نتایج جستجو

1641

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

165

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  831
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

هدف: مقایسه شروع، دوام و گستره بی دردی ناشی از تزریق اکسترادورال خلفی مخلوط لیدوکائین / زایلازین با لیدوکائین و زایلازین به تنهایی در گاومیش رودخانه ای ایران.طرح: مطالعه آینده نگر توصیفی، شیوع مربع لاتین.حیوانات: یازده گاومیش ماده رودخانه ای ایرانی، بالغ (بالای 2 ساله)، سالم، غیرآبستن و با وزن 450 تا 650 کیلوگرم.روش کار: در 3 نوبت به فاصله چهارده روز، بیحسی اکسترادورال خلفی در گاومیش ها با تزریق لیدوکائین %2 (گروه L، 0.22 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن)؛ زایلازین %2 (گروه X، 0.05 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) و مخلوط لیدوکائین %2 (0.22 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) زایلازین %2 (گروه LX، 0.05 میلی گرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن) به شیوه مربع لاتین صورت گرفت. بی دردی به واسطه عدم بروز واکنش در آزمون های نیش سوزن و فشار هموستات در پوست نواحی خلفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله به کمک آزمون آنووا یک طرفه مورد مقایسه قرار داده شد.نتایج: شروع بی دردی در گروه X بطرز معنی داری طولانی تر از دو گروه دیگر بود (5.5±0.7 دقیقه). دوام بی دردی در گروه LX (172.3±17.7 دقیقه) بطور معنی داری طولانی تر از گروه L (79.5±5.7 دقیقه) و گروه X (136.4±11.4 دقیقه) بود. در گروه های X و LX، سطح بی دردی تا قطعات سینه ای پیشروی داشت، در حالیکه در گاومیش های گروه لیدوکائین، بی دردی در ران ها، پهلو و پستان بروز نکرد. در کل گاومیش ها، تزریق زایلازین چه به تنهایی چه بصورت مخلوط با لیدوکائین آتاکسی خفیف تا متوسطی را ایجاد کرد.نتیجه گیری: بی دردی ناشی از تزریق اکسترادورال مخلوط لیدوکائین / زایلازین در مقایسه با هر کدام از داروها به تنهایی، شروع سریع تر اثر، دوام و گستره بیشتری را نشان داد. مخلوط لیدوکائین / زایلازین به دلیل ایجاد بی دردی سریع و با دوام می تواند به خوبی بدون نیاز به تکرار تزریق در بیحسی اکسترادورال خلفی در گاومیش رودخانه ای ایران استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 831

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

امیری هاله | زارع محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  89-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1644
 • دانلود: 

  187
چکیده: 

این مطالعه روی 10 راس اسب 3) راس نر و 7 راس ماده( با وزن های 300 تا 350 کیلوگرم و سن بین 6 تا 12 سال انجام شد. داروی زایلازین هیدروکلراید با دوز 0.5 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن و داروی کتامین به میزان 1 میلی گرم به ازا هر کیلوگرم وزن بدن محاسبه و در یک سرنگ کشیده شده و در فضای اپیدورال واقع بین اولین و دومین مهره دمی تزریق گردید. شروع اثر بیحسی در نواحی مختلف دم، پرینه و اطراف فرج و مقعد و همچنین دوام بیحسی ارزیابی و ثبت گردید. در عین حال قبل از تزریق این ترکیب دارویی و همچنین در فواصل زمانی 5، 15، 30، 60 دقیقه پس از تزریق اقدام به ثبت برخی پارامترهای حیاتی مانند تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت مقعدی گردید. تزریق توام این دو دارو در فضای اپیدورال خلفی باعث بیحسی بسیار خوبی در فاصله زمانی متوسط 2.3±9 دقیقه پس از تزریق گردید و این بیحسی بیش از 120 دقیقه دوام یافت. در این فاصله هیچ گونه عوارض سو مربوط به این دو دارو به صورت عمومی مشاهده نگردید. ضربان قلب در دقیقه 15 پس از تزریق و تعداد تنفس در دقایق 30 و 60 پس از تزریق کاهش معنی داری را نسبت به قبل از تزریق نشان داد ولی درجه حرارت بدن پس از تزریق هیچ گونه تغییر معنی داری را نشان نداد. نتایج این بررسی نشان داد که تزریق توام زایلازین و کتامین به میزانهای ذکر شده در فضای اپیدورال خلفی در اسب مطمئن بوده و ضمن ایجاد بیحسی طولانی مدت و مناسب هیچ گونه عوارض مشخصی نیز ایجاد نمی نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1644

