نتایج جستجو

767

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

77

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

شالچی وحید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (پیاپی 1)
 • صفحات: 

  93-115
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2157
 • دانلود: 

  1293
چکیده: 

این مقاله به بررسی سبک زندگی جوانان کافی شاپ منطقه 3 تهران می پردازد و تلاش می کند ویژگی های سبک زندگی این گروه از جوانان را مشخص کند. مشخص ساختن اهمیت عناصر مختلف زندگی، هنجارهای مصرف و نیز شیوه های گذران اوقات فراغت از دیگر هدف های این مقاله است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در این فضای اجتماعی ویژگی های سبک زندگی پسامدرن از قبیل مد و سلیقه التقاطی، تعامل امر محلی و جهانی، اهمیت سرگرمی و مصرف و نقش حیاتی لذت دیده می شود. بررسی فرهنگ این بخش از جوانان ایرانی نشان می دهد تا چه میزان سیاست گذاری فرهنگی امری حساس، دشوار و پیچیده است و اثرگذاری فرهنگی بر نسل جوان صرفا از طریق پرداختن صوری و سطحی به ارزش ها در سطح نهادهای رسمی ممکن نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 2157

دانلود 1293 استناد 5 مرجع 12
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  109-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  669
 • دانلود: 

  88
چکیده: 

مقاله حاضر با هدف مطالعه بررسی تاثیر عوامل فرهنگی (سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت، نگرش دینی) بر سبک زندگی جوانان کافی شاپ شهر اهواز انجام شده است که جامعه آماری تحقیق از جوانان 35-15 ساله شهر اهواز تشکیل شده است. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر می باشد.در این پژوهش از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) جهت ارائه چهارچوب نظری و از روش پیمایشی (پرسشنامه) جهت دست یابی به اطلاعات جامعه مورد مطالعه با هدف مشخص نمودن نقش سرمایه فرهنگی و فراغت و نگرش دینی بر سبک زندگی استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Spss انجام گرفته شده است. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص سبک زندگی پاسخگویان حاکی از این امر است که سبک زندگی نزد 1.8 درصد در سطح ضعیف و نامطلوب، 44.5 درصد در سطح متوسط نسبتا مطلوب و 53.8 درصد در سطح خوب و مطلوب است. یافته های تحقیق بیانگر ارتباط معنادار مثبت و مستقیم بین سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت با سبک زندگی است، این در حالی است که نتایج حاکی از عدم رابطه بین نگرش دینی و سبک زندگی جوانان مورد مطالعه است. همچنین در رابطه با متغییرهای زمینه ای ارتباط معنادار و معکوس بین سن و وضعیت تاهل با سبک زندگی و ارتباط معنادار مستقیم بین جنس و سبک زندگی وجود دارد این در حالی است که بین قومیت و محل سکونت و وضعیت شغلی وجود ارتباط معنادار تایید نشده است.

آمار یکساله:  

بازدید 669

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TOURISM MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  170-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1244
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1244

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1239
 • دانلود: 

  227
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 1239

دانلود 227 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1772
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مساله تعیین توالی مجموعه ای از کارها با معیار کمینه سازی بیشینه های زودکرد و دیرکرد مورد بررسی قرار گرفته است. این معیار به دلیل سعی در حداقل کردن و به صفر رساندن مقادیر زودکرد و دیرکرد دار، منطبق بر سیستم های تولیدی مختلفی از جمله JIT می باشد. این معیار در مسایل m ماشین و n کار در حالت Flow shop،(n/m/P/Etmax) ، مورد بررسی گرفته است.در مسایل Flow shop چندین روش توسعه داده شده است. دو روش ابتکاری سریع به نامهای H1 و H2 با هدف یافتن جواب مناسب در مدت زمان کوتاه ارایه گردیده است. روش بهینه شاخه و کرانه نیز برای مسایل n/m/P/Etmax به کار گرفته شده است. ارایه حدود بالا و پایین مناسب، دلیل به دست آمدن جواب بهینه در بسیاری از مسایل می باشد. برای مسایل n/m/P/Etmax، 400 مساله در اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ به صورت تصادفی تولید شده است. جواب بهینه %83 مسایل به وسیله روش شاخه و کرانه به دست آمده است. محدوده این مسایل از 4 ماشین تا 100 ماشین و 4 کار تا 50 کار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1772

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

AHMADY A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  50-51
 • شماره: 

  162-163
 • صفحات: 

  439-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9201
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

The researches believe that the style of Mathnavi is based on a special eloquence. The following subjects belong to this style: Level of common people understanding leave an impression on it, representation of weak tradition and news, analogistic allegories and proverbs, common superstition and ideas to unknown addressee, thorough knowledge of divine will, mixing colloquial words with scientific meaning, being influenced from Arabic and religious language and culture, varyiety of tales and stories and examples of wise and mystery and etc... In this article the author tried to consider the famous tale of "Qaraniq" that Mawlana accept the occurance of it.

آمار یکساله:  

بازدید 9201

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRIENTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2875
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2875

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  100
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 100

دانلود 38 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUI HAN B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13228
 • دانلود: 

  11637
چکیده: 

Background: Microorganisms have been used to decompose cellulolytic waste in agriculture for the past many years. However, much of the cellulosic waste including coffee exocarps which are wastes from raw coffee process in Vietnam is often disposed of by biomass burning and discharged into the environment in developing countries, thus causing considerable environmental pollution.Besides, these organic wastes decompose slowly when they are used to produce compost in ordinary conditions.Therefore, using microorganisms to manufacture natural compost from coffee exocarps is considered a useful and environmentally sound alternative.Results: In the course of screening for cellulose-degrading bacteria and actinomycetes, 38 bacterial strains and 18 actinomycetes strains were isolated from 15 coffee exocarp samples in coffee-producing areas in Vietnam. The isolates grew with cellulose as the sole sources of carbon and energy. The results of cellulolytic activity determinations were that 13 bacteria (>34%) and 10 actinomycetes (>56%) showed enzymatic degradation of cellulose. The isolated strains were identified as belonging to members of the Genus Streptomyces, Actinomycetes, Clostridium and Bacillus. Cellulose-degrading ability of the isolated microorganism strains was mostly 96 % with filter paper, however, for coffee exocarps, it was considerably lower, only about 37% of the cellulose was digested after 30 days of incubation to coffee exocarps. A medium containing rice husk powder and lactose with pH 7.0 positively affected the cellulolytic activity of A1 and A9 strains. Cellulolytic activity of B4 and B7 strains was also most appropriate when the medium contained peptone, CMC, and with a pH 7.0. Optimal temperature for actinomycetes and bacteria isolate strains was at 25-35oC.Conclusion: We concluded that the cellulolytic bacteria and actinomycete could be isolated from coffee exocarps which are normally discharged into the environment in coffee-producing areas. These microorganisms could be used to decompose cellulosic wastes, making compost from coffee exocarps, which could be applied in agriculture in Vietnam and other developing countries.

آمار یکساله:  

بازدید 13228

دانلود 11637 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  4004-4007
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6709
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6709

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript