نتایج جستجو

21021

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2103

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KANG SANG HOON | KANG SANG MOK | YOON SEONG MIN

نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  119-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  9064
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9064

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

KESHAVARZ HOSSAIN | ESFANDIARI NADIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  47-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21165
 • دانلود: 

  4467
چکیده: 

In the process of crude oil desalination, the aim is to separate dispersed phase of brine from oil phase. The project aim is the use of carbon nano-adsorbent for remov-al of salt from crude oil that, unlike other methods of salt separation from crude oil currently used, is a simple, inexpensive method with good ability to remove salt from crude oil. In this study, first, four types of carbon adsorbent were used for removal of salt from crude oil using dispersion in solution method. Then, the adsorbents that had the best absorption were identified. In continuation, two nano-adsorbents were selected from nano-adsorbents and their effect on the absorption of salt from crude oil was investigated using filtration method. Finally, a survey was carried out on regeneration of multi-walled carbon nanotubes that had the ability to absorb more than 50% of salt from crude oil, which were then selected as the best nano-adsorbents.

آمار یکساله:  

بازدید 21165

دانلود 4467 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  827
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

احتراق سوختهای حاوی گوگرد منجر به تشکیل آلاینده های هوا نظیر دی اکسید گوگرد و ایجاد بارانهای اسیدی می شود. از آنجایی که جداسازی گوگرد از کلیه ترکیبات سولفوردار موجود در سوختهای هیدروکربنی، با استفاده از روشهای مرسوم کنونی (نظیر سولفورزدایی با استفاده از هیدروژن) امکان پذیر نمی باشد چندین سال است که استفاده از روشهای زیستی جهت نیل به این هدف مطرح شده و مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است. در مقاله حاضر، عوامل مهم در جداسازی میکروارگانیسم های گوگردزدا از نفت سنگین تشریح شده است. با مدنظر قرار دادن عوامل مذکور، سه میکروارگانیسم گوگردزدا جداشده اند که عبارتند از باکتری ترموفیل BS1، باکتری مزوفیل MS1-1 و قارچ WS4 که جنس آن Stachybotrys sp. است. این سه میکروارگانیسم قادر هستند گوگرد نفت میدان سروش را به ترتیب با راندمان %82 در 6 روز، %76 در 6 روز و %76 در 3 روز جدانمایند و یا به عبارت دیگر، گوگردزدایی کنند. این سه میکروارگانیسم می توانند به طور همزمان، گوگردزدایی و نیتروژن زدایی از نفت خام سنگین میدان سروش را به روش انتخابی انجام دهند. تحقیق بر روی جداسازی زیستی گوگرد از نفت خام سنگین، توسط شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) برای اولین بار در دنیا پایه گذاری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 827

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  75
 • صفحات: 

  3-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1182
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

در این پژوهش، امولسیون های مختلفی با استفاده از نمونه نفت خام نوروز به عنوان فاز نفتی، آب یون زدوده شده به عنوان فاز آبی و سورفکتانت از نوع اسپان 40 به عنوان عامل امولسیون کننده تهیه شد و سپس پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر خواص رئولوژیکی این امولسیون ها و نیز نمونه نفت خام بررسی شد. همچنین جهت بررسی کیفیت امولسیون ها، پایداری آنها در یک دوره زمانی سه ماهه مورد مطالعه قرار گرفت. تابعیت گرانروی نسبت به نرخ برش با استفاده از مدل توانی و نسبت به کسر حجمی فاز پراکنده با استفاده از مدلهای کسر حجمی لیو، ریچاردسون، مونی و کریگر-داگرتی بررسی گردید و مشاهده شد که نتایج حاصل از مدلها با داده های آزمایشگاهی سازگاری بالایی دارند. نتایج حاصل از بررسی های میکروسکوپی نشان داد که پدیده وارونگی فازها در گستره کسر حجمی 40 تا 50% از فاز پراکنده، اتفاق میافتد. همچنین با بررسی پارامترهای مختلف بر روی خواص رئولوژیکی مشخص شد که در کلیه نمونه ها اعم از نفت خام و امولسیون ها، متغیرهای رئولوژیکی شدیدا تحت تاثیر تغییرات دمایی قرار میگیرند، بدینصورت که با افزایش دما کاهش قابل ملاحضه ای در گرانروی، تنش برشی و مدول های دینامیکی نمونه ها مشاهده میشود. افزایش کسر حجمی آب تا قبل از نقطه وارونگی فازها باعث افزایش گرانروی و مدول های دینامیکی شد و پس از نقطه وارونگی با تغییر فاز پیوسته از نفت به آب، این مقادیر کاهش یافت. با بررسی تغییرات نرخ برشی بر روی نمونه ها مشاهده شد که نمونه نفت خام در بیشتر محدوده برش اعمالی، رفتار سیال نیوتنی را دارد در صورتی که با تشکیل امولسیون و افزایش کسر حجمی فاز پراکنده، رفتار کاهنده برشی افزایش مییابد. افزایش غلظت سورفکتانت در امولسیون ها نیز باعث افزایش گرانروی، تنش برشی و مدول های دینامیکی و کاهش پارامتر اتلاف شد و در نتیجه خاصیت الاستیک امولسیون ها افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1182

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

With the advancement of three-dimensional seismic exploration technologies, horizontal drilling, and hydraulic fracturing, the exploration and production of unconventional hydrocarbon resources have become profitable. The environmental problems of the development of three main groups of unconventional oils, including oil shale, oil sands, and extra heavy crude oil, have been evaluated. The use of unconventional hydrocarbon resources has significant environmental hazards for the planet that must be clearly identified. Although these resources are important in terms of economics and energy security, environmental issues are the most critical challenge for the future of the industry. This descriptive-analytical survey study employed data from databases, United States government data resources, and literature review. The development of unconventional energy sources has significant environmental effects on water, air, land, and communities that need to be discussed. Land degradation, waste generation, water consumption, and hazardous wastewater production, air pollution, greenhouse gas emissions, ecological threats, and biodiversity damage are among the most noticeable complications. Sustainable development is dependent on the management of environmental costs. Discussion and Conclusion: The enactment and implementation of efficient environmental laws and the enforcement of appropriate standards can be effective in reducing the destructive effects on ecosystems and in line with the United Nations Sustainable Development Goals.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ENERGY ECONOMICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  912-923
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8977
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8977

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALOUI CH. | JAMMAZI R.

نشریه: 

ENERGY MARKETS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  11810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11810

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

زمانی مهرزاد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  52-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

شرایط اخیر بازار نفت، تحلیل گران را با چالش های جدی در نحوه تحلیل تحولات قیمت نفت و دلایل آن مواجه نموده است. آنها از دیدگاه های تغییر ساختاری، رفتار دوره ای و سفته بازی به موضوع پرداخته اند. ریشه این چالش ها در تحول اثرگذاری عوامل بنیادی بر قیمت نفت جستجو می شود. مصادیق آن می توان به تولید اوپک اشاره نمود که در دهه 90 میلادی به طور کارا اهداف قیمتی سازمان اوپک را تامین می کرد، در حالیکه در سال های اخیر توانایی لازم برای کنترل قیمت را از دست داده است. همچنین رابطه بین قیمت نفت خام و سطح ذخیره سازی تجاری نیز دگرگون شده است. در این مطالعه به منظور بررسی تحول رابطه بین عوامل بنیادی، از مدل های اقتصاد سنجی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد ظرفیت مازاد تولید اوپک در سال های اخیر (بعد از (2003 ضمن تاثیر بر رابطه ذخیره سازی ها روی قیمت نفت نقش مهمی را در بازار نفت به عهده داشته است؛ در حالی که تا قبل از آن تاریخ چنین تاثیری مشاهده نمی شود. بنابراین اوپک که بر مبنای سطح ذخیره سازی ها، سهمیه اعضا را تعیین و بر این مبنا اهداف قیمتی را دنبال می نمود دیگر قادر به انجام دادن آن نیست؛ چرا که در حال حاضر ظرفیت مازاد تولید این ابزار را تحت شعاع قرار داده و نه تنها آنرا خنثی نموده بلکه در جهت معکوس، قیمت ها را هدایت می نماید. لذا اوپک در جهت کنترل قیمت نفت از طریق تعیین سهمیه با دو رویکرد متضاد از طریق تغییر در ذخیره سازی و ظرفیت مازاد تولید روبه روست که در شرایط فعلی نقش دومی شاخص تر می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 59 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  ویژه نامه 8
 • صفحات: 

  127-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  71
چکیده: 

مقدمه: امروزه بررسی امکان جایگزینی بسیاری از افزودنی های شیمیایی همچون ضداکساینده های سنتزی با ترکیبات موثره گیاهان دارویی مورد توجه محققین قرار گرفته است.هدف: تعیین اجزای اصلی اسانس اسطوخودوس، ارزیابی فعالیت ضداکسایشی و قدرت ضدرادیکالی این اسانس با آزمون های DPPHo، ABTSo+ و بی رنگ شدن بتاکاروتن و نهایتا، تعیین اثر ضداکسایشی آن در روغن خام سویا از اهداف این تحقیق است.روش بررسی: اجزای اسانس با GC/MS شناسایی شدند. فعالیت ضدرادیکالی اسانس مذکور با استفاده از روش های مختلف بررسی و در ادامه فعالیت ضداکسایشی اسانس در روغن خام سویا به روش آزمون آون مطالعه شد.نتایج: 6 ترکیب عمده اسانس، لینالول (27.89 درصد)، کامفور (10.82 درصد)، 1 و 8 سین ال (9.05 درصد)، لینالول استات (8.86 درصد)، بورن ال (7.29 درصد) و آلفا ترپین ال (5.04 درصد) بود. EC50 اسانس اسطوخودوس 35.54±1.58 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه شد. در آزمون ABTSo+، بیشترین فعالیت ضداکسایشی مربوط به غلظت 40 میلی گرم بر میلی لیتر اسانس بود. در آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن، بیشترین فعالیت ضداکسایشی اسانس اسطوخودوس مربوط به غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر آن بود که 54.4 درصد بازدارندگی از خود نشان داد. در آزمون آون، اسانس توانایی جلوگیری از تولید محصولات اولیه و ثانویه اکسیداسیون، در روغن سویای خام را در سطح غلظتی 0.8 میلی گرم بر میلی لیتر که تقریبا معادل با ضداکساینده شیمیایی BHA در سطح غلظتی 0.2 میلی گرم بر میلی لیتر است، داشت.نتیجه گیری: اسانس اسطوخودوس دارای فعالیت ضدرادیکالی می باشد و با انجام آزمایش های تکمیلی می توان از آن به عنوان ضداکساینده طبیعی در مواد غذایی، به ویژه حاوی روغن های خوراکی، استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 71 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS ARTICLE IN ORDER TO ESTIMATE THE VISCOSITY OF crude oil, A NUMERICAL METHOD HAS BEEN USED. WE USE THIS METHOD TO MEASURE THE crude oil’S VISCOSITY FOR 3 STATES: SATURATED oil’S VISCOSITY, VISCISITY ABOVE THE BUBBLE POINT AND VISCOSITY UNDER THE SATURATION PRESSURE. THEN THE crude oil’S VISCOSITY IS ESTIMATED BY USING KHAN MODEL AND ROLLER BALL METHOD. AFTER THAT USING THESE DATA THAT INCLUDE EFFICIENT CONDITIONS IN MEASURING VISCOSITY, THE ESTIMATED VISCOSITY BY THE PRESENTED METHOD, A RADIAL BASED NEURAL METHOD, IS TAUGHT. THIS NETWORK IS A KIND OF TWO LAYERED ARTIFICIAL NEURAL NETWORK THAT ITS STIMULATION FUNCTION OF HIDDEN LAYER IS GAUSSIAN FUNCTION AND TEACHING ALGORITHMS ARE USED TO TEACH THEM. AFTER TEACHING RADIAL BASED NEURAL NETWORK, RESULTS OF EXPERIMENTAL METHOD AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ARE COMPARED ALL TOGETHER. TEACHING THIS NETWORK, WE ARE ABLE TO ESTIMATE crude oil' VISCOSITY WITHOUT USIG KHAN MODEL AND EXPERIMENTAL CONDITIONS AND UNDER ANY OTHER CONDITION WITH ACCEPTABLE ACCURACY. RESULTS SHOW THAT RADIAL NEURAL NETWORK HAS HIGH CAPABILITY OF ESTIMATING crude oil. SAVING IN TIME AND COST IS ANOTHER ADVANTAGE OF THIS INVESTIGATION.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
litScript