نتایج جستجو

57643

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

5765

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

BELHADJSLIMEN I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  675-689
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5979
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5979

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LASKOWSKI D.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  174
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  149-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3684
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3684

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

طویلی علی | جعفری محمد

نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  199-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

یکی از ویژگی های مشترک محیط های خشک و نیمه خشک، وجود پوشش گیاهی پراکنده است. در این مناطق، زیر گیاهان آوندی پراکنده و فضای خالی بین آنها محیط مناسبی برای ظهور گیاهان غیرآوندی همچون خزه و گلسنگ که اصطلاحا به آنها پوسته های بیولوژیک خاک یا کریپتوگام اطلاق می شود، می باشد. کریپتوگامها گونه های پیشقراول در روند توالی یا تجدید پوشش خاک های تخریب شده هستند و در یک اکوسیستم نقش های بسیاری ایفا نموده و تاثیرات متعددی بر خصوصیات خاک و گیاهان آوندی موجود دارند. در تحقیق حاضر تاثیرگذاری این دسته از گیاهان بر خصوصیات شیمیایی خاک در مراتع قره قیر در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی تاثیر کریپتوگامها بر خصوصیات شیمیایی خاک از دو عمق 0-5 و 5-20 سانتی متر در قسمتهای دارای کریپتوگام و بدون آن نمونه برداری خاک انجام شد. با استفاده از آزمون t مستقل ویژگیهای اسیدیته، قابلیت هدایت الکتریکی، نیتروژن کل، کربن آلی، فسفر قابل جذب، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم و کلر محلول در دو دسته خاک دارای کریپتوگام و بدون آن مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در عمق 0-5 سانتی متر ویژگیهای اسیدیته، کربن آلی، نیتروژن (در سطح %1) و فسفر قابل جذب (در سطح %5) و در عمق 5-20 سانتی متر ویژگیهای کربن آلی و نیتروژن دو دسته خاک دارای کریپتوگام و بدون آن از تفاوت معنی داری (در سطح %1) برخوردارند. خاکهای دارای کریپتوگام مقادیر بالاتر کربن آلی، نیتروژن و فسفر قابل جذب را بخود اختصاص داده بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

NOWADAYS, PROVIDING PRODUCTS WITH HIGH QUALITY AND SAFETY IS THE MOST CONCERN OF DAIRY INDUSTRIES WHEREAS STUDY OF VARIOUS CHARACTERISTICS OF THESE PRODUCTS COULD HELP TO FOOD INDUSTRIES AS WELL AS CONSUMER HEALTH. FOR THIS PURPOSE, IN THIS STUDY THE chemical properties OF A TRADITIONAL CHEESE FROM RAW SHEEP MILK (POOSTI CHEESE) WERE EVALUATED DURING OVER A 90-DAYS RIPENING PERIOD. ACCORDING TO THE STANDARD PROCEDURE THE AMOUNT OF MOISTURE, ASH, ACIDITY, TOTAL NITROGEN (TN), SALT, PH, FAT, AND WATER -SOLUBLE NITROGEN (WSN) WERE DETERMINED FOLLOWED BY SAMPLING FROM POOSTI CHEESE DURING 1, 30, 60, AND 90 DAYS OF RIPENING. RESULTS OBTAINED SHOW THAT THE MOISTURE CONTENT OF POOSTI CHEESE DECREASED DURING ITS STORAGE AND ALSO THE AMOUNT OF TOTAL NITROGEN WERE INCREASED BY 1.5% AND THE FAT CONTENTS REDUCED TO SOMEWHAT DURING THE 90 DAYS OF RIPENING.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
نویسنده: 

