نتایج جستجو

60708

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6071

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  750
 • دانلود: 

  192
چکیده: 

به منظورتهیه والد گرده افشان مقاوم به سفیدک سطحی از جمعیت نسبتا مقاوم 14442 استفاده گردید. از این جمعیت در سال اول تعداد 50 بوته مقاوم در مزرعه بر اساس شاخص مقاومت، گزینش شده و سپس بذر هاف سیب (برادر خواهر ناتنی) تهیه گردید. از بین 50 بوته مقاوم تنها 39 بوته بذر کافی تولید کردند. بذور برداشت شده از این 39 بوته هاف سیب در شش تکرار یک خطی کشت شده و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین 39 هاف سیب مورد ارزیابی، تعداد سه هاف سیب (H.S13،H.S24 وH.S35 ) که آلودگی کمتری (شاخص آلودگی کمتر از عدد 2.5 را نشان دادند) نسبت به بقیه داشتند انتخاب شدند. از هر فامیل گزینش شده فوق تعداد 50 بوته انتخاب و در چادرهای ایزوله کشت شد تا بذر هاف سیب جدید تولید شود. این بذور که جمعا تعداد 88 فامیل جدید بوجود آوردند، هاف سیب جدید نامیده شدند. بذر 88 هاف سیب جدید در شش تکرار یک خطی کشت و مجددا برای بیماری ارزیابی شدند. از بین هاف سیب های جدید، هاف سیب شماره 5، 17 و 22 از نظر مقاومت به بیماری برتر از سایرین بودند. از هر هاف سیب جدید تعداد 35 ریشه و جمعا تعداد 105 ریشه برای تولید S1 انتخاب شدند. هریک از 105 ریشه انتخابی به چهار قسمت تقسیم (کلون) و در زیر یک قفس ایزوله کشت شدند تا بذر S1 به دست آید. با توجه به مشکلات تهیه بذر S1 در زیر قفس ایزوله از بین 105 ریشه گزینش شده تنها تعداد 13 ریشه قادر به تولید بذر کافی با قوه نامیه مناسب گردیدند. بنابراین تعداد 13 بذر خودگشن یا S1 با مقاومت بسیار خوب نسبت به بیماری سفیدک سطحی به دست آمد. بذور خودگشن شده یا S1 (ژرم پلاسم جدید) مجددا برای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی آزمون شدند. نتایج نشان داد که در هر نسل گزینش مقاومت نسبت به بیماری افزایش یافت و پاسخ به گزینش مثبت بود، به طوری که کمترین میزان آلودگی (12.9 درصد) در بوته های S1 مشاهده شد. جمعیت S1ها نسبت به جمعیت اولیه 14442 به میزان 72.6 درصد پیشرفت سلکسیون نشان داد. با توجه به مقاومت خوب بوته های S1 می توان از آن ها به عنوان گرده افشان برای تولید رقم مقاوم به بیماری سفیدک سطحی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 750

دانلود 192 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

جانی بیژن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 41
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  345-362
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

مقدمه: دانشگاه های علوم پزشکی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش های دنیای مدرن روبرو شوند. این مطالعه با هدف بررسی مطالعات انجام شده در خصوص مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مرور سیستماتیک مطالعات موجود مرتبط با مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی به زبان های فارسی و انگلیسی در فاصله سالهای 1990 تا 2016 با استفاده از روش تحلیل چارچوب مورد بررسی قرارگرفت. کلید واژه های اصلی مورد استفاده دراین تحقیق، عبارت بودند از: ، Department Head، Department Chair، Professional development Leadership development و Educational Leadership، Program Director و پایگاه ها و نمایه های اصلی جستجو شامل: ، Wiley، Sage، Science Direct، Pubmed، Medline، Eric، Cochran Data Base of Systematic Review Magiran و Iran Medex، SID، Proquest، Taylor& Francis بودند. در جستجوی اولیه 1065 مقاله به دست آمد. پس از غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، سنتز نهایی بر روی 35 مطالعه انجام شد. روش تحلیل داده ها تحلیل چارچوب ( Framework Analysis ) بود. نتایج: سنتز مقالات مرتبط در دو دسته مطالعات آموزش عالی و آموزش پزشکی، مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی را در شش درونمایه شامل توسعه مدیریتی، توسعه رهبری، توسعه فردی، توسعه آموزشی، توسعه پژوهشی و توسعه بالینی مشخص نمود. نتیجه گیری: شش درونمایه حاصل از این مرور سیستماتیک، می تواند الگویی اثربخش برای طراحی برنامه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی علوم پزشکی باشد و نتایج مفیدی در ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  23-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  730
 • دانلود: 

  827
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 730

دانلود 827 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

فیض آبادی یاسر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  98
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 98 استناد 0 مرجع 479
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  435-445
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اهمیت روزافزون بررسی اثربخشی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی، مطالعه حاضر با هدف مرور جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در آموزش علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مطالعه مروری با استفاده از کلمات کلیدی آموزش/توسعه اعضای هیأت علمی، آموزش/توسعه اساتید، آموزش ضمن خدمت، ارزشیابی برنامه و معادل انگلیسی آن ها شامل staff training/development، in-service training، medical faculty، faculty training/development، program evaluation و ادغام این عبارات، موتورهای جستجو، پایگاه های اطلاعاتی، سایت ها و مجلات معتبر مانند Google scholar، Medline، Eric، Scopus، Ovid، Science direct، Medical education، Medical teacher، PubMed، BMC، SAGE، Magiran مورد جستجو قرار گرفت و جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی در مقالات به دست آمده، بررسی شد. نتایج: از مجموع 62 مقاله مرتبط به دست آمده در نهایت 29 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. جنبه های مختلف ارزشیابی برنامه های توانمندسازی، در چهار دسته: مدل نظری ارزشیابی، روش گردآوری اطلاعات ارزشیابی، منبع ارائه اطلاعات ارزشیابی و یافته های ارزشیابی دسته بندی شد. بیش تر مطالعات انجام شده در زمینه ارزشیابی برنامه های توانمندسازی براساس مدل کرک پاتریک (Kirk Patrick) انجام شده است. پرسشنامه شایع ترین روش جمع آوری داده ها بوده است. منبع جمع آوری اطلاعات در بیش تر ارزشیابی ها، مشارکت کنندگان (اعضای هیأت علمی) در دوره بودند و نتایج ارزشیابی های انجام شده نشان دهنده رضایت بالای اعضای هیأت علمی از برنامه های توانمندسازی بوده است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر توصیه می شود در ارزشیابی برنامه های توانمندسازی از روش های ارزشیابی ترکیبی استفاده شود و تغییرات حاصل از برنامه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سطح سازمان و میزان استفاده از آموخته ها در محیط کار مورد بررسی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1776
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2664
litScript