نتایج جستجو

3131

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

314

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  3916
 • دانلود: 

  1117
چکیده: 

زمینه و هدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. این مطالعه با هدف شناخت سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که در مورد 360 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در مراکز آموزش درمانی منتخب دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران در سال 1385 انجام گرفته است. در این مطالعه از پرسشنامه سلامت معنوی Paloutzian وEllison (1982)  استفاده شد. روش نمونه گیری از نوع مستمر بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزارSPSS v.11  تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین کل نمره سلامت معنوی بیماران 14.36±98.35 و میانگین نمره سلامت مذهبی و وجودی آن ها به ترتیب 5.92±54.67 و 10.01±43.67 بود. بین سن، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات بیماران با سلامت معنوی آن ها ارتباط معنادار وجود داشت (P<0.001) .نتیجه‏گیری: نتایج نشان داد سطح سلامت معنوی این بیماران در محدوده بالا قرار دارد. همچنین سطح سلامت مذهبی بیماران بالاتر از سلامت وجودی آنان است که با توجه به فرهنگ جامعه ما این امر طبیعی به نظر می رسد. بین سلامت معنوی بیماران و اکثر مشخصات فردی آن ها ارتباط معنادار وجود دارد. لذا به نظر می رسد در مراقبت از این بیماران باید به مشخصات فردی آنان توجه کافی مبذول شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3916

دانلود 1117 استناد 9 مرجع 0
نویسندگان: 

فرج الهی معصومه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  64-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  909
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

خستگی یکی از شایع ترین و ناراحت کننده ترین عوارض سرطان و درمانهای مربوط به آن است. خوشبختانه روش هایی برای تسکین این مشکل وجود دارد که بکارگیری اغلب آنها نیز بسیار ساده و بدون هزینه است. با توجه به این موضوع، پژوهشی با هدف تعیین روش های به کار گرفته شده جهت تسکین شدت خستگی توسط بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی "ره" تهران در سال 1382 انجام گرفته است.نمونه مورد مطالعه شامل 120 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بودند که به روش نمونه گیری مستمر از بخش های شیمی درمانی سانترال مجتمع بیمارستانی امام خمینی "ره" تهران انتخاب شدند.این مطالعه از نوع طولی بوده است. روش های به کار گرفته شده توسط هر یک از واحدهای مورد پژوهش جهت کاهش یا رفع احساس خستگی، طی یک سیکل شیمی درمانی 21 یا 28 روزه، ثبت و مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که واحدهای مورد پژوهش برای تسکین شدت خستگی خود از روش های متفاوتی استفاده کرده بودند که بیشترین روش های به کار گرفته شده، دراز کشیدن (20.8 درصد) و دست از کار کشیدن (11.7 درصد) و کمترین روش های مورد استفاده، ورزش کردن (3.3درصد) و قدم زدن (4.2 درصد) بوده است. یافته جالب دیگر آن بود که 85.2 درصد واحدهای مورد پژوهش جهت تسکین خستگی خود در طی یک سیکل شیمی درمانی، از یک روش ثابت بهره گرفته بودند.یافته های این مطالعه بیانگر آن بود که بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی - درمانی، در طی یک سیکل شیمی درمانی برای کاهش یا رفع شدت خستگی خود از روش های متفاوتی استفاده می کنند و اغلب نسبت به یک روش سازگاری می یابند. لذا پیشنهاد می شود که اعضای تیم درمان به خصوص پرستاران روش های مختلف موثر در تسکین خستگی را به این بیماران آموزش دهند و آنها را به استفاده از این روشها تشویق کنند. در این راستا برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدمت برای پرسنل در زمینه پدیده خستگی و اقدامات موثر در تسکین آن و انجام پژوهش های مرتبط دیگر امری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 909

دانلود 279 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  161
 • صفحات: 

  133-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  559
 • دانلود: 

  209
چکیده: 

سابقه و هدف: داروهای سیکلوفسفامید و ایفسفامید دو داروی پرکاربرد و خطرناک در مراکز کموتراپی می باشند. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین میزان آلودگی سطوح مراکز کموتراپی با داروهای سیکلوفسفامید و ایفسفامید بود. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1395 در سه مرکز کموتراپی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. بدین منظور، 28 نمونه از سطوح آلوده جمع آوری و بعد از آماده سازی با روش استخراج فاز جامد، توسط دستگاه HPLC/UV تجزیه گردید. یافته ها: میانگین میزان آلودگی سیکلوفسفامید و ایفسفامید در سطوح به ترتیب 8/63 ± 28/57 و 5/5± 15/44 نانوگرم در سانتی مترمربع به دست آمد. بیش ترین میزان آلودگی در سطوح زیر هود و کم ترین آن در ایستگاه پرستاری و محل استراحت کارکنان مشاهده گردید. نتایج هم چنین حاکی از وجود آلودگی در لباس و دستکش پرستاران بود. استنتاج: نتایج نشان داد که میزان مصرف روزانه داروها، موقعیت قرار گیری اتاق آماده سازی و تزریق دارو، ایستگاه پرستاری و محل استراحت کارکنان و هم چنین برنامه نظافت روزانه، تعمیر و نگهداشت سیستم های تهویه موضعی، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر آلودگی سطوح در مراکز کموتراپی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 559

دانلود 209 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAMOS S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  507-526
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14354
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14354

دانلود 20300 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HABIBI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1239
 • بازدید: 

  34926
 • دانلود: 

  20300
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 34926

دانلود 20300 استناد 1239 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  8-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  79
 • بازدید: 

  313
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

مقدمه: افزایش سن و دریافت داروی شیمی درمانی، از جمله ریسک فاکتورهای ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی هستند که سهم اثر آن تابه حال در جامعه ایرانی مشخص نشده است؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی نسبت فراوانی ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی در زنان بالای 40 سال مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به درمانگاه های شیمی درمانی سطح شهر تبریز طی سال 1397 انجام شد. روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397 بر روی 165 زن در درمانگاه های شیمی درمانی سطح شهر تبریز انجام شد. ترومبوز ورید عمقی توسط معیار تشخیص ترومبوز ورید عمقی بررسی و افرادی که دارای ریسک بالای ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی بودند، توسط سونوگرافی داپلر بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 21) و ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون انجام گرفت. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین شاخص ترومبوز ورید عمقی برابر 20/2± 69/13 بود که بر اساس چک لیست موجود، 19 نفر (52/11%) در رده ریسک بالای ابتلاء به این عارضه بودند که پس از بررسی توسط سونوگرافی داپلر، ابتلاء 17 نفر (30/10%) به این عارضه تایید شد. همچنین بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر، اختلاف آماری معنی داری بین تعداد جلسات شیمی درمانی با ابتلاء به ترومبوز ورید عمقی وجود داشت (001/0=p). نتیجه گیری: شیوع ترومبوز ورید عمقی در مطالعه حاضر در بیماران با سرطان پستان که تحت شیمی درمانی بودند، برابر 30/10% بود که با تعداد جلسات شیمی درمانی ارتباط داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 313

دانلود 160 استناد 79 مرجع 9
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Cancer

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1188-1196
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  4671
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4671

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  265
چکیده: 

مقدمه: بروز سرطان و درمان های مربوطه از جمله شیمی درمانی می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی زنان و خانواده آن ها شود. سطوح پایین کیفیت زندگی آن ها ناشی از سطوح پایین آموزشی بیمار و خانواده می باشد و از آنجایی که در کلینیک ها و بیمارستان ها پرستاران در تماس بیشتری با زنان مبتلا به سرطان و خانواده آن ها هستند، می توانند نقش موثری در بهبود وضعیت بیمار و خانواده و افزایش دانش و آگاهی آن ها جهت مشارکت در تصمیم گیری درمانی و کنترل وضعیت سلامتی شان داشته باشند که در این زمینه یکی از مناسب ترین مداخلات پرستاری برای افزایش آگاهی زنان و حمایت از آن ها، مشاوره می باشد. علی رغم این موضوع اکثر پرستاران آمادگی لازم را جهت ایفای این نقش را ندارند. لذا هدف از این مطالعه بررسی موانع ایفای نقش مشاوره ای پرستاران در رابطه با زنان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی می باشد.روش: مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در چهار بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. نمونه های این مطالعه 42 نفر پرستار و 50 نفر از زنان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انتخاب شدند. داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه مربوط به نگرش پرستاران و بیماران گردآوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با نرم افزار SPSS v.15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در رابطه با تجزیه و تحلیل مشخصات دموگرافیک میانگین و انحراف معیار و برای بقیه داده های پرسشنامه، فراوانی پاسخ ها به هر سوال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد که پرستاران به ترتیب نداشتن وقت کافی جهت انجام مشاوره، دسترسی ناکافی به منابع علمی به روز در زمینه سرطان و شیمی درمانی، بالا بودن استرس شغلی در بخش های شیمی درمانی، کمبود امکانات جهت مشاوره با بیماران را به عنوان موانع عمده در ابعاد فردی- پرستار، محیطی، مدیریتی و فردی- بیمار شناسایی کرده اند و بیماران هم به ترتیب نداشتن وقت کافی پرستاران جهت انجام مشاوره، عدم دسترسی آسان به بیمارستان، پیگیری نامناسب موارد مراقبتی در منزل، عدم آگاهی بیماران از نقش مشاوره ای پرستاران را ذکر کرده اند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که توافق نظرها و اختلافاتی بین دیدگاه های پرستاران و بیماران در اولویت بندی موانع وجود دارد. بنابراین مدیران بخش درمان بایستی تلاش خود را برای حذف یا تعدیل عوامل اعلام شده از سوی دو گروه و به ویژه موارد مشترک متمرکز نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 265 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  765-781
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1517
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1517

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12842
 • دانلود: 

  11909
چکیده: 

Background: The objective of the present study was to determine the association between chemotherapy and infectious complications in patients diagnosed with Hematologic malignancies (HMs). Materials and Methods: The study included 463 patients diagnosed with HMs multiple myeloma (MM), Hodgkin’ s lymphoma (HL), non‑ HL (NHL), acute myeloid leukemia (AML), acute lymphocytic leukemia, chronic lymphocytic leukemia, and chronic myeloid leukemia, between January 2014 and June 2015. The patients were followed for 1 year after inclusion, to record the infectious complications. The collected data included age, sex, type of chemotherapy regimen, and several blood tests at admission. All patients received prophylactic treatment with antibiotics and antifungal agents. For each infection, we recorded the microbiological diagnosis and the day of occurrence since HMs diagnosis. Results: In patients with MM, we found that the treatment with growth factors (hazard ratio [HR] 2. 2; confidence interval [CI] 95%: 1– 4. 6; P = 0. 03) was associated with a higher chance of infectious complications. In patients with non-Hodgkin lymhoma (LNH), the following drugs were associated with a higher infectious incidence: cytarabine (HR: 2. 3; CI 95%: 1– 5; P = 0. 03), methotrexate (HR: 2. 1; CI 95%: 1. 8– 4; P = 0. 01), dexamethasone (HR: 1. 7; CI 95%: 0. 9– 3; P = 0. 06), growth factors (HR: 1. 7; CI 95%: 0. 9– 3. 2; P = 0. 001), and etoposide (HR: 2. 5; CI 95%: 1. 5– 4. 2; P = 0. 002). Cytarabine (induction) (HR: 2; CI 95%: 1. 1– 3. 7; P = 0. 01), cytarabine (consolidation) (HR: 2. 1; CI 95%: 1. 3– 3. 5; P = 0. 01), and growth factors (HR: 2. 1; CI 95%: 1. 3– 3. 5; P = 0. 002) were often on the therapeutic plan of patients with AML, which developed infections. Conclusion: Regarding the chemotherapy regimen, the highest incidences of infectious complications were observed for growth factors and cytarabine.

آمار یکساله:  

بازدید 12842

دانلود 11909 استناد 0 مرجع 1575
litScript