ZAKARIANEZHAD MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE PRESENT STUDY, THE ELECTRONIC AND STRUCTURAL properties OF BN (4, 0) AND BN (3AL) (4, 0) NANOTUBES FUNCTIONALIZED BY NITROSAMIN AND THIONITROSAMIN FUNCTIONAL GROUPS HAVE BEEN STUDIED BY B3LYP HYBRID DENSITY FUNCTIONAL METHOD USING 6-311++G (D) BASIS SET. FOUR TYPES OF COMPLEXES (BN…NA, BN…TNA, BN (3AL) …NA, BN (3AL) …TNA) WERE FOUND IN INTERACTION OF NH2NO AND NH2NS WITH BN AND BN (3AL) NANOTUBES. ALL COMPLEXES FORMED IN THE B SIDE OF NANOTUBE ARE ENERGETICALLY MORE STABLE THAN THE N SIDE. THE HOMO-LUMO GAP, HARDNESS (H), SOFTNESS (Ѕ) AND ELECTROPHILICITY FACTOR (W) IN BOTH GAS PHASE AND IN POLAR SOLVENT HAVE BEEN CALCULATED. RESULTS INDICATE THAT THE FUNCTIONALIZED GROUPS CAUSE SIGNIFICANT CHANGES IN THE ELECTRONIC properties OF NANOTUBES. THE CONDUCTIVITY OF THE NANOTUBES INCREASES UPON ABSORPTION OF THE NH2NO AND NH2NS FUNCTIONAL GROUPS. THE RESULTS OBTAINED FROM NATURAL BOND ORBITAL (NBO) ANALYSIS SHOW THAT IN ALL COMPLEXES, CHARGE TRANSFER TAKES PLACE FROM NH2NO AND NH2NS TO BN AND BN (3AL) NANOTUBES. THEORY OF ATOMS IN MOLECULES (AIM) WAS ALSO APPLIED TO CHARACTERIZE B-N BOND IN NANOTUBES.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (ضمیمه 1)
 • صفحات: 

  40-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KHOSHJAVAN S. | HEIDARY M. | REZAI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17628
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Free swelling index (FSI) is an important parameter for cokeability and combustion of coals. In this research, the effects of chemical properties of coals on the coal free swelling index were studied by artificial neural network methods. The artificial neural networks (ANNs) method was used for 200 datasets to estimate the free swelling index value. In this investigation, ten input parameters such as moisture, volatile matter (dry), fixed carbon (dry), ash (dry), total sulfur (organic and pyretic) (dry), (British thermal unit (Btu) /lb) (dry), carbon (dry), hydrogen (dry), nitrogen (dry) as well as oxygen (dry) were used. For selecting the best model for this study the outputs of models were compared. A three-layer ANN was found to be optimum with architecture of ten and four neurons in first and second hidden layer, respectively, and one neuron in output layer. Results of artificial neural network shows that training, testing and validating data’s square correlation coefficients (R2) achieved 0.99, 0.92 and 0.96, respectively. The sensitivity analysis showed that the highest and lowest effects of coal chemical properties on the coal free swelling index were nitrogen (dry) and fixed carbon (dry), respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 17628

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: TODAY, THE PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF chemical COMPOUNDS REQUIRES LONG TIME AND A LOT OF FINANCIAL COSTS. THIS PROCESS IS MORE IMPORTANT, PARTICULARLY IN THE PHARMACEUTICAL AND USE OF NEW DRUGS BECAUSE OF THE HIGH FINANCIAL COSTS OVER THE LONG RUN; HOWEVER, THE SUCCESS RATE IS VERY LOW [1]. …

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

جوکی محمد | خزایی نعیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1110
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

برای کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی در هنگام برداشت و پس از برداشت و به منظور طراحی و بهینه سازی ماشین های پس از برداشت نیاز به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آنها است. در این تحقیق برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی میوه شلیل رقم ایندیپندنس (Independence) ناحیه تاکستان در استان قزوین بررسی شد. مقادیر قطر بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک، جرم، حجم، وزن مخصوص، قطر میانگین هندسی، مساحت سطح و ضریب کرویت به ترتیب برابر با 61 میلی متر، 59 میلی متر، 57 میلی متر، 97.74 گرم، 123.17 سانتی متر مکعب، 0.99 گرم بر نیوتن و 59.10 میلی متر، 102.30 سانتی متر مربع، و 97 درصد به دست آمد. از لحاظ ویژگی های شیمیایی، شلیل رقم ایندیپندنس ترش مزه است و اسیدیته و قند آن برابر با 11 درصد براورده شده است. نتایج مطالعه ضریب اصطکاک این میوه روی برخی مواد مانند چوب چند لایه، ورق گالوانیزه و آلومینیم نشان داد که این ضریب از 0.321 (روی سطح آلومینیم) تا 0.389 (روی سطح چوب چند لایه) متغیر است. علاوه بر آن نیروی شکست، تغییر شکل، انرژی شکست، و چغرمگی در نقطه شکست برای میوه شلیل به ترتیب برابر با 58.9 نیوتن، 10 میلی متر، 0.3 ژول و 1.34 کیلوژول بر مترمکعب تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1110

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
litScript