نتایج جستجو

532

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

54

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GARG B.K. | BURMAN U.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4388
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4388

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  119-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1251
 • دانلود: 

  486
چکیده: 

اهداف عمده مطالعه حاضر تعیین کارایی فنی زیره کاران شهرستان سبزوار، ترسیم مسیر بازاریابی زیره در این شهرستان و محاسبه شاخصهای بازاریابی زیره سبز است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با تولیدکنندگان زیره در شهرستان سبزوار در سال 1385 حاصل گردید. تخمین کارایی فنی تولید کنندگان زیره با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی انجام شد. همچنین به منظور تحلیل بازار زیره، شاخصهای بازار محاسبه و مسیر بازاریابی ترسیم گردید.نتایج مطالعه نشان داد که کارایی فنی تولیدکنندگان زیره قابل افزایش است. حاشیه های بازاریابی، خرده فروشی، عمده فروشی یک کیلوگرم زیره به ترتیب معادل 7000، 3700 و 3300 ریال محاسبه شد. همچنین مشخص گردید تولید کنندگان زیره سهم عمده ای در تعیین قیمت خرده فروشی زیره دارند. محاسبه کارایی بازار زیره سبز نیز مبین کارا نبودن بازار این محصول بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1251

دانلود 486 استناد 2 مرجع 4
نویسنده: 

AMIRNIA REZA | GHIYASI MEHDI | TAJBAKHSH MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TO ASSESS THE EFFECT OF BIOPHYSICAL SEED PRIMING WITH MICROWAVES ON GERMINATION AND VIGOR OF cumin SEED AN EXPERIMENT WAS CONDUCTED AT THE DEPARTMENT OF AGRONOMY, FACULTY OF AGRICULTURE, URMIA UNIVERSITY DURING 2014. SEEDS WERE TREATED …

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

تبرایی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  135-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

با هدف بررسی میزان دانش کشاورزی زیره کاران شهرستان سبزوار، مطالعه ای بر روی 150 نفر از کشاورزان زیره کار این شهرستان صورت گرفت. دانش کشاورزی زیره کاران در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت، متغیرهای وابسته این تحقیق بوده اند و متغیرهای مستقل عبارت بودند از: سن، تحصیلات، سابقه کار کشاورزی، میزان بهره مندی از توصیه ها و خدمات ترویج و بعد خانوار. نتایج مطالعه نشان داد که میزان دانش کشاورزی اکثریت (76.1 درصد) زیره کاران مورد مطالعه در سطح متوسط یا پایین تر قرار داشت به گونه ای که فقط 18.8 درصد از کشاورزان زیره کار از اصول و روشهای صحیح کاشت، داشت و برداشت به میزان زیاد و خیلی زیاد آگاهی داشتند. داده های مطالعه حاکی است، بیشترین میزان دانش کشاورزی زیره کاران در ارتباط با اصول و روشهای آبیاری و کوددهی (64.85 درصد) و کمترین میزان دانش کشاورزی آنها در ارتباط با رعایت نکات فنی و استانداردهای موجود در بسته بندی و آماده سازی محصول جهت انتقال به بازار (26.81 درصد) می باشد. نتایج حاصل از محاسبه ضریب همبستگی، نشان داد که بین سطح تحصیلات و کلیه متغیرهای وابسته، همبستگی مثبت و معنی دار (در سطح 5 درصد) وجود داشته است. همچنین بین سابقه کار کشاورزی با سطح دانش کشاورزی، به جز در مورد کنترل عفهای هرز و موارد مطرح شده در مرحله برداشت، در سطح 5 درصد همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشته است. محاسبه ضریب همبستگی بین بعد خانوار با دانش کشاورزی زیره کاران در کلیه مراحل سه گانه کاشت، داشت و برداشت رابطه معنی داری را نشان نداد. یافته های تحقیق حاکی از افزایش سطح دانش کشاورزی زیره کاران جوان نسبت به افراد مسن تر به ویژه در مرحله کاشت است. نتایج تحقیق، بیانگر نقش مثبت و موثر توصیه ها و خدمات ترویجی در ارتقا سطح دانش کشاورزی افراد مورد مطالعه به ویژه در مرحله کاشت و نیز پیشگیری و مبارزه با بیماریها بخصوص بیماریهای قارچی است. نتایج حکایت از آن داشت که بخش ترویج کشاورزی، نتوانسته نقش موثر و شایسته ای را در افزایش سطح دانش زیره کاران در مرحله برداشت، به ویژه رعایت اصول بهداشتی و فنی در مراحل بوجاری و نگهداری در انبار و نیز رعایت استانداردهای موجود در بسته بندی و آماده سازی محصول جهت انتقال به بازار ایفا نماید. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، از نوع پیمایشی بود. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی - طبقه بندی شده، جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و بهره گیری از آزمونهای ناپارامتری و ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 32 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1735
 • دانلود: 

  461
چکیده: 

به منظور تعیین مناسب ترین دوره کنترل علفهای هرز زیره سبز، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 84-1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای مربوطه شامل 20، 30، 40 و 80 روز وجین در اوایل فصل رشد و 20، 30، 40 و 80 روز بدون وجین در اوایل فصل رشد، در کرتهایی به ابعاد 3´2 متر اعمال شد. فاکتورهایی که اندازه گیری شدند، شامل: عملکرد، اجزا عملکرد، شاخص برداشت، تعداد علفهای هرز و وزن خشک علفهای هرز به تفکیک گونه بود. جهت تعیین دوره بحرانی کنترل، از معادلات گامپرز و لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که با وجین علفهای هرز زیره سبز از 24 تا 38 روز پس از سبز شدن، عملکرد کاهش نیافت و این موضوع حاکی است که وجین ابتدای فصل موثرتر از حذف علفهای هرز در اواخر فصل رشد می باشد. وجین در اواخر یا اوایل فصل رشد بجز بر تعداد چتر در بوته تاثیر چندانی بر سایر اجزا عملکرد نداشت. وجین در اواخر فصل، باعث افزایش شاخص برداشت نسبت به اوایل فصل شد. با افزایش دوره تداخل علف هرز خواه در اول فصل و یا در آخر فصل، عملکرد اقتصادی کاهش یافت و با طولانی تر شدن دوره وجین بر عملکرد اقتصادی افزوده شد. با این وجود، با افزایش طول دوره وجین در اوایل فصل رشد و یا در طی دوره کامل رشد زیره، از وزن خشک علفهای هرز کاسته شد در حالیکه با کاهش طول دوره وجین در اواخر فصل رشد و یا عدم وجین در طی دوره کامل رشد زیره، وزن خشک علفهای هرز زیاد شد. به طور کلی وجین در اوایل فصل، اثر بیشتری بر عملکرد و اجزا عملکرد زیره سبز داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1735

دانلود 461 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

FAZEL N. | ESMAEILI HABIB ELAH

نشریه: 

TEB VA TAZKIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  68-69
 • صفحات: 

  78-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13375
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Objective: post partum Hemorrhage is one of causes maternal morbidity and mortality. The research W.h.o showed that 80 percent of world people as medical to herbal medicine is depending and the women most using from herbal. Although those effect on post partum hemorrhage is no clear. Therefore, the general objective was, the effect cumin oil on postpartum hemorrhage.Material and methods: This research was a double-blind randomized clinical trial study, with aim the effect cumin oil on post partum hemorrhage was done at Mobini Hospital in Sabzevar . Involving 124 women (placebo 58, drug 66) was being cesarean carried to evaluate and sampling method was on aim. The method was eating drug and placebo after finished npo three doses 40 drop per 20 minutes. The pad and Shan measure before and after three hours after the first dose. The method statistical was T- student, chi-squire, and logistic regression.Results: According to the result, the high uterus, before and 12 hours after intervention wasn’t significant (p=0/15). Thus, the hemoglobin, hemotocrit before and after intervention wasn’t significant (p=0/45). Furthermore, hemorrhage volume wasn’t significant in two groups. (p=0/75) Conclusion: Results showed cumin oil and placebo have same effect on postpartum hemorrhage. Therefore, the suggested, cumin oil in menses disorder and postpartum hemorrhage after normal deliveries with long duration investigate.

آمار یکساله:  

بازدید 13375

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  101-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  125
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زیره سبز (cuminum cyminum L. ) گیاهی گلدار از خانواده چتریان (Apiaceae) است که بومی مناطق شرق مدیترانه تا هند می باشد. به رغم اهمیت دارویی فراوان زیره سبز، اطلاعات بسیار اندکی از ژنوم و مکانیسم های بیوشیمیایی ترکیبات موجود در این گیاه وجود دارد. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی توالی رونوشت زیره سبز، از اندام گل (به دلیل تجمع بالای ترکیبات آلدئیدی و محل اصلی بیوسنتز آن)، جهت استخراج RNA از چهار نمونه و انجام آنالیز های RNA-Seq استفاده شد. در نهایت، بیش از 153 میلیون خوانش به طول 50 باز از توالی یابی این نمونه ها حاصل شد. سرهم بندی خوانش ها به منظور ایجاد رونوشت های بیان شده توسط نرم افزار Trinity (نسخه 3. 1. 1) و با مقادیر kmer 25 و 32 انجام شد. بهترین سرهم بندی بر اساس کامل بودن توالی رونوشت ها با استفاده از نرم افزار BUSCO (نسخه 3) شناسایی شد. بعد از سرهم بندی خوانش ها 50973 توالی ژن (کانتیگ) با میانگین طول 725 باز و مقدار N50 برابر با 1136 باز به دست آمد. همچنین از این تعداد ژن، 53103 رونوشت شناسایی شد. از این تعداد، 35860 رونوشت دارای حداقل یک همولوگ در بانک اطلاعاتی Nr بودند. بیش از 7/66 درصد رونوشت ها حداقل دارای یک همولوگ در بانک اطلاعاتی GO (فرآیند های بیولوژیک، عملکرد های مولکولی و اجزاء سلولی) بودند. بیشتر ژن های شناسایی شده مرتبط با تنظیم رونویسی و فعالیت های غشایی بودند. در مطالعه حاضر نخستین پروفایل توالی رونوشت در گیاه زیره گزارش شد که می تواند در مطالعات بعدی به منظور شناسایی ژن های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترکیبات ثانویه مختلف و دیگر مطالعات ژنتیکی در این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 125

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

AFKHAMI A. | PIRDADEH M. | MADRAKIAN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

RECENTLY, SOLIDIFICATION OF FLOATING DROP MICRO EXTRACTION (SFODME) AS A POWERFUL, RAPID AND INEXPENSIVE NEW MODE OF LIQUID-PHASE MICRO EXTRACTION (LPME) HAS BEEN DEVELOPED. IN SFODME SMALL VOLUME OF AN ORGANIC SOLVENT IS FLOATED ON THE SURFACE OF AN AQUEOUS SOLUTION. AFTER THE COMPLETION OF THE EXTRACTION BY PROPER STIRINGG, THE ORGANIC SOLVENT IS SOLIDIFIED BY PLACING THE VIAL IN AN ICE BATH. FINALLY, THE MELTED DROPLET IS USED FOR ANALYTE DETERMINATION...

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  101-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2178
 • دانلود: 

  516
چکیده: 

عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک کشور در صادرات و عدم درک بهترین بازارهای هدف محصولات، همواره فرصت های زیادی را از صادرکنندگان گرفته است. در این پژوهش در طی سال های 2001 تا 2005، ابتدا با استفاده از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن(RSCA)  به بررسی مزیت صادراتی زیره سبز پرداخته شده است. در ادامه با استفاده از شاخصDRC ، مزیت نسبی تولید محاسبه شده است. سپس با استفاده از شاخص نبود مزیت نسبی و چند شاخص دیگر بازارهای هدف این محصول اولویت بندی شده اند. در ادامه با استفاده از شاخص های نسبت های تمرکز و هرفیندال به بررسی ساختار بازار زیره سبز پرداخته شده است و در پایان هم با استفاده از شاخص نقشه برداری تجاری و شاخص ادغام جهانی وضعیت بازار بررسی شده است. نتایج نشان داد که ایران در این محصول دارای مزیت نسبی صادراتی بالایی است. هم چنین بهترین بازارهای هدف، کشورهای سریلانکا، نیوزلند، آمریکا و مکزیک می باشند. ساختار بازار واردات از نوع رقابتی است و سهم هر بنگاه هم ناچیز است، اما بازار صادرات از نوع انحصاری است، به گونه ای که پنج کشور نخست صادرکننده، نزدیک به 90% از صادرات را در اختیار دارند. در ضمن واردات این محصول در دنیا روند نزولی دارد، اما صادرات ایران رو به افزایش است. همچنین برخی از کشورهای وارد کننده (سنگاپور، بلژیک، هلند و ...) اقدام به صادرات دوباره محصول می نمایند و از این راه ارزش افزوده ای را برای خود ایجاد می نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 2178

دانلود 516 استناد 2 مرجع 11
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  97-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  712
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

خونریزی پس از زایمان یکی از علل ناخوشی و مرگ و میر مادران می باشد. مطالعات (WHO) سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که 80% جمعیت جهان از جنبه پزشکی به گیاهان وابسته هستند و استفاده از فرآورده های گیاهی در زنان بیشتر است. در حالی که اثر آنها بر زایمان و خونریزی پس از زایمان مشخص نیست، بنابراین پژوهشی با هدف تعیین تاثیر افشره زیره (cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی پس از زایمان انجام شد. این پژوهش، از نوع کارآزمایی بالینی و دوسوکور می باشد که با هدف تعیین تاثیر افشره زیره بر خونریزی بعد از زایمان در بیمارستان شهیدان مبینی شهر سبزوار انجام گردید. در این پژوهش، 124 زن سزارین شده (66 نفر گروه دارو و 58 نفر گروه دارونما) به روش مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. دارو و دارونما بعد از قطع سرم به میزان سه دوز با فاصله 20 دقیقه به بیمار داده شد. قبل از شروع مداخله و در پایان 3 ساعت بعد از اولین دوز پد و شان زیر بیمار وزن گردید. روشهای آماری مورد استفاده کای دو، تی دانشجویی و رگرسیون لوجستیک بود. بر اساس نتایج پژوهش، میزان ارتفاع رحم، قبل از 12 ساعت بعد از مداخله اختلاف آماری معنی دار نداشت (p=0.15). همچنین میزان هموگلوبین و هماتوکریت قبل و بعد از مداخله اختلاف آماری معنی داری نداشت (p=0.45) و از نظر میزان خونریزی در گروه دارو و دارونما دو گروه همگن بودند (p=0.75). یافته های پژوهش نشان داد که تاثیر افشره زیره و دارونما بر میزان خونریزی بعد از زایمان یکسان می باشد. بنابراین عقیده عوام مبنی بر افزایش حجم خونریزی تایید نمی شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود که افشره زیره بر خونریزی بعد از زایمان و اختلال قاعدگی زنان با مدت طولانی تر مورد پژوهش قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 712

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
litScript