دانلود 187 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

بیهوشی و درد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  155-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 14 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در امور دام و آبزیان
 • صفحات: 

  180-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

این مطالعه روی 25 راس گاومیش سالم با متوسط وزن 325±25 کیلوگرم و متوسط سن 5±1 سال انجام شد . پس از معاینه حیوانات، د اروی زایلازین به میزان 0.05 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بد ن و تنظیم حجم آن به 5 میلی لیتر با استفاد ه از سرم فیزیولوژی با سر سوزن شماره 18 د ر فضای اپی د ورال ما بین اولین و د ومین مهره د می با زاویه 45 د رجه نسبت به سطح زمین تزریق شد . ایجاد و شروع اثر بی حسی د ر نواحی خلفی و نیز طول مد ت بیحسی مورد ارزیابی قرار گرفت و د ر فرم مخصوص ثبت گرد ید ، د ر همین مد ت برخی پارامترهای حیاتی شامل تعد اد ضربان قلب، تنفس و د رجه حرارت مقعد ی د ر زمان های صفر، 5، 15، 30 و 60 د قیقه پس از تزریق ثبت گرد ید . ایجاد و شروع اثر بی حسی د ر فاصله زمانی متوسط 11.1±2.30 (میانگین ± انحراف معیار) د قیقه پس از تزریق ثبت گرد ید و این بی حسی تا بیش از 110±5 د قیقه د وام د اشت. د ر فاصله ایجاد و مد ت بی حسی علایمی چون بیرون آورد ن زبان و گاهی آویخته شد ن زبان و افزایش ترشح بزاق و ریزش اشک و نیز افزایش نعره زد ن د ر حیوان مشاهد ه گرد ید که د لالت به تاثیرات عمومی زایلازین د ارد ، که بعد از 5 تا 7 د قیقه علایم آرامبخشی د ر حیوان ظاهر می گرد د . تعد اد ضربان قلب و تنفس د ر د قایق 15 و 30 پس از تزریق نسبت به زمان صفر (قبل از تزریق) کاهش معنی د اری را نشان د اد (p<0.05). ولی د رجه حرارت مقعد ی پس از تزریق تغییرات معنی د اری را نشان ند اد (p>0.05). از این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که تزریق زایلازین با د وز ذکر شد ه از فضای اپی د ورال ضمن ایجاد بی حسی مناسب، آرام بخشی مطمئن جهت انجام اعمال جراحی خلفی گاومیش ایجاد می کند .

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 17)
 • صفحات: 

  66-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مطالعه روی 25 راس گاومیش سالم با وزن های 300 تا 350 کیلوگرم و سن بین 4 تا 6 سال انجام شد. داروی کتامین 10% با دوز 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و تنظیم حجم آن به 10 میلی لیتر با استفاده از سرم فیزیولوژی در فضای اپی دورال ما بین اولین و دومین مهره دمی تزریق شد. ایجاد و شروع اثر بی حسی در نواحی خلفی و نیز طول مدت بی حسی مورد ارزیابی قرار گرفت و در فرم مخصوص ثبت گردید. در همین مدت برخی پارامترهای حیاتی شامل تعداد ضربان قلب، تنفس و درجه حرارت مقعدی در زمان صفر، 5، 15، 30 و 60 دقیقه پس از تزریق ثبت شد. ایجاد و شروع اثر بی حسی در فاصله زمانی متوسط 3.02±1.45 دقیقه پس از تزریق ثبت گردید و این بی حسی تا 90 دقیقه دوام داشت. در فاصله ایجاد و مدت بی حسی علایمی چون بیرون آوردن و آویخته شدن زبان، افزایش ترشح بزاق و ریزش اشک در حیوان مشاهده گردید که دلالت بر تاثیرات عمومی کتامین دارد که بعد از 4 تا 6 دقیقه علایم آرام بخشی در حیوان ظاهر گردید. تعداد ضربان قلب در دقایق 5، 15 و 30، تعداد تنفس در دقایق 5 و 15 پس از تزریق نسبت به زمان صفر (قبل از تزریق) افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). درجه حرارت مقعدی تغییرات معنی داری نداشت. از این مطالعه چنین نتیجه گیری می شود که تزریق کتامین با دوز ذکر شده از فضای اپی دورال ضمن ایجاد بی حسی مناسب، می تواند آرام بخشی مطمئن جهت انجام عمل جراحی خلفی گاومیش ایجاد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LAK M. | ARAGHIZADEH H. | SHAYEGHI S.

نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (62)
 • صفحات: 

  170-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  12134
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12134

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DAVIES KAY | WILSON GRAHAM | ENGELHARDT THOMAS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  174-177
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15865
 • دانلود: 

  9857
چکیده: 

Background: caudal analgesia is commonly employed to provide excellent intra- and postoperative analgesia for primary hypospadias repair in children. Several additives to local anesthetics are commonly employed to increase the block duration, although these have uncertain benefits.Objectives: This study investigated whether, in caudal analgesia with levobupivacaine 0.25%, the addition of S (+) -ketamine, clonidine, or both agents combined, would prolong postoperative analgesia in patients undergoing primary hypospadias repair.Patients and Methods: We conducted a retrospective chart analysis for all patients who underwent hypospadias repair with caudal analgesia over a consecutive 3-period at this institution. The study examined four patient groups, classified according to the analgesia used: 1) No additive, levobupivacaine alone 2) Levobupivacaine and S (+) -ketamine 3) Levobupivacaine and clonidine 4) Levobupivacaine, S (+) -ketamine, and clonidine Primary outcome measures were as follows: time to the first postoperative request for analgesia, total first 24-hour postoperative analgesia, and time to hospital discharge.Results: The 87 patients included had a mean ± SD age of 21.4 ± 13.5 months and weight of 11.9 ± 2.4 kg. The median doses of levobupivacaine, S (+) -ketamine, and clonidine were 0.7 mg/kg (range, 0.4–1.3), 0.5 mg/kg (0.2–1.1), and 1.8 μg/kg (0.8–2.3), respectively. The addition of S (+) -ketamine, clonidine, or both did not increase the time to first oral analgesia request. Neither did it reduce the total first 24-hour postoperative analgesia requirements or alter hospital discharge time. However, the additive drugs in combination did increase postoperative sedation.Conclusions: The addition of S (+) -ketamine or clonidine to levobupivacaine 0.25% in caudal analgesia for hypospadias repair appears to be of no benefit. However, use of the additives in combination increased postoperative sedation.

آمار یکساله:  

بازدید 15865

دانلود 9857 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MINERVA ANESTESIOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  836-847
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1378
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1378

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

TRAUMA MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4 (62)
 • صفحات: 

  170-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16385
 • دانلود: 

  8052
چکیده: 

Background: Pain in infancy is a developmental process. Due to the underdeveloped pain pathways in the spinal cord, the threshold of stimulation and sensation of pain is low at birth and has potential impacts on increasing the central effects of pain. Primary trauma during infancy can cause long term changes in structure and function of pain pathways that continue until adulthood. Lack of pain management in children can result in morbidity and mortality.Objectives: In this study we examined the duration of post-operative analgesia in children when clonidine is added to bupivacaine in caudal anesthesia.Materials and Methods: In this clinical trial, 40 children aged 1-8 years who were candidates for elective inguinal hernia repair were studied. Induction and maintenance of anesthesia were achieved using sodium thiopenthal, halothane and nitrous oxide. Children were randomly divided into 2 groups in a double-blind fashion, and were given caudal anesthesia with 0.125% bupivacaine (1ml/kg) alone or b bupivacaine plus 2 μg/kg clonidine. Blood pressure and heart rate were recorded peri-operatively. analgesia was evaluated using objective pain scale (OPS) and sedation was assessed using Ramsay sedation scale (RSS). Acetaminophen was administered rectally for cases with OPS score greater than five.Results: Duration of analgesia was found to be significantly longer in the group given bupivacaine plus clonidine (mean 417.50 min vs.162.00 min).Peri-operative hypotension or bradycardia, post-operative respiratory depression, nausea or vomiting were not recorded in any patient.Conclusions: We concluded that addition of clonidine to bupivacaine prolongs the duration of post-operative analgesia without any respiratory or hemodynamic side-effects.

آمار یکساله:  

بازدید 16385

دانلود 8052 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BATRA Y.K. | ARYA V.K. | MAHAJAN R.

نشریه: 

PEDIATRIC ANESTHESIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  515-521
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4725
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4725

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript