نتایج جستجو

3228

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

323

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

LEAD (II) coordination COMPOUNDS ARE INTERESTING AND FREQUENTLY DISCUSSED WHEN CONSIDERING THE coordination AND STEREO-ACTIVITY OF HEAVY METALS, THAT IS THE “STEREO-CHEMICAL ACTIVITY” OF THE VALENCE SHELL ELECTRON LONE PAIRS [1]. LEAD CATIONS FORM A RANGE OF coordination POLYMERS AND POLYNUCLEAR COMPLEXES, WHICH DISPLAY INTERESTING STRUCTURAL FEATURES AS A CONSEQUENCE OF THEIR LARGE RADIUS, THE ADOPTION OF DIFFERENT coordination NUMBERS AND THE POSSIBLE OCCURRENCE OF A STEREO-CHEMICALLY ACTIVE LONE PAIR OF ELECTRONS [2]. THE POSSIBLE STEREO-CHEMICAL ACTIVITY OF THE LONE PAIR OF PBII COMPOUNDS HAS BEEN DISCUSSED BY SHIMONI-LIVNY ET AL., BASED ON A THOROUGH REVIEW OF THE CRYSTAL DATA AVAILABLE IN THE CAMBRIDGE STRUCTURAL DATABASE (CSD) [3]. HEREIN WE REPORT THE STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF NOVEL LEAD (II) coordination POLYMER, FORMED BY PARAPHENYLENEDIAMINE CONNECTOR, WITH “STEREO-CHEMICALLY ACTIVE” ELECTRON LONE PAIRS, AND ASYMMETRICAL coordination SPHERE.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

MA Z. | MOULTON B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  255
 • شماره: 

  15-16
 • صفحات: 

  1623-1641
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4778
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4778

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KITAGAWA S. | KITAURA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2334-2375
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6866
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6866

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  9-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  497
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی و تبیین مدل ریاضی عوامل موثر بر هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های متولی و مرتبط با ترانزیت در کشور در قالب یک مدل مفهومی هشت موردی از متغیرهای تشکیل دهنده و اثرگذار بر آن شامل هزینه، زمان، فاصله فیزیکی، ظرفیت مسیر، آموزش متولیان، هماهنگی بین سازمان های متولی ترانزیت، بازاریابی، و بالاخره قوانین و مقررات، است. بر این اساس ضمن مرور جامع ادبیات موضوعی مربوط، از تعداد 70 عضو جامعه آماری مورد مطالعه، تعداد 58 نفر در کار جمع آوری داده ها مشارکت نموده اند. بر همین اساس، داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 89% جمع آوری، و در قالب روش تحقیق غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج مدل ریاضی رگرسیونی هدفگذاری شده تحقیق و با استفاده از آزمون های آماری آلفا کرونباخ، همبستگی و رگرسیون بین متغیرهای مستقل و وابسته و بهره گیری از نرم افزار SPSS پرداخته شده است.نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع بین متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق و متغیر وابسته هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های متولی و مرتبط با ترانزیت رابطه معنی داری وجود دارد. این در حالی است که علی رغم داشتن پشتوانه تئوریک مربوط به اثرگذاری تمامی متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق بر متغیر وابسته هماهنگی بین سازمانی میان سازمان های متولی و مرتبط با ترانزیت در ایران، از منظر انفرادی، متغیرهای شماره های سه، چهار و هشت، یعنی فاصله فیزیکی، ظرفیت مسیر، و قوانین ومقررات، از نظر تاثیرگذاری بر متغیر وابسته، مورد تایید قرار نگرفته اند. یعنی در حقیقت فقط تاثیرگذاری پنج متغیر مستقل (هزینه، زمان، آموزش متولیان، هماهنگی بین سازمان های متولی ترانزیت، و بازاریابی) بر متغیر وابسته مورد تایید قرار گرفته و اولویت تاثیرگذاری آن ها نیز مشخص شده است. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها کاربردی و نیز مواردی چند در خصوص ادامه و پیگیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 497

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZOIA S. | BARNETT A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  613-618
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7944
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7944

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  118
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1775-1783
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2856
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2856

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

FARAJ SAMER | XIAO YAN

نشریه: 

MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1155-1169
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7098
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7098

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18631
 • دانلود: 

  90145
چکیده: 

Objective: In this article, a motor skill disorder called developmental coordination disorder (DCD), that is usually first diagnosed during childhood, is explained and discussed. In the year 1987, DCD was formally recognized as a distinct disorder in children by the American Psychiatric Association (APA). DCD is a generalized term for the children who have some degrees of impairment in the development of motor coordination and therefore have difficulties with physical skills which significantly interfere with their academic achievements and /or performing everyday activities. As they develop, other age-related tasks are also below average. Because these impairment & conditions are often associated with emotional distress, they can seriously interfere with the person’s everyday life and social relationships. Reviews indicate that most of the training procedures have only a limited effect on the development of general coordination, and that they have no effect at all on academic progress. This includes approaches based on assumed underlying deficiencies such as sensory integration deficits and kinesthetic functioning deficits, as well as the more traditional perceptual - motor training. One new approach is Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP), based on problem – solving strategies and guided discovery of the child and task specific strategies. The aim of this article was to inform, promote and disseminate more information about some difficulties in applying the diagnostic criteria for DCD. Also, a brief review of the researches on the intervention methods is presented.

آمار یکساله:  

بازدید 18631

دانلود 90145 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6 (پیاپی 154)
 • صفحات: 

  804-819
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی تغییرپذیری از جمله راهکارهایی است که میتواند به بررسی فرآیندهای منجر به مشکلات هماهنگی حرکتی کمک نماید. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی هماهنگی حرکتی و تغییرپذیری آن در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (DCD) بود. همچنین تقارن تغییرپذیری هماهنگی در این کودکان و نیز رابطه بین مهارت های حرکتی با میزان تغییرپذیری مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: پس از ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان 10-7 سال با استفاده از مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان، 15 کودک DCD و 20 کودک غیر DCD یک تکلیف هماهنگی دست و پای مخالف را اجرا کردند. حرکات با استفاده از سیستم آنالیز حرکت ثبت و ارزیابی هماهنگی حرکتی و تغییرپذیری به ترتیب با محاسبه فاز نسبی پیوسته و انحراف معیار آن صورت گرفت. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با کد IR. UT. SPORT. REC. 1396030در کمیته اخلاق پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران تصویب شده است. یافته ها: کودکان DCD به طور معنادار تغییرپذیری بیشتری نشان دادند. اگرچه این تفاوت در اجرای تکلیف هماهنگی مشاهده نشد. به علاوه، در تغییرپذیری هماهنگی حرکتی کودکان DCD عدم تقارن مشاهده شد. در نهایت، تغییرپذیری بیشتر با نمره کمتر در مهارت های حرکتی شرکت کنندگان همراه بود. نتیجه گیری: پژوهش حاضر لزوم به کارگیری اندازه گیری های مرتبط با فرآیندهای زیربنایی هماهنگی حرکت از جمله تغییرپذیری را نشان می دهد که شناخت جامع تری از الگوهای حرکتی کودکان DCD و استراتژی های مورد استفاده آن ها در تولید و اجرای حرکت به دست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YAN Z.W. | LI F. | ZENG S. | LUO J. | LI H.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  978-985
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27587
 • دانلود: 

  30311
چکیده: 

A new lead coordination polymer [Pb (aip)]n (H2aip=5-aminoisophthalic acid) was synthesized and characterized by IR, elemental and X-ray single-crystal analyses. X-ray crystallographic study of this complex revealed that H2aip ligand adopts a new coordination mode different from any reported modes in the title complex. The thermogravimetric experiment was carried out to examine the thermal stability, and the photoluminescence property of the title complex was investigated.

آمار یکساله:  

بازدید 27587

دانلود 30311 استناد 0 مرجع 0
litScript