نتایج جستجو

11282

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1129

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SINGH B. | KAUSHIK S.K. | NAVEEN K.F. | SHARMA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  461-477
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43389
 • دانلود: 

  56766
چکیده: 

The strut-and-tie method can be used for the design of Disturbed regions (D-regions) of structures where the basic assumption of flexure theory, namely plane sections remaining plane before and after bending, does not hold true. Such regions occur near statical discontinuities arising from concentrated forces or reactions and near geometric discontinuities, such as abrupt changes in cross section etc. The strut-and-tie method of design is based on the assumption that the D-regions in concrete structures can be analysed and designed using hypothetical pin-jointed trusses consisting of struts and ties inter-connected at nodes. Continuous deep beams occur as transfer girders in multi-storey frames, as pile caps and as foundation wall structures etc. The usual design practice for continuous deep beams has been to employ empirical equations, which are invariably based on simple span deep beam tests. Given the unique behavioural pattern of continuous deep beams, this practice is unrealiable. Since continuous deep beams contain significant extents of D-regions and they exhibit a marked truss or tied arch action, the strut-and-tie method offers a rational basis for the analysis and design of such beams. The mechanics and behavior of continuous deep beams are briefly discussed from which a strut-and-tie model for such a beam is developed. A complete example on the analysis and design of a continuous deep beam using the strut-and-tie method is presented. The design has been carried out using the recommendations of the ACI Code 318-02.

آمار یکساله:  

بازدید 43389

دانلود 56766 استناد 0 مرجع 888
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  213-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  229
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

در سال های اخیر با مطرح شدن بحث تقویت اعضاء بتن مسلح توسط ورق های FRP فصل جدیدی از مطالعات در این زمینه شکل گرفته است، که بخش قابل توجهی از این مطالعات بر طراحی برشی اعضاء تقویت شده با FRP متمرکز می باشد. با توجه به نسبت ابعاد تیرهای عمیق و بالا بودن تغییرشکل برشی ضعف عمده تیرهای عمیق را می توان پائین بودن ظرفیت برشی و به دنبال آن شکست برشی و ضریب شکل پذیری پائین دانست.، برای تقویت این اعضای بتنی روش های متعددی بکار رفته که یکی از موثرترین آن ها تقویت جان تیر عمیق به کمک ورقهای کامپوزیت می باشد، به منظور بررسی عملکرد این روش، در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار ABAQUS، 104 نمونه تیر عمیق با تکیه گاه ساده تحت دوبار متمرکز مدلسازی شده ا و با استفاده از روش اجزاء محدود غیرخطی علاوه بر تعیین مناسب ترین الگوی نصب الیاف پلیمری (FRP) تاثیر نسبت دهانه ی برشی به عمق، مقاومت فشاری بتن، تاثیر نسبت آرماتور برشی و تاثیر تعداد لایه های FRP مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس نتایج حاصله میزان اثر بخشی پارامترهای در نظر گرفته شده جهت تقویت تیرهای عمیق و مناسب ترین الگوی نصب بررسی شد. نتایج حاکی از افزایش متوسط 15 الی65 درصد در ظرفیت برشی بدست آمده از بکارگیری هرکدام از الگوهای مورد بحث می باشد. همچنین دراین تحقیق ضریب شکل پذیری برشی برای تیرهای عمیق تقویت شده بررسی گردید که نتایج نشان می دهد ضریب شکل پذیری برشی متاثر ازنسبت ابعادی تیر عمیق، مقاومت فشاری و الگوی تقویت می باشد، بطوری که وجود لایه های FRP باعث افزایش 5 تا 30 درصدی شکل پذیری در تیرهای عمیق تقویت شده، می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 229

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  321-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  265
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

بسیاری از جاده ها در مناطق جنگلی در امتداد شیب تپه ها واقع شده اند. برای ساخت این جاده ها معمولا از روش خاکبرداری و خاکریزی استفاده می کنند. نشست یا تحکیم در خاکریزی که به اندازه کافی متراکم نشده است یا خزش خاکریز پایین شیب باعث ایجاد نشست و ترک در جاده می گردد. روش های رایج برای رفع مشکلات نشست خاکریز شیب مانند ساخت دوباره، ساخت سازه های نگهبان و … بسیار پرهزینه می باشد. روش deep patch روشی کم هزینه است که برای افزایش پایداری این گونه شیب ها به کار می رود. در این روش قسمت بالایی از ناحیه ای که در آن نشست رخ داده است را بر می دارند و با مواد مسلح کننده که معمولا ژئوگرید است به همراه خاکریز متراکم پر می کنند. در این مطالعه از روش تعادل حدی جهت تعیین ضریب اطمینان یک سطح لغزش مسطح فرض شده در این شیب استفاده می گردد. در پایان نمودارهایی جهت تعیین ضریب اطمینان شیب های خاکی مسلح شده با ژئوسنتتیک ارایه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 265

