نتایج جستجو

23918

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2392

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KARIMI Z. | BABASHAMSI M. | ASGARANI E. | NIAKAN M. | SALIMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  20686
 • دانلود: 

  9102
چکیده: 

Background and Objectives: Streptokinase is used clinically as an intravenous thrombolytic agent for the treatment of acute myocardial infarction and is commonly prepared from cultures of Streptococcus equisimilis strain H46A. The objective of the present study was the production of streptokinase from strain H46A and purification by chemical reduction method.Materials and Methods: The rate of streptokinase production evaluated under the effect of changes on some fermentation factors. Moreover, due to the specific structure of streptokinase, a chemical reduction method employed for the purification of streptokinase from the fermentation broth. The H46A strain of group C streptococcus, was grown in a fermentor. The proper pH adjusted with NaOH under glucose feeding in an optimum temperature. The supernatant of the fermentation product was sterilized by filtration and concentrated by ultrafiltration. The pH of the concentrate was adjusted, cooled, and precipitated by methanol. Protein solution was reduced with dithiothreitol (DTT). Impurities settled down by aldrithiol-2 and the biological activity of supernatant containing streptokinase was determined.Results: In the fed –batch culture, the rate of streptokinase production increased over two times as compared with the batch culture and the impurities were effectively separated from streptokinase by reduction method.Conclusion: Improvements in SK production are due to a decrease in lag phase period and increase in the growth rate of logarithmic phase. The methods of purification often result in unacceptable losses of streptokinase, but the chemical reduction method give high yield of streptokinase and is easy to perform it.

آمار یکساله:  

بازدید 20686

دانلود 9102 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

HARUNA A. | UZAIRU A. | HARRISON G.F.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  733-744
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16583
 • دانلود: 

  9175
چکیده: 

The bioavailability of trace metals, their biological uptake and ecotoxiccological effect on soil biota can be better understood in terms of their chemical fractionation. The present study examined the mobility and availability of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in sewage water – irrigated soils using sequential extraction technique as a basis for predicting metal uptake by plants. The residual fraction was the most abundant pool for all the five metals examined. A significant amount (2.7 – 70.2%) of all the five metals was also present in the potentially available fraction: - no nresidual fraction. The result further indicated that the contamination of Cd and Ni in these soils was not as severe as Pb, Cu and Zn. Assuming that mobility and bioavailability of these metals are related to their liability and geochemical forms, and that they decrease in the order of extraction sequence. The apparent mobility and potential bioavailability for these five metals in the soils were: - Pb> Zn> Cu> Ni> Cd.

آمار یکساله:  

بازدید 16583

دانلود 9175 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI F. | GHARACHORLOO M. | AZIZINEJAD R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  37-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19709
 • دانلود: 

  12620
چکیده: 

Large quantities of beef and mutton tallow are available in Iran every year. If these products are processed and formulated properly and scientifically, the need to import oils and fats in substantial quantities might be reduced. The aim of this study is to fractionate beef tallow into different fractions and carry out physical and chemical tests on each isolated fraction. Beef fat was obtained from butchery shop in Tehran. The fat or tallow was obtained by dry rendering using a rotary evaporator. fractionation took placed at 4oC for 22 hours. Physical and chemical tests concerning melting point, colour, free fatty acid concentration, refractive index, peroxide value, iodine value, induction period measurement and fatty acid composition were carried out on the original and fractionated samples. The results indicated yields of 94% and 98% for extraction and fractionation respectively. The statistical analysis of the samples indicated significant differences between the results obtained. The results also showed that the liquid fraction might be employed as salad or frying oil and the hard fraction might be used as a fraction in margarine or shortening fats.

آمار یکساله:  

بازدید 19709

دانلود 12620 استناد 0 مرجع 315
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اخوان احمد | گلچین احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2303-2322
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

بررسی مقدار آبشویی عناصر از منابع آلوده کننده محیط­ زیست نظیر پسماندها، جهت تعیین سطح خطر این مواد و پایدار کردن کیفیت پسماندهای معدن سرب-روی زنجان اجرا شد. بدین منظور دو نمونه مرکب (0-20 سانتیمتری) از هر دو نوع پسماندهای این معدن برداشت شد و رفتار آبشویی وابسته به پی­ اچ، زمان، اندازه ذرات و نسبت مایع به جامد با استفاده از آزمایش آبشویی بسته مشخص گردید. برای تعیین ترکیب عنصری پسماندها از دستگاه فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF)، کانی­ شناسی پسماندها از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)، مورفولوژی ترکیبات از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و بررسی سطح خطر پسماندها از پروتکل­ های آبشویی؛ روش شستشوی مزرعهFLT) )، روش آبشویی باران مصنوعی SPLP))، روش استخراج ویژه سمیت TCLP)) و روش عصاره­ گیری شیرابه (LEP)و همچنین جهت مشخص کردن چگونگی توزیع سرب در بین بخش­ های مختلف پسماندها از روش عصاره­ گیری متوالی استفاده شد. غلظت محیط­ زیست امری بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف مشخص کردن غلظت، سطح خطر و رفتار آبشویی سرب از عنصر سرب در تمامی عصاره­ ها با دستگاه ICP-OES اندازه­ گیری گردید. نتایج نشان داد که زمان، اندازه ذرات، پی­ اچ و نسبت مایع به جامد تأثیر بسیار بالایی بر غلظت آبشویی سرب از پسماندها داشته و بیشینه­ ی غلظت سرب آبشویی شده از پسماندها در دامنه­ ی متفاوتی از اندازه ذرات اتفاق افتاد. بیشترین مقدار سرب در بین پسماندهای مورد مطالعه به ترتیب در بخش باقیمانده، کربناتی، تبادلی، آلی، اکسیدهای آهن و منگنز و محلول مشاهده شد. نتایج پروتکل­ های آبشویی نیز اثبات کرد که هر دو نوع پسماند دارای اثرات باقی مانده زیادی بر محیط­ زیست بوده و جزء بقایای زاید خطرناک محسوب می­ شوند. بنابراین باید جهت انباشت ایمن این مواد در محیط­ زیست و جلوگیری از آبشویی سرب تدابیر خاصی اندیشیده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 70 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4 الف
 • صفحات: 

  541-558
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

حضور فلزات در شکل های[Y1] شیمیایی مختلف در خاک ها می تواند نقش آنها را در بروز آثار تغذیه ای و یا آلودگی تحت تأثیر قرار دهد. خاک های نواحی اطراف کارخانجات فولاد همواره در معرض تهدید و آلودگی بوده اند و عمده تحقیقات انجام شده بر غلظت کل این فلزات در خاک تمرکز یافته است. این تحقیق با هدف بررسی توزیع شکل های شیمیایی عناصر آهن و منگنز و همبستگی اَشکال شیمیایی این عناصر با غلظت آنها در گیاه شاهی صورت گرفت. نمونه خاک از منطقه مسکونی نزدیک به کارخانه فولاد با سابقه کشت سبزیجات برداشت شد و توزیع شیمیایی عناصر مورد نظر در آن انجام و شاخص های آلودگی خاک محاسبه شد. با کشت گیاه شاهی در خاک آلوده سلامت گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده در مورد عنصر آهن و منگنز بخش محلول، تبادلی و کربناتی به ترتیب در مجموع 13/0% و 4/12% از کل غلظت در خاک را تشکیل می دهند که این مقدار برای بخش پیوند یافته با اکسیدهای آهن و منگنز، بخش پیوندشده با مواد آلی و سولفیدها، و بخش باقیمانده به ترتیب 1/44%، 9/0%و 8/54% برای آهن و 5/41%، 7/0% و 4/45% برای منگنز می باشد. بیشترین سهم توزیع به بخش های باقیمانده و سپس در پیوند با اکسیدهای آهن و منگنز اختصاص یافته است. عنصر آهن در مقایسه با منگنز دارای مقادیر کمتری در بخش قابل جذب بوده لذا کلیه شاخص های محاسبه شده در مورد عنصر آهن عدم آلودگی بالفعل را نشان می دهند. در مقابل در مورد عنصر منگنز سهم بیشتری در بخش قابل جذب قرار داشته که با توجه به همبستگی مثبت و معنی دار این بخش با غلظت عناصر در گیاه، باعث افزایش نسبت خطر در گیاه گردید. در مورد هردو عنصر، فاکتور تغلیظ زیستی کمتر از حد مجاز گزارش می شود؛ اما با توجه به غلظت بالای این عناصر در خاک، دقت در انتخاب گیاه (با توجه به مسکونی بودن منطقه و سبزیکاری) ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 52 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (32)
 • صفحات: 

  667-676
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25562
 • دانلود: 

  13629
چکیده: 

The fractionation of five heavy metals in a washing aggregate sludge, a sewage sludge, a clay-rich sediment, the mixtures of these materials and the lightweight aggregates manufactured with them has been determined by applying the optimized European Community Bureau of Reference sequential extraction procedure in order to evaluate the effects of the heating process on the extraction of these elements. Additionally, preparation of eluates by aggregate leaching has been performed in accordance with the UNE-EN-1744-3 standard. The availability of all the studied heavy metals has been reduced by the thermal treatment, since most of the heavy metals have become part of the undigested material in the lightweight aggregates. Nickel has been the heavy metal that has presented the highest concentration in the eluates obtained after completion of the single extraction procedure in the lightweight aggregates. The studied lightweight aggregates may be used in lightweight concrete manufacturing from the standpoint of heavy metal leaching.

