نتایج جستجو

22362

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2237

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1215
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: انتخاب رنگ دندان یکی از مراحل اساسی درمان های پروتز بوده، نقش مهمی در تامین رضایت بیمار بر عهده دارد.  در این تحقیق رابطه رنگ دندان و رنگ پوست بررسی شده است تا مشخص شود آیا رنگ پوست صورت می تواند عامل مناسبی در تعیین رنگ دندان باشد؟مواد و روشها: این مطالعه بر روی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. در این تحقیق ابتدا با استفاده از صفحات رنگی ایشی هارا (ishihara) تست کوررنگی و سپس تست تعیین نمونه رنگ ویتا انجام گرفت و 6 نفر که بهترین انتخاب ها را داشتند به عنوان داور انتخاب شدند. رنگ پوست و رنگ دندان به سه گروه عمده تقسیم شد.یافته ها: در 30.5 درصد از کل انتخاب ها افراد با رنگ پوست روشن رنگ دندان روشن داشتند و در 4.7 درصد افراد با رنگ پوست متوسط رنگ دندان متوسط داشته، در گروه شماره 3 (پوست تیره) هیچ فردی با رنگ دندان تیره دیده نشد. از مجموع 360 انتخاب، 319 مورد رنگ دندان روشن داشتند.نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که هیچ رابطه خاصی میان رنگ دندان و رنگ پوست وجود ندارد. همچنین رنگ های دندانی روشن می توانند به عنوان رنگ منتخب هر نوع پوست مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 1215

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NEITZ M. | NEITZ J.

نشریه: 

ARCHIVES OF OPHTHALMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  118
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3589
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3589

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ABADPOUR A. | KASAEI S.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  238-245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26792
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

color image segmentation is a primitive operation in many image processing and computer vision applications. Accordingly, there exist numerous segmentation approaches in the literature, which might be misleading for a researcher who is looking for a practical algorithm. While many researchers are still using the tools which belong to the old color space paradigm, there is evidence in the research established in the eighties that a proper descriptor of color vectors should act locally in the color domain. In this paper, these results are used to propose a new color image segmentation method. The proposed method searches for the principal colors, defined as the intersections of the cylindrical representations of homogeneous blocks of the given image. As such, rather than using the noisy individual pixels, which may contain many outliers, the proposed method uses the linear representation of homogeneous blocks of the image. The paper includes comprehensive mathematical discussion of the proposed method and experimental results to show the efficiency of the proposed algorithm.

آمار یکساله:  

بازدید 26792

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BURT J.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1019-1038
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4549
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4549

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

سابقه و هدف: یکی از نگرانی های دندانپزشکان پایایی انتخاب رنگ دندان می باشد. با توجه به افزایش انتظارات زیبایی بیماران و نظر به اینکه تحقیقات کافی در این زمینه صورت نگرفته است، این تحقیق انجام گردید. هدف کلی از این تحقیق تعیین پایایی انتخاب رنگ دندان توسط دانشجویان و عوامل مرتبط با آن با سیستم vita classic در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران بود. موا د و روش ها: تحقیق به صورت مقطعی بر روی 60 دانشجوکه فاقد کور رنگی بودند به صورت سرشماری انجام گرفت. از تمام دانشجویان تست کور رنگی ishihara گرفته شد و سپس از آنها خواسته شد به وسیله 4 راهنمای انتخاب رنگ که کدهای آن نامعلوم بود، دندان سانترال چپ ماگزیلا بیمار را انتخاب رنگ کنند. از بیمار خواسته شد مسواک بزند و بدون آرایش در محل تعیین رنگ حاضر شود. تعیین رنگ در فاصله 30 سانتی متری از بیمار انجام گرفت. بعد از گذشت 10 روزآزمایش تحت شرایط عنوان شده دوباره انجام گرفت. یافته ها: میزان پایایی تعیین رنگ در دانشجویان برابر با و یا 69 درصد و میزان همخوانی) 2R ( برابر با 18 درصد بود. میزان پایایی عالی در 56 درصد، پایایی خوب در 42 درصد و پایایی متوسط در 8 درصد و پایایی ضعیف در 3 درصد از دانشجویان وجود داشت و عواملی مانند جنس، ترم تحصیلی، استفاده از عینک از نظر آماری معنادار نبود ) 2/. )p>0 نتیجه گیری: به نظر می رسد که انتخاب رنگ توسط دانشجویان از پایایی کافی برخوردار است واین مساله ارتباطی با عوامل دیگر ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 20

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MIZUTANI E. | TAKAGI H. | AUSLANDER D.M. | JANG J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  537-537
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3364
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3364

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسنده: 

ABEDINI ALIEH | AHMADI BAHRAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  2625
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE POETRY BY NEZAMI GANJAVI, ESPECIALLY HIS HAFT PAYKAR (SEVEN BODIES) POETRY BOOK HAS SPECIFIC VISUAL CAPACITIES AND NOVEL EXPLANATIONS THAT COULD BE ANALYZED FROM DIFFERENT VIEWPOINTS, SUCH AS FILM-MAKING, CINEMATOGRAPHIC TECHNIQUES AND ARTISTIC ADOPTIONS. colorS IN HAFT PAYKAR PLAY MAIN ROLES IN RELATING WITH AREAS AND THE CONTENTS OF STORIES. WE DECIDED TO FIND OUT THE MATTER IN THIS ARTICLE, WHETHER: SERGEI PARAJANOV, THE RUSSIAN/ ARMENIAN DIRECTOR HAS MADE VISUAL AND CONCEPTUAL ADOPTIONS FROM NEZAMI'S HAFT GONBAD (SEVEN DOMES) IN A FILM WITH THE SUBJECT OF THE BIOGRAPHY OF THE POET AND ARMENIAN ASHOUK "SAYAT NOVA"! SIMILAR TO THE STORY OF "HAFT PAYKAR", THE FILM "POMEGRANATE color" HAS ALSO SHOWN THE COMPLEX PROCESS OF LOVE AND ITS TRENDS, FROM STARTING IN THE EARTH LEVELS TO REACHING THE EMINENT DIVINE LEVEL AND LOVE.THE THREE MAIN colorS USED IN THIS FILM ARE BLACK, RED AND WHITE. THUS, IGNORING YELLOW, GREEN AND BLUE DOMES AND SANDALS, ONLY A DESCRIPTION ABOUT THE STORY AND MEANINGS OF color IN THE DOMAIN OF THREE-AREAS HAS BEEN DEALT WITH IN CONFORMITY WITH THE FILM colorS. TO ACHIEVE THE RESULTS, THIS STUDY HAS USED DESCRIPTIVE-ANALYTICAL METHOD AND A COMPARATIVE CASE STUDY. AFTER THE STUDIES, IT WAS CONCLUDED THAT: REGARDING THE POETICAL SUBJECT OF THE FILM AND INTRINSIC AND UNCONSCIOUS STRUGGLES OF THE POET, PARAJANOV HAS SOUGHT RICH RESOURCES OF SYMBOLS AND SIGNS TO BE INSPIRED, EXPRESSING THE POETIC SPIRITUAL DETAILS BY ADOPTING THE PERFECTED WORLD OF POETRY, color AND MYTH, I.E. HAFT PAYKAR. THE FILM "POMEGRANATE color" IS AN ALLEGORICAL AND LYRIC FILM ABOUT MYTHICAL BEHAVIORAL TREND OF NEZAMI'S HAFT PAYKAR.

آمار یکساله:  

بازدید 2625

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  315-329
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3461
 • دانلود: 

  4867
چکیده: 

مقدمه: ندول تیرویید از جمله شکایات شایعی است که در بالین بیماران با آن برخورد می نماییم. بیوپسی سوزنی، اسکن رادیواکتیو و سونوگرافی از جمله روش هایی هستند که بیشتر برای تشخیص و تعیین رویکرد درمانی در یک ندول تیروییدی به کار گرفته می شوند در این میان سونوگرافی از جمله غیر مهاجم ترین و کم عارضه ترین روش های تصویربرداری است و در این تحقیق نیز به بررسی ارزش سونوگرافی و کالر داپلر در ندول های تیروییدی پرداخته ایم.روش کار: در این مطالعه 66 بیمار مبتلا به ندول تیرویید قابل لمس مراجعه کننده به کلینیک غدد بیمارستان امام رضا بین مرداد سال 83-82 که بیوپسی نیز برایشان انجام می شد انتخاب و در بخش رادیولوژی بیمارستان قائم تحت سونوگرافی و کالر داپلر قرار گرفتند و یافته ها با نتایج بیوپسی سوزنی و جراحی مطابقت گردید.نتایج: 8% از ندول های مورد بررسی بدخیم و 92% خوش خیم بوده اند. هوموژن بودن ندول تیرویید بیشتر مطرح کننده یک ضایعه خوش خیم است. احتمال بدخیمی در ندول منفرد بیشتر از ندول های متعدد است. در بررسی %91 color Doppler ندول های خوش خیم و 75% ندول های بدخیم دارای واسکولاریزاسیون در اطراف ضایعه بوده اند. میزان واسکولاریزاسیون اینتراندولر در 30% ندول های بدخیم زیاد و در 60% موارد خیلی زیاد و این میزان ها در ندول های خوش خیم به ترتیب 12% و 6% بوده است. میانگین اندکس مقاومت (RI) در ندول های خوش خیم 0.62±0.12 و در ندول های بدخیم 0.68±0.11 بود و 28٪ از ندول های خوش خیم و 40% از ندول های بدخیم (RI) بیشتر از 0.75 داشتند. در مقایسه (RI) در ندول های خوش خیم و بدخیم مشاهده شد که (RI) بیش از 0.75 به طور معنی داری در بدخیمی ها بیشتر می باشد (P=0.045).

آمار یکساله:  

بازدید 3461

دانلود 4867 استناد 1 مرجع 0
litScript