نتایج جستجو

182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1999-2005
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  147
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 147

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BABAZADEH DARJAZI BEHZAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  227-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15956
 • دانلود: 

  5883
چکیده: 

Studies have shown that oxygenated compounds and TSS/TA are important for beverage and food industries. It seems that Citrus rootstocks have a profound influence on oxygenated compounds and TSS/TA. The aim of this research is to identify rootstock that can synthesize the maximum level of oxygenated compounds and TSS/TA. Peel oil was extracted using mechanical presses and eluted using n-hexane. Finally compounds were analyzed using GC-FID and GC-MS.Total soluble solids were determined using a refractometer. Twenty-seven, twenty-five and twenty-three compounds were identified in Sour orange, Swingle citromelo and Troyer citrang rootstocks, respectively. Limonene (92.87% to 93.16) and myrcene (1.57% to 1.79%) were the main compounds. Among the three rootstocks studied, Swingle citromelo demonstrated the maximum level of oxygenated compounds and TSS/TA. As a result of our research, we can express that the rootstocks can affect the amount of oxygenated compounds and TSS/TA.

آمار یکساله:  

بازدید 15956

دانلود 5883 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رستگار سمیه | راحمی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42 (الف)
 • صفحات: 

  197-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1645
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

پرتقال ناول و نارنگین کلمانتین، جز ارقام زودرس محسوب می شوند. تاخیر در برداشت میوه، باعث کاهش آب و نرم شدن میوه می شود. از تنظیم کننده های رشد، برای بهبود کیفیت میوه مرکبات استفاده شده است. در پژوهش حاضر زمان و غلظت مناسب کاربرد اسید جیبرلیک و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی جهت افزایش آب میوه، سفتی و تاخیر در پیری میوه ارقام پرتقال ناول (Navel) و نارنگی کلمانتین (clementine) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال های 1383 و 1384 در یک باغ تجارتی واقع در شهرستان جهرم انجام گرفت. محلول پاشی شاخه ها (شمال و جنوب هر درخت) با استفاده از سمپاش 10 لیتری تا حد آب چک انجام شد. در هر دو سال تیمارهای اسید جیبرلیک (100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر) و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی (8، 12 و 24 میلی گرم در لیتر) در سه زمان 8 مهر (پرتقال با قطر متوسط 64 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 46 میلی متر) 22 مهر (پرتقال با قطر متوسط 69 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 48 میلی متر) و 16 آبان (پرتقال با قطر متوسط 70 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 50 میلی متر) استفاده شدند. میوه های پرتقال ناول 45 روز و میوه های نارنگی کلمانتین 35 روز بعد از آخرین محلول پاشی برداشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که پرتقال ناول به مرحله دوم محلول پاشی (22 مهر، میوه با قطر متوسط 69 میلی متر) و نارنگی کلمانتین به مرحله اول محلول پاشی (8 مهر، میوه با قطر متوسط 46 میلی متر) بهترین واکنش را نشان دادند. اسید جیبرلیک در مقایسه با ایزوپروپیل استر 2، 4- دی تاثیر بیشتری در افزایش میزان آب، سفتی میوه و تاخیر در پیری داشت و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی بیشتر در افزایش اندازه میوه موثر بود. اسید جیبرلیک در غلظت های 150 و 200 میلی گرم در لیتر و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی در غلظت 24 میلی گرم در لیتر در مقایسه با شاهد باعث بیشترین میزان آب میوه شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1645

دانلود 191 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BUETTNER A. | MESTRES M. | FISCHER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  216
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5016
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5016

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  100
 • صفحات: 

  127-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

هدف از این پژوهش، استخراج و شناسایی ترکیبات فرار اسانس پوست دو گونه از مرکبات به نامهای کلمنتین و ماندارین و بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی آنها بود. ترکیبات اسانس ها که به روش تقطیر با بخارآب تهیه شده بودند توسط گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی شناسایی شدند. توانایی آنتی اکسیدانی اسانس ها با روش رادیکال-هایABTS و DPPH اندازه گیری گردید. فعالیت ضدمیکروبی اسانس ها با روش انتشار در دیسک علیه سه باکتری گرم مثبت ( استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سوئوس و باسیلوس سابتیلیس)، دو باکتری گرم منفی (اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی) و یک مخمر (کاندیدا آلبیکنس) و یک قارچ (آسپرژیلوس نایجر) در مقایسه با آنتی بیوتیک های مصنوعی بررسی شد. نتایج GC/MS نشان داد که هر دو اسانس سرشار از مونوترپن های هیدروژنه بوده و لیمونن ترکیب عمده در هر دو اسانس بود. بیشترین درصد مهار رادیکال های آزاد DPPHو ABTS برای اسانس کلمنتین، به ترتیب برابر 38/34 و 44/48 درصد و برای اسانس ماندارین به ترتیب 53/67 و44/96 درصد در غلظت ppm 900 مشاهده شد. نتایج نشان داد که هر دو اسانس مانع از رشد میکروارگانیسم های مورد مطالعه شدند و با افزایش غلظت اسانس، هاله عدم رشد افزایش یافت. بیشترین قطر هاله عدم رشد در هر دو اسانس در کاندیدا آلبیکنس مشاهده گردید. هم چنین کمترین قطر هاله عدم رشد برای اسانسهای کلمنتین و ماندارین به ترتیب در اشرشیا کلی و آسپرژیلوس نایجر مشاهده گردید. به طور کلی اثر ضد قارچی هر دو اسانس بیشتر از اثر ضدباکتریایی آن ها بود. در نتیجه، اسانس پوست مرکبات می تواند به عنوان یک ماده آنتی اکسیدان و ضد میکروب طبیعی جهت استفاده در مواد غذایی پیشنهاد گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

لکه قهوه ای آلترناریایی از مهمترین بیماریهای مرکبات در سراسر جهان و ایران می باشد. این بیماری بوسیله Altranaria alternata ایجاد می شود و خسارت اقتصادی بالایی به این محصول وارد می کند. ارقام مختلف مرکبات از نظر مقاومت به این بیماری تنوع ژنتیکی بالایی دارند و استفاده از مارکرهای مولکولی روش مناسبی برای ارزیابی مقاومت این ارقام می باشد. در این پژوهش، 13 گونه و واریته مرکبات به نام های اورلاندو تانجلو، مینئولا تانجلو، کلمانتین، نارنگی محلی، یونسی، فورچون، کینو، پیج، پرتقال تامسون، پرتقال محلی، لیمو شیرین، لیمو ترش و نارنج مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد رقم های پیج، مینئولا تانجلو و اورلاندو تانجلو نسبت به A. alternataبسیار  حساس هستند و علائم شدید بیماری را نشان دادند. بر اساس شاخص سنجش بیماری (DRI) این ارقام در کلاس حساس قرار گرفتند. در این پژوهش، نارنج و نارنگی کلمانتین به عنوان ارقام مقاوم معرفی شدند. در روش مولکولی، استخراج دی ان آ کل از برگهای مرکبات با استفاده از سی تب- فنول کلروفرم انجام شد و از دو آغازگر الیگونوکلئوتیدی P12 و AL13 برای تکثیر قطعات دی ان آ به صورت تصادفی استفاده شد. در نارنج و نارنگی کلمانتین یک باند 850 جفت باز توسط آغازگر P12 و یک باند 1250 جفت باز توسط آغازگر AL13 تکثیر شد که همان ژن مقاومت می باشد، ولی در دیگر ارقام هیچ گونه باندی در این نواحی دیده نشد. با توجه به نتایج مارکر مولکولی و آزمون بیماریزایی نارنج و کلمانتین نسبت به بیماری لکه قهوه ای مرکبات مقاوم و دارای ژن مقاومت (تکثیر شده توسط آغازگرها) میباشد و دیگر ارقام مرکبات مورد بررسی، نسبت به این بیماری حساس یا نیمه حساس می باشند. این اولین گزارش از وجود ژنهای مقاومت به A. alternata در ارقام مختلف مرکبات نسبت به بیماری لکه قهوه ای در ایران می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  306-315
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  231
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

به منظور تعیین نوع مرکبات و زمان مناسب برداشت جهت استحصال هسپریدین که یک فلاونوئید مورد استفاده در صنایع داروسازی می باشد، آزمایشی در سال های 1376و1377 در سه تکرار روی پرتقال محلی، پرتقال تامسون ناول، نارنگی کلمانتین و نارنگی انشو در ایستگاه مرکزی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور در رامسر اجرا گردید. این آزمایش براساس تجزیه واریانس دوطرفه نمونه برداری و تجزیه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار عصاره کل و مقدار هسپریدین در همه ارقام حدود 50 الی 60 روز پس از مرحله تمام گل به حداکثر رسیده و بالاترین عملکرد هسپریدین را دو رقم پرتقال محلی و نارنگی کلمانتین دارا بودند. با توجه به این که رقم پرتقال محلی در شمال کشور از سطح زیر کشت زیادی برخوردار است می تواند برای تولید هسپریدین مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 231

