نتایج جستجو

24044

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2405

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  268-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  141
کلیدواژه: 
چکیده: 

همواره در طول تاریخ، نبود یک زبان مشترک و برداشت های مختلف از یک موضوع باعث ایجاد مشکلات و سوء تفاهمات زیادی گشته است. زمینه های مختلف علم نیز از این امر مستثنی نبوده و همیشه در بین دانشمندان و محققان علوم مختلف، اختلاف نظرهای زیادی بر روی واژگان بوده و مشکلات زیادی از نبود یک زبان مشترک به وجود آمده است. یکی از این علوم که در سال های اخیر گسترش زیادی داشته است و شاخه های زیادی به آن اضافه شده است، علوم پزشکی است که به دلیل گستردگی و انشعاب رشته های مختلف در این علوم، محققان و افرادی که در این زمینه مشغول هستند با مشکل تفاهم و ایجاد یک زبان مشترک مواجه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

برنامه درسی آموزش پزشکی، به عنوان نقشه یادگیری، قاعدتا بایستی به تغییر رفتار و ایجاد مجموعه ای از دانش، تفکر، نگرش، ارزش و مهارت ها در فراگیران منجر گردد. توانمندسازی دانشگاه برای پویش معنادار و سازنده در آینده ای متحول و متغیر، مستلزم طراحی و اجرای برنامه های درسی اثربخش می باشد تا از این طریق، تحولی اساسی در نظام آموزشی به طور خاص و نظام اجتماعی به طور عام ایجاد گردد. با درک اهمیت اثربخشی برنامه درسی آموزش پزشکی جهت تحقق اهداف غایی، رسالت و چشم انداز دانشگاه های علوم پزشکی و نظر به جامعیت رویکرد سه بعدی درونی، بیرونی و نهادی اثربخشی و قابلیت کاربردی آن جهت سنجش اثربخشی برنامه درسی آموزش پزشکی، مطالعه-ی حاضر به بررسی ابعاد سه گانه اثربخشی در برنامه درسی آموزش پزشکی با نگاهی بین رشته ای پرداخته است. توجه به اثربخشی برنامه درسی از سه بعد درونی، بیرونی و نهادی می تواند چارچوب منسجمی در جهت تحقق اهداف اساسی برنامه های درسی در دانشگاه های علوم پزشکی فراهم سازد. این مطالعه نشان می دهد که ایجاد تعادل و انسجام بین عوامل درونی (اثربخشی درونی) و هماهنگی و تعادل بین برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده در ارتباط با محیط پیرامون و همچنین برقراری ارتباط مناسب با محیط پویا و متغیر (اثربخشی بیرونی) و در پی آن تحقق رسالت ها و مطلوبیت های اساسی برنامه درسی آموزش پزشکی (اثربخشی نهادی) در تعامل با همدیگر، ضرورتی تام دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 90 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

محمدی مقدم یوسف

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  184-201
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

نقش آموزش عالی، شامل تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. هر موسسه آموزش عالی باید هماهنگ با پیشرفت ها و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور توسعه یابد و اهداف خود را بر اساس برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدیون کند. برای اطمینان از حصول به اهداف مورد نظر باید نتیجه کار و یا بازده موسسات آموزش عالی مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزشیابی ها معمولا بر اندازه گیری ها تکیه دارند و آنها نیز بر پایه اعداد و ارقام، و به بیان کلی تر، بر آمار متکی هستند. شاخص، معیاری برای سنجش و ارزشیابی عملکردها بوده و رابطه بین ورودی ها با خروجی ها را ارزیابی می کند. برای ارزیابی و سنجش عملکرد هر سازمانی معیارها و شاخص های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این مقاله با استفاده از نتایج تحقیقات انجام گرفته در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و نتایج کارنامه یگانی دانشگاه به شناسایی شاخص های بهره وری در دانشگاه علوم انتظامی می پردازد.این پژوهش ها به روش مروری از نوع تشریحی انجام شده است. از منابع مختلف در مجموع 200 شاخص کلی شناسایی شد که بر اساس معیارهای تعیین شده، 35 شاخص از میان آنها انتخاب شد.از میان شاخص های گزینش شده، 19 شاخص درون داد، 9 شاخص فرایندی و 7 شاخص برون داد تعیین شد. پیشنهاد می شود که هر چند سال یک بار کمیسیونی از کارشناسان خبره تشکل شود تا شاخص های نوینی را به دست آورده و شاخص های مشکل دار را اصلاح یا تعدیل و به روز کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 131 استناد 3 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  237
 • صفحات: 

  712-726
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (پیاپی 61)
 • صفحات: 

  65-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  442
 • دانلود: 

  91
چکیده: 

توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی، و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند. اما در مورد موثر بودن اجرای رهبری خدمتگزار در اثربخشی سازمان ها، به ویژه سازمانهای دولتی، تردید هایی به وجود آمده است. با توجه به عجین بودن فرهنگ ایران با آرمان های خدمتگزاری و اهمیت موضوع، این مقاله در نظر دارد تاثیر رهبری خدمتگزار بر اثربخشی سازمانهای دولتی ایران را از دو مسیر اثربخشی رهبری و اثربخشی پیروی، بیازماید. بدین منظور متغیرهای مدل نظری پژوهش، شناسایی شد و نظرسنجی مدیران و کارکنان 22 سازمان دولتی قرار گرفت. از آزمون t استیودنت برای بررسی وضعیت کلی مولفه های پژوهش استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها نیز، آزمون های آماری رگرسیون و همبستگی اسپیرمن به کار گرفته شد. در بررسی رابطه بین مولفه های تحقیق، کلیه روابط مورد بررسی تایید شدند، اما پایین بودن میانگین نمره ابزار اندازه گیری رهبری خدمتگزار از میانگین متوسط، به معنای اجرای ضعیف رهبری خدمتگزار و غلبه رهبری پدر سالارانه در سازمانهای دولتی ایران است همچنین ارتباط ضعیف تحقق اثربخشی سازمانی از مسیر رهبری خدمتگزار اثر بخشی پیروی، به معنای عدم توجه بایسته به نقش پیروان در سازمان و اثربخشی سازمانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 442

دانلود 91 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (19)
 • صفحات: 

  185-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  27
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

هدف: مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل مولفه های مدیر اثربخش فرهنگی از منظر قرآن کریم برای رسیدن به شبکه مضامین بود. روش: به منظور پاسخ به سوال اصلی پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شد که پنج مضمون کلان با عناوین رهبری اثربخش، اقدامات مدیریت منابع انسانی مدیراثربخش، ویژگی های مدیر اثربخش، وظایف مدیریتی مدیر اثربخش و توجه به یادگیری فردی، شناسایی شده است. حوزه پژوهش، کلیه آیات قرآن کریم بود. یافته ها: بر اساس رویکرد تحلیل مضمون تلاش شد مضامین مرتبط با مدیر اثربخش فرهنگی از آنها استخراج شود که پس از خوشه بندی، تلفیق و حذف کدهای مشترک؛ 231 مضمون کلیدی، 69 مضمون یکپارچه کننده سطح دو، 19 مضمون یکپارچه کننده سطح یک و پنج مضمون کلان به دست آمد. برای تبیین روایی تحقیق از رویکرد لینکولن و گوبا استفاده شد که نشان از روایی قابل قبول نتایج حاصل است. برای ارزیابی پایایی نیز از روش هولستی استفاده شد که بر مبنای آن، میزان پایایی محاسبه شده 911/0 و بالاتر از مقدار استاندارد 7/0 بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل در قالب شبکه مضامین، تحلیل و منجر به تدوین مدل نهایی پژوهش شد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 39 استناد 27 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  461-481
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1523
 • دانلود: 

  347
چکیده: 

زمینه و هدف: این تحقیق در پی پاسخ به این سوال اساسی بوده است که برنامه درسی (تفصیلی) آزمون شده رسته انتظامی در مراکز آموزش درجه داری، تا چه حد در توانمندسازی فراگیران این مراکز، در اجرای ماموریت های محوله موثر بوده است؟ مواد و روش ها: در این راستا اثربخشی بیرونی برنامه درسی مذکور در سطوح سوم و چهارم الگوی ارزشیابی آموزشی کرکپاتریک سنجیده شده است. این تحقیق از نوع توصیفی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت است که توسط نمونه ای از فراگیران درجه داری رسته انتظامی و فرماندهان بلافصل آنها تکمیل گردیده است. جامعه آماری تحقیق متشکل از فراگیران درجه داری (N=295) و فرماندهان بلافصل آنان (N=36) است. از گروه اول بر اساس جدول کرجسی و مورگان یک نمونه 170 نفری انتخاب شد و از گروه دوم به صورت تمام شماری پرسشگری شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که برنامه تفصیلی دوره آموزشی فراگیران درجه داری در ابعاد توسعه دانش، مهارت و نگرش، تسهیل انطباق در محیط کار و تسهیل یادگیری در محیط کار از کفایت مطلوب برخوردار نبوده است ولی از حداقل کفایت لازم برخوردار بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1523

