نتایج جستجو

111

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

12

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Kamvar Bakhshayash J. | Dadbeh A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (62)
 • صفحات: 

  62-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8123
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Every revolution and social change affects all relations of human life. Major events such as revolution and war not only change the political and social dimensions, but also change the realm of art, and literature as one of the sub-branches of art undergoes a transformation and a new concept called sustainability literature is formed. This literature is divided into different branches, one of which is captive literature. Prisoner literature is the result of the living experience of prisoners of war in the camps, which is expressed in the form of letters or memoirs. It is necessary to address this literature in the sense that it has not yet been adequately analyzed and explained, and that the experience of prisoners of war in Iraqi camps has not been adequately reflected. Of the approximately 40, 000 Iranian prisoners in Iraqi camps, about 10 million letters have been sent to their families that need to be analyzed to examine the dimensions of the prison literature. This study seeks to answer the question: What did the prisoners think and what thoughts did they have in the difficult conditions of war? In this article, an attempt has been made to analyze and explain five hundred letters from the letters of captivity. These letters have already been selected by the Iranian Red Crescent Society and published in two volumes. METHODOLOGY: The research method is a combination of quantitative and qualitative and content analysis using works created in the field of prison literature. FINDINGS: Prisoners of war in special circumstances of their lives thought of concepts such as God, guardianship, patience and appealing to the Imams, resistance, patience and the call to patience and endurance. CONCLUSION: The letters of captivity established the culture of endurance and stability on the land of Iran and in the hearts of Iranians. In the most difficult of circumstances, they instructed families on religious and divine teachings, and they themselves learned theoretical and practical mysticism, and thus the literature governing the programs created a new kind of captive culture and literature that is unique in its kind.

آمار یکساله:  

بازدید 8123

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FRANKHAM R.

نشریه: 

MOLECULAR ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  325-333
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8020
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8020

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

آموزش پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  96-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر این بود که به زیست جهان دانش آموزان ورود پیدا کند و معنای مدرسه را از دریچه نگاه ایشان کاویده و مورد بازنمایی قرار دهد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش روایی بهره گرفته شد و جهت تجزیه و تحلیل روایت های دانش آموزان از روش تحلیل مضمون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد در صورتی که دانش آموزان در بستر مدرسه پنج مضمون مشتمل بر: «سبک تدریس مستبدانه»، «ساختار و مقررات آموزشی تحمیلی»، «محتوای درسی مرده»، «کمبود امکانات آموزشی و نامناسب بودن تجهیزات آموزشی» و «رفتار غیرحرفه ای کادر اجرایی مدرسه» را تجربه نمایند؛ آنگاه مدرسه به مثابه فضای اسارت در خواهد آمد. همچنین، یافته ها نشان داد، مدرسه به مثابه تجربه رهایی، مدرسه ای است که در بستر آن دانش آموزان بتوانند چهار مضمون شامل: «سبک تدریس رهایی بخش»، «برنامهدرسی زنده»، «امکانات و لوازم کالبدی مناسب و متناسب» و «کنش و منش مشفقانه کادر اجرایی مدرسه» را ادراک و تجربه نمایند. این نتایج حاکی از آن است که بستر مدارس ابتدایی، یعنی قوانین آموزشی، فرایند معلمی، امکانات کالبدی و آموزشی و برنامه های درسی، نیازمند بازنگری بنیادین بر اساس اقتضایات، الزامات و زیست جهان دانش آموزان را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 91

دانلود 63 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  133
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