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1392
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

در این پژوهش تاثیر ده رقم مرکبات شامل لیمو شیرین (Citrus limettioides Tanaka) ، لیمو آب (C. aurantifolia Swingle) ، لیمو لیسبون [C. limon (L) Burm F.] ، پرتقال محلی [C. sinensts (L) Osbeck] ،  نارنگی کلمانتین (C. reticulate Blanco) ، گریپ فروت (C. paradisi Macfadyen) ، نارنگی کارا (ساتسوما ´ گینگ)، بکرایی (C. limettioides ´ C. reticulate)، ولکامریانا (C. volkameriana Ten. And Pasq) و نارنج (C. aurantium L.) به عنوان پایه بر رشد رویشی ماده خشک و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب رشد یافته در شرایط خاک آهکی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ده تیمار (پایه) و پنج تکرار در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایه تاثیر زیادی بر میزان رشد رویشی و ترکیبات معدنی پیوندک لیمو آب دارد. بسته به نوع پایه، میزان رشد رویشی، ماده خشک و مقدار عناصر معدنی در پیوندک متفاوت بود. بیشترین طول پیوندک روی پایه های لیمو آب لیموهای لیسبون، بکرایی و ولکامریانا و کمترین آن در نارنگی کارا مشاهده شد. تجزیه برگ برای یازده عنصر، تفاوت های معنی داری بین پایه ها نشان داد. بیشترین میزان نیتروژن در شاخساره پیوندک روی پایه بکرایی، فسفر روی ولکامریانا و بکرایی، پتاسیم روی نارنگی کارا، کلسیم روی نارنج، منیزیم روی پرتقال و نارنگی کلمانتین، سدیم، آهن و بر روی گریپ فروت، مس روی ولکامریانا، روی (Zn) روی لیموآب و نارنگی کلمانتین و منگنز روی لیمولیسبون به دست آمد. به طور کلی پیوندک روی پایه ولکامریانا رشد رویشی سریع تر و ترکیبات معدنی در حد بالاتری نسبت به سایر پایه ها داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1392

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  271-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

در این مطالعه تنوع ژنتیکی 29 رقم مرکبات شامل ارقام پرتقال، نارنگی، نارنج، پوملو و تیپ های طبیعی با استفاده از هشت جفت آغازگر ریز ماهواره ای مورد ارزیابی قرار گرفت. DNA ژنومی استخراج شده از نمونه-های گیاهی با این آغازگرها تکثیر و محصولات حاصل با استفاده از ژل پلی اکریل آمید الکتروفورز شدند. از مجموع 97 باند امتیازدهی شده برای نشانگر ISSR، تعداد 78 باند معادل 22/80 درصد باندها چند شکل بودند. بیشترین و کمترین درصد چند شکلی به ترتیب آغازگرهای ISSR-8 با 90% و ISSR-5 با 73% باند، چند شکل نشان دادند. متوسط مقدار PIC در این آزمون 18/0 بود. بیشترین مقدار PIC برای آغازگرهای ISSR-6 وISSR-8 با 27/0 و کمترین میزان برای آغازگر ISSR-1 با 12/0 گزارش شد. بر اساس این مطالعه، دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای به روش UPGMA با ضریب تشابه تطابق ساده، ارقام مورد بررسی به پنج گروه اصلی طبقه بندی شدند. در این بررسی، پوملو در خوشه ای مجزا قرار گرفت. بر اساس نشانگر مولکولی ISSR، نارنگی انشو سوجی یاما و کلمانتین نولس را در دو گروه مجزا قرار گرفتند. بنابراین، این نشانگر مولکولی سطوح مختلفی از تنوع را در سطح ژنوم ارایه می دهد که می تواند در مدیریت ژرم پلاسم و ذخایر توارثی مفید باشد. تجزیه تنوع ژنتیک و روابط خویشاوندی در مرکبات، اطلاعات مفیدی را برای برنامه-های اصلاحی، انتخاب و ثبت ارقام جدید فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
litScript