نتایج جستجو

258903

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25891

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 19)
 • صفحات: 

  315-325
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

مقدمه: کارایی یک مفهوم نسبی است و برای سنجش آن باید عملکرد واحد های اقتصادی صنعت در مقایسه با کارایی در شرایط بالقوه تولید قرار بگیرد تا مشخص گردد که کارایی واحد های تولیدی از مقدار مورد انتظار تا چه میزان فاصله دارد. بیمارستان به عنوان یک واحد اقتصادی، جهت استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، ناگزیر از به کارگیری تجزیه و تحلیل های کارایی می باشد. از این رو پژوهش حاضر به اندازه گیری کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقایسه با یکدیگر پرداخته است.روش بررسی: این مطالعه تحلیلی - کاربردی بود و چون از داده های واقعی با مراجعه به اسناد و مدارک و آمار های عملکردی بیمارستان ها استفاده گردید، بررسی روایی و پایایی موضوعیت نداشت. به منظور تحلیل داده ها در راستای اندازه گیری کارایی نسبی خدمات درمانی 16 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تعیین بیمارستان های کارا و ناکارا در سال های 1384 تا 1386، از مدل مضربی (Charnels, Cooper & Rhodes) CCR ورودی محور، یکی از مد ل های رویکرد تحلیل پوششی داده ها یا DEA (data envelopment analysis)، و از مدل (Anderson & Peterson) AP برای رتبه بندی بیمارستان های کارا استفاده گردید و جهت حل مدل، نرم افزار LINDO به کار گرفته شد.یافته ها: در سال 1384، 43.75 درصد، در سال 1385، 31.25 درصد و در سال 1386، 37.5 درصد از بیمارستان ها کارا بودند.نتیجه گیری: نتایج تحقیق منجر به پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمارستان های ناکارا از طریق صرفه جویی های بالقوه در منابع به میزان 62.44 درصد در زیربنا، 43.88 درصد در تعداد تخت فعال، 37.15 درصد در تعداد پزشک و 38.58 درصد در تعداد پیراپزشک گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 63 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  162
چکیده: 

در این تحقیق تلاش شده است تا آزمون های آماری در تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل دقیق تر مدل های تحلیل پوششی داده ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با به کار گیری تحلیل خوشه ای در تحلیل پوششی داده ها و به کار گیری آن در مورد سی و پنج سرپرستی شعبه های یک بانک تجاری عملکرد آنها را در ماه های مختلف سال بررسی کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 162 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  15-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3698

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  369-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  874
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 874

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NETOLUIZE E. | LINS MARCOS P.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6540
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6540

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11901
 • دانلود: 

  3845
چکیده: 

The classification of fuzzy uncertain data is considered one of the most challenging issues in data analysis. In spite of the significance of fuzzy data in mathematical programming, the development of the analytical methods of fuzzy data is slow. Therefore, the current study proposes a new fuzzy data classification method based on fuzzy data envelopment analysis (DEA) which can handle streaming data. The new method is tested by simulated data and the results indicate its effectiveness in facing uncertain data and variable conditions.

آمار یکساله:  

بازدید 11901

دانلود 3845 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARIMI BALAL | KHORRAM ESMAEIL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (9)
 • صفحات: 

  609-616
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14490
 • دانلود: 

  7219
چکیده: 

In the process of production, some of the inputs are fixed and cannot easily be changed, such as work hours of workers and hours of administrative or work, these types of inputs are fixed and others are variables. In this paper, by considering some inputs or outputs which are limited, their amounts must be integrated; this concept for integer data is extended. We show the importance of subject by bringing a real example of 25 branches of a bank.

آمار یکساله:  

بازدید 14490

دانلود 7219 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER DISCUSSES THE PROBLEM OF MULTI-PERIOD data envelopment analysis (DEA). WE CONSIDER THE PERFORMANCE OF A PRODUCTION UNIT IN THE COURSE OF T PERIODS. THE PROPOSED DEA MODELS NOT ONLY MEASURE THE EFFICIENCY ACROSS ALL PERIODS, BUT ALSO THEY PROVIDE THE EFFICIENCY MEASURES FOR EACH OF THE PERIODS. THE APPLICABILITY OF THE MODELS DEVELOPED IS ILLUSTRATED IN THE CONTEXT OF THE analysis OF GAS COMPANIES PERFORMANCE.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

NERALIC L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  60
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5595
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5595

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript