نتایج جستجو

405

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

41

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  262-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  218
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

زعفران (Crocus sativus L.) از گیاهان مهم ایران است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. بخش اعظم زعفران دنیا را استان خراسان تامین می نماید. از کلاله زعفران خشک به عنوان رنگ، رایحه، و به عنوان دارو در داروسازی استفاده می گردد. در این تحقیق تاثیر شرایط نگهداری کلاله زعفران بر میزان ترکیب کروسین زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در آذرماه سال 1382 از مزرعه ای در منطقه تربت حیدریه جمع آوری و به مدت 20 ماه، در شرایط نور، محیط تاریک و در یخچال نگهداری گردید. پس از تهیه عصاره، میزان ترکیب کروسین با دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفت. میزان این ترکیب در شرایط نور، تاریکی و یخچال به ترتیب 0.032 درصد، 0.038 درصد و 0.028 درصد بدست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین شرایط نگهداری کلاله زعفران جهت حفظ بیشتر ترکیب کروسین، محیط تاریک می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 218

دانلود 70 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

BATHAIE S.Z. | SHAMS A. | MOGHADAS ZADEH KERMANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5 (52)
 • صفحات: 

  399-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  10588
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10588

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5 (52)
 • صفحات: 

  399-406
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17442
 • دانلود: 

  13156
چکیده: 

Objective (s): crocin bleaching assay (CBA) is a new method for determination of antioxidant capacity. In CBA, addition of hydrogen to the conjugated double bonds of crocin results in reduction of crocin and increase in the absorbance at 440 nm, which is considered as a measure of antioxidant potential. Here CBA method was set up using di-gentiobiosyl crocin or a-crocin from Iranian saffron. Then, the antioxidant activity of some known antioxidants i.e. L-ascorbic acid, bilirubin, Trolox, uric acid, and some plasma samples of infants, were tested. The results were compared to that obtained by ferric reducing antioxidant power” (FRAP) as a standard method.Materials and Methods: Di-gentiobiosyl crocin was extracted and purified from Iranian saffron as previously described by us.Then, the CBA procedure using a-crocin was done in 2 different aquatic conditions, >50% or >90% of water. Results were analyzed by both the Bors method (calculating the relative rate constants=Krel) and the Tsimidou method (calculating the percent of a-crocin bleaching inhibition=% Inh).Results: Our results indicated the following order of antioxidant potential for the above mentioned agents: ascorbic acid>uric acid>Trolox. However, these results are very similar to the data reported by others, but they are strongly related to the aqueous condition. In addition, uric acid showed different properties at different concentrations; so that it showed the antioxidant activity at low concentrations but it acted as a prooxidant at higher concentrations. Bilirubin interfered with this test, possibly because its maximum absorbance is close to the crocin. The obtained data for the antioxidant capacity of the serums was comparable with FRAP assay, except for the sample that contains high bilirubin concentration.Conclusion: In conclusion, it seems that CBA using the main fraction of crocin (a-crocin) is a simple and useful method for determination of antioxidant potential of aqueous samples. In addition, the CBA ability to distinguish the samples that contain bilirubin or high uric acid content is helpful in clinical laboratories.

آمار یکساله:  

بازدید 17442

دانلود 13156 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

SINGLA R.K. | BHAT V.G.

نشریه: 

INDO GLOBAL J PHARM SCI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  281-286
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6080
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6080

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12 (دوره جدید)
 • شماره: 

  4 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  1769-1782
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  179
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

هرگونه اختلال در جریان طبیعی ادرار به نفروپاتی انسدادی منجر می شود. هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر کروسین بر کلیه متعاقب انسداد کامل یک طرفه حالب در موش صحرایی بود. 40 سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های اول و دوم به ترتیب، شاهد و شم در نظر گرفته شدند. در گروه سوم، حالب طرف چپ با جراحی مسدود شد. در گروه چهارم بعد از انسداد حالب چپ، روزانه 50mg/kg کروسین به مدت پانزده روز گاواژ شد. در پایان، نمونه خون جهت اندازه گیری اوره، اسید اوریک و کراتینین سرم اخذ شد. مالون دی آلدئید و گلوتاتیون احیاء به منظور ارزیابی فعالیت رادیکال های آزاد و فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز جهت تعیین وضعیت آنتی اکسیدانی در هموژنات بافت کلیه چپ اندازه گیری شد. آسیب شناسی بافتی کلیه چپ برای تائید یافته های بیوشیمیایی انجام شد. اختلافات بین گروه ها توسط آزمون آماری‏ تحلیل واریانس یک طرفه و پس آزمون توکی در سطح معنی داری p<0.05 تعیین شد. انسداد یک طرفه حالب، باعث افزایش معنی دار اوره، اسید اوریک و کراتینین سرم و مالون دی آلدئید کلیه و همچنین کاهش معنی دار آنتی اکسیدان ها و گلوتاتیون احیاء کلیه شد. تیمار با کروسین به طور معنی داری مقادیر افزایش یافته مارکرهای سرمی آسیب کلیه و مالون دی آلدئید بافت کلیه را کاهش داد و آنتی اکسیدان ها و گلوتاتیون احیاء کاهش یافته کلیه را به مقدار طبیعی برگرداند. آسیب شناسی کلیه، تغییرات ایجاد شده توسط انسداد حالب و اثرات محافظتی کروسین را مورد تائید قرار داد. نتایج نشان داد کروسین اثرات محافظتی خود را در انسداد یک طرفی حالب، احتمالا از طریق خواص آنتی اکسیدانی اعمال می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 179

دانلود 67 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22327
 • دانلود: 

  11887
چکیده: 

Background: Traditional drug discovery approaches are mainly relied on the observed phenotypic changes following administration of a plant extract, drug candidate or natural product. Recently, target-based approaches are becoming more popular. The present study aimed to identify the cellular targets of crocin, the bioactive dietary carotenoid present in saffron, using an affinity-based method.Methods: Heart, kidney and brain tissues of BALB/c mice were homogenized and extracted for the experiments.Target deconvolution was carried out by first passing cell lysate through an affinity column prepared by covalently attaching crocin to agarose beads. Isolated proteins were separated on a 2D gel, trypsinized in situ and identified by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. MASCOT search engine was used to analyze Mass Data.Results: Part of proteome that physically interacts with crocin was found to consist of beta-actin-like protein 2, cytochrome b-c1 complex subunit 1, ATP synthase subunit beta, tubulin beta-3 chain, tubulin beta-6 chain, 14-3-3 protein beta/alpha, V-type proton ATPase catalytic subunitA, 60 kDa heat shock protein, creatine kinase b-type, peroxiredoxin-2, cytochrome b-c1 complex subunit 2, acetyl-coA acetyltransferase, cytochrome c1, proteasome subunit alpha type-6 and proteasome subunit alpha type-4.Conclusion: The present findings revealed that crocin physically binds to a wide range of cellular proteins such as structural proteins, membrane transporters, and enzymes involved in ATP and redox homeostasis and signal transduction.

آمار یکساله:  

بازدید 22327

دانلود 11887 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HOSSEINZADEH H. | ABOOTORABI A. | SADEGHNIA H.R.

نشریه: 

DNA AND CELL BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  657-664
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3348
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3348

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  67-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  369
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

هدف: کروسین کاروتنویید استخراج شده از زعفران است که دارای خواص درمانی بسیاری از جمله آثار آنتی اکسیدانی است. ترکیبات آنتی اکسیدان از جمله کاروتنوییدها ممکن است در دزهای بالا به عنوان پیش اکسیدان عمل کند و باعث تخریب بافت ها شود که در این شرایط مهم ترین سیستم های دفاع آنتی اکسیدانی در کبد وارد عمل می شود تا از آسیب بافت ها ممانعت به عمل آورد. در این مطالعه آثار سمی احتمالی کروسین بر کبد رت طبیعی بررسی شد.مواد و روش ها: رت های طبیعی به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. به گروه 1 (کنترل)، نرمال سالین و به گروه های 2-4 به ترتیب کروسین با دزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم هفته ای یک بار به مدت 4 هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد. رت ها یک هفته بعد از آخرین تزریق کشته شدند. پارامترهای بیوشیمیایی آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، اوره، اسیداوریک و کراتینین در سرم و میزان گلوتاتیون احیا، فعالیت آنزیم های کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز و میزان اکسید شدن پروتئین ها و لیپیدها با اندازه گیری میزان گروه های کربونیل و مالون دی آلدیید در کبد ارزیابی شد. نمونه های کبد از نظر هیستوپاتولوژی نیز بررسی شد.نتایج: کروسین با دزهای مختلف مورد استفاده در درمان بیماری ها بررسی شد. هیچ گونه تغییر معنی داری در پارامترهای بیوشیمیایی سرم، گلوتاتیون احیا، مالون دی آلدیید، گروه های کربونیل پروتئین ها و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در بافت کبد ایجاد نشد. همچنین هیچ تغییر بافتی در کبد مشاهده نشد. تنها دز 200 میلی گرم بر کیلوگرم باعث اندکی کاهش در فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز شد که شاید در درازمدت جبران شود.نتیجه گیری: کروسین در دزهای مورد استفاده هیچ اثر سمی بر کبد رت نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 369

دانلود 45 استناد 0 مرجع 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: IN OUR PREVIOUS STUDIES, THE RELAXANT EFFECT OF CROCUS SATIVUS AND ITS CONSTITUENT, SAFRANAL ON TRACHEAL SMOOTH MUSCLE AND THEIR POSSIBLE MECHANISMS WERE SHOWN. THE RELAXANT EFFECT OF crocinE, THE OTHER MAIN CONSTITUENT OF THE PLANT WAS EXAMINED IN THE PRESENT STUDY...

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  81
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  891-898
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4496
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4496

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
litScript