دانلود 347 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

METHODS: THIS STUDY EVALUATED A SMALL PART OF THE EDUCATIONAL PROGRAM OF MICROBIOLOGICAL QUALITY ASSURANCE IN THE SECTORIN WHICH TO COLLECT INFORMATION FROM SEMI-STRUCTURED INTERVIEWS WERE USED. PURPOSIVE SAMPLING TO SELECT INTER VIEWEES(PURPOSEFUL SAMPLING), WHICH IS A QUALITATIVE RESEARCH, WAS USED. 3 TEACHERS AND 10 OF THE MICROBIOLOGICAL SECTOR EXPERTSPARTICIPATED IN THE INTERVIEWS.RESULTS: THE RESULTS SHOW MOST WORKERS WERE DEMANDING THAT THESE PROGRAMS MORE PRACTICALAND APPLIED ASPECTS CONSIDERED AND MICROBIOLOGICAL QUALITY CONTROL PROGRAM AS PART OF UNIVERSITY COURSES WILL BE DEVELOPED AND IMPLEMENTED. SEEMS THAT PROGRAMS DESIGNED FOR PROFESSIONALS DEALING WITH IT ARE OFTEN CASES WHERE VIRTUALLYNO SPECIAL COORDINATION. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1231
 • دانلود: 

  369
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کارآفرینی با اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان بوده است. در پی این فرضیه که بین ویژگی های کارآفرینی و اثر بخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان رابطه ای وجود دارد، سه فرضیه فرعی رابطه بین ویژگی های شخصیتی، پیشینه و تجربی با اثر بخشی مدیران بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. 57 نفر از مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان در سال تحصیلی 86-1385 جامعه آماری پژوهش بوده است و از شیوه سرشماری کامل برای جمع آوری داده ها استفاده شد. دو پرسشنامه محقق ساخته «سنجش ویژگی های کار آفرینی» و «پرسشنامه سنجش اثربخشی» که روایی صوری و محتوایی آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.73) تعیین گردید، مورد استفاده قرار گرفت. داده های لازم از نمونه های پژوهش گردآوری و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین ویژگی های کارآفرینی و اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان رابطه ای معنی دار وجود ندارد. این در شرایط موجود است که نمی توان بر مبنای ویژگی های شخصیتی، پیشینه ای و تجربی کار آفرینی مدیران اثر بخشی آنان را پیشگویی کرد. این نتیجه نشان می دهد که هدف توسعه کارآفرینی در فهرست هدف های آموزش و پرورش مدارس نیست که تحقق آن بخشی از وظایف مدیریتی بشمار آید. بر این اساس تحول در تنظیمات موجود مدیریت بر مدارس برای ایجاد و توسعه آموزش کارآفرینی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 1231

دانلود 369 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  77-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  132
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مدارس هیأت امنایی استان همدان و مقایسه آن با مدارس عادی انجام گرفت. روش پژوهش علّی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری کلیه ی معلمان مدارس هیأت امنایی و عادی استان همدان بود که با روش نمونه گیری طبقه ای 62 مدرسه و 485 معلم انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه «رضایت شغلی» بریفییلد و روث (1951) با پایایی 84/0، پرسش نامه «سلامت سازمانی مدارس» ساعتچی و همکاران (1390) با پایایی 94/0، پرسش نامه «سنجش نوآوری» اتلای و اکیف (1982) با پایایی 78/0 و پرسش نامه «کیفیت آموزشی و پرورشی مدرسه» سنجری و همکاران (1385) با پایایی 98/0 بود. با کاربرد آزمون t و تحلیل واریانس یک راهه تفاوت بین مدارس عادی و هیأت امنایی در مؤلفه های سلامت سازمانی (46/2=t؛ 05/0>p) و کیفیت امور آموزشی و پرورشی معنادار شد (27/32=t؛ 05/0>p) اما در نوآوری سازمانی (7/0=t؛ 48/0=p) و رضایت شغلی تفاوتی مشاهده نشد (4/0=t؛ 69/0=p). در مؤلفه هایی که تفاوت معنادار بود، مدارس هیأت امنایی وضعیت بهتری داشتند. بین دوره ها از نظر نوآوری سازمانی (02/6=F؛ 05/0>p)، سلامت سازمانی (51/18=F؛ 05/0>p)، رضایت شغلی (96/11=F؛ 05/0>p) و کیفیت امور آموزشی و پرورشی(08/32=F؛ 05/0>p) بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت معناداری وجود داشت. .

آمار یکساله:  

بازدید 132

دانلود 47 استناد 0 مرجع 0
litScript