نتایج جستجو

4864

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

487

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  97-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1071
 • دانلود: 

  715
چکیده: 

نوار مسی به عنوان روشی جد ید که به صورت مانع و د ارای خاصیت کشند گی و بازد ارند گی می باشد ، د ر مقایسه با تیمارهای شیمیایی متالد ئید و کارباریل (به صورت طعمه پاشی) و تیمار زراعی وجین علف های هرز و شخم زد ن به همراه تیمار شاهد برای کنترل جمعیت حلزون قهوه ای مرکبات Caucasotachea lencoranea مورد آزمایش قرار گرفتند . طرح آماری به صورت بلوک های کامل تصاد فی (BCRD) با چهار تکرار و هر تکرار شامل سه د رخت پرتقال رقم محلی هم سن و هم اند ازه د ر د و باغ پرتقال آلود ه به حلزون قهوه ای مرکبات د ر مناطق تنکابن و ساری د ر غرب و شرق استان مازند ران د ر سال 1383 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. زمان آزمایش، د ر نیمه آبان ماه با مشاهد ه حد اکثر فعالیت حلزون قهوه ای مرکبات انجام شد . نمونه برد اری یک روز قبل از طعمه پاشی، د و، چهار، هفت، 14 و 21 روز پس از سمپاشی و با شمارش جمعیت حلزون های قهوه ای مرکبات زند ه، د ر روی تعد اد چهار شاخه ثابت که از چهار جهت جغرافیایی از سطح پوشش گیاهی د رخت به صورت تصاد فی انتخاب می شد ، انجام گرفت. با استفاد ه از روش هند رسون– تیلتون د رصد تلفات د ر نوبت های مختلف نمونه برد اری محاسبه و با استفاد ه از نرم افزار SAS تجزیه واریانس ساد ه و مرکب بر روی میانگین اعد اد انجام و نتایج به د ست آمد ه از طریق آزمون چند د امنه ای د انکن گروه بند ی شد ند . نتایج د رصد تاثیر تیمارهای مطالعه شد ه د ر مازند ران نشان د اد که تمام تیمار ها برای کنترل حلزون قهوه ای مرکبات معنی د ار بود ه (p<0.05) و تیمار نوار مسی بیشترین کنترل را برای این گونه، بوجود آورد . بیشترین تاثیر متقابل تیمار د ر نوبت های نمونه برد اری، د ر نوبت هفت روز بعد از کنترل مشاهد ه شد . گروه بند ی تیمارهای انجام شد ه د ر غرب و شرق مازند ران و د ر آزمایشگاه نشان می د هد که نوار مسی از لحاظ تاثیر بر روی حلزون قهوه ای مرکبات د ر سال مورد بررسی، د ر گروه A قرار می گیرد . تاثیر منطقه ای تیمار ها د ر ساری (54.32 د رصد ) نسبت به تنکابن (50.01 د رصد ) بیش تر بود ه است. از مجموع بررسی های به عمل آمد ه می توان نتیجه گرفت که نوار مسی نسبت به روش های متد اول د ر کشور، قابلیت لازم برای کنترل موثر و پاید ار حلزون قهوه ای مرکبات د ر مراحل فعال بر روی ارقام پایه بلند را د ارد و می تواند موثر واقع شود .

آمار یکساله:  

بازدید 1071

دانلود 715 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2 (مسلسل 55)
 • صفحات: 

  109-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از متداول ترین مواد ترمیمی مورد استفاده در کلینیک جهت پرکردگی دندان های پوسیده آمالگام می باشد و لیکن این ماده دارای معایبی نیز است. که مهم ترین آن عود پوسیدگی در اطراف ترمیم به علت ریز نشت بین ترمیم و سطح دندان است. لذا هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه ریز نشت ترمیم آمالگام باند شونده با استفاده از سه نسل دنتین باندینگ بود.روش بررسی: در این مطالعه 40 in vitro دندان مولر و پرمولر سالم انسانی و فاقد هرگونه پوسیدگی انتخاب شده به چهار گروه ده تایی تقسیم شدند. حفرات کلاس II آمالگام در سطح مزیال یا دیستال دندان ها تعبیه شدند در سه گروه، از سه نوع ماده چسبنده به عاج از سه نسل مختلف به نام های Scotch Bond Multi Purpose،Single Bond،iBond  استفاده شد و در گروه چهارم هیچ ماده ای بکار نرفت. سپس حفرات توسط آمالگام high copper اسفریکال، ترمیم شدند. پس از ترموسایکلینگ و قرار گرفتن در معرض فوشین بازی %0.5 به مدت 24 ساعت، دو برش مزیودیستالی عمود برسطح اکلوزال دندان در Box تهیه شده، توسط دیسک الماسی داده شد. مقاطع آماده شده در زیر Stereomicroscope با بزرگنمایی X25  جهت میزان نفوذ رنگ مورد بررسی قرار گرفتند. داده های این مطالعه با استفاده از آزمونKruskal-Wallis  و مقایسه چندگانه Scheffe مورد بررسی قرار گرفتند و p<0.05 به عنوان سطح معنی دار درنظر گرفته شد.یافته ها: نتایج مطالعات به طور مقایسه ای نشان داد که گروه شاهد کمترین میزان ریز نشت را بطور معناداری از لحاظ آماری (p<0.05) و سپس گروه iBond و بعد از آن Scotch Bond MP و سپس Single Bond نشت کمتری را در زیر ترمیم آمالگام نشان دادند.نتیجه گیری: در بین سه نسل مواد چسبنده به عاج iBond نقش موثرتری را در کاهش ریز نشت نشان داد. استفاده از مواد چسبنده به عاج نقش موثری را در کاهش ریز نشت در ترمیم های آمالگام ایفا نکردند.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GINOCCHIO R. | SINCHEZ P. | DE LA FUENTE L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  712-718
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4569
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4569

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

WHILE MANY ELECTROCHEMICAL STUDIES HAVE BEEN DONE ON AU AND AG SURFACES, CU HAS RECEIVED SMALLER ATTENTION DUE TO ITS HIGH SENSITIVITY AND REACTIVITY TOWARDS OXYGEN [1, 2].ALTHOUGH METALS SUCH AS PT, AU, AND AG ARE VERY ACTIVE IN THE ANODIC OXIDATION AND CATHODIC REDUCTION, THEY ARE TOO EXPENSIVE FOR PRACTICAL APPLICATIONS.IN THIS STUDY, copper SULFIDE MODIFIED copper (CSMC) ELECTRODE WAS PREPARED AND USED AS A NEW ELECTRODE. THE EFFICIENCY OF THE (CSMC) ELECTRODE FOR ELECTRO-CATALYTIC OXIDATION OF GLUCOSE WASINVESTIGATEDAND VERY GOOD RESULTS WERE OBTAINED.ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF GLUCOSE GREATLY IMPROVE AT copper SULFIED MODIFIED copper ELECTRODE, INDICATING THAT THE ANODIC OXIDATION OF GLUCOSE CATALYZED AT copper SULFIDE MODIFIED copper ELECTRODE.SURFACE PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE MODIFIED ELECTRODE WERE STUDIED BY SCANNING ELECTRON MICROGRAPHS (SEM). RESULTS SHOWED A GOOD COVERAGE OF copper SULFIDE CATALYST PARTICLES ON THE SURFACE OF copper ELECTRODE.THE PURPOSE OF THE PRESENT WORK IS TO INVESTIGATE THE ELECTROCHEMICAL OXIDATION OF GLUCOSEON MODIFIED ELECTRODE IN ALKALINE SOLUTIONS AT ROOM TEMPERATURE. THE ELECTRO-OXIDATION OF GLUCOSE ON copper SULFIDE MODIFIED copper ELECTRODE HAVE BEEN STUDIED BY THE METHODS OF CYCLIC VOLTAMMETRY, QUASI-STEADY STATE POLARIZATION AND CHRONOAMPEROMETRY. THE RATE CONSTANTS AND ANODIC TRANSFER COEFFICIENT (J0) AND EXCHANGE CURRENT DENSITY (J0) OF THE ELECTRO-OXIDATION REACTIONS ARE REPORTED.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

DENTAL MATERIALS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  163
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  923
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

سابقه و هدف: مس، یک عنصر ضروری می باشد که در بسیاری از صنایع کاربرد دارد. نانوذرات اکسید مس هم در محصولات مختلف مراقبت از پوست، افزودنی در لوبریکانت ها، روغن ها، پلیمر، پوشاننده های فلزی، پلاستیک، جوهرها و. . . مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعات قبلی نشان داده اند که هم سولفات مس و هم نانوذرات اکسید مس توانایی القای سمیت ژنتیکی سلول ها و آسیب به DNA سلولی را دارند. لذا در این مطالعه به بررسی و مقایسه سمیت ژنتیکی نانوذرات مس و سولفات مس و هم چنین بررسی استرس اکسیداتیو به عنوان مکانیسم سمیت می پردازیم. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، نمونه خونی از داوطلبان سالم گرفته شد و بعد از جداسازی لنفوسیت ها، به 10 گروه شامل کنترل، سیس پلاتین (12 میکرومولار)، غلظت های مختلف سولفات مس (10، 25، 50 و 100 نانومولار) و نانوذرات مس (10، 25، 50 و 100 نانومولار) تقسیم شدند. بعد از 24 ساعت انکوباسیون، ژنوتوکسیستی با تست میکرونوکلئوس و هم چنین مارکرهای استرس اکسیداتیو شامل لیپید پراکسیداسیون و گلوتاتیون ارزیابی شدند. یافته ها: انکوبه کردن نمونه های خونی با مس و نانوذرات مس موجب افزایش تعداد ریزهسته در لنفوسیت ها شد. تعداد ریزهسته ایجاد شده در غلظت های برابر در فرم نانو مس بیش تر از فرم مس آن می باشد. هم چنین در گروه دریافت کننده مس و نانو مس، مارکر استرس اکسیداتیو (لیپید پراکسیداسیون) به طور معناداری افزایش و میزان گلوتاتیون کاهش یافت. استنتاج: در مجموع، مطالعه ما سمیت ژنتیکی بیش تر نانو مس را نسبت به مس نشان داد. هم چنین استرس اکسداتیو در ژنوتوکسیستی هر دو فرم نانو مس و مس نقش دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 923

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  166-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17651
 • دانلود: 

  6923
چکیده: 

In the present study, nanoparticles of copper and copper oxides were synthesized and their antibacterial activity was evaluated and compared with silver nanoparticles. The nanoparticles were synthesized using facile chemical reactions, and then characterized using field emission scanning microscopy. The nanoparticles were stable for at least two weeks. The antibacterial activity of the nanoparticles against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcusfaecalis and Escherichia coli was investigated based on inhibition zone in disk diffusion assay. The minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration of the nanoparticles were also reported. Antibacterial activity of the nanoparticles showed better inhibitory activity against gram positive bacteria.

آمار یکساله:  

بازدید 17651

دانلود 6923 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THREE TYPES OF copper-IMPREGNATED ACTIVATED CARBON FIBERS (ACF) WERE PREPARED BY IMPREGNATION OF A COMMERCIAL ACF WITH CU(NO3)2.3H2O USING AN INCIPEINT WETNESS METHOD FOLLOWED BY CALCINATION AT 325, 375, OR 595OC UNDER A NITROGEN ATMOSPHERE. SAMPLES PREPARED AT DIFFERENT TEMPERATURES CONTAINED CU, CUO, OR CU2O SPECIES. THE TOTAL copper CONTENT AND THE CRYSTALLINE STRUCTURE OF LOADED copper SPECIES WERE DETERMINED BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROSCOPY AND X-RAY DIFFRACTION, RESPECTIVELY. ADSORPTION ISOTHERMS OF DIBENZOTHIOPHENE (DBT) FROM A SIMULATED SIMPLE FUEL (DBT DISSOLVED IN N-HEXANE) BY ORIGINAL AND copper-LOADED FIBERS WERE MEASURED AT ROOM TEMPERATURE. CU2O-LOADED ACF SHOWED A SIGNIFICANTLY HIGHER DBT UPTAKE COMPARED TO ACF SAMPLES LOADED WITH CU AND CUO AND THE ACF SORBENT. ENHANCED ADSORPTION OF DBT BY CU2O-LOADED ACF WAS EXPALAINED BASED ON THE HARD/SOFT ACID AND BASE THEORY.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسندگان: 

REZAI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1 (67)
 • صفحات: 

  79-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9739
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The presence of notable amount of copper (0.16%) in Sarcheshmeh copper plant tailing necessitates a systematic studies on the feed, concentrate and tailing in order to evaluate the copper lost to the tailing. The statistical studies carried out in the last few year clearly shows that the variation in the feed grade, mineralogical nature, the type of copper minerals and their proportion and the amount of oxidized copper ore are the reasons responsible for low recovery and such lost to the tailing. A systematic sampling from different parts of the plant is also shows that the low performance of the machines and unoptimized effective parameters are responsible for the copper lost to the tailing. In this study a representative sample has been prepared and subjected to detailed characterization studies to recover the copper from tailing. Subsequently a set of flotation experiments has been carried out and a final concentrate assayed 2.35% copper with recovery of 55.8%.

آمار یکساله:  

بازدید 9739

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48558
 • دانلود: 

  29055
چکیده: 

A facile mechanochemical-based method for synthesis of copper oxide (CuO) nanoparticles is here by introduced. For this purpose, copper hydroxide powder was synthesized through a facile solution method (CuSO4+2 Na (OH) ® Cu (OH)2+Na2SO4) after which milling of as-prepared Cu (OH)2 precursor and NaCl resulted in the mechanochemical dehydration of Cu (OH)2 and dispersion of CuO nanoparticles into the salt matrix (Cu (OH)2+2NaCl=CuCl2+2NaOH and then CuCl2+2NaOH=CuO+2NaCl+H2O). Subsequently, washing the milled powders led to the removal of salt matrix and separation of CuO particles. The main advantages of the introduced method are synthesis of CuO nanoparticles with narrow size distribution without subsequent annealing during the process. The results of X-ray diffraction (XRD) indicated that the dehydration of Cu (OH)2 into CuO was completed after three hours of milling. Structural analysis using scanning electron microscopy (SEM) equipped with energy dispersive spectroscopy (EDS), transmission electron microscopy (TEM) and particle size analyzer (PSA) showed that CuO particles had moderately equiaxed shape with sizes ranging from 10-27 nm. Also, the results of UV–visible absorption spectroscopy indicated that CuO nanoparticles had a band gap of 2.5 eV.

آمار یکساله:  

بازدید 48558

دانلود 29055 استناد 0 مرجع 0
litScript