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حسن پور سیداسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پی در پی 21)
 • صفحات: 

  19-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به شیوع آسیب تاندون فلکسور در زون دو و عوارض شناخته شده بعد از درمانهای متعارف، از آنجایی که در روش معمول ترمیم تاندون با بخیه کسلر و بخیه مدیفیه اپی تنون صورت می گردد احتمال افزایش قطر ناحیه ترمیم وجود دارد که حرکت تاندون در غلاف بازسازی شده در زون 2 را با اشکال مواجه می سازد، لذا به منظور تعیین کارآیی تکنیک D.P.F.S در این بیماران، تحقیقی روی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پانزده خرداد در سال 77-1375 انجام شد. مواد و روشها: تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع نیمه تجربی روی تعداد 50 بیمار که در70 انگشت مبتلا به پارگی تاندون در زون 2 بودند، انجام شد و بیماران حداقل به مدت 6 ماه پیگیری شدند. ارزیابی نتایج درمان بر اساس طبقه بندی Strickland انجام گرفت. یافته ها: از 50 بیمار مورد بررسی 70% مرد و 30% زن بودند. سن متوسط بیماران 30 سال، دست چپ در 70% و دست راست در 30% موارد آسیب دیده بود. انگشت سوم شایع ترین انگشت مبتلا بود. در 72% موارد تاندونهای سطحی و عمقی با هم قطع شده بودند و آسیب عصب دیژیتال همراه تاندون در  34%موارد دیده شد. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به نتایج عالی و خوب درمان صورت گرفته در 90% موارد، به نظر می رسد تکنیک deep Peripheral First Suture یک روش موفق برای ترمیم اولیه پارگی تاندونهای فلکسور در زون 2 می باشد. ضمن توصیه به استفاده از این روش در ترمیم تاندون در زون 2 پیشنهاد می شود یک کارآزمایی بالینی کامل برای مقایسه این روش با یکی از موفق ترین روشهای متداول انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در بسیاری از پژوهش هایی که تاکنون برای بررسی امکان درمان تومورهای عمقی مغز بوسیله گیراندازی نوترون (BNCT) انجام گرفته است، پوست به عنوان بافت سالم در نظر گرفته شده است. از آنجا که ضریب موثر بیولوژیکی ترکیبی پوست تقریبا دو برابر بافت سالم است، قطعا میزان دوز در پوست در عمل بیشتر از حد مجاز خواهد بود. به واسطه اینکه پوست اولین بافتی است که تحت اشعه قرار می گیرد، بازنگری در طراحی شکل دهنده طیف برای کمترین اثر ممکن بر پوست لازم است. در این مقاله درمان تومورهای عمیق مغزی با استفاده از روش BNCT و واکنش 7Li(p، n)7Be جهت تولید نوترون مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه شکل دهنده به نحوی طراحی شده است که علاوه بر داشتن شار نوترون فوق گرمایی مناسب، شار نوترون های سریع جهت کاهش آسیب رسیده به پوست تا جای ممکن کاهش داده شود. در انتها نیز با محاسبات دوزیمتری بر روی تومور عمقی مغز در فانتوم SNYDER، مناسب بودن طیف طراحی شده برای استفاده در روش درمانی BNCT نشان داده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (مسلسل 85)
 • صفحات: 

