 

This paper demonstrates technique of water purification using electro-coagulation method. This system is composed of DC electric source 200 V 30 A connect to the anode and cathode terminals. The DC power supply can be received from utility or solar energy. The sample of raw water from reservoir is used to conduct experimental reaction with electrocoagulation system in order to improve water quality. The water purification experimental was implemented by batch processing with varying electrolysis time. The parameter of electro-coagulation and water quality parameters are collected such as electric voltage, electric current, water temperature, pH, dissolved oxygen (DO), total dissolved solid (TDS) and electro-conductivity. The result found that the water quality has improved with the standard of domestic water supply and also drinking water standard.

آمار یکساله:  

بازدید 15772

دانلود 30647 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHU O.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  2397-2413
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7172
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7172

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CONSIDERING HIGH WATER CONSUMPTION IN THE PULP AND PAPER INDUSTRY, LARGE AMOUNTS OF WASTEWATER IS GENERATED. AS A RESULT, IN ORDER TO PREVENT THE RELEASE OF CONTAMINANTS INTO THE ENVIRONMENT AND ALSO PROVIDE CONSUMING WATER REQUIRED BY THE INDUSTRY, WASTEWATER TREATMENT IS OF GREAT IMPORTANCE. ELECTRO-COAGULATION IS AN EFFECTIVE TECHNIQUE FOR TREATMENT OF PULP AND PAPER INDUSTRIAL EFFLUENT. IN THIS STUDY, A BATCH ELECTRO-COAGULATION (EC) REACTOR USING SIX IRON PLATES AS ANODES AND CATHODES WITH MONO-POLAR CONFIGURATION HAS BEEN INVESTIGATED FOR TREATMENT OF PAPER RECYCLING WASTEWATER. USING EXPERIMENT DESIGN METHODS, FIFTEEN TESTS WERE CONDUCTED TO INVESTIGATE THE EFFECTS OF THE OPERATIONAL PARAMETERS INCLUDING APPLIED CURRENT DENSITY, INITIAL PH, AND TREATMENT TIME ON THE CHEMICAL OXYGEN DEMAND (COD) REMOVAL EFFICIENCY. FINALLY, A COD REMOVAL EFFICIENCY OF 64 % (PREDICTABLY 65.91%) WAS OBTAINED UNDER THE OPTIMUM CONDITIONS OF CURRENT DENSITY: 130 A/M2, INITIAL PH: 7.27 AND TREATMENT TIME: 68.03 MIN. THE COLOR REMOVAL EFFICIENCY OF 84.84 % WAS OBTAINED UNDER THESE CONDITIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  345-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  652
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

زمینه و هدف: صنعت چرم سازی از آلوده کننده ترین صنایع کشور است که سبب تولید سالانه چند صد تن فاضلاب صنعتی می گردد. یکی از روش های موثر جهت پیش تصفیه این گونه پسابها فرایند انعقاد الکتریکی است که این پژوهش با هدف حذف COD و کدورت از فاضلاب واقعی یکی از واحدهای تولید چرم طبیعی در شهرک چرمشهر به کمک فرآیند انعقاد الکتریکی بوده است. مواد و روش ها: این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی در یک راکتور انعقاد الکتریکی به حجم 480 میلیتر انجام گردید. فاضلاب مورد آزمایش از یک واحد دباغی چرم به صورت مرکب جمع آوری گردید و متغیرهای اصلی شدت جریان (5/1، 5/2، 5/3 و 5 آمپر)، زمان ماند (5، 10، 15 و 30 دقیقه)، pH اولیه (5، 6 و 6/8) و جنس الکترودهای به کاررونده (آهن، آلومینیوم و استیل) در نظر گرفته شدند. یافته ها: شرایط بهینه در فرایند انعقاد الکتریکی جهت دستیابی به بیشترین بازده حذف COD (برابر با %57/63) در آزمایشی با شرایط زمانی 5 دقیقه، چگالی جریان mA/cm2 5/23، 6/8=pH و تعداد 2 الکترود استیل ارزیابی گردید. همچنین در آزمایشی که دارای زمان ماند 30 دقیقه، چگالی جریان mA/cm2 5/23، 62/8 =pH و تعداد 4 الکترود بوده است، به میزان حذفی برابر با %88/62 دست یافته شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرآیند انعقاد الکتریکی می تواند روشی کارآمد در پیش تصفیه فاضلاب دباغی باشد و با الکترود آلومینیوم و مدت زمان انعقاد 5 دقیقه، با چگالی جریان mA/cm2 7 در 6/8=pH می توان به شرایط بهینه حذف دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 652

دانلود 340 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (مسلسل 86)
 • صفحات: 

  62-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  966
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

عملیات انعقاد شیمیایی و انعقاد شیمیایی/شناورسازی از جمله فرایندهای جدید و روبه رشدی است که به نحو چشمگیری به منظور حذف آلاینده ها از آب و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مطالعه از یک واحد الکتروکواگولاسیون و فلوتاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به حجم تقریبی 6 لیتر، مجهز به 4 الکترود از جنس آهن و آلومینیوم به ابعاد 2×20×200 میلی متر به منظور حذف کدورت استفاده شد. تاثیر جنس الکترود، کدورت اولیه، ولتاژ جریان 10 تا 30 ولت،pH  محیط 3 تا 12 و زمان تماس 5 تا 30 دقیقه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که در فرایند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون حذف 84 و 88 درصدی کدورت در مقدار اولیه کدورت1200NTU  در pH بهینه 6 و 9-7 به ترتیب در هنگام استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم در ولتاژ جریان 30 ولت بعد از زمان 30 دقیقه مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که در فرایند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون در ولتاژ جریان 30 ولت و زمان تماس 30 دقیقه به ترتیب 87 و 80 درصد کدورت اولیه با استفاده از الکترودهای آلومینیوم و آهن حذف شد که بیانگر تاثیر جنس الکترود در فرایند حذف کدورت است. این در حالی است که در فرایند الکتروکواگولاسیون در شرایط مشابهه بهره برداری تنها 68 و 67 درصد با استفاده از الکترودهای آلومینیوم و آهن حذف شده است. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیرگذاری بیشتر فرایند الکتروکواگولاسیون/ فلوتاسیون با استفاده از الکترود آلومینیوم در مقایسه با استفاده از الکترود آهن و همچنین فرایند الکتروکواگولاسیون است.

آمار یکساله:  

بازدید 966

دانلود 215 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

WASTE MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  391-399
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1270
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1270

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript