نتایج جستجو

32326

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1 (پیاپی 5)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3812
 • دانلود: 

  1699
چکیده: 

اسپیرولینا سیانوباکتر رشته ای میکروسکوپی است و اسم این جلبک از شکل مارپیچی و رشته ای آن مشتق شده است (شکل 1) (3). دو جنس Arthrospira و Spirulina اسپیرولیناهای های مهم خوراکی هستند. این دو جنس از نظر ریخت شناسی با هم متفاوت بوده و در نوع چرخش، توزیع منافذ در دیواره سلولی، قطر و نوع قطعات تریکوم نیز با هم اختلاف دارند (14).از اسپیرولینا بعنوان «غذایی برای آینده» یاد شده است زیرا قابلیت تولید مواد غذایی متراکم با کیفیت بالا و در مقایسه با سایر جلبک ها کارآیی بیشتری دارد (4).

آمار یکساله:  

بازدید 3812

دانلود 1699 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شیخ نسرین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (مسلسل 15)
 • صفحات: 

  22-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مواد اصلی تشکیل دهنده سنگهای کلیه شامل اگزالات کلسیم، فسفات کلسیم، اسید اوریک و سیستین و یا مخلوطی از این مواد با فسفات آمونیوم منیزیم می باشد که این مواد به کمک ماتریکس هایی کریستالیزه شده و تشکیل سنگ کلیه را می دهند. تشخیص مواد اصلی بوجود آورنده هر سنگ عامل مهمی در طرح ریزی درمان فرد مبتلا می باشد و تصمیم گیری درباره روش درمان صحیح بیمار نیاز به آگاهی از ترکیبات تشکیل دهنده سنگ دارد این مطالعه با هدف تعیین ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده سنگهای مجاری ادراری انجام گرفت.در این پژوهش که روی 267 مورد سنگ مجاری ادرار انجام گرفت سنگها از نظر ماکروسکپی و ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده مورد تجزیه قرار گرفتند.اکثریت ترکیبات تشکیل دهنده سنگها از اگزالات کلسیم 95.9% و کلسیم غیراگزالات 97% و اسیداوریک 53.2% بودند.اطلاعات بدست آمده از آنالیز شیمیایی سنگها می تواند در طرح ریزی درمان و اصلاح رژیم غذایی جهت جلوگیری از بروز مجدد سنگ کاربرد داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROSA P.M. | ANTONIASSI R. | FREITAS S.C.

نشریه: 

HELIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  4712
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4712

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

IBRAGIC S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  21-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5810
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5810

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  81-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15225
 • دانلود: 

  8023
چکیده: 

The ash content formed after burning of materials in indoor may be harmful to environment on dumping due to high ionic and metallic concentration. Therefore, the chemical composition of various indoor ash residues derived from burning of the biomass (BM), coal (C), cow dung (CD), incense (IS) and mosquito coil (MC) materials is described in this study. Three samples each of BM, coal, CD, IS and MC materials were burnt. The ash residues were collected and sieved out the particles of mesh size£0.1 mm size. The Cl-, NO3-, SO42-, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ content (n=15) was ranged from 0.12-8.27, 0.01-0.64, 0.74-12.53, 0.06-4.47, 0.29-15.45, 0.30-2.51 and 0.68-19.05% with mean value of 1.81±1.18, 0.10±0.08, 3.31±1.66, 1.05±0.70, 4.92±2.04, 1.27±0.36 and 7.68±2.94%, respectively. The composition of metals, that is, Fe, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn and Pb (n=15) was ranged from 1100-24, 600, 12-211, 109-1102, 5-142, 21-145, 25-244 and 5-42 mg/kg with mean value of 95±31, 474±152, 43±23, 75±23, 107±32 and 16±6 mg/kg, respectively. The enrichment and fluxes of ions and metals of indoor ash residues are described.

آمار یکساله:  

بازدید 15225

دانلود 8023 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: DUE TO THE GROWING INTEREST IN THE USE OF ESSENTIAL OILS IN BOTH THE FOOD AND THE PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, A SYSTEMATIC STUDY ON THESE PLANT EXTRACTS HAVE BECOME VERY IMPORTANT. GINGER IS A RHIZOMATOUS PLANT GROWN THROUGHOUT SOUTH‐EASTERN ASIA, CHINA AND IN PARTS OF JAPAN, AUSTRIA, LATIN AMERICA, JAMAICA AND AFRICA. GINGER CONTAINS 1‐2 % OIL, WHICH IMPARTS THE UNIQUE FLAVOUR TO THE SPICE. MANY REPORTS ARE AVAILABLE ON THE chemical composition OF FRESH GINGER OIL AND THE NATURALLY OCCURRING FLAVOURING COMPOUNDS…..