آمار یکساله:  

بازدید 25562

دانلود 13629 استناد 0 مرجع 444
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5508
 • دانلود: 

  2812
چکیده: 

Background: Drill Cutting (DC) are large amount of waste generated in gas and oil exploration and production activities that contains toxic substances, especially heavy metals. This study aimed to use Conocarpus Waste (CW) biochar to investigate its effects on changes in chemical forms and stabilization and distribution of Cu and Zn in DC samples of Ahvaz oil field at different incubation times. Methods: In order to study the effects of CW biochar at different rates (0, 2, 5, and 10% w/w) and four incubation times (1, 2, 4, and 8 weeks) for adsorption and chemical fractionation of Copper (Cu) and Zinc (Zn) in DC of Ahvaz oil field in southwestern Iran. An experiment was conducted as a factorial in a completely randomized designing in three replication. Sequential extraction procedure of Tessier was applied for the determination of heavy metals fraction. Results: Application of biochar significantly (P<0. 05) increased the pH, soil organic carbon (SOC), electrical conductivity (EC), and cation exchange capacity (CEC) especially at the 10% application rate. After the addition of CW biochar, the exchangeable (EX) and carbonate (CAR) fractions of Cu and Zn, respectively decreased (P≤ 0. 05) significantly while organic matter (OM) bound, oxides (OX) bound, and residual (RES) fraction were increased. Conclusion: The CW biochar can be a low-cost and effective amendment in immobilizing the Cu and Zn, and also effectively to reducing their mobility in DC.

آمار یکساله:  

بازدید 5508

دانلود 2812 استناد 0 مرجع 1368
نویسندگان: 

AYOB YASMIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (SEMINAR SPECIAL ISSUE)
 • صفحات: 

  107-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18970
 • دانلود: 

  9468
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction: Plasma fractionation has evolved from a medical service activity for the purpose of supplying products to the local community to a global manufacturing industry that has to comply with high quality standards (1). It involves sophisticated industrial process in licensed facilities and has the highest standard of hygiene and quality and conforms to the principles of Good Manufacturing Practice (GMP). To safeguard the public from unsafe blood products, there must be a system for licensing, regulation and control within the national authority (2). These requirements are beyond the means of developing countries like Malaysia (3).

آمار یکساله:  

بازدید 18970

دانلود 9468 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1100-1110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

در خاک های تیمارشده با لجن فاضلاب مقدار قابل استفاده عناصر کم نیاز از جمله روی از مسائل اصلی است. در این تحقیق به بررسی روی قابل استفاده (با روش های DTPA-TEA، مهلیچ 1 و مهلیچ 3) و تعیین شکل های شیمیایی آن در خاک ها قبل و پس از تیمار با لجن فاضلاب (1 درصد وزنی - وزنی) و پس از کشت گندم در شرایط گلخانه ای پرداخته شد. نتایج نشان داد که بر اثر کاربرد لجن فاضلاب، میانگین روی عصاره گیری شده با استفاده از 3 روش عصاره گیری به صورت معنی داری (P<0.01) افزایش یافت. میانگین روی عصاره گیری شده با استفاده از روش های مختلف پس از کشت گندم با قبل از کشت، تفاوت معنی داری (P<0.05) نداشت. نتایج مطالعه شکل های شیمیایی نشان داد که در اثر تیمار خاک ها با لجن فاضلاب، روی تتمه، روی تبادلی، روی پیوندشده با ماده آلی، روی پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز و روی پیوندشده با کربنات ها به ترتیب 11، 26، 94، 172 و 279 درصد افزایش یافتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که میانگین شکل های روی (به جز روی پیوندشده با اکسیدهای آهن و منگنز) قبل و بعد از کشت گندم در خاک های تیمار شده تفاوت معنی داری (P<0.05) داشتند. روی تبادلی، روی پیوندشده با کربنات ها و روی پیوندشده با ماده آلی پس از کشت گندم کاهش و روی تتمه افزایش یافت. نتایج بررسی همبستگی نشان داد که روی عصاره گیری شده با استفاده از عصاره گیرهای شیمیایی قبل و بعد از کشت گندم در خاک های تیمارشده تفاوت معنی داری (P<0.05) داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که شکل های شیمیایی روی بر اثر کاربرد لجن فاضلاب و کاشت گندم تغییر کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
litScript