نتایج جستجو

1813

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

182

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

شیوع بیماری های آلرژیک طی قرن اخیر افزایش یافته. ایمونوتراپی اختصاصی یکی از راه های موثر در شیفت پاسخ های TH2به سمت پاسخ های TH1می باشد که منجر به درمان بیماران آلرژیک می گردد..

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  1 (مسلسل 74)
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 79

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  67-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  341
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

در این پژوهش، توانایی جذب زیستی اورانیم (VI) توسط جاذب ترکیبی Pseudomonas putida @ chitosan درون ستون بستر ثابت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت خوراک ورودی از 50 تا mg/L 200 موجب افزایش ظرفیت جذب از 188/76 تا mg/g 429/28 می گردد. بدلیل استفاده حداکثری از اختلاف غلظت خوراک به عنوان نیروی محرکه ی جذب در ستون بستر ثابت، ظرفیت جذب زیستی جاذب درون ستون از مقدار آن در حالت ناپیوسته بیشتر شد. کاهش در دبی جریان ورودی از طریق افزایش زمان اقامت برای نفوذ یا برهم کنش بهتر و نیز دسترسی بیشتر به جایگاه های اتصال برای یون های اورانیم، موجب بهبود عملکرد ستون شد. افت ظرفیت جذب زیستی ناشی از افزایش دبی جریان ورودی ثابت کرد که نفوذ درون ذره ای، مرحله کنترل کننده جذب می باشد. با کاهش اندازه ذرات جاذب از 1/5 به mm 1، یک افزایش محسوس در ظرفیت جذب از 167/02 تا mg/g 296/87 بدست آمد. همچنین با آنالیزهای FTIR و تیتراسیون پتانسیومتری ثابت شد که 3+NH-تنها گروه عاملی فعال در فرآیند جذب درون کیتوزان است، در حالی که گروه های 3+NH-، 3NH-، COOH و-OH-در جاذب ترکیبی فعال هستند. در نتیجه، مطالعه حاضر نشان داد که جاذب زیستی ترکیبی حاضر می تواند برای جذب زیستی اورانیم (VI) از محلول های آبی در حالت پیوسته مناسب باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 341

دانلود 131 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  151-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: مصرف انسولین از طریق دهان بهترین و ساده ترین روش تجویز این هورمون می باشد. در این مطالعه ابتدا نانولیپوزوم های انسولین پوشش دار شده با ماده کیتوزان با فرمولاسیونی جدید تهیه شد و سپس کارایی آن جهت حمل و نگهداری این هورمون در شرایط in vitro مورد بررسی قرار گرفت.هدف: هدف از این مطالعه تهیه نانولیپوزوم های انسولین خوراکی با فرمولاسیونی جدید و بررسی کارایی آن در شرایط in vitro بوده است.مواد و روش ها: محلول نانولیپوزوم های حاوی انسولین با بار سطحی منفی به روش تبخیر فاز معکوس با استفاده از مواد نظیر لیستین، کلسترول، ستیل دی فسفات و بتاسیکلو دکسترین با فرمولاسیون های متفاوت تهیه گردید و سطح خارجی نانولیپوزوم ها با کیتوزان پوشش دار شد. سپس ضریب محصورکنندگی نانولیپوزوم های تهیه شده پس از تخریب غشاء نانولیپوزوم ها به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید و کارایی نانولیپوزوم های تهیه شده در جلوگیری از هضم و تخریب انسولین توسط آنزیم های پپسین و تریپسین مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: تحقیقات نشان داد که ضریب محصورشوندگی انسولین در نانولیپوزوم های تهیه شده با فرمولاسیون جدید به کار رفته به طور قابل توجه نسبت به سایر فرمولاسیون های دیگر بیشتر بوده و معادل 0.16±79 می باشد. در تمام شرایط مورد مطالعه بر خلاف عملکرد نانولیپوزوم های فاقد پوشش کیتوزان و نیز انسولین به فرم آزاد، نانولیپوزوم های پوشش دارشده با کیتوزان از هضم و تخریب انسولین توسط آنزیم های پپسین و تریپسین جلوگیری نمودند.نتیجه گیری: با توجه به ضریب محصورشوندگی بالا و کارا بودن نانوکپسول های حاوی انسولین تهیه شده در شرایط آزمایشگاهی می توان از این فرمولاسیون جدید جهت تهیه انسولین خوراکی استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  176
 • صفحات: 

  189-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سابقه و هدف: در این مطالعه اثر تجویز داخل صفاقی نانو ذرات روی اکسید) ZnO (و نانو کامپوزیت ZnO/chitosan بر هیستوپاتولوژی بافت کلیه موش های صحرایی مسموم شده با تیواستامید مقایسه شد. مواد و روش ها: تعداد 28 سر موش صحرایی نر به گروه های کنترل منفی (موش های سالم)، کنترل مثبت (مسموم شده با تیواستامید)، مسموم شده با تیواستامید و تیمار با نانو ذرات ZnO 5mg/kg و مسموم شده با تیواستامید و تیمار با نانو کامپوزیت ZnO/chitosan 5mg/kg تقسیم شدند. تجویز نانوذرات به مدت چهار هفته انجام شد. نفروپاتی با سه تزریق تیواستامید mg/kg ip)50) در فواصل 24 ساعت القا شد. در پایان میزان BUN وکراتینین سرم سنجش شد. سپس رت ها آسان کشی شده و نمونه های کلیه برای بررسی هیستوپاتولوژیک تهیه شد. یافته ها: در موش های مسموم شده با تیو استامید افزایش معنی داری در BUN وکراتینین سرم نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (05/0< P). BUN وکراتینین در گروه دریافت کننده تیو استامید و تحت تیمار با نانو ذرات ZnO نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد (05/0< P). در موش های گروه دریافت کننده تیو استامید و تحت تیمار با نانو کامپوزیت ZnO/chitosan سطح سرمی BUN وکراتینین تفاوت معنی داری با گروه کنترل مثبت نداشت. در بررسی های بافت شناسی در گروه کنترل مثبت و گروه های تحت تیمار، نکروز و فیبروز گلومرولی مشاهده شد. استنتاج: نتایج این بررسی نشان داد که نانوذراتZnO سمیت کلیوی ناشی از تیواستامید را تشدید می کنند اما نانوکامپوزیت ZnO/chitosan اثری بر سمیت کلیوی ناشی از تیواستامید نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 255 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

OHKAWA K. | CHA D. | KIM H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  18
 • صفحات: 

  1600-1605
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5207
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5207

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 65)
 • صفحات: 

  171-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

سابقه و هدف: چیتوسان خاصیت بازدارندگی رشد بسیاری از باکتری های بیماری زا و قارچها را دارد. مواد بهسازی بافتی بستر مناسبی برای رشد و کلونیزاسیون انواع میکرو ارگانیسم ها می باشند. این مطالعه با هدف بررسی خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی حاصل از افزودن نانوذرات Ag، ZnO، chitosan به ماده بهساز بافتی انجام گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 42 بیمار کاندید دریافت مواد بهساز بافتی به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند. در گروه اول بیماران مواد بهساز بافتی معمول را دریافت کردند (گروه کنترل) و در گروه های دوم تا هفتم به ترتیب بیماران مواد بهساز بافتی حاوی نانوذرات Ag، ZnO، chitosan با درصد وزنی 675/0، 25/1، 5/2، 5، 10و 20را دریافت نمودند. پس از گذشت 24و 48 ساعت از شروع استفاده مواد بهساز بافتی، کشت میکروبی از داخل دهان و داخل دنچر به وسیله سواپ استریل انجام گرفت. یافته ها: مهار کامل رشد در زمان 24 ساعت و 48 ساعت، برای قارچ کاندیدا آلبیکانس در غلظت 5/2 درصد و برای انتروکوک فکالیس، سودوموناس آیروژنزا و استرپتوکوکوس موتانس در غلظت 5 درصد نانوذرات Ag، ZnO، chitosan اتفاق افتاد. همچنین با گذشت زمان، میزان رشد قارچ کاندیدا آلبیکانس، انتروکوک فکالیس، سودوموناس آیروژنزا و استرپتوکوکوس موتانس کمتر شد. نتیجه گیری: افزایش غلظت نانو ذرات باعث افزایش مهار رشد کلیه میکروارگانیسم های مورد بررسی گردید. با افزایش زمان مهار رشد میکروارگانیسم ها بیشتر گردید. افزایش غلظت 5 درصد جرمی بهساز بافتی منجر به مهار کامل میکروارگانیسم های مورد مطالعه می گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 35 استناد 0 مرجع 2
نشریه: 

نانوساختارها

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  221-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله نانوذرات Pt، Co و Fe با روش ساده کاهش شیمیایی نمک های فلزی در کیتوسان به عنوان ساپورت سنتز شدند.NaBH4 به عنوان کاهنده برای سنتز نانوکامپوزیت های pt-Fe، pt-Co و pt-Fe-Co-chitosan سنتز و ا میکروسکوپ الکترونی عبوری و اسپکتروسکوپی Uv-vis شناسایی شدند. در ادامه الکترودهای GC/Pt-chitosan، GC/Pt-Co-chitosan، GC/Pt-Fe-chitosan و GC/Pt-Co-Fe-chitosan ساخته شدند و کارایی این الکترودها در الکترواکسیداسیون متانول بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوکاتالیست Pt-Fe-Co-chitosan بهترین گزینه برای الکترواکسیداسیون متانول می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5 (71)
 • صفحات: 

  405-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  46773
 • دانلود: 

  41069
چکیده: 

Swelling behaviour is one of the important properties of hydrogel-based drug delivery systems, which always affects the diffusion of solvent into and release of drugs from drug loaded microcapsules. In this study, the swelling behaviour of alginate-chitosan beads at acidic and basic conditions, to simulate gastric and intestinal media, were investigated. Spherical hydrogel beads were prepared by addition of aqueous sodium alginate and alginate-N,O-carboxymethyl chitosan (NOCC) solutions into CaCl2 solution. These hydrogel beads were then transferred into a chitosan solution to obtain chitosan coated beads. The effect of concentration of calcium chloride, residence time for ionic cross-linking, concentration of chitosan, addition of NOCC into alginate solution, coating of alginate-NOCC by chitosan as well as drying method on the swelling behaviour of the alginate-chitosan beads was studied. It was found that swelling degree of the air-dried and chitosan coated beads was lower than that for freeze-dried and uncoated beads, respectively. In addition, the presence of NOCC in the network resulted in reducing swelling of hydrogel beads. Swelling degree of hydrogels in basic media (pH 7.4) was also much higher than that in acidic media (pH 1.2). Thus, alginate-NOCC-chitosan beads are good candidate to be studied as colon-specific drug delivery systems.

آمار یکساله:  

بازدید 46773

دانلود 41069 استناد 315 مرجع 0
litScript