  419-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه تعیین توانایی تشخیصی Cone beam Computed Tomography، در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه بود.روش بررسی: در 60 دندان انسیزور فک پایین کشیده شده، تحلیل خارجی ریشه در اندازه ها و در مکان های مختلف بازسازی شد. نقایص ایجاد شده در سه اندازه کوچک (0.3 mm* 0.6 mm)، متوسط (0.6 mm*1.2 mm) و بزرگ (0.9 mm*1.8 mm) در یک سوم های سرویکال، میانی و اپیکال ریشه ایجاد شدند. دندان ها به گروه های تصادفی تقسیم و در مخلوط آکریل و استخوان پودر شده جمجمه خشک گوسفند مانت شدند. سپس از بلوک های آکریلی اسکن های CBCT و تصاویر PSP تهیه شد و در مجموع 180 یک سوم ریشه توسط دو مشاهده کننده که در جریان کار نبودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها :در تشخیص نقایص تحلیل ریشه 89 درصد و ویژگی آن CBCT آنالیز داده ها نشان داد که حساسیت در تشخیص نقایص در ناحیه مدیال و کمترین میزان حساسیت آن در 99 درصد CBCT بود. بیشترین حساسیت ناحیه اپیکال بود. درصد نقایص با اندازه کوچک تشخیص داده شده 80 درصد بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که CBCT یک روش بسیار خوب برای بررسی تحلیل خارجی ریشه با حساسیت بالا و ویژگی عالی است.CBCT قادر است ضایعاتی به کوچکی 0.3 mm را شناسایی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  29 (ویژه نامه مهندسی عمران)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به علت رفتار نامتقارن بتن در کشش و فشار و مساله ترک خوردگی و همچنین ابعاد تیرهای عمیق، به منظور بررسی رفتار و مقاومت نهایی آنها بهتر است از تحلیل غیرخطی استفاده شود. در این مقاله رفتار بیش از 100 نمونه تیر عمیق دو سر ساده با نسبت دهانه به ارتفاع، آرایش میلگرد و ابعاد متفاوت، تحت بارگذاری متمرکز از بالا با استفاده از نرم افزار انسیس (ANSYS) مطالعه و بررسی شده است. از خصوصیات مصالح نمونه های آزمایشگاهی عینا استفاده شده و نتایج آن با نتایج آزمایشها و نتایج روش های دیگر تحلیل مانند تعادل نیروها و روش های آیین نامه ای مقایسه شده است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که با استفاده از روش تحلیل غیرخطی، نتایج بهتری نسبت به نتایج سایر روش های تحلیل موجود می توان به دست آورد. همچنین می توان نتیجه گرفت که چنانچه مقدار میلگرد مصرفی از 2.5 درصد بیشتر شود، نه تنها به مقاومت تیر افزوده نمی شود بلکه باعث شکست زودرس تیر نیز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17438
 • دانلود: 

  6905
چکیده: 

High Strength Concrete (HSC) is a complex type of concrete, that meets the combination of performance and uniformity at the same time. This paper demonstrates the use of artificial neural networks (ANN) to predict the deflection of high strength reinforced concrete deep beams, which are one of the main elements in offshore structures. More than one thousand test data were collected from the experimental investigation of 6 deep beams for the case of study. The data was arranged in a format of 10 input parameters, 2 hidden layers, and 1 output as network architecture to cover the geometrical and material properties of the high strength self-compacting concrete (HSSCC) deep beam. The corresponding output value is the deflection prediction. It is found that the feed forward back-propagation neural network, 15 & 5 neurons in first and second, TRAINBR training function, could predict the load-deflection diagram with minimum error of less than 1% and maximum correlation coefficient close to 1.

آمار یکساله:  

بازدید 17438

دانلود 6905 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  166
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

پروتئین تک یاخته به سلول های خشک میکروبی یا پروتئین تام استخراج شده از کشت خالص سلول میکروبی اطلاق می شود که می توان به عنوان مکمل غذایی انسان یا دام مورد استفاده قرار گیرد. انتخاب سوبسترای فراوان و مجاور با کارخانه تولیدی، تعیین کننده روند تولید پروتئین تک یاخته می باشد. هدف این تحقیق بهینه سازی تولید پروتئین تک یاخته در مقیاس پایلوت بود. بنابراین کشت متیلوباکتریوم (سویه 69) در محیط حداقل نمکی (MSB) با متانول هل عنوان تنها منبع کربن و انرژی صورت گرفت.در کشت پیوسته در فرمانتور deep Jet با ضرفیت 1000 و حجم کاری 700L، تولید بیومس خشک به میزان25 g/L  مشاهد شد و میزان بازدهی سلولی بر پایه سوبسترا برابر 0.4 g/g بود. ضرایب فرمول استوکیومتری محصول حاصله از تبدیل متانول به بیومس  CH1.84 O0.596 N0.23سلولی بود. پروتئین تام محصول برابر 74% و محصول به واسطه بالا بودن اسیدهای آمینه ضروری می تواند جایگزین مناسبی برای تغذیه حیوانات باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 166

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript