نتایج جستجو

1736

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

174

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: پرستاری حرفه ای است که در متن محیط کار، ارتباطات گوناگونی را در طیف وسیعی از تفاوت های فرهنگی و اجتماعی برقرار می سازد. کامفورت از کنار هم قرارگرفتن ابتدای معادل لاتین هفت موضوع ارتباطات، جهت گیری و فرصت، ذهن آگاهی، خانواده، نظارت، پیام های تطبیقی اساسی و تکراری و تیم تشکیل شده است. این مطالعه با بررسی تاثیر دوره آموزشی کامفورت بر نگرش پرستاران به مهارت های ارتباطی انجام گرفت. روش ها: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 96 (316 نفر) بود. تعداد 60 نفر از پرستاران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل (در هر گروه 30 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش نگرش مهارت های ارتباطی پرستاران بود که در پیش و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. یک هفته پس از برگزاری پیش آزمون، دو جلسه آموزشی کامفورت که هر یک به مدت 4 ساعت برای نفرات گروه آزمون تشکیل و سپس پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین و انحراف معیار پیش آزمون در گروه آزمایش 1/34± 3/69 و در گروه کنترل 0/09± 3/78 و در پس آزمون در گروه آزمایش 1/04± 3/44 و در گروه کنترل 0/27± 4/77 بود. نتایج نشان داد که دوره آموزشی کامفورت بر تغییر نگرش پرستاران به مهارت های ارتباطی موثر بوده و 27 درصد کل واریانس موجود در تغییر نگرش پرستاران به مهارت های ارتباطی مربوط به دوره آموزشی کامفورت بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نقش موثر آموزش کامفورت در تغییر نگرش پرستاران به مهارت های ارتباطی، آموزش این دوره می تواند جزء برنامه های توسعه فردی و حرفه ای پرستاران قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 30 استناد 6 مرجع 0
نویسندگان: 

قیابکلو زهرا

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  68-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  3359
 • دانلود: 

  1193
چکیده: 

ترکیب مطلوبی از دمای هوا، مقدار رطوبت نسبی، حرکت هوا و دمای متوسط تشعشعی، محدوده مشخصی را ارایه می کند که اکثریت افراد در آن محدوده احساس آسایش می کنند که این محدوده را زون یا منطقه آسایش می نامند. تعیین و تخمین محدوده آسایش یکی از مهم ترین کارهایی است که باید قبل از ساخت یک بنا انجام شود تا قابلیت بنای طراحی شده برای تامین شرایط آسایش حرارتی استفاده کنندگان ارزیابی شده و در صورت نیاز تغییرات لازم صورت پذیرد. در این مقاله سعی بر آن بوده تا عوامل مهم تاثیر گذار بر آسایش فیزیکی انسان در رابطه با محیط پیرامون مورد بحث قرار گرفته و چهار روش مختلف جهت تخمین و تعیین محدوده آسایش ارایه شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3359

دانلود 1193 استناد 7 مرجع 0
نویسندگان: 

Wei Henry | Huang Judy

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  suppl 1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: The modified Gloucester comfort scale (GCS), although not formally validated, is routinely used as a quality assurance measure to assess patient discomfort during colonoscopy. We want to determine whether endoscopist or nurse derived GCS accurately reflects patient experience. Method: Prospectively collected data from 123 patients undergoing colonoscopies at a single centre from August to September 2019. Patients rated their comfort score using a 1=best to 5=worst ordinal scale that was compared with endoscopist and nurse assessed GCS from 1-5. Data collection was blinded for each assessor. Fleiss’ s kappa statistics was used to investigate inter-rater agreement of comfort scores. Patients were also asked to rate their overall satisfaction of the procedure. Results: Endoscopists had better comfort score agreement with nurses (κ =0. 36; minimal agreement) than with patients (κ =0. 26; no agreement). Nurse derived comfort sores had no agreement with patients (κ =0. 11). Overall inter-rater agreement was minimal with greater variability at worse levels of discomfort. There was no significant difference in Fentanyl and Midazolam dose between those patients who reported mild discomfort versus those with high discomfort. Patients undergoing their first colonoscopy anticipated higher discomfort levels compared to those who had prior colonoscopy examination (OR 2. 67 [95% CI 1. 38-5. 23]; p=0. 0036) but this did not influence final pain scores. The only factor that was significantly associated with patient pain score in multivariate analysis was gender, with male more likely to report higher scores (worse comfort) than female patients (OR 2. 67 [95% CI 1. 18-6. 05]; p=0. 018). Patient comfort scores weakly correlated with their satisfaction of the procedure (spearman coefficient=0. 29). Conclusion: Endoscopist and nurse derived GCS are not reliable measures of patient comfort. There is a need for a validated, easy-to-use method to assess patients’ pain during colonoscopy. Assessment tools that utilize objective bedside cues such as the nonverbal pain scale may be a better quality indicator.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رهبری دادمهر

نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  13-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1713
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از نظر فیزیولوژیک، شرایط آسایش حرارتی محدوده ای است از دما و رطوبت که در آن مکانیسم تنظیم حرارت بدن در حداقل فعالیت خود باشد. تعیین محدوده آسایش حرارتی و استفاده از آن در طراحی ساختمان و سیستم های تاسیساتی نه تنها بر اندازه دستگاه های حرارتی و برودتی، بلکه بر ضخامت عایق و مصرف انرژی در ساختمان نیز تاثیر مستقیم دارد. به همین منظور لازم است برای مناطق مختلف اقلیمی کشور محدوده های آسایش حرارتی با دیدگاه تامین آسایش برای انسانها و همچنین کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. در نتیجه می توان در مقیاس وسیع نسبت به صرفه جویی در مصرف انرژی معرفی می شود. رعایت محدوده حرارتی پیشنهادی می تواند ضمن تامین شرایط مناسب داخلی از مصرف سوختهای فسیلی در اوقات سرد و نیروی برق در اوقات گرم سال بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1713

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  5-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  682
چکیده: 

میدان نقش جهان یکی از میدان های تاریخی مطرح جهان است که از منظر معماری و طراحی شهری دارای ویژگی های برجسته ای است. یکی از موضوع های مهم در این باره مبحث آسایش اقلیمی است که در دوره صفویه به طرز شایسته ای در ساختار میدان مورد توجه قرار گرفته بود، اما بر اثر دگرگونی های تاریخی و مداخلات نا به جا در ساختار میدان، در حال حاضر این کیفیت محیطی در میدان در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر اسناد تاریخی عوامل موثر در ایجاد آسایش اقلیمی در میدان دوره صفویه که همان وضعیت اصیل و اولیه میدان است و نیز وضع موجود میدان از منظر آسایش اقلیمی به همراه مقایسه تطبیقی از وضعیت میدان در این دو دوره مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این مطالعات علاوه بر مستندسازی وضعیت کیفیت آسایش اقلیمی میدان در گذشته، زمینه سازی مطالعاتی و تاریخی برای رسیدن به راه کارهایی برای بهبود این کیفیت در وضع موجود است به نحوی که بتوان از نتایج این تحقیق در طرح های اجرایی مرتبط با فضای باز میدان بهره  برد. روش تحقیق، تحلیلی تاریخی و مبتنی بر اسناد، متون، تصاویر تاریخی و نیز برداشت های میدانی از میدان و در مواردی استفاده از مدل سازی رایانه ای است. نتایج نشان می دهد که در طرح اندازی میدان در دوره صفویه از طریق عوامل کالبدی هم چون بازار سرپوشیده و بدنه محصور کننده و استفاده از عناصر طبیعی شامل آب جاری و درخت در فضای باز میدان و نیز استفاده از تجهیزات مکمل هم چون اتاقک های چوبی نیمه باز و خیمه و خرگاه در فضای باز میدان، شرایط مطلوب اقلیمی در فضای میدان به وجود آمده بود. در وضع کنونی بر اثر دگرگونی  های تاریخی، برخی از عوامل پیشین ایجاد آسایش اقلیمی در میدان شامل درخت و نهر جاری، عملکرد سابق خود را از دست داده اند و عواملی جایگزین هم چون سطوح چمن کاری ایجاد شده اند که فاقد اصالت تاریخی و عملکرد بهینه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 682 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  721-727
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1436
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1436

دانلود 271 استناد 0 مرجع 17
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  37-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1443
 • دانلود: 

  596
چکیده: 

با توجه به وجود اقلیم های متنوع در ایران، طراحی معماری باید با توجه به شرایط اقلیمی انجام شود، این بویژه در شرایطی که شرایط حرارتی بحرانی باشد اهمیت بیشتری داشته و به مهمترین چالش ذهنی معمار تبدیل می شود. اقلیم سرد یکی از اقلیمهای مهمی است که به طراحی خاص نیاز دارد. در این اقلیم فصل تابستان بسیار کوتاه بوده و در بیشتر زمانها دمای محیط در زیر محدوده آسایش قرار دارد. مهمترین مساله، گرمایش است، زیرا بیشتر زمانها، به افزایش دما تا محدوده آسایش نیاز است. در این مقاله اقلیم سرد و خشک تبریز به عنوان میدان تحقیق انتخاب و تحلیل حرارتی برای آن انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در ماه های آذر تا بهمن همواره باید برای گرمایش از تجهیزات مکانیکی فعال در کنار تجهیزات غیر فعال استفاده شود. در ماه اسفند در طول روز به جز ساعات ظهر نیز همواره به استفاده از تجهیزات مکانیکی نیاز است. این نیاز در ماه های فروردین و اردیبهشت در محدوده دماهای حداقل به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 1443

دانلود 596 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  89-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

زمینه و هدف: همواره در طول تاریخ از آسودگی به عنوان پیامد مطلوب مراقبت از بیمار یاد شده است با وجود این مفهوم آسودگی کمتر از دیدگاه بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.هدف مطالعه ارایه تجارب و دیدگاه های بیماران از آسودگی در دوران بستری در بخش های داخلی جراحی می باشد.روش بررسی: این مطالعه کیفی با استفاده از روش نظریه پایه انجام شد. از مصاحبه های نیمه ساختار با 31 بیمار و 11 همراه و همچنین مشاهدات متمرکز و نیمه متمرکز برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم استفاده گردید.یافته ها: تجربیان ناآسودگی در یافته ها بحدی بارز است که یکی از عمده ترین مفاهیم را شکل داده است. خویاری و تشکیل شبکه مراقبتی غیررسمی، راهبردهای بیماران بستری برای مدیریت ناآسودگی ها بوده است.نتیجه گیری: نتایج گویای آن است که بستری بودن در بیمارستان همواره معادل رفع موثر نیازهای مراقبتی و درمانی نیست. بیماران در ارتباط با سیاست ها و قوانین و مقررات بیمارستانی و اولویت های سازمانی تنش های زیادی را تجربه می کنند. نقش فعال بیماران در اداره ناآسودگی در این مطالعه بیش از آنچه که قبلا تصور می شده نشان داده شده است. نقش مراقبین غیرحرفه ای در بیمارستان ها بسیار پررنگ است و نبود آن ها آسیب جدی به کیفیت مراقبت دریافتی وارد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

HOLISTIC NURSING PRACTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  243-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  940
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 940

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

HAGHIGHI POSHTIRI AMIN | GILANI NEDA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
litScript