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
strs
نویسنده: 

KARIMI NASER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE VOLATILE CONSTITUENTS IN THE ESSENTIAL OIL OF PELARGONIUM QUERCETORUM AGNEW., GROWING WILD IN KURDISTAN, IRAN WERE INVESTIGATED THROUGH GC AND GC/MS TECHNIQUE. TWENTY-SIX COMPOUNDS, REPRESENTING 21 (80.77%) OF THE TOTAL OIL WERE IDENTIFIED...

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  340
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

Teucrium polium L گیاهی است علفی و پایا متعلق به تیره نعناع که در مناطق وسیعی از اروپا و خاورمیانه از جمله ایران به صورت وحشی می روید. T.polium از گیاهان دارویی مهم بشمار رفته و دارای استفاده های متعدد غذایی و دارویی است بطوری که اثر آن در کاهش قند خون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بخش های هوایی این گیاه در مرحله گلدهی از ارتفاعات شمال شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان جمع آوری گردید و بخش های هوایی گیاه پس از خشک شدن در سایه با روش تقطیر با آب مورد اسانس گیری قرار گرفت (بازده اسانس %0.1 بود). اسانس به دست آمده از این گیاه بوسیله دستگاه GC و GC/MS آنالیز گردید. 44 ترکیب در روغن اسانسی این گیاه شناسایی شد که %91.76 از کل اسانس را شامل می شود. آلفا پینن (%13.95)، بتاکاریوفیلن (%12.35)، جرماکرن-بی (%11.74)، بتا پینن (%8.75) و لیمونن (%7.60) ترکیبات اصلی روغن اسانسی این گونه را تشکیل می دهند. بررسی اثرات ضد میکروبی نیز نشان داد که اسانس این گیاه بر علیه اغلب باکتری های گرم مثبت و منفی مورد آزمایش دارای اثرات ضدمیکروبی قابل توجه و بیشتر از آنتی بیوتیک جنتامایسین است.

آمار یکساله:  

بازدید 340

دانلود 45 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

STARKS P.J. | COLEMAN S.W. | PHILLIPS W.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  635-640
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3158
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3158

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  18965
 • دانلود: 

  33734
چکیده: 

Background: With considering the importance of natural products for their remedial and therapeutic value, this research was aimed to analyze the chemical compositions and antimicrobial activity of four propolis samples from different areas of Iran (Chenaran, Taleghan, Morad Beyg, and Kalaleh) with various climates and flora. Methods: Ethanolic (70% EtOH) and dichlromethane (DCM) extracts of Iranian propolis were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) methods, and antimicrobial activity was evaluated against Candida albicans, Escherichia coli, and Staphylococcus aureus using disk diffusion antimicrobial method. Results: The results of GC-MS analysis showed the presence of fatty acids, flavonoids, terpenes, aromatic-aliphatic acids, and their related esters. The total flavonoids in DCM extract of Chenaran, Taleghan, Morad Beyg, and Kalaleh propolis were pinocembrin and pinostrobin chalcone. The common phenolic and terpene compounds detected in all four tested EtOH extracts were P-cumaric acid and dimethyl-1, 3, 5, 6-tetramethyl-[1, 3-(13C2)] bicycloce [5. 5. 0] dodeca-1, 3, 5, 6, 8, 10-hexaene-9, 10-dicarboxylate, respectively. The highest inhibitory diameter zone of the Iranian propolis against C. albicans, E. coli, and S. aureus was for DCM extract of Kalaleh propolis (13. 33 mm), Morad Beyg propolis (12 mm), and Kalaleh (11. 67 mm), respectively. Conclusion: Iranian propolis showed antimicrobial activities against C. albicans, E. coli, and S. aurous, perhaps due to the presence of flavonoids, phenolic acids, and terpenes as active components that can be used alone or in combination with the selected antibiotics to synergize antibiotic effect, as well as to prevent microbial resistance to available antimicrobial drugs.

آمار یکساله:  

بازدید 18965

دانلود 33734 استناد 455 مرجع 0
litScript