نتایج جستجو

23940

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2394

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  181-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

افراد شاغل در مشاغلی مانند آتش نشانی تنش فراوان دارند و در معرض ابتلا به اضطراب هستند، که این اضطراب می تواند باعث تضعیف عملکرد آنان بشود. پژوهش حاضر یک تحقیق نیمه تجربی است که با هدف تعیین کاربرد الگوی  Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational diagnosis and Evaluation (PRECEDE)  در افزایش رفتارهای مقابله با اضطراب در ماموران آتش نشانی تهران انجام شده است.جامعه مورد پژوهش، ماموران آتش نشانی تهران و نمونه انتخاب شده، 118 مامور آتش نشانی (59 نفر در گروه تجربی و 59 در گروه شاهد) بودند که از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه خود ساخته در چارچوب الگوی PRECEDE بود. از الگوی PRECEDE به عنوان چارچوب برنامه ریزی و از نظریه خودکارآمدی برای تغییر رفتار فردی در این چارچوب استفاده شد.یافته ها نشان دادند که قبل از مداخله آموزشی، گروه های تجربی و شاهد از نظر مشخصات جمعیتی و اجزای الگوی PRECEDE با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند. ولی پس از مداخله، در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد، میانگین نمرات آگاهی، نگرش، خودکارآمدی (عوامل مستعد کننده)، مهارت انجام آرام سازی (عامل قادر کننده) و رفتارهای مقابله با اضطراب افزایش معنی دار یافت (P<0.0001). همچنین استفاده از سه منبع آموزشی (عامل قادر کننده) در زمینه آرام سازی، افزایش معنی دار نشان داد  (P<0.03)و تشویق توسط دیگران و تجارب مثبت فرد، پس از انجام آرام سازی (عوامل تقویت کننده) توسط افراد گروه تجربی گزارش گردید.این بررسی نشان دهنده کاربرد موثر الگوی PRECEDE در افزایش عوامل مستعد کننده، قادر کننده، تقویت کننده و رفتارهای مقابله ای مثبت با اضطراب در ماموران آتش نشانی تهران است.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 30 استناد 1 مرجع 19
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی بای پاس طراحی گردید. این پژوهش نیمه تجربی بر روی 54 بیمار قلبی با عمل جراحی بای پاس که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند، در مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، سه پرسشنامه بود. ابتدا برای سنجش افسردگی در این بیماران از مقیاس افسردگی بیماران قلبی (Cardiac Depression Scale)، سپس از پرسشنامه خودساخته آموزشی Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational diagnosis and Evaluation (PRECEDE) و در پایان از پرسشنامه استاندارد بین المللی SF-36 استفاده گردید. مداخله به صورت 9 جلسه آموزشی، یک بار در هفته به مدت 60-90 دقیقه بر اساس اجزای الگوی PRECEDE انجام شد و بیماران به مدت دو ماه پی گیری شدند. به منظور دستیابی به نتایج از نرم افزار SPSS و آزمون های t زوج، t مستقل و مان ـ ویتنی و کای ـ دو استفاده گردید. نتایج نشان دادند که پس از مداخله آموزشی در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد میانگین نمره عوامل مستعد کننده (0.0001>P)، عوامل قادر کننده، عوامل تقویت کننده و رفتارهای خود یاری افزایش معنی دار یافته اند (0.001>P). اختلاف معنی داری در میانگین نمرات افسردگی بین دو گروه بعد از مداخله آموزشی مشاهده شد (0.001>P). بعد از مداخله در ابعاد عملکرد جسمی (P<0.04)، مشکلات روحی (P<0.01) مربوط به کیفیت زندگی و در کل در خلاصه سنجش سلامت روانی (P<0.04) بین دو گروه، تفاوت معنی داری به دست آمد.یافته های این بررسی کارایی و تاثیر الگوی آموزشی PRECEDE و اجزای آن (عوامل مستعد کننده، عوامل قادر کننده و عوامل تقویت کننده) و عوامل رفتاری این الگو را در بهبود سریع تر وضعیت روانی این بیماران و بهبود افسردگی و در نهایت، افزایش کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر مشخص و تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 62 استناد 3 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24994
 • دانلود: 

  12137
کلیدواژه: 
چکیده: 

Lymphangiomas are rare congenital malformations, commonly seen in the head and neck region in 90% of cases They are uncommon, hamartomatous, congenital malformations of the lymphatic system that involve the skin and subcutaneous tissue and account for 4% of all vascular tumors and approximately 25% of all benign vascular tumors in children. The most common sites are the head and neck, followed by the proximal extremities, the buttocks, and the trunk. However, they sometimes can be found in the intestines, pancreas, and mesentery.

آمار یکساله:  

بازدید 24994

دانلود 12137 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

پناهی محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  77
 • صفحات: 

  97-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در رادیوگرافی سینه، ضایعات کلسیفیه در قسمت ناف هر دو ریه ملاحظه می شود که می تواند موید بیماری گرانولوماتوز قدیمی ترمیم یافته باشد. بیمار از کشور افغانستان به ایران مهاجرت کرده، کشوری که بیماری سل یک معضل شایع بهداشتی محسوب می شود. این بیمار دچار هیپوناترمی است. یافته ای که در مننژیت های سلی شیوع دارد. لذا بزل کمری مجدد از بیمار به عمل آمد و مایع نخاعی برای آزمایش استوارت و بررسی آنتی ژن های BK به روش PCR و نیز مایع نخاعی برای کشت BK در محیط اختصاصی کشت داده شد. همچنین مایع نخاعی بار دوم برای پروتیین، قند و سیتولوژی آزمایش شد. در گزارش آزمایش مایع نخاعی دوم پروتیین افزایش نشان داد (350 میلی گرم درصد) در حالی که قند مایع نخاعی کاسته شده و گلبول سفید مایع نخاعی از برتری نوتروفیلها به برتری لنفوسیت ها تغییر جهت داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FINDLING J.W. | RAFF H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  729-747
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3690
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3690

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  189
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  728-739
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5298
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5298

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GELFAND J.M.

نشریه: 

HANDB CLIN NEUROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  122
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  269-290
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7200
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7200

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2525
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2525

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  175-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17967
 • دانلود: 

  4871
کلیدواژه: 
چکیده: 

Sarcoidosis is a multisystemic granulomatosis disease of unknown etiology that affects individuals worldwide; mostly involve patients between 20 to 40 years old (1,2). The respiratory system is the most commonly affected organ (approximately 90%). As many as 30-60% of the patients have no symptom at the  time of presentation but others commonly present with respiratory symptoms such as dyspnea and cough. One third may have constitutional symptoms including fever, weight loss, malaise and fatigue.

آمار یکساله:  

بازدید 17967

دانلود 4871 استناد 0 مرجع 444
عنوان: 
نویسندگان: 

SHARIFIAN H. | MAZAHER H. | AGHA GHAZVINI L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  192-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21715
 • دانلود: 

  8092
کلیدواژه: 
چکیده: 

Soft tissue sarcomas can be seen everywhere in the body. About 8%–10% of these tumors arises in the head and neck.Sarcomas can grow significantly and patients frequently come to medical centers due to large masses.They metastasize late, mostly to lungs. Lymphatic spread of them is also not significant.

آمار یکساله:  

بازدید 21715

دانلود 8092 استناد 0 مرجع 0
litScript