در این تحقیق بیولوژی تکثیر مولدین و تکنیک پرورش لاروهای شانک زردباله در شرایط اسارت بررسی گردید. همچنین مراحل مختلف تکامل تخم و لاروها در یک دوره چهل و دو روزه شرح داده شد. قطر تخم های لقاح یافته بین 85/0-77/0 میلی متر بود. در دمای 20-19 درجه سانتیگراد تخم ها بعد از 32 ساعت تفریخ گردیدند. لاروهای تازه از تخم خارج گردیده، دارای میانگین وزنی 6/84 میکرو گرم و طول کل 87/1-76/1 میلی متر بودند. در پایان دوره چهل و دو روزه پرورش، لاروهای شانک زرد باله به وزن 5170 میکرو گرم و طول کل 6/12-1/12 میلی متر رسیدند. پر شدن کیسه شنای لاروها از هوا در طول هفته اول به خصوص از روز ششم بعد از تفریخ رخ داد. در این بررسی لاروها قادر به بلع و هضم روتیفر، ناپلی آرتمیا و خوراک فرموله استفاده شده بودند. در طول دوره پرورش تلفات بالایی حد فاصل بین روزهای بیستم تا سی ام بعد از تفریخ مشاهده گردید. میانگین بازماندگی لاروها در انتهای این آزمایش 43 درصد بود. تکنیک مناسب بکارگرفته شده جهت تغذیه مولدین و لاروها در این تحقیق منجر شد که تخم ریزی مولدین، پرورش و متامورفیسم لاروها به بچه ماهی در شرایط اسارات با موفقیت انجام پذیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 133

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  885-895
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13286
 • دانلود: 

  7752
چکیده: 

This study attempts to observe and record early embryonic developments of the orange mud crab, Scylla olivacea. The period taken by the eggs to hatch was 8 days and the colour of the eggs gradually changed from yellow to brown, gray and dark gray. During the embryonic development, the developing embryos reached the blastula stage within 24 hours with a mean egg diameter of 329.91±6.62 mm. The embryo developed into the gastrula stage on the 2nd day with a mean egg diameter of 337.10±8.37 mm. Eyes were consequently observed on the 3rd day and there was a further increase in the yolk-free portion with a mean egg diameter of 338.16±6.57 mm. On the 4th day, the eye-spot became crescent and there was a clearer tissue formation with a mean egg diameter of 358.45±14.80 mm. Meanwhile, on the 7th day prior hatching, there were many chromatophores present, mostly dark in colour and the yolk granules had further reduced in size. The heart beats faster than previous days before and the embryo occupied most of the available egg volume with a mean egg diameter of 377.26±11.50 mm.

آمار یکساله:  

بازدید 13286

دانلود 7752 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  693-703
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  171
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 171 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YASEMI M. | NIKOU M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  478-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21738
 • دانلود: 

  10475
چکیده: 

Gravid wild kutum broodstock, Rutilus frisii kutum, on their upstream migration to Valiabad River (northern Iran) were kept in captivity to allow them to ovulate (captive ripe). Then the impact of captivity on some reproductive and physiological parameters (i.e., plasma cortisol and glucose levels, fertilization percentage, gonadosomatic index and fecundity) was assessed and results were compared with those obtained from naturally ovulated broodstock (ripe). Plasma cortisol level was not significantly different between gravid and captive ripe broodstock but was significantly higher (P<0.05) than that in ripe group. Glucose level was significantly higher (P<0.05) in captive ripe compared to that in ripe or gravid groups. Mean gonadosomatic index, fecundity, and fertilization rate did not affect as a result of stress by captivity. Inverse relationship between plasma cortisol levels and fertilization rate was observed.

آمار یکساله:  

بازدید 21738

دانلود 10475 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AMINUR RAHMAN M. | ARA R. | AMIN S.M.N. | ARSHAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22079
 • دانلود: 

  13894
چکیده: 

An experiment was undertaken to develop a suitable seed production technique for Sperata aor in captivity. Naturally produced fry of aor was reared at different densities in nine nursery ponds 0.012 ha in size with an average depth of 0.8 m each. Three stocking densities tested, each of which was triplicated. Fry of aor stocked at 100, 000/ha was designated as treatment-1 (T1), 150, 000/ha as treatment-2 (T2) and 200, 000/ha as treatment-3 (T3). All stocked fry were from the same age group with mean length and weight of 1.78 ± 0.28 cm and 0.24 ± 0.05 g, respectively. Fry in all the treatments were fed with SABINCO nursery feed (32.06% crude protein) for the first 14 days and starter-I (31.53% crude protein) for days 15 to 56. Physico-chemical parameters and plankton population of pond water were within the optimal level being better in T1 than those in T2 and T3. Growth in terms of final weight and length, weight and length gain, specific growth rate, daily growth rate, and survival of fingerlings were significantly higher in T1 followed by T2 and T3. Food conversion rate was significantly lower in T1 than in T2 and T3. Significantly higher number of fingerlings was produced in T3 than those in T2 and T1. Despite this, consistently higher net benefits were achieved from T1 than from T2 and T3. This is the first time report that stocking of 100, 000 fry/ha appears to be the most suitable density for rearing of aor fingerlings in nursery ponds.

آمار یکساله:  

بازدید 22079

دانلود 13894 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOURBALA M.A. | NARIMANI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  7-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18133
 • دانلود: 

  11589
چکیده: 

This article deals with the study of the stresses among a group of Iranian POWs during their captivity in the hands of Iraqi forces and their coping styles under such circumstances. Meanwhile achieving relationships between their periods of captivity with their military rank, the way of being held captive, matrimony status is the main objective of this study. Thus 100 POWs-inhabitants of Tehran were selected by simple random sampling. Data gathering instruments included a 31-questions inventory and a check list of stress experiences as well as checklist of coping styles. The results indicated that malnutrition, witnessing inflections of fellow prisoners, being threatened, and growing ill, were the main stress events of captivity period. Meanwhile, praying as well as remembering the past joyful experiences were the positive coping methods and also depressions, withdrawal, self-absorption, and having a headache were the negative coping methods that were commonly used by POWs.

آمار یکساله:  

بازدید 18133

دانلود 11589 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غفله مرمضی جاسم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  724
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

در این مطالعه یک گروه میگوی کاملا پرورشی (POB)، یک گروه میگوی نیمه پرورشی (SPB) و یک گروه میگوی وحشی (WLB)  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. دو گروه میگوی کاملا پرورشی و گروه نیمه پرورشی با استفاده از غذای طبیعی شامل اسکوئید و آرتمیا از مهر 78 تا تیرماه 79 در شرایط کنترل شده و در تانک های بتنی 12 متر مکعبی در مرکز تکثیر بند امام به منظور دست یابی به مولدین بالغ پرورش داده شدند. غذای طبیعی قبل از استفاده از 0.1 درصد مولتی ویتامین مخلوط شده و در سه نوبت به میگو داده می شد. میزان غذا دهی تا حد سیری بوده و هر روز صبح غذای اضافی همراه با مدفوع از محیط خارج می گردید. دمای آب در طول دوره پرورش بین 15 تا 26.5 درجه سانتیگراد متغیربوده و شوری آن در 30ppt  ثابت بوده است. در این مطالعه هر دو گروه رشد خوبی داشته و حدود 50 درصد از مولدهای ماده نیمه پرورشی و 30 درصد از ماده های پرورشی به مرحله بلوغ رسیده و اکثر آنها ضمن تکثیر، از آنها تخم و لارو استحصال گردید. تقریبا همه نرها از دو گروه به مرحله بلوغ رسیدند. گروه شاهد از منطقه جاسک صید شده و در مرکز تکثیر کلاهی تکثیرشده و تخم و لارو آنها با همان روشی که برای دو گروه دیگر به کار برده شد شمارش و ثبت گردید. مقایسه شاخص های بیومتریک و تولید مثلی این سه گروه مولد نشان می دهد که مولدین دریایی از لحاظ طول کل، وزن، هم آوری و میزان ناپلی به صورت معنی داری (P<0.05) بر دو گروه دیگر برتری داشته اند. این برتری تنها به بالا بودن اندازه مولدین دریایی مربوط میشود چرا که همبستگی معنی داری (P<0.05) بین هم آوری با طول کلی و وزن وجود دارد. همچنین میزان تبدیل تخم به لارو درمولدهای نیمه دریایی به صورت معنی داری (P<0.05) از دو گروه دیگر بیشتر بوده است. از طرف دیگر با توجه به ضریب بالای ماندگاری پست لارو از ناپلی حاصل ازمولدهای نیمه پرورشی (حدود 30درصد) علیرغم حمل ناپلی، و نیز معنی دار بودن افزایش طول و وزن درمیگوهای بازاری حاصل ازمولدهای نیمه پرورشی نسبت به میگوهای مشابه تولید شده از مولدهای وحشی، می توان نتیجه گرفت که در شرایط یکسان کیفیت و بازدهی مولدهای نیمه پرورشی در مجموع بالاتر از دو گروه دیگر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 724

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
litScript